BWYDLEN

Cadw'n ddiogel wrth hapchwarae

Cefnogi plant a phobl ifanc LGBTQ +

Mae gemau ar-lein yn hynod boblogaidd ymhlith plant a phobl ifanc. Boed hynny drwy ffonau a dyfeisiau symudol, cyfrifiaduron personol neu gonsolau gemau, bydd gan y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc brofiad o chwarae gemau ar-lein. Fodd bynnag, mae rhai meysydd hapchwarae a allai roi plant a phobl ifanc LGBTQ+ mewn perygl o gael eu bwlio neu ddioddef iaith homoffobaidd, deuffobig neu drawsffobig.

Beth sydd ar y dudalen

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Mae'n bwysig nodi, er bod pobl o bob rhyw yn ymgysylltu â gemau ar-lein, ei fod, ac yn hanesyddol, wedi canolbwyntio'n gryf ar ddynion. O ganlyniad, mae menywod a merched wedi canfod eu bod yn aml yn cael eu targedu'n annheg, ac yn wynebu camdriniaeth ar sail rhyw a sylwadau ac ymddygiadau rhywiaethol / misogynistaidd yn rheolaidd, a all fod yn rhywiol eu natur.

Mae gamers benywaidd ifanc, p'un ai yn y gymuned LGBTQ + ai peidio, yn ystadegol sydd â'r risg uchaf o gam-drin geiriol mewn gemau ar-lein. [ffynhonnell]

Budd-daliadau

Er efallai nad ydych yn deall parodrwydd eich plentyn i dreulio llawer o amser yn hapchwarae ar-lein, mae yna lawer i awgrymu bod nifer o fuddion i hyn fel hobi. Mae hapchwarae ar-lein o fudd i bob person ifanc, y rhai sy'n LGBTQ + a'r rhai nad ydynt - ond gallai fod buddion penodol i bobl ifanc LGBTQ + sy'n cynnwys:

Datblygu sgiliau allweddol

Gall dod o hyd i hobi y mae eich plentyn yn ei fwynhau fod yn hynod ryddhaol iddynt, ond yn enwedig os ydyn nhw'n LGBTQ +. Mae'n rhoi iddynt y cyfle i ddatblygu sgiliau fel strategaeth a gwneud penderfyniadau, mynegi eu hunain, a sgwrsio ag eraill â rhywfaint o hyder.

Cynnal perthnasoedd presennol gyda ffrindiau

Gall eu helpu i ddatblygu perthnasoedd presennol gyda ffrindiau a chyfoedion sy'n mwynhau'r un gemau â nhw. Gallai hyn olygu eu bod yn dod i adnabod y bobl yn eu bywydau yn well ac teimlo'n fwy diogel i ddod allan neu gofleidio pwy ydyn nhw ymhlith ffrindiau.

Dewch o hyd i gymuned ffrindiau ar-lein

Efallai y bydd rhai pobl ifanc yn datblygu cyfeillgarwch ar-lein â phobl maen nhw'n cwrdd â nhw trwy hapchwarae. Er y gallai hynny fod yn bryder i chi, yn enwedig gan y byddai'n golygu eu bod yn sgwrsio â dieithriaid, mae tystiolaeth i awgrymu y gellir gwneud cyfeillgarwch hirhoedlog trwy hapchwarae ar-lein. [Ffynhonnell: Kowert et al, Y Berthynas Rhwng Cyfranogiad Gêm Fideo Ar-lein a Chyfeillgarwch sy'n Gysylltiedig â Hapchwarae Ymhlith Unigolion Sensitif yn Emosiynol, Journal of Cyberpsychology, Behaviour and Networking Social (2014 Gorff 1; 17 (7): 447-453)]

Y Peryglon

Mae yna rai risgiau sy'n dod gyda gemau ar-lein, yn ymwneud yn bennaf â lleferydd casineb a bwlio sy'n digwydd yn y gêm.

