BWYDLEN

A yw gêm aml-chwaraewr Ymhlith Ni yn ddiogel i blant?

Wrth i'r gêm aml-chwaraewr Yn ein plith ennill poblogrwydd ymhlith plant a phobl ifanc yn y DU a ledled y byd, yn yr erthygl hon rydym yn amlinellu, beth ydyw, sut mae'n gweithio a beth ddylech chi wylio amdano i gadw plant yn ddiogel yn y gêm.

Beth sydd yn ein plith?

Yn ein plith mae gêm aml-chwaraewr ar-lein â sgôr PEGI 7 sy'n caniatáu i uchafswm o 10 chwaraewr ymgymryd â rolau 'Crewmate' neu 'Imposter'. Nod y gêm yw i'r Crewmates nodi'r chwaraewyr sy'n Imposters yn y gêm. Mae'n rhaid i'r Imposters yn y gêm sabotageio'r tasgau ar y llong yn gyfrinachol a lladd y Crewmates cyn iddynt orffen eu tasgau.

Beth sy'n dda am y gêm?

Mae'n hyrwyddo cyfathrebu a gwaith tîm i gyflawni'r nod terfynol o ddod o hyd i'r Imposter. Mae hefyd yn cynnwys gwefr i'r Imposters, sy'n ceisio cuddio eu hunaniaeth. Mae'r un peth yn wir am y Crewmates, sydd angen clirio eu henw, felly nid ydyn nhw'n cael eu pleidleisio allan, ac mae'n rhaid iddyn nhw wneud eu tasgau tra bod eu bywyd ar y lein.

Pam ei fod mor boblogaidd ymhlith pobl ifanc?

Mae ystadegau ar Twitch, y platfform ffrydio gemau poblogaidd, yn dangos bod dros 25 miliwn o oriau o ffrydiau Among Us wedi cael eu gwylio rhwng Awst a Hydref 2020. Felly pam ei fod mor boblogaidd?

Mae'n syml i'w chwarae, yn 'hynod gymdeithasol', ac mae'n cynnwys llawer o waith tîm a rhyngweithio ag eraill, sef y cynhwysyn allweddol ar gyfer llwyddiant gemau aml-chwaraewr eraill. Mae yna lefel o addasu'r afatarau a'r gêm ei hun. Gellir ei chwarae hefyd ar draws ystod o lwyfannau (PC a symudol).

Pa nodweddion sydd ganddo?

Nodwedd cynnal

Gall defnyddwyr ddefnyddio'r nodwedd hon i sefydlu gêm lle mae'n rhoi'r gallu iddynt addasu thema'r gêm, nifer y Imposters yn y gêm, a phwy y gellir eu rhwystro neu eu tynnu o'r gêm. Mae'r opsiwn hwn hefyd yn cynhyrchu cod y gellir ei rannu â chwaraewyr eraill i roi mynediad iddynt i'r gêm os yw am fod yn breifat (lle mai dim ond cod penodol a roddir gan y gwesteiwr y gallwch ei gyrchu) yn hytrach na'r cyhoedd (yn agored i bawb) .

Yn ein plith screenshot o gêm

Sefydlu gêm yn ein plith fel y Gwesteiwr.

Nodwedd gyhoeddus

Mae hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr ymuno â gemau sydd wedi'u gosod fel rhai cyhoeddus (ar gael i bawb ymuno). Dim ond 10 chwaraewr all ymuno â phob gêm cyn i'r gêm ddechrau. Mae hyn yn golygu y gall plant ryngweithio â llawer o ddefnyddwyr nad ydyn nhw'n eu hadnabod.

Yn ein plith screenshot

Yn ein plith llun gêm o opsiynau Gwesteiwr, Cyhoeddus a Phreifat.


Yn ein llun Ni

Y swyddogaeth chwilio ar Ymhlith Ni i ddod o hyd i gemau sy'n gyhoeddus.

Lleoliadau preifat a chyhoeddus yn y gêm

Gellir gosod gemau i fod yn gyhoeddus neu'n breifat. Mae gwesteiwr pob gêm yn rheoli a yw gêm yn gyhoeddus neu'n breifat. Os yw gêm yn breifat bydd angen cod penodol ar ddefnyddwyr i chwarae'r gêm. Os yw gêm yn gyhoeddus, bydd unrhyw ddefnyddiwr ar y platfform yn gallu dod o hyd i'r gêm o dan yr adran “Cyhoeddus” ac ymuno â'r gêm (ar yr amod nad yw'n llawn).

