eiconau

Siarad â 11 - plant 13 oed

Dewiswch awgrymiadau
plentyn

Paratoi i siarad

Meddyliwch pryd a ble orau i siarad â nhw - yn y car neu mewn man niwtral lle maen nhw'n teimlo'n ddiogel

Nodwch yr hyn rydych chi am ei ddweud i ganolbwyntio'ch meddwl, a gwneud y sgwrs yn berthnasol iddyn nhw

Byddwch yn agored ac yn galonogol i wneud iddynt deimlo eu bod yn cael cefnogaeth

Cael ychydig o sgyrsiau bach eu maint i roi amser iddynt brosesu

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Yn nodweddiadol bydd plant 11 - 13:

Cael mynediad at ffôn clyfar neu lechen

Defnyddiwch y rhyngrwyd i chwarae gemau

Gwneud gwaith cartref ar-lein

Gwyliwch fideos ar YouTube neu gymdeithasu â ffrindiau

Bu twf cyflym yn nifer y bobl ifanc 11-13 sy'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol - yn aml gyda chyfrifon ar rwydweithiau cymdeithasol lluosog

Mae plant mor ifanc â 11 yn postio 26 gwaith y dydd ar gyfartaledd, yn denu dilynwyr 100 i bob un o'u proffiliau

Mae gan dros ddwy ran o dair o blant 11- 12 broffil Facebook er gwaethaf isafswm oedran 13

Mae bwlio yn ymddygiad dysgedig - felly mae'n bwysig gosod esiampl dda ac atgyfnerthu bod yn ddinesydd digidol da yn rheolaidd

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym pam

Wedi'i greu gyda chefnogaeth gan

Sgroliwch i Fyny