BWYDLEN

Cefnogi lles

Mynd i'r afael â'r pwysau i fod yn becyn cymorth perffaith

Defnyddiwch yr awgrymiadau a'r offer Instagram hyn i addasu profiad Instagram eich plentyn a chadw pethau'n bositif.

Eicon calon wen ar gefndir lliwgar

Beth sydd ar y dudalen

Gwneud i Instagram weithio i'ch plentyn

Mae Instagram yn darparu nifer o offer defnyddiol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr reoli eu lefelau preifatrwydd ac addasu eu profiad. I bobl ifanc, gall yr offer hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer creu lle diogel i gysylltu ag eraill.

Er nad offer technegol yw'r ateb cyfan byth, maent yn ddefnyddiol iawn wrth helpu pobl ifanc i reoli eu profiad ar-lein yn gadarnhaol. Gallai trafodaeth o'r offer fod yn fan cychwyn da i siarad am sut maen nhw'n bwriadu treulio eu hamser ar-lein a sut y gallai wneud iddyn nhw deimlo - gallwch chi wedyn ddefnyddio'r offer, yn ogystal â'r awgrymiadau isod, i fireinio'u gosodiadau.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen esboniad yr offer hyn yn y Fersiwn pobl ifanc o'r pecyn cymorth hefyd.

Adnoddau bwlb golau

Angen help gyda'ch gosodiadau preifatrwydd ar Instagram? Gweler ein cam wrth gam sut i arwain am gefnogaeth.

Logo graddiant Instagram

Gweler y canllaw

Rheoli preifatrwydd ar Instagram

Yn ddiofyn i Breifat

Wrth ddefnyddio Instagram gyntaf, rydym yn annog rhieni i wneud hynny gosod cyfrif eu plentyn yn breifat. Os yw'r cyfrif yn breifat, gall eich plentyn gymeradwyo'r bobl sy'n eu dilyn a gallant symud dilynwyr ar unrhyw adeg. Mae cyfrifon preifat yn golygu na all unrhyw un nad yw wedi'i gymeradwyo weld cynnwys.

Cyhoeddus yn erbyn preifat

Cofiwch fod eich mae proffil y plentyn bob amser yn weladwy felly meddyliwch am y llun maen nhw'n ei ddefnyddio a'r wybodaeth bersonol sydd wedi'i chynnwys. Meddyliwch yn ofalus iawn am gael cyfrif sy'n gyhoeddus.

Er y gallai hyn wneud i'ch plentyn deimlo'n fwyfwy poblogaidd, mae'n golygu y gallant gysylltu ag unrhyw ddefnyddiwr arall yn y byd. Os yw cyfrif yn gyhoeddus, gall unrhyw un weld y cynnwys yn cael ei bostio ar Straeon, Bwydo, neu Fyw, a gallant ddilyn a chyfathrebu heb fod angen cymeradwyaeth.

Os oes gan eich plentyn yn ei arddegau gyfrif cyhoeddus eisoes, gallant newid i breifat ar unrhyw adeg; gallant hefyd fynd o breifat i gyhoeddus. Gallant diffodd “Dangos Statws Gweithgaredd”Felly ni all ffrindiau weld pan maen nhw ar-lein.

Sut i osod gosodiadau preifatrwydd

Dewiswch gyfrif cyhoeddus neu breifat trwy ddewis “Preifatrwydd Cyfrif” mewn lleoliadau.

Gwneud rhyngweithiadau yn fwy diogel

Rhwystro rhyngweithiadau diangen

Mae blocio yn ffordd uniongyrchol o ymddieithrio oddi wrth unrhyw ryngweithio negyddol. Bydd hyn yn rhwystro pobl rhag gweld a rhoi sylwadau ar eu swyddi. Pan fyddwch yn blocio cyfrif, ni hysbysir yr unigolyn hwnnw. Gallwch ddadflocio cyfrif ar unrhyw adeg.

