BWYDLEN

Beth ddylai rhieni ei wybod am bobl ifanc yn eu harddegau a dyddio ar-lein?

Gan fod dyddio ar-lein wedi dod yn arferol newydd i oedolion, gofynnwn i'n harbenigwyr daflu goleuni ar sut mae'r ffenomen hon yn effeithio ar bobl ifanc yn eu harddegau a'r hyn y gall rhieni ei wneud i'w cadw'n ddiogel.


Lauren Seager-Smith

Prif Swyddog Gweithredol, Kidscape
Gwefan Arbenigol

Sut ydw i'n gwybod a yw fy arddegau yn barod am berthynas ar-lein neu ddyddio ar-lein?

Os yw'ch plentyn yn ei arddegau yn mynegi diddordeb mewn unrhyw fath o berthynas ramantus neu gorfforol mae'n debygol iawn ei fod eisoes yn cymryd rhan mewn 'dyddio ar-lein'. Mae'n debyg y bydd hyn yn dechrau gyda negeseuon pobl y maent eisoes yn eu hadnabod, i'r cyfryngau cymdeithasol ac apiau dyddio lle gallent ddod i gysylltiad ag unrhyw un. Daw perthnasoedd gyda’r pecyn cyfan - o lawenydd, cyffro a phleser i dorcalon, embaras, annigonolrwydd ac anobaith felly fel rhiant mae angen i chi fod yn barod.

Dangos diddordeb yn eu holl berthnasoedd. Siaradwch â nhw am yr hyn y mae'n ei olygu i gael eich caru a'ch parchu - p'un ai wyneb yn wyneb neu ar-lein. Sôn am eu hawl i breifatrwydd a phwysigrwydd amddiffyn eu cyrff a'u calonnau. Byddwch yn chwilfrydig, ond nid yn rhwystr, yn wyliadwrus ond heb fod yn ormesol. Y nod yn y pen draw yw i'ch perthynas fod yn ddigon cryf bod eich plentyn yn ei arddegau yn eich gadael chi i mewn, gan wybod eich bod chi yno, eich bod chi'n eu caru a'ch bod chi'n malio.

Dr Elizabeth Milovidov, JD

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol
Gwefan Arbenigol

Beth alla i ei wneud i annog fy mhlentyn i wneud dewisiadau mwy diogel o ran cael perthnasoedd rhamantus ar-lein?

Mae'r rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol a hyd yn oed gemau fideo ar-lein yn caniatáu i blant a phobl ifanc chwarae gyda'i gilydd, gwneud cysylltiadau, ac weithiau ffurfio perthnasoedd rhamantus ar-lein. Ni all rhieni fonitro pob eiliad o fywyd ar-lein eu plentyn, ond gall rhieni sicrhau bod eu plant yn barod i feddwl yn feirniadol a gwneud dewisiadau mwy diogel pan fyddant ar-lein.

Dylai pob perthynas ar-lein, p'un a ydynt yn blatonig neu'n rhamantus, ganiatáu i blant a phobl ifanc ddatblygu a dysgu sgiliau a ffiniau cymdeithasol pwysig. Gall rhieni baratoi eu plant ar gyfer perthnasoedd iach ar-lein trwy gadw sgwrs i fynd am berthnasoedd iach.

Gyda phlant iau, gall rhieni roi cynnig ar chwarae rôl, ac mae creu senarios ynglŷn â beth i'w wneud os yw ffrind yn ei olygu, yn gofyn ichi wneud rhywbeth nad ydych yn gyffyrddus ag ef ac ati.

Gyda phlant hŷn, rhaid i rieni greu llinell gyfathrebu agored fel y gall rhieni siarad am yr hyn y mae perthynas iach yn edrych, trwy barchu unigolrwydd, barn a chredoau eich plentyn.

Parven Kaur

Sylfaenydd Kids N Clicks
Gwefan Arbenigol

Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn darganfod bod fy mhlentyn yn cael perthynas ar-lein yn unig â rhywun nad wyf yn ei adnabod?

