BWYDLEN

Beth yw ap ZEPETO? — Beth sydd angen i rieni ei wybod

Beth yw ap Zepeto?

Trwy ddefnyddio avatars, mae ap ZEPETO yn caniatáu i ddefnyddwyr gysylltu â ffrindiau ac eraill ledled y byd, ond a yw'n ddiogel?

Dysgwch am y manteision a'r risgiau i gefnogi defnydd diogel eich arddegau o ZEPETO.

Beth yw ZEPETO?

Mae ap ZEPETO yn ap sgwrsio symudol De Corea lle mae defnyddwyr yn creu ac yn rhyngweithio fel avatars 3D mewn gwahanol fydoedd. Mae rhai o'r bydoedd hyn yn seiliedig ar sgwrsio tra bod eraill yn seiliedig ar gêm, a gall defnyddwyr benderfynu a yw'r bydoedd hyn yn gyhoeddus neu ar gyfer ffrindiau yn unig. Gyda thebygrwydd mewn rhyngweithio â llwyfannau fel Roblox a Minecraft, mae ZEPETO wedi cymryd camau i mewn i'r metaverse.

Sut mae'n gweithio

Creu cyfrifon

Pan fydd defnyddwyr yn lawrlwytho'r ap, maen nhw'n dewis avatar ac yna gofynnir am eu dyddiad geni cyn y gallant barhau. Gwrthodir mynediad i'r ap i unrhyw un o dan 13 oed.

Yna gofynnir i ddefnyddwyr greu cyfrif naill ai gydag e-bost neu rif ffôn symudol i ddechrau chwarae. Fodd bynnag, gallant gyrchu'r rhan fwyaf o rannau ZEPETO heb roi'r wybodaeth hon.

Archwilio bydoedd

Ar brif sgrin defnyddwyr, mae botwm 'Join Now' sy'n caniatáu iddynt ymuno â grŵp sgwrsio rhithwir. Mae'r byd neu'r ystafell sgwrsio hon yn cysylltu â phobl ledled y byd er bod ganddi nifer gyfyngedig o bobl sy'n gallu ymuno ar un adeg.

Yna gall chwaraewyr ryngweithio â'r byd a phobl ynddo, ac efallai y bydd ganddyn nhw weithgareddau y gallant eu cwblhau fel rhan o ymchwil neu deithiau i ennill darnau arian.

Mae bydoedd eraill yn cynnwys gemau y gellir eu creu gan ddefnyddwyr ac y gellir eu chwarae gydag unrhyw un yn yr ap.

Dewis avatars

I ddechrau, mae defnyddwyr yn dewis o ddetholiad o afatarau yn y gêm y gallant wedyn eu haddasu. Os ydynt yn dymuno creu avatar newydd, gallant. Fodd bynnag, rhaid iddynt ddileu eu un cyntaf. Er mwyn bod yn berchen ar afatarau neu gymeriadau lluosog ar unwaith, rhaid i ddefnyddwyr brynu afatarau ychwanegol ar gyfer arian cyfred y byd go iawn.

Mae afatarau newydd yn cael eu creu o'r dechrau neu'n seiliedig ar lun y defnyddiwr. Os bydd defnyddwyr yn mynd y llwybr hwn, gofynnir iddynt dynnu hunlun neu uwchlwytho llun o'u hwyneb.

Rhyngweithio ag eraill

Gall defnyddwyr ZEPETO ryngweithio â ffrindiau y maent yn eu hadnabod yn ogystal â dieithriaid. Gallant wneud hynny trwy wahanol fydoedd neu negeseuon lleol.

Pan fydd defnyddwyr yn ymuno â bydoedd, gofynnir iddynt ymuno â sain a gallant gyfathrebu trwy feicroffon neu destun. Yn y bydoedd hyn, gall defnyddwyr dynnu hunluniau a lluniau gydag afatarau eraill, a gallant dagio eraill p'un a ydynt yn eu hadnabod ai peidio.

Opsiwn ychwanegol yw i ddefnyddwyr ymuno â 'chriwiau'. Mae'r rhain yn grwpiau â thema a allai fod ar gyfer ffandom neu ddiddordeb penodol. Yn lle rhyngweithio fel avatars mewn gofod rhithwir, mae gofod criw yn debycach i ystafell sgwrsio. Mae gan rai o'r criwiau hyn enwau neu themâu pryderus fel 'ppl poeth', 'merch ffrind?' a 'gwir neu feiddi'.