Sut i rwystro cyfrif

I rwystro neu ddadflocio rhywun:

 • Tapiwch eu henw defnyddiwr i fynd i'w proffil
 • Tap (iPhone / iPad / cyfrifiadur) neu  (Android) yn y dde uchaf
 • Tap “Bloc ” neu “Dadflocio ”
 • Tap “Bloc ” neu “Dadflocio ” eto i gadarnhau

Am fwy o gefnogaeth ymwelwch Mae blocio pobl yn helpu tudalen Instagram 

Rheoli sylwadau

Gall eich plentyn hefyd reoli pwy all wneud sylwadau ar eu swyddi. Yn adran “Sylwadau” gosodiadau’r ap, gallant ddewis:

 • caniatáu sylwadau gan bawb
 • caniatáu sylwadau gan bobl y maent yn eu dilyn a dilynwyr y bobl hynny
 • caniatáu sylwadau dim ond y bobl maen nhw'n eu dilyn, neu eu dilynwyr

Gallant hefyd guddio sylwadau sarhaus ac ychwanegu hidlydd i guddio geiriau neu ymadroddion penodol o'ch pyst a'ch straeon.

Sut i rwystro neu ganiatáu sylwadau ar bost

 • Ewch i'w proffil a'u tap
 • Tap"Gosodiadau"
 • Tap “Preifatrwydd” > “Sylwadau”
 • Nesaf i Sylwadau Bloc o, tap “Pobl”
 • Rhowch enw'r person maen nhw am ei rwystro, yna tapiwch “Bloc ” wrth ymyl eu henw
 • I ddadflocio rhywun rhag gwneud sylwadau ar eu lluniau a'u fideos, tapiwch “Dadflocio” wrth ymyl eu henw ac yna tapio “Dadflocio” eto i gadarnhau

Ewch i help Instagram i gael mwy o gefnogaeth

Sut i ddileu a throi sylwadau ymlaen neu i ffwrdd

 • I ddileu sylw, trowch i'r chwith a thapio “Dileu”
 • I ddiffodd sylwadau ar bost, tap  (iPhone) neu  (Android) ar y dde uchaf, yna dewiswch “Trowch y Sylw”
 • Gallwch hefyd ddiffodd gwneud sylwadau am swydd cyn i chi ei rhannu. Ar y sgrin lle rydych chi'n ychwanegu pennawd neu leoliad i'ch post, tapiwch "Lleoliadau uwch", yna tap “Diffodd Sylw”


Ewch i help Instagram i gael mwy o gefnogaeth

Sut i: Defnyddiwch 'Cyfyngu' i reoli sylwadau

Mae cyfyngu yn ffordd arall o reoli pa sylwadau y gall dilynwyr eu gweld neu'n gyhoeddus. Ni fydd sylwadau gan unrhyw un ar restr “Gyfyngedig” yn ymddangos yn gyhoeddus oni bai eu bod yn eu cymeradwyo gyntaf. Hefyd ni fydd pobl gyfyngedig yn gallu gweld pryd rydych chi ar-lein neu pan fyddwch chi wedi darllen eu negeseuon.

Efallai y bydd pobl ifanc yn teimlo'n fwy cyfforddus yn defnyddio “Restrict” neu “Mute” fel ymateb cychwynnol, ac yna'n blocio neu'n dad-ddadlennu os yw'r broblem yn parhau.

I Cyfyngu defnyddiwr :

 • Mynediad Cyfyngu trwy droi i'r chwith ar sylw
 • Trwy'r tab Preifatrwydd mewn Gosodiadau, neu'n uniongyrchol ar broffil y cyfrif rydych chi'n bwriadu ei gyfyngu
 • Tap “Cyfyngu” i ychwanegu'r cyfrif at eich rhestr gyfyngedig

Ewch i help Instagram i gael mwy o gefnogaeth

Riportio bwlio

Mae bwlio yn erbyn Canllawiau cymunedol Instagram, ac mae yn erbyn eu polisïau i greu cyfrif, postio lluniau, neu wneud sylwadau at ddibenion bwlio neu aflonyddu rhywun arall. Siaradwch â'ch plentyn am sut y gellir camddeall sylwadau ar-lein weithiau felly mae'n bwysig meddwl am yr hyn maen nhw'n ei bostio, a cheisio aros yn bositif ac yn gefnogol wrth bostio.