Seiberfwlio a Throlio

 • Mae bwlio yn destun pryder o fewn gemau ar-lein. Elusen gwrth-fwlio rhyngwladol Ffosiwch y Label canfu fod 57% o bobl ifanc wedi cael eu bwlio mewn gêm ar-lein, a gall hyn gael cryn effaith ar iechyd meddwl person ifanc.
 • Ymchwil Stonewall canfu hefyd fod 40% o bobl ifanc LGBT wedi profi cam-drin homoffobig, deuffobig neu drawsffobig ar-lein yn benodol.
 • Mae tystio lleferydd casineb hefyd yn risg, yn enwedig os yw plentyn neu berson ifanc LGBTQ + allan yn agored yn yr arena gemau ar-lein. Unwaith eto, mae 57% o bobl ifanc wedi bod yn destun hyn mewn gemau ar-lein.
 • Mae trolio yn agwedd anodd ar hapchwarae ar-lein, ac mae 64% o bobl ifanc wedi cael eu troli yn sylweddol

Cyswllt rhywiol digroeso

 • Mae 40% o bobl ifanc hefyd wedi derbyn cyswllt rhywiol digroeso mewn gêm ar-lein.

Cael eich eithrio

 • Mae cael eich eithrio mewn amgylchedd hapchwarae ar-lein yn rhywbeth y mae plant a phobl ifanc LGBTQ + mewn perygl ohono nad yw eraill.

Rhannu gwybodaeth bersonol heb gydsyniad

 • Mae rhannu gwybodaeth bersonol mewn gêm ar-lein yn risg gyffredinol arall i blant a phobl ifanc, p'un a ydyn nhw'n rhannu'r wybodaeth eu hunain heb ddeall y risgiau, neu os yw eraill yn ei rhannu heb eu caniatâd.

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol:

 • Ni fydd pob person ifanc LGBTQ + eisiau dod allan fel LGBTQ + mewn gemau ar-lein.
 • Hefyd, mae plant a phobl ifanc LGBTQ + yn debygol o chwarae ar-lein gyda chyfoedion o'r ysgol neu hobïau yn ogystal â rhai y maen nhw'n cwrdd â nhw trwy gemau ar-lein, ac felly pobl a allai fod eisoes yn gwybod am eu rhyw neu eu hunaniaeth rywiol. Nid yw hyn o reidrwydd yn cynyddu'r risg o niwed, ond gall olygu bod hysbysu gamers eraill am hyn y tu hwnt i'w rheolaeth.
 • Bydd cyfathrebu â dieithriaid ar-lein mewn unrhyw fformat neu blatfform bob amser yn cynnwys rhywfaint o risg. Fodd bynnag, mae'r itynnu sylw mewn gemau ar-lein gellir ei gadw'n gryno, ac mae gan bob plentyn a pherson ifanc y gallu i adael gêm neu ornest pryd bynnag maen nhw'n dewis, waeth beth yw'r gêm maen nhw'n ei chwarae.

Y Heriau

Er y gallai deimlo y byddai gwahardd hapchwarae ar-lein yn fwy buddiol i les meddyliol a chorfforol eich plentyn, nid yw hyn yn ymarferol, ac mae sawl her yn gysylltiedig â chydbwyso eu lles â'u cariad at yr hobi penodol hwn.

Hapchwarae yw maes chwarae newydd yr ysgol

 • Maent yn debygol o ddefnyddio gemau ar-lein i cysylltu â ffrindiau a chyfoedion y tu allan i'r ysgol.
 • Mae mynd ar-lein yn rheolaidd ar gyfer hapchwarae yn gymdeithasol, ac efallai bod ganddyn nhw gymuned o ffrindiau yno nad ydyn nhw'n fodlon rhoi'r gorau iddi, yn enwedig os ydyn nhw'n cysylltu â'r bobl hynny ar-lein yn unig.

Anodd riportio digwyddiadau

 • Mae yna ddiffygion yn riportio seiberfwlio yn y gêm, ac yn aml gall fod yn anodd dod o hyd i'r ardal o fewn y gêm lle mae adrodd yn digwydd.

Seiberfwlio yn cael ei ystyried yn tynnu coes

 • Gall seiberfwlio mewn gemau ar-lein fod yn anodd i blant a phobl ifanc ei adnabod, ac mae yn aml yn cael ei basio i ffwrdd fel “tynnu coes”.

Ofn colli cymuned os bydd adroddiad yn cael ei wneud

 • Yn benodol, ar gyfer plant a phobl ifanc LGBTQ +, gallai bod yn dyst i leferydd casineb mewn gemau ar-lein fod yn rhywbeth nad ydyn nhw'n fodlon cyfathrebu â chi rhag ofn losing eu hobi a'u cymuned. Hefyd, i bobl ifanc LGBTQ nad ydyn nhw allan eto, gall dweud wrth rywun am leferydd casineb gwrth-LGBT fod yn frawychus oherwydd gall y person ifanc ofni y bydd gwneud hynny yn golygu dod allan fel LGBTQ.

