BWYDLEN

Meysydd chwarae rhithwir - cysylltu'ch plant â'u ffrindiau ysgol

teulu yn cael galwad fideo ar ddyfais

Er y gall gael ei ystyried yn wyliau estynedig i rai, gydag ysgolion allan bydd pob plentyn yn colli gweld eu ffrindiau bob dydd. Felly dyma ychydig o gyngor ar sefydlu rhith-gyfnodau chwarae.

Mae pobl ifanc yn fwy tebygol o fod â'u dyfeisiau eu hunain a sawl dull o gymdeithasu, ond mae helpu plant iau i gynnal eu cyfeillgarwch yn gofyn am fwy o ymdrech gan rieni.
Mae'n hanfodol i bob grŵp oedran barhau i gysylltu â'u grwpiau cyfoedion, er mwyn hybu eu positifrwydd a'u lles. Mae yna ystod enfawr o ffyrdd y gallant gysylltu'n ddigidol, felly dyma rai awgrymiadau i helpu i hwyluso rhyngweithio diogel a gwerth chweil i blant a phobl ifanc - o'r dechnoleg i'w defnyddio, sut i'w gwneud yn hwyl a'u hatgoffa am yr hyn y dylent ac na ddylent ei wneud. rhannu.

Blynyddoedd cynnar (dan 5 oed)

Efallai y bydd y newidiadau i'w trefn yn teimlo'n enfawr i blant ifanc felly dylai rhoi rhywfaint o amser chwarae yn ôl yn eu diwrnod gydag wynebau cyfeillgar o'r ysgol neu'r feithrinfa helpu'r trawsnewid hwn - a chymryd peth pwysau oddi ar rieni prysur.

 • Sefydlu grŵp rhieni ar-lein Os nad oes gennych un eisoes, gall sefydlu grŵp Facebook neu WhatsApp ar gyfer dosbarth eich plentyn eich helpu i gysylltu â rhieni eraill - efallai y bydd eich meithrinfa neu ysgol yn gallu helpu gyda hyn trwy eu sianeli cyfryngau cymdeithasol eu hunain. Cytuno ar rai canllawiau fel peidio â rhannu unrhyw gynnwys, delweddau neu wybodaeth bersonol y tu hwnt i'r grŵp.
 • Defnyddiwch offer sgwrsio fideo
  Defnyddiwch offer fel Skype, Google Hangouts neu Zoom i gysylltu pawb ar gyfer rhith-chwarae a'i gynnwys yn yr amserlen fel bod plant yn gwybod pryd mae'n digwydd. Bydd yn anodd rheoli grwpiau dosbarth llawn felly bydd cyfyngu'r niferoedd i ddeg neu iau yn fwy llwyddiannus. Byddwch yn ymwybodol y gall y ffordd newydd hon o gyfathrebu deimlo'n lletchwith iddynt ac efallai y bydd sgyrsiau grŵp yn cael eu dominyddu gan blant mwy hyderus.
  Fe allech chi gylchdroi gwahanol blant gan gymryd yr awenau, fel bod pawb yn teimlo eu bod yn cymryd rhan - gwneud sioe a dweud neu gyflwyno eu hanifeiliaid anwes neu eu hoff degan.
 • Recordiwch neges fideo
  Os na allwch wneud galwad fideo, yna opsiwn braf ar gyfer yr oedran hwn yw recordio fideo o'ch plentyn yn rhoi neges i'w ffrindiau a'i hanfon at eich grŵp preifat.

Plant oed cynradd (6-10)

Efallai y bydd y grŵp oedran hwn yn teimlo eu bod yn gwahanu oddi wrth eu ffrindiau fwyaf gan eu bod wedi sefydlu cyfeillgarwch ac yn llai tebygol o fod â'u dyfeisiau eu hunain i gadw mewn cysylltiad.

 • Dyfeisiau diogel i blant eu defnyddio
  Gellir sefydlu grwpiau yn yr un modd ag ar gyfer y blynyddoedd cynnar, ond efallai y byddant hefyd eisiau cael sgyrsiau un i un â'u ffrindiau agosaf heb gyfryngu rhieni ag y byddent yn y maes chwarae. Os ydych chi'n hapus iddyn nhw ddefnyddio'ch un chi neu ddyfais deuluol ar gyfer hyn, gwnewch yn siŵr bod grwpiau a sgyrsiau yn breifat a'ch bod chi wedi defnyddio'r gosodiadau a'r cyfyngiadau diogelwch priodol (i gynnwys unrhyw apiau eraill ar y ddyfais). Hefyd, cymerwch amser i siarad â phlant am yr hyn y dylent ac na ddylent ei rannu wrth sgwrsio â ffrindiau ar-lein, a bod yn garedig bob amser.
 • Dewiswch apiau cymdeithasol sy'n addas i blant
  Mae yna rai diogel hefyd offer cyfryngau cymdeithasol ar gyfer plant oed cynradd neu fe allech chi ofyn i ysgol eich plentyn a allan nhw helpu.
 • Awgrymwch weithgareddau i'w gwneud yn ystod galwadau fideo
  Rhowch ychydig o syniadau iddyn nhw o weithgareddau i'w gwneud gyda'i gilydd, fel chwarae gêm neu sefydlu clwb llyfrau neu barti Netflix er mwyn iddyn nhw allu siarad am bethau maen nhw'n eu mwynhau. Unwaith eto, trefnwch hyn yn y diwrnod fel ei fod yn gytbwys yn erbyn eu gweithgareddau eraill ac yn rhoi rhywbeth iddynt edrych ymlaen ato.

Plant oed ysgol uwchradd (11+)

Bydd mwyafrif y plant yn y grŵp oedran hwn yn ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol sefydledig ac mae'n debygol y byddant am dreulio mwy o amser ar eu dyfeisiau. Felly mae'n amser da i eistedd i lawr a'u hatgoffa am aros yn ddiogel a bod yr un rheolau yn berthnasol o ran sut y dylent ymddwyn ar-lein yn ystod y cyfnod cloi.

 • Mewngofnodi ar sut maen nhw'n cymdeithasu ar-lein
  Darganfyddwch pa apiau maen nhw'n eu defnyddio a gwnewch yn siŵr bod ganddyn nhw'r gosodiadau preifatrwydd cywir, yn enwedig os ydyn nhw'n dechrau defnyddio apiau fel Snapchat. Sgwrsiwch am y risgiau posib o fod ar-lein yn fwy, beth i'w wneud yn ei gylch seiber-fwlio  a gofyn iddo wneud hynny rhannu delweddau amhriodol, yn enwedig os ydyn nhw wedi gwahanu oddi wrth gariad neu gariad.

Derbyn y bydd eu hamser sgrin yn cynyddu, ond anogwch nhw i ddefnyddio offer amser sgrin neu monitorau gweithgaredd i weld sut mae eu defnydd yn newid a pha effaith y gallai hyn fod yn ei chael ar eu gweithgaredd corfforol neu gwsg. Yn bwysicaf oll, parhewch i wirio gyda nhw a byddwch yn barod i'w helpu trwy'r pryder y gallai cael eu gwahanu oddi wrth grwpiau cyfeillgarwch cryf eu hachosi.

Canllaw chwarae rhithwir dogfen

Cymerwch gip ar ein canllaw i rieni os yw'ch plant yn defnyddio dyfeisiau a llwyfannau ar-lein i siarad â'u ffrindiau.

Gweld y canllaw

swyddi diweddar