Gadewch i'ch plentyn wybod, os yw'n profi unrhyw fath o fwlio, neu os yw'n gweld cyfrif, llun, fideo, sylw, neges neu stori y bwriedir iddo fwlio neu aflonyddu rhywun, y dylent ddweud wrthych amdano, ac y gallant ac y dylent riportiwch ef.

Am fwy o gefnogaeth ymwelwch Hwb cyngor seiberfwlio ar sut i gefnogi'ch plentyn.

Sut i adrodd ar sylwadau a phroffiliau

 • Tap “…” ar gornel dde uchaf post neu broffil,
 • Swipe chwith ar sylw, neu dapio a dal neges,
 • Yna tapio “Adrodd.”

Mae adrodd yn hollol ddienw. Gallwch hefyd ddefnyddio hwn Ffurflen Instagram i wneud adroddiad am swyddi neu bobl ar y platfform.

Pan fyddwch yn adrodd ar Instagram, bydd yn cael ei adolygu gan gymedrolwyr a byddant yn gweithredu os bydd yn torri canllawiau cymunedol.

Archwiliadau dilynwyr

Efallai y bydd pobl ifanc yn anfwriadol yn dilyn cyfrif sy'n cael effaith negyddol arnynt dim ond am nad ydyn nhw wedi stopio i feddwl yn feirniadol am agwedd yr unigolyn hwnnw a'r effaith y gallai fod yn ei chael arnyn nhw.

Gall annog adolygiad rheolaidd o’u rhestr ddilynol helpu i agor trafodaeth am eu lles a bod yn gyfle i greu cryn bellter o unrhyw sefyllfaoedd lletchwith neu anghyfforddus.

Sut i ddad-gyfrifo cyfrifon

I ddadorchuddio rhywun:

 • Ewch i broffil y person yr hoffech ei ddadorchuddio
 • Tap “Yn dilyn ” yna tap “Dadlennu ” i gadarnhau

Ar ôl i chi ddadlennu rhywun, bydd eu proffil yn dweud Dilynwch yn hytrach na Yn dilyn. Ni fydd pobl yn cael eu hysbysu pan fyddwch yn eu dad-agor.

I gael mwy o gefnogaeth, ymwelwch â help Instagram

Sut i fudo cyfrif

Trwy eich sgyrsiau parhaus, efallai y byddwch yn nodi cyfrifon nad oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn rhyngweithio â nhw ond yn betrusgar i ddadorchuddio, gan y bydd yr unigolyn yn gweld ei weithred. Bydd muting yn cadw postiadau o'r cyfrifon hynny rhag ymddangos yn eu bwyd anifeiliaid, ond ni fydd y person arall yn gwybod ei fod wedi cael ei dawelu.

I treiglo cyfrif bydd angen i chi:

 • Tap y bwydlen yng nghornel un o'u pyst
 • Gallwch ddewis p'un ai i fudo pyst bwydo, pyst stori, neu'r ddau o gyfrif
 • Gallwch hefyd fudo rhywun trwy wasgu a dal stori

Ewch i help Instagram i gael mwy o gefnogaeth

Gosod hidlwyr 

Mae Instagram wedi adeiladu hidlwyr sy'n dileu geiriau ac ymadroddion tramgwyddus a sylwadau bwlio yn awtomatig. Gall eich plentyn hefyd greu ei restr ei hun o eiriau neu emojis nad ydyn nhw am fod wedi ymddangos yn yr adran sylwadau pan fyddant yn postio trwy fynd i “Hidlau” yn yr adran Sylwadau.

Sut i hidlo sylwadau

 • Ewch i'ch proffil a tap 
 • Tap "Gosodiadau ”
 • Tap “Preifatrwydd ” > ““Sylwadau ”
 • Tap nesaf at “Hidlo Llaw ” i'w droi ymlaen
 • Rhowch eiriau, ymadroddion, rhifau neu emoji penodol yn y blwch testun i hidlo sylwadau.

