BWYDLEN

Cydbwyso eu hamser 

Mynd i'r afael â'r pwysau i fod yn becyn cymorth perffaith

Gall fod yn heriol i bobl ifanc gydbwyso eu hamser sgrin ond mae yna ffyrdd y gallwch eu cefnogi. Dyma rai awgrymiadau i'w helpu i feddwl am sut maen nhw'n defnyddio eu hamser a'u hoffer i'w helpu i sicrhau cydbwysedd iach.

Eicon cloc gwyn ar gefndir lliwgar

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw'r swm cywir o amser sgrin?

Byddwch am wirio faint o amser y mae eich plentyn yn ei dreulio ar Instagram. Nid oes fformiwla hud ar gyfer pennu'r swm cywir - yn lle hynny, rydym yn annog pobl ifanc i feddwl am bwrpas bod ar-lein, a ydyn nhw'n dysgu, creu neu gysylltu a chael profiad cadarnhaol.

Mae hefyd yn ddefnyddiol olrhain faint o amser maen nhw'n ei dreulio ar-lein, i wirio sut maen nhw'n teimlo ynglŷn â sut mae'n gwneud iddyn nhw deimlo, a gwneud addasiadau yn seiliedig ar y mewnwelediadau hynny.

Dechreuwch gyda sgwrs syml

Gall cael sgwrs am amser a dreulir ar-lein danio amddiffynnedd person ifanc, yn enwedig os yw'n rhiant sy'n ei gychwyn. Mae gan blant fudd o reolau a ffiniau clir; cytunwch â nhw gyda'ch gilydd fel y gallwch chi ddangos eich bod chi'n gwrando arnyn nhw ac maen nhw'n gallu deall pam rydych chi am gael rhai rheolau.

Cwestiynau i'w gofyn

Ceisiwch ddechrau gyda “chwilfrydedd parchus” - gan ofyn cwestiynau mewn ffordd agored sy'n eich helpu i ddeall eu profiad a'r rôl y mae cyfryngau cymdeithasol yn ei chwarae yn eu lles a'u bywyd cyffredinol. Yn ogystal â chwestiynau ynghylch pam eu bod yn hoffi'r ap, a gyda phwy y maent yn cysylltu, gall y rhain fod yn gwestiynau defnyddiol i'w gofyn:

 • Ydych chi'n teimlo'n fwy tynnu'n ôl neu'n unig ar ôl i chi fod ar ap penodol ers amser maith?
 • Ydych chi'n cael eich hun yn fwy llidus neu'n bryderus?
 • Ar ôl archwilio emosiynau, gallwch chi benderfynu ar y cyd ar baramedrau i'w defnyddio.

Rydym wedi creu set o offer a all helpu gyda rheoli amser a dreulir ar Instagram. Isod, eglurhad o'r offer a rhai awgrymiadau ar sicrhau bod eich plentyn yn cael diet digidol iach.

Adnoddau bwlb golau

Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu arferion iach ar-lein a diet digidol da i'w helpu i ffynnu ar ac oddi ar-lein.

Gweler y canllaw

Offer rheoli amser Instagram

Amser olrhain

Mae'r Dangosfwrdd Gweithgareddau yn dangos faint o amser a dreuliwyd ar Instagram am y diwrnod a'r wythnos ddiwethaf, yn ogystal ag amser dyddiol ar gyfartaledd ar yr app. Tap a dal y bariau glas i weld faint o amser a dreuliwyd ar Instagram ar ddiwrnod penodol. Gall defnyddio'r offeryn olrhain agor trafodaeth am yr amser a dreulir ar-lein ac a fyddech efallai am ei leihau.

Sut i wirio Eich dangosfwrdd Gweithgaredd

I weld faint o amser rydych chi wedi'i dreulio ar Instagram, dilynwch y camau hyn:

 • Ewch i'ch proffil a tap .
 • Tap Gosodiadau.
 • Tap Eich Gweithgaredd. Os na allwch ddod o hyd iddo yma, tapiwch Cyfrif  > Eich Gweithgaredd. Fe welwch yr amser cyfartalog y gwnaethoch chi ei dreulio ar Instagram yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

I gael mwy o gefnogaeth, ewch i'r dudalen help Instagram

Ciplun Instagram Eich Gweithgaredd

Adnoddau bwlb golau

Angen help gyda'ch gosodiadau preifatrwydd ar Instagram? Gweler ein cam wrth gam sut i arwain am gefnogaeth.

Logo graddiant Instagram

Gweler y canllaw

Terfynau gosod

Gellir defnyddio'r nodyn atgoffa dyddiol i osod terfyn ar faint o amser a dreulir ar Instagram. Siaradwch â'ch plentyn am sut maen nhw'n teimlo wrth ddefnyddio'r ap. A oes pwynt pan nad ydyn nhw'n cael cymaint ohono? Gall gosod y nodyn atgoffa dyddiol gyda'i gilydd fod yn ffordd dda o siarad am sut mae Instagram yn cael ei ddefnyddio trwy gydol y dydd.