Rheoli gwybodaeth bersonol

 • Yn olaf, gallai plant a phobl ifanc LGBTQ + deimlo, cyn belled nad ydyn nhw “allan” ar-lein, na fydd dim o hyn yn broblem iddyn nhw gan nad oes unrhyw un yn yr amgylchedd hwnnw'n mynd i wybod am eu cyfeiriadedd rhywiol. Fodd bynnag, efallai nad ydyn nhw'n deall nad ydyn nhw bob amser yn rheoli llif eu gwybodaeth bersonol ar-lein, ac mae eraill sy'n eu "gwibdeithio" yn dal i fod yn risg.

Camau ymarferol i'w hamddiffyn

Offer a chyngor i atal y risg

Mae yna nifer o bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i amddiffyn eich plentyn rhag aflonyddu ar-lein sy'n digwydd mewn gêm, hyd yn oed os na allwch chi fod yno i gymedroli gyda nhw. Cael sgwrs agored â nhw am eu harferion hapchwarae, gyda phwy maen nhw'n chwarae gyda nhw ar-lein, a pham maen nhw'n ei fwynhau cymaint yw'r ffordd orau o bell ffordd i ddechrau eu deall a natur unrhyw aflonyddu a allai ddigwydd.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Chwarae rownd gyda nhw

Y ffordd orau i chi ddeall pam mae'ch plentyn yn barod i fentro cael ei aflonyddu neu ei fwlio mewn gêm yw ei chwarae gyda nhw. Deall yr hyn maen nhw'n ei fwynhau amdano, fel strategaeth, cystadleuaeth neu elfennau cymdeithasol y gêm. Ffordd wych o fondio â nhw yw dros rywbeth maen nhw'n ei garu, bydd hefyd yn eich helpu chi i weld pa mor beryglus ydyn nhw trwy ddeall y ffordd mae pethau'n cael eu cyfathrebu o fewn y gêm a faint o iaith neu ryngweithio amhriodol a allai ddigwydd mewn sesiwn ar gyfartaledd.

Darganfyddwch sut i riportio camdriniaeth

Dewch i gael sgwrs gyda'ch plentyn ar beth yw ei hoff gemau a gwnewch ychydig o'ch ymchwil eich hun. Darganfyddwch sut i riportio camdriniaeth yn eu hoff gemau a beth yw'r prosesau gyda'r cwmnïau sy'n cynhyrchu'r gemau hyn. Efallai na fydd angen i chi ei ddefnyddio byth, ond bydd deall sut i wneud hyn yn rhoi tawelwch meddwl i chi gan wybod y gallwch fynd â phethau ymhellach yn ôl yr angen. Mae'r adroddiadau'n amrywio ar draws gêm, platfform a chyhoeddwr, felly mae'n well darganfod beth ydyw ar gyfer pob un o hoff gemau eich plentyn.

Siaradwch â'ch plentyn am or-gysgodi

Mae gor-rannu ar-lein yn rhywbeth y mae'n rhaid i bob plentyn a pherson ifanc fod yn ymwybodol ohono. Cynhaliwch drafodaeth gyda'ch plentyn am rannu ei rywioldeb yn agored mewn gemau ar-lein, a'r risgiau posibl yn erbyn gwobr a allai ddeillio o hyn. Nid eu gwneud â chywilydd o'u rhywioldeb yw nod hyn, ond yn hytrach eu hamddiffyn rhag bod yn dyst i gamdriniaeth niweidiol neu gasineb lleferydd. Mae'n bwysig nodi wrth drafod hyn gyda nhw, hyd yn oed os ydyn nhw'n penderfynu cadw eu rhywioldeb neu eu hunaniaeth rhywedd yn breifat, gallai'r mathau hyn o sarhad gael eu taflu o gwmpas yn achlysurol yn y gofod hwn.

