BWYDLEN

Creu delwedd gadarnhaol

Mynd i'r afael â'r pwysau i fod yn becyn cymorth perffaith

Mynnwch gyngor arbenigol ar sut i helpu eich plentyn i adeiladu ac archwilio ei hunaniaeth ar-lein yn ddiogel.

Calon wen ynghyd ag eicon ar gefndir lliwgar

Beth sydd ar y dudalen

Helpu pobl ifanc i ffynnu ar-lein

Mae gwybod sut i helpu ein pobl ifanc i gydbwyso gofynion bywyd beunyddiol â'u synnwyr egin o ryddid ac annibyniaeth yn dasg gymhleth, yn enwedig pan fydd technoleg yn caniatáu iddynt wneud cymaint ar yr un pryd!

Er bod y rhan fwyaf o rieni'n ceisio cadw tabiau cyffredinol ar ble mae eu plant, all-lein ac ar-lein, gall helpu i gael dealltwriaeth gyffredinol o feysydd lle gallwch chi ddisgwyl gweld arwyddion o aeddfedrwydd.

Adnoddau bwlb golau

Defnyddiwch ein canllaw hunaniaeth ar-lein i helpu pobl ifanc i fod yr hyn maen nhw eisiau bod ar-lein.

delwedd bachgen ar sgrin ffôn

Gweler y canllaw

Rheoli annibyniaeth gynyddol

Mae bod yn oedolyn yn gofyn am sawl math o annibyniaeth mewn nifer o feysydd. Er enghraifft, mae gallu adeiladu a chynnal perthnasoedd cadarnhaol, rheoli emosiynau, ac yn y pen draw i gynnal eich hun yn economaidd, yn feysydd lle gallwch chi ddisgwyl gweld aeddfedu a newid wrth i bobl ifanc symud i fod yn oedolion.

Ychydig o bethau i edrych amdanynt

 • Oes ganddyn nhw feysydd yn eu bywyd lle mae ganddyn nhw'r gallu i ryddid i wneud penderfyniadau pwysig?
 • Os ydyn nhw'n gwneud camgymeriadau, ydyn nhw'n gallu eu hadnabod a dysgu oddi wrthyn nhw?
 • A oes ganddynt gyfleoedd i roi cynnig ar sgiliau newydd mewn meysydd sy'n gysylltiedig â pherthnasoedd, aeddfedrwydd emosiynol, neu adeiladu sgiliau? Mae rhoi ymdrech yn yr ysgol yn bendant yn un arwydd o hyn ond mae yna ffyrdd eraill o adeiladu sgiliau sy'n gosod y llwyfan ar gyfer annibyniaeth lawn, hefyd

Tyfu eu hyder

Mae pawb eisiau profi sut beth yw bod yn dda iawn o leiaf un peth. Yn aml, bydd plant yn gweithio'n ddiflino ar wahanol brosiectau dim ond i ddechrau dysgu ac ymarfer y sgiliau y bydd eu hangen arnynt yn nes ymlaen. Daw hyder o ddarganfod a datblygu talentau naturiol ac o weithio ar sgiliau sy'n dod yn llai naturiol.

Ychydig o bethau i edrych amdanynt

 • A oes ganddynt gyfleoedd i fanteisio ar sgil mewn un maes neu fwy (ee cerddoriaeth, celf, academyddion, athletau, perthnasoedd cymdeithasol)?
 • Ydyn nhw'n barod i roi cynnig ar bethau newydd?
 • A ydyn nhw'n cydnabod ac yn gwerthfawrogi eu cyflawniadau?

Sôn am ba mor gysylltiedig maen nhw'n teimlo ag eraill

Mae cysylltedd yn teimlo bod rhywun yn derbyn gofal ac yn gofalu amdano. Gallwn fod yn gysylltiedig ag unigolion ac â grwpiau o bobl neu leoedd, fel ysgol. Yn aml bydd plant a phobl ifanc yn profi ymdeimlad o gysylltiad mewn sawl maes bywyd - â theulu neu aelodau penodol o'r teulu, un neu fwy o ffrindiau, ysgol, clybiau, hyd yn oed eu bwrdeistref, tref neu ddinas. Waeth sut mae'n ymddangos o'r tu allan, anaml y mae pobl â chysylltiad isel yn ffynnu.

Ychydig o bethau i edrych amdanynt

 • Oes ganddyn nhw ffrindiau (o leiaf un) neu grwpiau maen nhw'n rhyngweithio â nhw ac yn mwynhau bod gyda nhw yn ddilys?
 • Oes ganddyn nhw o leiaf un cyfamod - rhywun maen nhw'n teimlo fel y gallan nhw fod gyda nhw ei hun?
 • A yw'r perthnasoedd â'u cylch ffrindiau mewnol yn gyffredinol yn gadael i'ch plentyn yn ei arddegau deimlo'n niwtral o leiaf os nad yn well? (baner goch yn gyffredinol yw teimlo neu ymddangos yn isel ei hysbryd neu i lawr ar ôl gweld un neu fwy o ffrindiau penodol)

Annog pobl ifanc i feddwl am eu defnyddioldeb

Defnyddioldeb yw profiad rhywun sy'n cyfrannu at rywbeth yn y byd y mae un yn ei werthfawrogi (pobl, grwpiau, neu achosion). Gall hyn fod mor ymddangosiadol fach â helpu ffrind gyda rhywbeth pwysig iddi / iddo / neu mor fawr â bod yn rhan o grŵp lle mae gan un dasgau a chyfrifoldebau rheolaidd. Gall profi eich hun yn ddefnyddiol gryfhau ymdeimlad o gysylltedd, hyder ac annibyniaeth.

Ychydig o bethau i edrych amdanynt

 • A ydyn nhw'n cael cyfleoedd i gefnogi a chynorthwyo eraill (pobl, planhigion, anifeiliaid, mae unrhyw beth sy'n arwain at deimlo fel un yn cyfrannu at rywbeth mewn ffordd ystyrlon)?
 • Ydyn nhw'n mwynhau (neu o leiaf ddim yn cwyno gormod amdanyn nhw!) Gan gyfrannu at eraill / grwpiau maen nhw'n gysylltiedig â nhw?


Pecyn cymorth gwytnwch digidol

Rhowch law arweiniol i'ch plentyn wrth iddo gychwyn ar ei daith ddigidol ar-lein gydag awgrymiadau ymarferol.

Awgrymiadau cychwyn sgwrs

Helpwch blant i ddelio â materion ar-lein ac agor am eu bywydau digidol gyda'r awgrymiadau syml 4 hyn.