Mae dyddio ar-lein, yn enwedig i oedolion, wedi dod yn haws gydag apiau fel Tinder, Bumble a llawer o rai eraill allan yna. Swiping dde yw'r ffordd newydd hyd yn hyn. Ar gyfer pobl ifanc, mae'r duedd hefyd yn dod yn arferol newydd.

Yn lle gwylltio gyda'ch plentyn am ddefnyddio gwefannau dyddio ar-lein, cymerwch amser i siarad â nhw a deall eu rhesymau dros ddyddio ar-lein.

Siaradwch â'ch plentyn am ffyrdd sylfaenol o amddiffyn eu hunain rhag risgiau ar-lein posib gan gynnwys secstio a rhannu lleoliad. Er eu bod yn eu harddegau mae bob amser yn dda eu hatgoffa am bwysigrwydd amddiffyn eu hunaniaeth.

Yn bwysicach fyth, tywyswch eich plentyn fel y gall amddiffyn ei hun wrth sgwrsio ar-lein. Dysgwch iddyn nhw sut i adnabod pan mae rhywun yn manteisio arnyn nhw. Er enghraifft, pan fydd person yn gofyn am hunlun noethlymun neu'n gofyn iddo droi ymlaen y we-gamera.

Darganfyddwch sut mae'ch plentyn wedi cwrdd â'r person hwn. P'un a wnaethant gyfarfod trwy wefan cyfryngau cymdeithasol poblogaidd, ap neu blatfform dyddio, mae'n bwysig sicrhau nad yw'ch plentyn yn sefyll allan yn y lle anghywir ar-lein yn union fel y byddech chi'n ei wneud yn y byd go iawn. Cadwch mewn cof bod llawer o wefannau dyddio yn cael eu gwneud ar gyfer oedolion 18+.

Hefyd, ceisiwch ddarganfod cymaint ag y gallwch chi am y person y mae'n ei ddyddio. Peidiwch â bod yn feirniadol ond bod â diddordeb. Gofynnwch y cwestiynau y byddech chi fel arfer yn eu gofyn a yw'ch plentyn yn dyddio'r person hwn yn y byd go iawn. Er enghraifft, sut mae ef / hi yn edrych, ble mae'n mynd i'r ysgol, ac ati.

Peidiwch â bod ofn gwneud eich gwaith cartref eich hun a cheisiwch ddarganfod am y person y mae eich plentyn yn dyddio. Gallwch chi siarad â'ch plentyn, fel nad ydyn nhw'n teimlo eich bod chi'n goresgyn eu preifatrwydd.

Peidiwch â chynhyrfu, aros yn bositif a chael sgyrsiau agored gyda'ch plentyn fel eu bod yn teimlo'n rhydd i rannu pethau a allai fod yn effeithio arnyn nhw. Byddwch yn barod i wrando a pheidiwch ag anghofio siarad am y risgiau o gwrdd â rhywun nad ydyn nhw'n ei adnabod. Esboniwch iddyn nhw nad ydych chi'n meddwl, am resymau diogelwch, ei bod hi'n syniad da cwrdd â dieithryn heb eich hysbysu gyntaf.

Catherine Knibbs

Seicotherapydd Trawma Plant (Cybertrauma)
Gwefan Arbenigol

Gall adnabod eich plentyn yn 'Dyddio' fod yn barth diddorol i rieni ei lywio ac mae llawer o'r sgyrsiau a gaf gyda rhieni mewn therapi yn trafod beth mae hyn yn ei olygu i'r person ifanc. Wrth siarad am berthnasoedd fel dwy ffordd, gall sgwrs ar y cyd helpu pobl ifanc i nodi patrymau cysylltiad rhyngbersonol. Gan ddefnyddio trosiad traffig traffordd gallwch drafod rhannu gwybodaeth / sgwrs fel dwyochrog a chyfartal, dwy ffordd, yn ufudd yn gyfreithlon, byth yn prysurdebu'r traffig i fynd yn gyflymach nag sy'n ddiogel a hefyd yn gwybod pryd rydych chi'n cael eich cludo gan yrrwr arall i symud lonydd cyn i chi fod yn barod.

Gallwch chi egluro'ch pryderon i'ch plentyn gan ddefnyddio'r trosiad hwn o geir a gyrru, gan ddweud y byddech chi am sicrhau ei fod yn ddiogel, yn gwisgo gwregys diogelwch i atal damweiniau a hefyd bod rhai ceir yn gyflymach nag eraill. Gofyn iddynt roi sylw i'w signalau corfforol gyda'r person hwn wrth gyfathrebu ac i siarad â chi os oeddent yn teimlo'n ansicr neu'n anniogel.

Gall dal y lle hwn fel rhieni deimlo'n anniogel i ni hefyd felly peidiwch â rheilffordd eich plentyn a gadael iddyn nhw symud i'ch lôn am sgyrsiau.

Adrienne Katz FRSA

Cyfarwyddwr, Youthworks Consulting Ltd.
Gwefan Arbenigol

Sut y gellir amddiffyn pobl ifanc agored i niwed rhag y risgiau o ddyddio ar-lein?

Dylai rhieni a gofalwyr fod yn siarad am sut beth yw perthynas dda mewn unrhyw amgylchedd, yn hytrach na phoeni gormod am y byd ar-lein. Beth sy'n iawn? Mae'n ymddangos bod pobl ifanc yn credu ei fod yn arwydd o ymddiriedaeth rhwng cwpl os yw'ch partner yn edrych trwy'ch ffôn heb ganiatâd a bod dros draean o'r bechgyn yn credu bod disgwyl rhannu delweddau noethlymun mewn perthynas.

Rhannodd mwy na hanner y bobl ifanc ag anhawster iechyd meddwl ddelwedd 'oherwydd fy mod mewn perthynas ac eisiau ei rhannu'. Mae pobl ifanc sy'n agored i niwed all-lein fwy na dwywaith yn fwy tebygol na'u cyfoedion i gytuno i gwrdd â rhywun y gwnaethant ei gyfarfod ar-lein. Y rhai â cholled clyw neu anawsterau dysgu oedd fwyaf tebygol o ddweud wedi hynny nad oedd y person hwn tua'r un oed â mi.

Efallai na fydd perthnasoedd fel y'u gelwir ar-lein yn ddim o'r math. Roedd y rhai â cholled clyw, anhwylderau bwyta, anawsterau iechyd meddwl, gofal a brofwyd neu sy'n dweud 'Rwy'n poeni am fywyd gartref' fwy na dwywaith yn fwy tebygol na phobl ifanc eraill o adrodd bod 'rhywun wedi ceisio fy mherswadio i weithgaredd rhywiol digroeso'.

Cefnogwch ddim cywilydd na bai

Felly er y dylai rhieni fod yn effro dylent hefyd anelu at gryfhau sgiliau eu plentyn:

 • Siaradwch yn agored ac yn aml am berthnasoedd
 • Cynhwyswch yr hyn sy'n iawn a beth sydd ddim
 • Esboniwch nad yw rhai pobl ar-lein pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw
 • Nid yw rhai pobl yn garedig - mae'n anodd ond mae yna rai eraill sydd
 • Mae rhai perthnasoedd yn chwalu ac mae'n dorcalonnus, ond bydd mwy
 • Rydych chi'n berson gwerthfawr ac annwyl ac nid oes raid i chi brofi hyn i unrhyw un trwy wneud pethau rydyn ni wedi cytuno nad ydyn nhw'n iawn
 • Mae eich corff yn breifat
 • Sôn am sefyllfaoedd, gan archwilio 'Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai ...? Neu beth ydych chi'n meddwl y dylai rhywun ffug ei wneud os bydd hyn yn digwydd iddyn nhw?
 • Annog tactegau siarad i ddatrys problemau gydag oedolyn dibynadwy
 • Deall pwysigrwydd hunaniaeth ar-lein
 • Cefnogwch, peidiwch â chywilyddio na beio'r person ifanc os bydd problem yn digwydd
 • Amelia Emma yn dweud:

  Diolch am wneud y rhestr hon mor hawdd i'w defnyddio! Mae cymaint o bobl wych yn ysgrifennu cyngor allan yna!

Ysgrifennwch y sylw