Gosod amseroedd hapchwarae

Yn yr un modd â defnydd cyfryngau cymdeithasol, siaradwch â nhw am eu hamser yn hapchwarae a sicrhau y gallant gydbwyso hyn â phatrwm cysgu iach a chynnal eu holl ymrwymiadau eraill. Byddai'n fwy tebygol y bydd gamers hŷn ar-lein yn hwyr gyda'r nos ac i mewn i'r nos, tra bydd gamers eu hoedran eu hunain ar-lein yn gynharach ac ar ôl ysgol. Ceisiwch osod amserlen a fyddai’n gallu eu hamddiffyn rhag gamers hŷn a allai fod yn fwy tebygol o fod yn ymosodol neu ddefnyddio iaith amhriodol yn y swyddogaeth sgwrsio.

Sgyrsiau i'w cael

Trafodwch gyda nhw beth maen nhw'n ei gael o'r profiad hapchwarae

Beth maen nhw'n ei fwynhau? Beth fydden nhw'n ei newid pe gallen nhw? Gyda phwy maen nhw'n cyfathrebu fwyaf pan maen nhw'n chwarae?

Nodwch gyda nhw pa fath o wybodaeth maen nhw'n ei rhoi allan

Pan maen nhw'n gêm - ydyn nhw'n defnyddio eu henw go iawn? Oed go iawn? Hunaniaeth rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol? Atgoffwch nhw, nhw sydd i benderfynu beth maen nhw'n teimlo'n gyffyrddus yn ei rannu ag eraill ar-lein. Hefyd, siaradwch â nhw am bwysigrwydd peidio â rhannu gwybodaeth bersonol neu adnabod gwybodaeth â dieithriaid.

Gofynnwch a ydyn nhw erioed wedi bod yn dyst i fwlio mewn gemau ar-lein

Nid yw gofyn iddynt yn uniongyrchol a ydynt wedi cael eu bwlio neu os ydynt wedi cyflawni bwlio yn debygol o gael ateb gwir gan y gallent fod yn ofni y bydd mynediad i'r gêm yn cael ei gymryd i ffwrdd. Yn lle, bydd gofyn a ydyn nhw erioed wedi bod yn dyst iddo yn gyffredinol yn eich helpu chi i fesur a yw'n digwydd lle maen nhw'n chwarae.

Delio â materion ar-lein

Fel rhiant neu ofalwr ar gyfer plant a phobl ifanc LGBTQ +, efallai y bydd gennych rai pryderon ynghylch sut i ddelio â cham-drin a bwlio yn y gêm y gallai eich plentyn fod yn destun iddo. Er mwyn eich helpu i ddelio â'r materion posib hyn rydym wedi darparu arweiniad ar bethau y gallwch eu gwneud a lleoedd y gallwch fynd am gefnogaeth a chyngor pellach.

Pethau i'w cofio

Mae'n bwysig cofio efallai na fydd eich plentyn hyd yn oed yn profi'r niwed hwn, ac o bosibl nad yw erioed wedi bod yn dyst i fwlio, casineb lleferydd, nac unrhyw niwed arall mewn gêm o'r blaen. O'r herwydd, efallai na fydd unrhyw beth y mae angen i chi eu hamddiffyn rhag yn yr achos hwn. Serch hynny, mae'n bwysig bod yn barod y gallai'r materion hyn godi ar unrhyw adeg, a gall cael cynllun gweithredu i'w cefnogi roi'r hyder sydd ei angen arnoch i roi'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Hefyd, efallai na fydd pobl ifanc yn dweud wrth ofalwr ar unwaith am y bwlio, rhag ofn gorfod dod allan (neu golli mynediad i'r gêm), felly mae'n bwysig cadw llygad am unrhyw newidiadau ymddygiad a allai ddangos bod person ifanc yn profi bwlio.

Beth yw'r prif faterion?

Bwlio yn y gêm

Gall bwlio mewn gêm fod yn anodd i'ch plentyn neu berson ifanc fynd drwyddo, gan fod gemau yn aml lle maen nhw'n mynd i ddirwyn i ben, datgywasgu, neu gymdeithasu â ffrindiau a chyfoedion. Os yw bwlio yn digwydd yn aml, gallai hyn eu gyrru i ffwrdd o'r hyn maen nhw'n ei fwynhau, ac effeithio ar eu lles meddyliol.