Sut i osod nodyn atgoffa a dreulir amser

I Gosod nodyn atgoffa ar yr amser rydych chi'n ei dreulio dilynwch y camau hyn:

 • Ewch i'ch proffil a tap .
 • Tap Eich Gweithgaredd > Gosod Nodyn Atgoffa Dyddiol.
 • Dewiswch faint o amser a thapio Gosod Atgoffa.
 • Tap OK.

Ewch i help Instagram i gael mwy o gefnogaeth

Gwnewch heddwch

Gellir defnyddio'r nodwedd “Mute Push Notifications” i dawelu hysbysiadau Instagram am gyfnod o amser. Pan fydd yr amser rhagosodedig ar ben, bydd hysbysiadau yn dychwelyd i'w gosodiadau arferol heb orfod eu hailosod. Gyda hysbysiadau i ffwrdd, gallai fod yn haws canolbwyntio ar bethau eraill heb ymyrraeth, fel gwaith cartref neu amseroedd bwyd. Gellir tiwnio hysbysiadau hefyd fel bod negeseuon gan grŵp gwaith cartref yn dod drwodd, ond nid trwy swyddi plaid, er enghraifft.

Sut i fudo hysbysiad gwthio

 • Ewch i'ch proffil a tap .
 • Tap Eich Gweithgaredd.
 • Tap Gosodiadau Hysbysu.
 • Tap  nesaf i Saib Pawb a dewis amser. Gallwch hefyd dapio math o hysbysiad (enghraifft: Swyddi, Straeon a Sylwadau) Isod Saib Pawb i ddiffodd y mathau hynny o hysbysiadau.

I gael mwy o gefnogaeth, ymwelwch â chanolfan gymorth Instagram

Taro saib

Gall pobl ifanc deimlo pwysau i weld a rhyngweithio â phob un o swyddi eu ffrindiau. Pan fyddant yn sgrolio trwy bob postyn ar eu porthiant ers iddynt fewngofnodi ddiwethaf, fe welant neges sy'n dweud “You’re All Caught Up.” Fel hyn, byddant yn gwybod eu bod yn gyfredol ar bopeth y mae eu ffrindiau yn ei wneud ac mae cymunedau hyd at. Mae “You’re All Caught Up” yn cael ei alluogi'n awtomatig.

Awgrymiadau gorau amser sgrin 

Modelwch yr arferion yr hoffech i'ch plentyn eu mabwysiadu

Mae byw bywyd gydag amser sgrin bwriadol yn rhan bwysig wrth fynd i'r afael â'r pwysau i fod yn berffaith ac mae'n dda i chi ac i'r rhai o'ch cwmpas. Lluniwch ganllawiau sy'n gweithio i chi, a gweithiwch gyda phobl ifanc yn eich bywyd i wneud yr un peth. A byddwch yn dryloyw os ydych chi'n cael trafferth - os ydyn nhw'n gwybod ei bod hi'n anodd i chi, ni fyddan nhw'n curo eu hunain os yw'n anodd iddyn nhw.

Newid dros amser

Pan fydd pobl ifanc yn ymuno ag Instagram gyntaf gallwch archwilio'r app gyda'ch gilydd a thrafod pwy i ddilyn a gosod ffiniau yr ydych yn ailedrych arnynt o bryd i'w gilydd. Gyda phobl ifanc yn eu harddegau, mae'n bwysig deall bod angen lle am ddim arnyn nhw lle gallant archwilio a rhyngweithio ag eraill. Yr hyn sy'n allweddol yw iddynt fod yn ddigon hunanymwybodol i wneud penderfyniadau iach neu ofyn am help pan fydd ei angen arnynt.

Annog gweithgareddau di-ffôn

Helpwch i gadw'r hyn sy'n digwydd ar-lein mewn persbectif trwy sicrhau cydbwysedd iach o weithgareddau eraill. Efallai yr hoffech chi gychwyn rhai traddodiadau teuluol sy'n dod â chi i gyd at eich gilydd heb yr angen am ddyfeisiau. Beth am gael amser wythnosol heb sgrin, neu ddadwenwyno digidol bob hyn a hyn, gan dreulio'r amser yn rhyngweithio â'i gilydd yn chwarae gemau, chwaraeon neu wylio ffilm heb eich dyfeisiau personol.

Adnoddau bwlb golau

Ewch i'n hyb cyngor amser sgrin i gael awgrymiadau amser sgrin sy'n benodol i oedran a mwy

Dysgwch fwy

Pecyn cymorth gwytnwch digidol

Rhowch law arweiniol i'ch plentyn wrth iddo gychwyn ar ei daith ddigidol ar-lein gydag awgrymiadau ymarferol.

Awgrymiadau cychwyn sgwrs

Helpwch blant i ddelio â materion ar-lein ac agor am eu bywydau digidol gyda'r awgrymiadau syml 4 hyn.