Darnau arian a ZEMs

Gellir prynu eitemau yn y gêm gan gynnwys dillad ar gyfer eu cymeriad gan ddefnyddio arian cyfred, darnau arian a ZEMs ZEPETO. Mae eitemau sy'n cael eu creu gan ddefnyddwyr eraill yn cael eu gwerthu ar gyfer ZEMs, ac os yw defnyddwyr yn didoli trwy eitemau o bris isel i uchel, bydd holl eitemau ZEM yn cael eu rhestru yn gyntaf. Fodd bynnag, mae'n anoddach dod o hyd i ZEMs na darnau arian.

Gall defnyddiwr ennill y ddau o fewngofnodi dyddiol a chwblhau tasgau, ond maent yn fwy tebygol o ennill darnau arian. Gall hyn olygu y gall defnyddwyr deimlo pwysau i brynu ZEMs gydag arian cyfred byd go iawn fel y gallant gael yr eitemau y maent eu heisiau fwyaf.

Creadigaethau defnyddwyr

Mae gan ZEPETO lawer o gyfle i grewyr ddatblygu ffasiwn ac eitemau trwy ZEPETO Studio. Yna gallant werthu'r creadigaethau hyn am arian yn y gêm, y gellir ei gyfnewid am arian cyfred y byd go iawn. Mae tîm ZEPETO yn adolygu'r eitemau hyn cyn iddynt gael eu hychwanegu at y siop.

ZEPETO Adeiladodd! yn ddewis arall ar gyfer crewyr sy'n dymuno adeiladu eu byd eu hunain i chwaraewyr ei ddefnyddio. Gall defnyddwyr greu gemau neu fapiau i bobl gyfarfod ynddynt. Ni ellir gwerthu'r rhain na'u cyfnewid am arian cyfred. Gall rhai bydoedd fod yn seiliedig ar ddiwylliant poblogaidd.

Beth yw'r sgôr oedran?

Yn ôl telerau ac amodau ZEPETO, rhaid i ddefnyddwyr fod yn 13 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r ap i gadw'n ddiogel.

 

Wrth gychwyn yr ap, gofynnir i ddefnyddwyr am eu dyddiad geni. Os ydynt yn rhy ifanc, ni fyddant yn cael mynediad i'r ap.

Fodd bynnag, mae anghytuno ynghylch y gofyniad oedran. Ar siop Google Play, sgôr PEGI yr ap yw 3 oed ac i fyny tra bod siop Apple yn nodi 12+. Mae Common Sense Media yn awgrymu 16 oed a hŷn. Serch hynny, mae rhai rhieni yn credu ei fod yn amhriodol i unrhyw un o dan 18 oed.

Beth yw'r rheolaethau rhieni ar gyfer ZEPETO?

Mewn gosodiadau defnyddiwr o dan 'Gwybodaeth a chynnwys personol', gall defnyddwyr osod caniatâd gwahanol ar gyfer eu cyfrif.

Mae'r rhain yn cynnwys opsiynau ar gyfer pwy all anfon neges at eich plentyn neu weld eu postiadau. Gall defnyddwyr hefyd toglo pwy all weld eu dilynwyr neu statws ar-lein, neu pwy all eu tagio mewn postiadau. Mae'r gosodiadau hyn yn cael eu gosod yn awtomatig i 'Pawb'.

Nid oes gan ZEPETO reolaethau rhieni ychwanegol.

Manteision yr app

Addasu cymeriad

Efallai y bydd pobl ifanc yn hoffi ZEPETO oherwydd y gallu i addasu eu avatars ym mha bynnag ffordd y dymunant. Mae cydweithredu â brandiau mawr, artistiaid ac adloniant yn golygu bod cymaint o opsiynau ar gael i gariadon BTS ag sydd ar gyfer dilynwyr anime ar gyfer addasu cymeriadau.

Cymdeithasoli

Mae yna ddigonedd o opsiynau i sgwrsio â phobl o bob cwr o'r byd na fyddai defnyddwyr efallai'n siarad â nhw fel arall. Gallant ddod o hyd i'r rhai sydd â diddordebau tebyg a chreu cyfeillgarwch heb orfod rhannu unrhyw wybodaeth bersonol fel enw go iawn neu ddelwedd proffil.

creadigrwydd

Mae defnyddwyr sy'n fwy creadigol yn cael y cyfle i ddysgu am offer dylunio a datblygu yn y gêm gyda ZEPETO Studio a Built It! Maent hefyd yn gallu mynegi eu hunain yn llawn trwy eu rhithffurf.

Mae ei lwyfan trochi a rhyngweithiol yn golygu ei fod yn ddifyr ac yn hwyl i bobl ifanc.

