BWYDLEN

Cefnogaeth i chi

Mynd i'r afael â'r pwysau i fod yn becyn cymorth perffaith

Dewch o hyd i awgrymiadau i helpu'ch plentyn i gefnogi ffrind neu un cariad a allai fod yn ei chael hi'n anodd ar-lein a lleoedd i geisio mwy o gefnogaeth.

Eicon person gwyn ar gefndir lliwgar

Beth sydd ar y dudalen

Beth i'w wneud mewn argyfwng

Mewn argyfwng, cysylltwch ag awdurdodau

Os yw rhywun mewn perygl corfforol uniongyrchol, cysylltwch â'r heddlu neu wasanaethau awdurdod lleol uniongyrchol eraill o'r fath CEOP am help.

Mae llinell destun rhad ac am ddim y Shout hefyd ar gael 24/7 ac yn hollol ddienw oni bai bod angen i chi gysylltu â'r gwasanaethau brys i'ch cadw chi neu rywun arall yn ddiogel.Text SIOP i 85258.

Adnoddau bwlb golau

Dysgu sut i riportio cynnwys hunan-niweidio ar rwydweithiau cymdeithasol.

Gweler y canllaw

Gwybod yr arwyddion i wylio amdanynt mewn eraill

Efallai y bydd pobl yn cyfleu eu teimladau mewn gwahanol ffyrdd, ond mae yna bethau a all roi cliwiau ichi am eu cyflwr emosiynol. Dyma restr o bethau y gallech chi edrych amdanynt:

 • Nid ydyn nhw'n gweithredu fel nhw eu hunain
 • Maent yn cymryd mwy o risgiau nag arfer
 • Maen nhw'n siarad am deimlo'n anobeithiol
 • Maen nhw'n cymryd mwy o gyffuriau neu'n yfed mwy
 • Maen nhw'n niweidio'u hunain
 • Nid ydynt yn teimlo fel hongian allan cymaint
 • Mae'n ymddangos bod eu meddwl yn rhywle arall
 • Maent mor bryderus fel na allant ymlacio
 • Maen nhw wedi mynd yn negyddol am fywyd

Mae pawb yn cael rhai dyddiau gwael, ond os byddwch chi'n sylwi ar rywun yn arddangos unrhyw un o'r ymddygiadau uchod dro ar ôl tro, gall yr awgrymiadau isod eich helpu chi i ddarganfod beth i'w wneud. Fel arall, mae yna nifer o sefydliadau i estyn allan atynt fel:

Gwasanaethau cymorth a chwnsela

 • Childline - gwasanaeth preifat, cyfrinachol am ddim lle gallwch siarad am unrhyw beth [Eicon ffôn] 0800 1111
 • Y Cymysgedd - yn cynnig ystod o gyngor a chefnogaeth i rai dan 25 oed - 0808 808 4994
 • Papyrws - Elusen sy'n ymroddedig i atal hunanladdiad ifanc - 0800 068 41 41
 • Y Samariaid - Gwrando a chefnogaeth gyfrinachol 24 awr- 116 123
 • Mind Mae Infoline yn darparu gwasanaeth gwybodaeth a chyfeirio sydd ar agor rhwng 9am a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener
 • Young Minds - Cynnig llinell gymorth am ddim ar gyfer cyngor cyfrinachol, arbenigol
 • Kooth.com - Cefnogaeth ar-lein am ddim ac anhysbys i bobl ifanc ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 12pm a 10pm

Sut i estyn allan 

Gall gofyn cwestiynau fel “Ydych chi wedi siarad ag unrhyw un arall am hyn?” Fod yn ffyrdd o weld a oes ganddyn nhw gefnogaeth yn rhannau eraill eu bywyd. Mae gan Childline rai canllawiau da ar gyfer hyn neu rannu adnoddau fel y Shout.

Sut i riportio rhywbeth

Rydym yn annog pobl ifanc sy'n poeni y gallai rhywun fod yn ystyried brifo eu hunain i riportio hyn i roi gwybod i Instagram fel y gallwn helpu i'w cysylltu â gwybodaeth ac adnoddau.

Mae timau ledled y byd yn gweithio 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos i adolygu'r adroddiadau hyn. Ni fydd y poster yn gwybod pwy wnaeth yr adroddiad, ond byddant yn cael help y tro nesaf y byddant yn agor yr ap.

Sut i riportio hunan-anafu

 • Tap y tri dot uwchben y post,
 • Yna tap Adrodd.
 • Dewiswch "Mae'n Amhriodol> Hunan-anaf."

I gael mwy o gefnogaeth, ymwelwch â chanolfan gymorth Instagram


Pecyn cymorth gwytnwch digidol

Rhowch law arweiniol i'ch plentyn wrth iddo gychwyn ar ei daith ddigidol ar-lein gydag awgrymiadau ymarferol.

Awgrymiadau cychwyn sgwrs

Helpwch blant i ddelio â materion ar-lein ac agor am eu bywydau digidol gyda'r awgrymiadau syml 4 hyn.