Er mwyn cyfyngu ar ryngweithio posibl â dieithriaid, mae gosod gemau yn breifat a mynnu bod gan ddefnyddwyr god i'w chwarae yn opsiwn mwy diogel. Bydd hyn yn golygu, os yw plentyn eisiau chwarae gyda'i ffrindiau, bydd yn rhaid iddo anfon y cod at ffrindiau trwy lwyfannau eraill.

prynu mewn-app

Gall chwaraewyr brynu 'ategolion' i 'bersonoli' eu avatar fel hetiau. Mae'r rhain yn costio rhwng £ 1.89 - £ 2.99.

Ategolion ar Yn ein plith

Siopa lle gall chwaraewyr brynu Affeithwyr yn y gêm.

ads

Ar ddiwedd pob gêm, neu pan fydd chwaraewr yn cael ei ladd yn y gêm, maen nhw'n cael hysbyseb cyn y gallant ddechrau gêm arall. Fodd bynnag, os ydych chi'n barod i dalu £ 1.99, gallwch chi gael gwared ar yr holl hysbysebion.

Sgwrs Testun Am Ddim
Mae gan y sgwrs testun rhydd hidlwyr sy'n dileu iaith wael a gwybodaeth bersonol.

Sut mae'n gweithio?

Gall y gêm ddigwydd mewn un o dri lleoliad - llong ofod (The Skeld), planed ddychmygol (Polus), neu'r pencadlys (Pencadlys Mira).

Er y gofynnir i Crewmates gwblhau rhestr o dasgau, mae'r Imposter yn ymdoddi i mewn ac yn cymryd Crewmates un ar ôl y llall. Pan fydd chwaraewr yn riportio corff marw, wedi'i ladd gan Imposter, gelwir trafodaeth iddynt bleidleisio ar bwy maen nhw'n meddwl yw'r Imposter.

Pan fydd pobl wedi pleidleisio, dangosir y canlyniad ac os yw'r person anghywir wedi'i ddewis ni chaiff Crewmate ei symud na'i 'alldaflu' o'r llong. Weithiau, gall y chwaraewyr alw cyfarfodydd brys, y mae nifer gyfyngedig ohonynt.

Gwaith Tîm yn ein plith

Ciplun o drafodaeth Ymhlith Ni yn y gêm

Rhaid i rai chwaraewyr ddweud celwydd i gadw eu hunaniaeth Imposter yn gyfrinachol. Daw'r agwedd ar waith tîm i mewn lle gall pob chwaraewr ddefnyddio'r swyddogaeth sgwrsio yn y gêm i gyfleu eu rhesymau dros ddewis chwaraewr penodol neu amddiffyn pam nad nhw yw'r imposter.

Er mwyn i'r Imposters ennill y gêm mae'n rhaid iddyn nhw ddifetha'r cyfnod dirwyn i ben neu dynnu nifer o'r Amlosgion allan felly mae yna nifer cyfartal o Imposters i Crewmates. Mae'r rhai sy'n cael eu tynnu allan o'r gêm cyn y diwedd, yn dal i allu helpu eu cyd-chwaraewyr fel 'ysbrydion'.

Enghraifft o gêm Ymhlith Ni

Enghraifft o gêm Ymhlith Ni.

Defnyddio swyddogaethau sgwrsio eraill

Yn ychwanegol at y swyddogaeth sgwrsio yn y gêm gan gynnwys y Sgwrs Testun Rhydd y soniwyd amdani uchod, gall chwaraewyr ddefnyddio hefyd Gweinyddion anghytgord i siarad â'i gilydd yn y gêm. Fodd bynnag, os ydych chi'n chwarae ar ffôn symudol ac yn ymuno â gêm gyhoeddus ni fyddwch yn gwybod bod y chwaraewyr eraill yn sgwrsio ar Discord nes bod y gêm wedi cychwyn. Gall hyn gynnig mantais annheg gan na fydd rhai chwaraewyr yn cael eu cynnwys yn y trafodaethau tîm sy'n cael eu cynnal ar y gweinydd Discord.

Am beth ddylai rhieni boeni?

Siarad â dieithriaid yn y gêm

Os yw'ch plentyn yn chwarae gêm sydd wedi'i gosod i'r cyhoedd, gallant gwrdd a sgwrsio â phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod a allai eu peryglu.

Gweld cynnwys amhriodol

Er y gallwch chi ddefnyddio'r hidlydd sensro i rwystro iaith ddrwg, nid yw'n rhwystro popeth ac mae yna eiriau nad ydyn nhw'n cael eu codi gan yr hidlydd. Felly, er gwaethaf y nodwedd hon, mae potensial y gall plant fod yn agored iddo cynnwys amhriodol.

A oes unrhyw nodweddion diogelwch?

Porth rhieni
Mae Innersloth wedi ychwanegu Porth Rhiant - er nad yw'n orfodol creu cyfrif, bydd rhai nodweddion yn cael eu cloi os penderfynwch beidio. Nod y mesurau diogelwch yw gwneud Yn ein Mysg yn fwy diogel i bawb ac, yn enwedig, plant 13 ac iau.

Adolygwch weithgaredd eich plentyn
Y tu mewn i'r Porth Rhieni, gallwch adolygu proffil eich plentyn, ei nodweddion, ei apiau, a'r hyn y gallant neu na allant ei gyrchu.

Caniatâd
Mae plant o dan oedran cydsyniad digidol (bydd angen caniatâd rhiant neu warcheidwad ar 13 yn y mwyafrif o wledydd) i gael mynediad at sgwrsio am ddim, creu cyfrif, neu newid eu henw arddangos.
Ymhlith screenshot yr Unol Daleithiau

Opsiwn sensro i gael gwared ar yr iaith ddrwg

Swyddogaeth sgwrsio ar Yn ein plith

Diffodd swyddogaeth sgwrsio yn ein plith

Er mwyn cyfyngu ar ryngweithio â dieithriaid, gallwch annog plant i osod gemau yn breifat a chaniatáu i bobl y maent yn eu hadnabod i mewn i'r gêm yn unig.

Os yw chwaraewr yn dod yn broblem yr unig berson sy'n gallu ei dynnu yw'r Gwesteiwr. Mae hyn yn golygu nad oes gan yr holl chwaraewyr unrhyw ddewis ond dibynnu ar y Gwesteiwr i weithredu os aiff rhywbeth o'i le yn y gêm.

Nodwedd testun sgwrsio cyflym mwy diogel

Yn ein plith - nodwedd sgwrsio cyflym

Yn ein plith - Nodwedd sgwrsio cyflym

Yn ôl Ymhlith Ni, mae'r testun sgwrsio newydd: Nodwedd 'Sgwrs gyflym' i fod i fod yn 'ddewis arall cyflymach a mwy diogel yn lle sgwrs testun agored'. Mae'r opsiwn sgwrsio am ddim ar gael o hyd, ond os yw plentyn o dan y terfyn oedran i chwarae Ymhlith Ni (dan 13) mae'r opsiwn sgwrsio Cyflym ar eu cyfer.

Sgoriau - yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Cafodd Our Us sgôr PEGI 16 yn wreiddiol pan gafodd ei ryddhau ym mis Mehefin 2018 ond yn dilyn cynnydd yn y diddordeb yn y gêm fe’i hailddosbarthwyd fel PEGI 7 yn dilyn adolygiad arall o’r gêm gan y Bwrdd Ardrethu VSC. Yn yr Apple App Store, mae hefyd wedi'i restru fel un sy'n addas ar gyfer oed 9+.

Yn seiliedig ar y Sgôr PEGI mae hyn yn dangos y gall y gêm “gynnwys rhai golygfeydd neu synau a allai fod yn frawychus. Gall gemau ddangos trais cyhyd â'i fod yn afrealistig ac wedi'i gyfeirio tuag at gymeriadau ffantasi. Efallai y bydd rhywfaint o drais nad yw'n realistig tuag at bobl neu weithredoedd treisgar (ee: bomio dinasoedd neu dargedau nad ydynt yn ddynol). "

Mae Ymhlith Ni yn cynnwys rhywfaint o drais cartwn gan fod y cymeriad Imposter yn cael ei gyfarwyddo i fynd â'r Crewmates ar y llong, fodd bynnag, nid yw'n graffig nac wedi'i bwyntio tuag at bobl go iawn.

Awgrymiadau i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel yn y gêm

  • Anogwch eich plentyn i osod gemau i breifat a chwarae gyda phobl y maen nhw'n eu hadnabod yn unig.
  • Os mai nhw yw Gwesteiwr y gêm, cynghorwch nhw i fod yn fwy gwyliadwrus o'r hyn y mae chwaraewyr yn ei ddweud neu'n ei wneud i gael gwared ar unrhyw un nad yw'n parchu eraill neu'n rhannu cynnwys amhriodol.
  • Os ydyn nhw'n dewis chwarae gemau cyhoeddus, gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n cadw eu gwybodaeth bersonol yn breifat, yn enwedig os ydyn nhw'n chwarae gyda phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod.
  • Ar gyfer plant ifanc sy'n defnyddio Discord i siarad â chwaraewyr yn y gêm, eu hannog i roi'r sain trwy'r siaradwyr PC yn hytrach nag ar glustffonau fel y gallwch chi fod yn ymwybodol o'r hyn sy'n cael ei ddweud.
  • Siaradwch â nhw am faterion fel seiberfwlio a meithrin perthynas amhriodol ar-lein fel eu bod yn gwybod sut i adnabod y risgiau hyn ac mae ganddyn nhw rai strategaethau ymdopi i'w defnyddio os ydyn nhw'n dod ar eu traws i mewn ac allan o'r gêm.

Fel yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Eisiau cefnogi ein gwaith?