Strategaethau ymdopi

 • Cael trafodaeth agored a gonest gyda'ch plentyn ynglŷn â pha fath o fwlio sy'n digwydd, pa mor aml mae'n digwydd, ac ar ba gêm neu blatfform y mae'n digwydd
 • Addysgwch eich hun ar sut i riportio bwlio mewn gwahanol gemau - mae'n amrywio'n fawr o gêm i gêm a llwyfan i blatfform
 • Sicrhewch eu bod yn gwybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain yn hyn, ac rydych chi yno i'w cefnogi
 • Awgrymwch eu bod yn cymryd hoe o'r gêm am ychydig, os yw'n cael effaith barhaus ar eu hiechyd meddwl. Bydd yn eu helpu i sylweddoli nad dyma eu bywyd cyfan.

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Cefnogaeth lles meddwl

Os yw'ch plentyn yn cael trafferth gyda'i les meddyliol oherwydd bwlio, ystyriwch fynd â nhw at feddyg teulu i gael rhywfaint o gefnogaeth. Byddant yn gallu eich cyfeirio at therapydd neu wasanaethau iechyd meddwl eraill.

Araith Casineb Tystion

Araith casineb yn aml yn cael ei daflu o gwmpas mewn llwyfannau hapchwarae ar-lein ac yn aml gall ddod hyd yn oed os nad yw'ch plentyn neu'ch person ifanc allan ar-lein, yn lle hynny fe'i defnyddir fel sarhad generig i lawer o gamers. Gall bod yn dyst i ddigwyddiad difrifol o leferydd casineb, p'un a gafodd ei gyfeirio at eich plentyn neu berson ifanc ai peidio, fod yn niweidiol iawn i'w lles meddyliol a'u hyder yn pwy ydyn nhw.

Strategaethau ymdopi

 • Siaradwch am yr hyn maen nhw wedi'i weld neu wedi cael gwybod a nodi'r pwyntiau poen - pam wnaeth eu cynhyrfu? A gafodd ei gyfeirio atynt?
 • Nodi pwy neu o ble y daeth yr araith casineb, a'i riportio trwy'r gêm.
 • Os yw'n rhan o gadwyn o droseddau, dwysáu'r gŵyn yn unol â gweithdrefnau'r gêm.
 • Sicrhewch eu bod yn gwybod nad yw lleferydd casineb byth yn iawn, ac nid oherwydd pwy ydyn nhw y mae hyn wedi digwydd. Mae bob amser yn fwy o adlewyrchiad o'r tramgwyddwr nag ar y dioddefwr.
 • Fel gydag achosion o fwlio, ystyried awgrymu eu bod yn cymryd hoe o'r gêm.

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Casineb lleferydd a throlio

Mae trolio yn aml yn cael ei ystyried yn fath arall o fwlio ond gall fod yn batrwm parhaus o ymddygiad a all fod yn eithaf niweidiol i les meddyliol plant a phobl ifanc. Er enghraifft, mewn gêm aml-chwaraewr, gallai fod lle mae chwaraewr yn dweud rhywbeth dadleuol yn bwrpasol er mwyn cael codiad allan o ddefnyddwyr eraill neu dynnu sylw eraill i ennill y gêm. Gall wneud amgylchedd hapchwarae plant a phobl ifanc yn fwy o straen a gall fod yn llethr tuag at brofi mwy o ymddygiadau bwlio.

Strategaethau ymdopi

 • Ble mae'r trolio yn digwydd? Pa mor aml mae'n digwydd? Pa ffurf sydd ar y trolio? A yw'n stelcian mewn gêm, a yw'n sarhad geiriol?
 • Gweld a fyddai'ch plentyn neu'ch person ifanc yn gwneud hynny cymryd hoe o'r swyddogaethau cymdeithasol o fewn y gêm, felly ni all y trolio gysylltu â nhw yn ystod gêm.
 • Gadewch iddyn nhw wybod eich bod chi yno ar eu cyfer a gallant drafod gyda chi eto os bydd y trolio yn gwaethygu.

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Sefydlu ar gyfer llwyddiant ar gyfer hapchwarae diogel

Chwarae rownd gyda nhw

Y ffordd orau i chi ddeall pam mae'ch plentyn yn barod i fentro cael ei aflonyddu neu ei fwlio mewn gêm yw ei chwarae gyda nhw. Deall yr hyn maen nhw'n ei fwynhau amdano, fel strategaeth, cystadleuaeth neu elfennau cymdeithasol y gêm. Ffordd wych o fondio â nhw yw dros rywbeth maen nhw'n ei garu, bydd hefyd yn eich helpu chi i weld pa mor risg ydyn nhw trwy ddeall y ffordd mae pethau'n cael eu cyfathrebu o fewn y gêm a faint o iaith neu ryngweithio amhriodol a allai ddigwydd mewn sesiwn ar gyfartaledd.