Ewch i help Instagram i gael mwy o gefnogaeth

Adeiladu cysylltiadau cryf

Cefnogi lles pobl ifanc yn eu harddegau

Dywed Instagram: “Rydyn ni eisiau i bobl ifanc gael eu hysbrydoli ar Instagram, a theimlo eu bod wedi eu grymuso i archwilio pethau newydd a gwneud newidiadau yn eu bywyd (neu'r byd!)”. Fodd bynnag, mae'n bwysig edrych i mewn a sicrhau nad yw'ch plentyn yn ei annog i beidio â chymharu ei hun ag eraill a theimlo nad ydyn nhw'n mesur hyd at ddelfryd anghyraeddadwy.

Gwirio i mewn yn rheolaidd

Gall cael sgyrsiau am sut y gall pethau fel cyfrifon Instagram, neu fywydau pobl ar Instagram ymddangos yn “berffaith” pan nad ydyn nhw mewn gwirionedd yn gallu bod yn hynod ddefnyddiol, yn ogystal â’u hannog i ddilyn pobl sydd yr un mor ysbrydoledig ond yn fwy trosglwyddadwy.

Hefyd, gan fod ymchwil yn dangos bod merched yn teimlo'n well gan ddilyn modelau rôl ysbrydoledig felly, beth am awgrymu pobl y gallent eu dilyn i atgyfnerthu agweddau cadarnhaol ar bwy ydyn nhw.

Sut i ddefnyddio'r lleoliad Ffrindiau Agos

Cofiwch - hyd yn oed os oes gennych gyfrif preifat - mae yna ffyrdd i bostio sydd hyd yn oed yn fwy dewisol. Gallwch ddefnyddio'r gosodiad “Ffrindiau Agos” ar straeon fel mai dim ond rhai pobl sy'n eu gweld. Ni fydd pobl sy'n methu â gweld y stori yn gwybod eu bod yn colli rhywbeth.
I greu eich rhestr ffrindiau agos gan ddefnyddio'r app Instagram:

 • Tap  yn y gwaelod ar y dde
 • Tap  ar y dde uchaf
 • Tap “Ffrindiau agos", yna tap “Awgrymiadau ” ar y brig
 • Tap “Ychwanegu ” wrth ymyl y bobl rydych chi am eu hychwanegu at eich rhestr ffrindiau agos. Gallwch hefyd dapio “Chwilio ” i chwilio am ffrind
 • Tap “Wedi'i wneud ” pan fyddwch wedi gorffen ychwanegu pobl at eich rhestr

Ewch i help Instagram i gael mwy o gefnogaeth

Sut i anfon negeseuon yn uniongyrchol

Instagram Direct yw'r ffordd fwyaf preifat i rannu ar Instagram, felly rydym yn awgrymu ei ddefnyddio wrth rannu rhywbeth personol iawn - ar ôl ystyried a ddylid ei rannu o gwbl ai peidio. Instagram Uniongyrchol yw'r ffordd fwyaf preifat i rannu ar Instagram, felly ystyriwch ei ddefnyddio yn y sefyllfaoedd hyn.

I anfon neges uniongyrchol (testun, delwedd, neu fideo):

 • Tap  yn y dde uchaf o bwydo a dewis gyda phwy i'w rannu (hyd at 15 o bobl). Gallwch hefyd anfon neges at rywun trwy glicio ar yr un eicon hwnnw o'u proffil

Ewch i help Instagram i gael mwy o gefnogaeth


Pecyn cymorth gwytnwch digidol

Rhowch law arweiniol i'ch plentyn wrth iddo gychwyn ar ei daith ddigidol ar-lein gydag awgrymiadau ymarferol.

Awgrymiadau cychwyn sgwrs

Helpwch blant i ddelio â materion ar-lein ac agor am eu bywydau digidol gyda'r awgrymiadau syml 4 hyn.