Mae defnyddwyr yn cymdeithasu mewn bydoedd 3D yn ZEPETO

Beth i wylio amdano

Mae llawer o rieni yn cwestiynu a yw ZEPETO yn ddiogel oherwydd adroddiadau newyddion amrywiol. Dyma rai o’r pryderon mwyaf:

Materol a chaethiwus

Mae rhoddion dyddiol yn annog defnyddwyr i fewngofnodi bob dydd i gael mwy o ddarnau arian, ZEMs ac eitemau am ddim. Gall hyn cynyddu amser sgrin pobl ifanc yn eu harddegau os ydynt yn teimlo bod angen iddynt fewngofnodi i osgoi colli allan.

Wrth i ddefnyddwyr addasu eu avatar, mae angen iddynt wario darnau arian a ZEMs. Os ydyn nhw'n rhedeg allan o arian cyfred yn y gêm, efallai na fyddant yn teimlo y gallant aros am eu darnau arian dyddiol ac yn lle hynny byddant yn ceisio prynu mwy.

Mae ZEPETO yn annog materoliaeth a mewngofnodi dyddiol

Rhyngweithio â dieithriaid

Cafwyd adroddiadau lluosog o ddefnyddwyr yn clywed yn anadlu neu'n statig trwy gyfathrebu llais, sydd wedi dychryn defnyddwyr. Fodd bynnag, mae ZEPETO yn mynnu bod hyn gan ddefnyddwyr yn gadael eu meicroffonau ymlaen heb sylweddoli. Yn ogystal, cafwyd adroddiadau am ddefnyddwyr ifanc derbyn negeseuon rhywiol awgrymog rhag dieithriaid.

Diwylliant poblogaidd sy'n amhriodol i oedran

Oherwydd bod defnyddwyr yn gallu creu eu bydoedd a'u gemau eu hunain, mae llawer o'r cynnwys yn seiliedig ar ddiwylliant poblogaidd nad yw efallai'n briodol i'w hoedran. Er enghraifft, mae gêm boblogaidd yn seiliedig ar Gêm sgwid. Fodd bynnag, mae Squid Game wedi'i fwriadu ar gyfer pobl ifanc hŷn yn hytrach na phobl ifanc 13 oed. Er nad yw'r gemau a'r bydoedd eu hunain yn cynnwys delweddau treisgar neu eglur, gall annog defnyddwyr i archwilio'r deunydd ffynhonnell.

Cydweithrediad corfforaethol a dylanwadwyr

Fel rhan o ZEPETO, mae rhai cwmnïau fel UGG a Disney wedi cydweithio â'r platfform i greu gwahanol ffasiynau ac eitemau. Yn ogystal, mae gan ZEPETO ei ddylanwadwyr ei hun sy'n ennill poblogrwydd trwy eu creadigaethau. Gall eu statws annog pobl ifanc i ryngweithio mewn ffyrdd y maent yn eu hyrwyddo.

5 awgrym i gadw pobl ifanc yn ddiogel ar ZEPETO

  • Cael sgyrsiau rheolaidd: gofynnwch i'ch plentyn sut mae'n defnyddio'r ap; cymryd diddordeb yn yr hyn maen nhw'n ei fwynhau. Os ydynt yn gyfforddus i siarad â chi am y pethau cadarnhaol, efallai y byddant yn fwy tebygol o ddod atoch â phryderon.
  • Sefydlu gosodiadau preifatrwydd a diogelwch: Mae gan ZEPETO rai gosodiadau preifatrwydd a diogelwch sy'n ddefnyddiol. Gall cyfyngu pwy all gysylltu â'ch arddegau helpu i wella eu diogelwch. Mae gan borwyr, siopau app a band eang hefyd rheolaethau rhieni y gallwch eu gosod hefyd. Fodd bynnag, ar gyfer defnyddwyr Android, efallai na fydd rheolaethau oedran yn gywir.
  • Siaradwch am bryniannau mewn-app: Er mwyn osgoi prynu arian cyfred yn y gêm yn ddamweiniol neu unrhyw anghytundebau yn y dyfodol ynghylch gwariant derbyniol yn ZEPETO, trafodwch reoli arian. Dilynwch ein canllaw i helpu.
  • Gosod terfynau amser: rheoli amser sgrin trwy gytuno pryd y gellir defnyddio'r app ac am ba hyd. Gallai fod yn dda i cael y teulu cyfan i gymryd rhan wrth gydbwyso amser sgrin mewn gwahanol ffyrdd.
  • Gwella gwytnwch digidol: Mewn ap fel ZEPETO lle mae pobl ifanc yn eu harddegau yn rhyngweithio â dieithriaid o bob rhan o'r byd, mae'n bwysig eu bod yn hyderus ynghylch sut i drin sefyllfaoedd peryglus. Meithrin gwytnwch digidol yn gallu eu helpu i wneud dewisiadau cadarnhaol ar-lein.
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar