BWYDLEN

Apiau rhwydweithio cymdeithasol a negeseuon

Ochr yn ochr â YouTube, Snapchat ac Instagram, mae yna nifer o apiau y mae plant yn eu defnyddio i ryngweithio â'i gilydd a rhannu eu bywydau ar-lein. Mynnwch gyngor ar beth yw'r rhain a pha apiau y mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohonynt.

Beth sydd ar y dudalen?

Beth yw risgiau posibl apiau negeseuon cymdeithasol i bobl ifanc?

Mae apiau rhwydweithio cymdeithasol a negeseuon yn caniatáu i bobl ifanc gynnal perthnasoedd cymdeithasol â ffrindiau ysgol, ffrindiau pell neu ffrindiau ar-lein nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd â nhw. Fodd bynnag, mae rhai materion diogelwch pwysig y mae'n werth eu gwybod fel rhiant.

Sgwrsio â dieithriaid

Mae cyfarfod a sgwrsio â dieithriaid ar-lein yn peri risgiau i bobl ifanc a allai fod yn agored i niwed meithrin perthynas amhriodol a mathau o gam-drin rhywiol ar-lein (ac all-lein).

Anfon cynnwys amhriodol

Gyda rhwystr corfforol sgrin, mae rhai pobl yn teimlo mwy o rym i roi pwysau ar eraill i mewn anfon negeseuon, yn aml o natur rywiol neu ddirmygus.

Rhannu lleoliad

Mae llawer o apiau'n gweithio ar sail gwybodaeth hunaniaeth neu rif ffôn. Mewn llawer o achosion nid yw apiau bob amser yn rhoi gwybod ichi fod y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio, sy'n golygu y gallai plant fod yn rhannu gwybodaeth bersonol. Yn ogystal ag ar y rhwydweithiau cymdeithasol eu hunain, mae gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar gael ar y mwyafrif o ddyfeisiau. Gallwch ddarganfod mwy yn ein Dwyn Preifatrwydd a Hunaniaeth canolbwynt cyngor.

Rhannu gwybodaeth

Mae llawer o apiau'n gweithio ar sail gwybodaeth hunaniaeth neu rif ffôn. Mewn llawer o achosion nid yw apiau bob amser yn rhoi gwybod ichi fod y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio, sy'n golygu y gallai plant fod yn rhannu gwybodaeth bersonol. Yn ogystal ag ar y rhwydweithiau cymdeithasol eu hunain, gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar gael ar y mwyafrif o ddyfeisiau.

Seiberfwlio

Mae ffonau clyfar yn caniatáu i bobl dynnu lluniau a'u rhannu ar unwaith ar eu rhwydweithiau cymdeithasol neu bostio gwybodaeth am rywun ar-lein mewn eiliadau. Weithiau gall hyn olygu bod pobl ifanc hyd yn oed yn fwy agored i benodau o seiber-fwlio.

Afluniad delwedd y corff

Gyda'r cynnydd ym mhoblogrwydd apiau rhannu lluniau fel Snapchat ac Instagram mae plant yn teimlo fwyfwy o dan pwysau i gydymffurfio â'r corff delweddau hardd maen nhw'n gweld hynny, mae'n bwysig siarad i hyrwyddo delwedd gorff positif a helpu plant i ddatblygu meddwl beirniadol i gwestiynu'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein.

Gweler ein canllaw awgrymiadau da i mynd i'r afael â phryderon cyfryngau cymdeithasol

Adnoddau dogfen

Mynnwch offer ac awgrymiadau i gefnogi lles digidol eich plentyn ar Facebook, Instagram, a WhatsApp.

Canllaw ymweld

Apiau rhwydweithio cymdeithasol a negeseuon gorau sy'n boblogaidd ymhlith plant

Rydym wedi llunio rhestr o'r apiau rhwydweithio cymdeithasol a negeseuon mwyaf poblogaidd y mae plant yn eu defnyddio a'r risgiau posibl y gallant ddod â phlant iddynt. Fe welwch hefyd ddolenni i dudalennau diogelwch perthnasol neu erthyglau a barn trydydd parti annibynnol gyda gwybodaeth bellach am apiau penodol.

Ap YouTube

Mae YouTube yn blatfform fideo cymdeithasol sy'n caniatáu i bobl ifanc nid yn unig wylio fideos o'u hoff YouTubers neu vloggers ond hefyd rhannu sylwadau gyda'i gilydd am yr hyn maen nhw'n ei wylio. Gyda chymaint o bobl yn sylwebu, yn hoffi ac yn creu cynnwys ar gyfer eu sianeli eu hunain, mae wedi dod yn un o'r llwyfannau rhwydweithio cymdeithasol mwyaf ledled y byd gyda dros 2 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

Instagram

Ap rhannu lluniau sy'n eich galluogi i olygu lluniau a fideos, eu huwchlwytho a'u rhannu i wefannau rhwydweithio cymdeithasol eraill. Gellir anfon lluniau a fideos yn uniongyrchol at ffrindiau.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

TikTok

Mae TikTok yn ap rhwydweithio cymdeithasol poblogaidd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr greu, clipiau cerddorol a chlipiau byr hyd at 60 eiliad ac ychwanegu effeithiau arbennig atynt.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

Facebook

Mae'r ap Facebook yn caniatáu ichi rannu gwybodaeth bersonol, diweddariadau statws, lluniau, fideos a sgwrsio â rhwydwaith. Mae'n werth deall y nodwedd GPS - mae 'Ffrindiau Cyfagos' yn caniatáu ichi weld lleoliadau cyfredol eich ffrindiau ar fap.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

Facebook Messenger

Mae ap Facebook Messenger yn ap negesydd am ddim sy'n cysylltu â'r Mewnflwch yn Facebook ac sy'n caniatáu i ddefnyddwyr rannu lluniau, fideos, sain a gellir eu defnyddio ar gyfer sgyrsiau grŵp.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

Snapchat

Snapchat yn ap rhannu lluniau lle gall defnyddwyr anfon lluniau neu fideos at eu ffrindiau. Bydd y rhain yn arddangos ar y sgrin am hyd at ddeg eiliad cyn cael eu dileu, er ei bod yn bosibl tynnu lluniau allan a defnyddio apiau eraill i ddal y cynnwys. Gellid defnyddio Snapchat ar gyfer negeseuon o natur rywiol neu hefyd olygu negeseuon. Dysgwch sut i osod gosodiadau preifatrwydd gyda'n canllaw “sut-i”.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

WhatsApp

Negeseuon amser real am ddim. Gallwch chi rannu delweddau a fideos, cymryd rhan mewn 'sgyrsiau grŵp' a rhannu lleoliadau. Dim ond os ydych chi eisoes yn gwybod eu rhif ffôn y gallwch chi anfon neges at rywun.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 16

Twitter

Mae'r ap Twitter yn gweithio mewn ffordd debyg i fersiwn bwrdd gwaith Twitter, ac eithrio pan fyddwch chi'n trydar gallwch hefyd bostio lleoliad ble rydych chi'n trydar. Gall y Ganolfan Ddiogelwch i rieni helpu gydag unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

Discord

Mae Discord yn ap sgwrsio llais a thestun am ddim a ddefnyddir yn aml gan bobl ifanc i gyfathrebu ag eraill wrth hapchwarae ar-lein a ffrydio fideo byw. Fe'i gelwir yn 'skype of gamers' mae'n helpu chwaraewyr i gyfathrebu â'i gilydd trwy weinyddion preifat sy'n galluogi llais, fideo a thestun.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

Telegram Messenger

Mae Telegram yn ap sydd ar gael ar ffonau symudol a byrddau gwaith, sy'n caniatáu negeseuon diogel am ddim i'r anfonwr. Fel WhatsApp, mae'r app yn amgryptio negeseuon ac yn rhoi'r gallu i chi eu dinistrio os nad oes eu hangen.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 16

Apiau ar gyfer cwrdd â phobl newydd a allai greu risgiau

Mae'r apiau hyn wedi ennill enw da am fod yn beryglus i blant oherwydd y mathau o dechnoleg maen nhw'n eu defnyddio a'r mathau o gymunedau sydd wedi ffurfio o'u cwmpas.

Tumblr

Mae fersiwn app Tumblr yn caniatáu i ddefnyddwyr bostio, rhannu a darllen blogiau testun a delwedd defnyddwyr eraill. Er bod Tumblr wedi blocio blogiau sy'n ymwneud ag anhwylderau bwyta, hunan-niweidio a hunanladdiad, mae rhwng 2-4% o gynnwys Tumblr yn pornograffig.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13
Risg: Dod i gysylltiad â chynnwys amhriodol

omegle

Mae omegle yn wefan sy'n paru dieithriaid ar hap ar gyfer sgyrsiau testun byw neu fideo. Mae defnyddwyr yn dewis sgwrs 'Testun' neu 'Fideo' ac mae'r dudalen yn nodi faint o ddefnyddwyr sydd ar-lein ar hyn o bryd.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13+ gyda chaniatâd rhieni, fodd bynnag, mae opsiwn ar gyfer cynnwys oedolion (18+).

Risgiau: Amlygiad i gynnwys rhywiol, seiberfwlio, mathau eraill o gynnwys amhriodol, a sgyrsiau heb eu modiwleiddio.

MeowChat

MeowChatMae edrychiad unigryw yn cynnwys cathod cartŵn ac yn caniatáu i ddefnyddwyr anfon testunau, delweddau neu glipiau sain. Mae'n annog sgwrsio â dieithriaid 'o'r un anian' yn seiliedig ar leoliad y defnyddiwr ar unrhyw adeg. Gall ystafelloedd sgwrsio gynnwys iaith wael a gwahoddiadau i sgyrsiau preifat gyda dieithriaid.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 18

Risgiau:  Amlygiad i gynnwys rhywiol a mathau eraill o gynnwys amhriodol

Yubo

Yubo yn app negeseuon sy'n caniatáu i'w ddefnyddwyr anfon testun a lluniau at eraill a llifo'n fyw gyda ffrindiau ac 'Unrhyw un' ar yr ap. Gall defnyddwyr ddewis ymgysylltu â phorthiant eraill o fewn radiws penodol iddynt eu hunain. Fe'i gelwir yn “Tinder for kids”: Gwahoddir defnyddwyr i newid i'r dde ar broffiliau y maent yn eu hoffi a swipe i'r chwith ar broffiliau nad ydynt. Ystyrir bod yr ap yn beryglus i bobl ifanc yn eu harddegau gysylltu â dieithriaid.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13
Risgiau: Cysylltu â dieithriaid, cynnwys amhriodol

Chatroulette

Mae gan fersiwn app Chatroulette yr un swyddogaeth â'r fersiwn bwrdd gwaith, gan ganiatáu rhyngweithio fideo rhwng dieithriaid ar hap. Rhaid i'r defnyddiwr fewngofnodi ac mae rhywfaint o gymedroli / hidlo (dynol a chyfrifiadurol) ar gyfer cynnwys amhriodol, ond efallai na fydd plant yn gwybod â phwy y maent yn siarad.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 18
Risgiau: Cysylltu â dieithriaid, cynnwys amhriodol

Ap Mwnci

Fel Chatroulete, mae'r App Monkey yn paru defnyddwyr gyda'i gilydd o bob cwr o'r byd i gael galwad fideo gyflym ac os yw defnyddwyr yn hoffi ei gilydd gallant ychwanegu amser at eu galwad fideo neu gysylltu ar SnapChat.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 17
Risgiau: Cysylltu â dieithriaid, cynnwys amhriodol, Dienw

Apiau dyddio ar-lein i fod yn ymwybodol ohonynt

Grindr

Wedi'i anelu at ddynion deurywiol a hoyw, mae ap Grindr yn defnyddio lleoliad a lluniau i annog cyfarfodydd 'o'r un anian' rhwng dieithriaid. Grindr yn cyflwyno defnyddwyr i 'fatsys' o fewn y geo-radiws agosaf. Mae Grindr wedi'i fwriadu ar gyfer gor-18s, ac mae'n gofyn i'r defnyddiwr wirio ei oedran wrth arwyddo, ond gallai pobl ifanc ei ddefnyddio beth bynnag.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 18

Risgiau: Amlygiad i gynnwys rhywiol a mathau eraill o gynnwys amhriodol

Cwrdd a fi

Mae app Meetme yn caniatáu i ddefnyddwyr sgwrsio a chwrdd â poeple newydd ar ei blatfform. Fe'i defnyddir yn aml i gwrdd â fflyrtio a chysylltu â dieithriaid nad ydych efallai'n eu hadnabod mewn bywyd go iawn.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 18

Risgiau:  Amlygiad i gynnwys rhywiol a mathau eraill o gynnwys amhriodol

tinder

Trwy droi i'r chwith neu'r dde ar lun defnyddiwr, mae'r ap Tinder yn caniatáu i bobl ddewis gyda phwy yr hoffent gwrdd. Gan ei fod yn seiliedig ar leoliad, mae Tinder yn cyflwyno defnyddwyr i 'baru' agosaf atynt. Oed isaf Tinder yw 18.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 18
Risgiau: Cysylltu â dieithriaid

MyLOL

MyLOL yn 'app dyddio i bobl ifanc' wedi'i anelu at bobl ifanc 13-20. Mae'r rhwydwaith wedi'i gymedroli ac mae canfod geiriau allweddol ar waith. Yn dilyn beirniadaeth, daeth terfyn oedran uchaf i rym, ond adroddwyd bod gan yr aelodau hŷn hynny sydd â chyfrifon a gofrestrwyd cyn y newid gyfrifon gweithredol o hyd.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13
Risgiau: Cysylltu â dieithriaid, cynnwys amhriodol

Apiau cyfryngau cymdeithasol wedi'u gwneud ar gyfer plant

Er bod mwyafrif y cyfryngau cymdeithasol mae gan apiau isafswm oedran o 13 a throsodd, mae yna nifer o apiau ac offer cyfryngau cymdeithasol sy'n cael eu gwneud ar gyfer y rhai dan 13. Gall y rhain helpu'ch plentyn i ddysgu sut i ryngweithio â'u ffrindiau ar-lein mewn amgylchedd mwy diogel fel ei fod yn barod iawn i ddefnyddio'r llwyfannau cymdeithasol mwy. pan fyddwch chi'n teimlo eu bod nhw'n barod.