Darganfyddwch sut i riportio camdriniaeth

Dewch i gael sgwrs gyda'ch plentyn ar beth yw ei hoff gemau a gwnewch ychydig o'ch ymchwil eich hun. Darganfyddwch sut i riportio camdriniaeth yn eu hoff gemau a beth yw'r prosesau gyda'r cwmnïau sy'n cynhyrchu'r gemau hyn. Efallai na fydd angen i chi ei ddefnyddio byth ond bydd deall sut i wneud hyn yn rhoi tawelwch meddwl i chi gan wybod y gallwch fynd â phethau ymhellach yn ôl yr angen. Mae'r adroddiadau'n amrywio ar draws gemau, llwyfannau a chyhoeddwyr, felly mae'n well darganfod beth ydyw ar gyfer pob un o hoff gemau eich plentyn.

Siaradwch â'ch plentyn am or-gysgodi

Mae gor-rannu ar-lein yn rhywbeth y mae'n rhaid i bob plentyn a pherson ifanc fod yn ymwybodol ohono. Cael sgwrs gyda'r person ifanc a'u cefnogi i ddeall mai eu dewis nhw yw p'un a ydyn nhw am ddod allan fel LGBTQ + i'r bobl maen nhw'n gêm gyda nhw ar-lein. Ni ddylai neb orfod dod allan os nad ydyn nhw'n barod i wneud hynny. Yn yr un modd, os yw person eisiau dod allan, mae ganddo hawl i gael ei drin â pharch.

Sicrhewch fod y person ifanc yn gwybod, os cânt eu bwlio, aflonyddu, troli, neu wahaniaethu yn eu herbyn fel arall ar-lein ar sail bod yn LGBTQ +, mae hyn yn annerbyniol. Gadewch iddyn nhw wybod y byddwch chi yno i'w cefnogi os bydd hyn yn digwydd. Cefnogwch nhw i nodi'r camau y gallant eu cymryd os bydd hyn yn digwydd iddynt (ee adrodd, blocio) a rhoi gwybod iddynt y gallant ddweud wrthych beth sydd wedi digwydd a byddwch yno i'w helpu. '. Nid eu gwneud â chywilydd o'u rhywioldeb yw nod hyn, ond yn hytrach eu hamddiffyn rhag bod yn dyst i gamdriniaeth niweidiol neu gasineb lleferydd. Mae'n bwysig nodi wrth drafod hyn gyda nhw, hyd yn oed os ydyn nhw'n penderfynu cadw eu rhywioldeb neu eu hunaniaeth rhywedd yn breifat, gallai'r mathau hyn o sarhad gael eu taflu o gwmpas yn achlysurol yn y gofod hwn.

Gosod amseroedd hapchwarae

Yn yr un modd â defnydd cyfryngau cymdeithasol, siaradwch â nhw am eu hamser yn hapchwarae a sicrhau y gallant gydbwyso hyn â phatrwm cysgu iach a chynnal eu holl ymrwymiadau eraill. Byddai'n fwy tebygol y bydd gamers hŷn ar-lein yn hwyr gyda'r nos ac i mewn i'r nos, tra bydd gamers eu hoedran eu hunain ar-lein yn gynharach ac ar ôl ysgol. Ceisiwch osod amserlen a fyddai’n gallu eu hamddiffyn rhag gamers hŷn a allai fod yn fwy tebygol o fod yn ymosodol neu ddefnyddio iaith amhriodol yn y swyddogaeth sgwrsio.

Adnoddau a argymhellir

Dyma ychydig mwy o adnoddau i gefnogi plant a phobl ifanc. Ewch i'r Canolfan adnoddau Diogelwch Digidol Cynhwysol am fwy o adnoddau arbenigol.

Dod o hyd i grŵp cymorth trwy Stonewall

Safle cefnogi LGBT Youth Scotland

Cyngor i bobl ifanc yn eu harddegau ar ble i fynd am gefnogaeth ac arweiniad.

Ffyrdd o gysylltu â chwnselwyr Childlines.

Llinell gymorth ac adnoddau ar gyfer pobl draws môr-forynion - 0808 801 0400

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella