BWYDLEN

Mae arolwg newydd yn dangos bod 1 o bob 5 plentyn yn hapus i gael rhamant “ar-lein yn unig”

Mae ein harolwg newydd a ryddhawyd heddiw yn dangos y pwysau cudd sy’n wynebu plant yn eu perthnasoedd wrth i un rhan o bump o blant ddweud y byddent yn hapus i gael perthynas “ar-lein yn unig” gyda pherson nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd ag ef.

Canfyddiadau'r arolwg

Ymhlith y datgeliadau, canfu'r arolwg y byddai 1 mewn plant 5 (20%) yn ystyried cael perthynas 'ar-lein yn unig' - lle na fyddent byth yn cwrdd â'u partner wyneb yn wyneb.

Ac allan o'r rhai sydd â chariad neu gariad nawr neu o'r blaen, dywedodd un yn 10 (10%) eu bod ond wedi cyfathrebu â nhw ar-lein erioed.

Yn y cyfamser dywedodd bron i hanner (46%) eu bod bob amser neu'n aml yn postio delweddau ohonyn nhw eu hunain yn cael
amser gwych a chytunodd 34% eu bod wedi treulio amser yn gwneud i'w delweddau edrych yn berffaith cyn eu postio.

Gwnaethom gynnal yr arolwg * i dynnu sylw at bwysigrwydd adeiladu plant eu gwytnwch digidol fel y gallant ymdopi'n annibynnol â helbulon tyfu i fyny ar-lein.

Effeithiau cadarnhaol cymdeithasu ar-lein

Yn gadarnhaol, roedd dros hanner (52%) y plant wedi credydu technoleg a chyfryngau cymdeithasol am ei gwneud hi'n haws gwneud hynny cynnal perthynas - gyda 62% yn canmol buddion gallu sgwrsio ar-lein “ar unrhyw adeg ddydd neu nos”, ac mae 41% yn cytuno ei bod yn haws agor am eu teimladau ar-lein nag wyneb yn wyneb.

A dywedodd chwarter y plant (24%) eu bod yn ei chael yn haws dod o hyd i gariad ar y rhyngrwyd - ac unwaith y gwnânt hynny, dywedodd saith allan o 10 (71%) eu bod yn mynd ar-lein i sgwrsio â'u cariad neu gariad.

Canfu'r arolwg hefyd:

Dywedodd 28% eu bod wedi teimlo eu bod yn cael eu gadael allan ar ôl gweld post gan ffrind mewn parti neu gasglu hynny
ni chawsant eu gwahodd i, ac roedd 30% wedi cael eu gadael allan o sgwrs grŵp

Dywedodd 17% eu bod yn dweud wrth ffrind rywbeth cyfrinachol yr oeddent yn ei rannu â phobl eraill ar-lein
heb ganiatâd.

Dywedodd 14% o blant fod ffrind yn cael ei adael yn ofidus ar ôl cael ei 'ddympio' yn gyhoeddus ar-lein - gyda 5%
gan ddweud eu bod wedi cynhyrfu ar ôl iddo ddigwydd iddyn nhw.

Dywedodd 10% o blant eu bod wedi cael eu 'cludo', sy'n golygu paru neu baru
person arall ond ddim o reidrwydd eisiau bod.

Dywedodd chwarter (26%) y plant 11 i 16 a arolygwyd y byddent yn hapus yn cyhoeddi a
rhamant newydd ar gyfryngau cymdeithasol.

Roedd un rhan o bump o blant (19%) yn meddwl rhannu newyddion am berthynas yn chwalu ar gyfryngau cymdeithasol
yn syniad da.

Adeiladu gwytnwch digidol plant

Er mwyn cefnogi rhieni i helpu i adeiladu gwytnwch digidol plant rydym wedi creu oedran-benodol pecynnau cymorth gydag awgrymiadau a chanllaw fideo hawdd ei ddilyn gan seicolegydd a llysgennad Internet Matters, Dr Linda Papadopoulos. Mae'r fideos cam wrth gam yn annog rhieni i ddysgu eu plant sut i ddod yn wydn yn ddigidol a'u paratoi ar gyfer materion y gallent eu hwynebu ar-lein wrth iddynt brofi eiliadau allweddol mewn bywyd.

Mae gwytnwch digidol yn ymwneud â rhieni yn gosod normau ar gyfer plentyn, gan eu helpu i ffurfio gwerthoedd ar-lein a
gan ddarparu strategaethau ymdopi cyson a digonol iddynt ar gyfer y newid ar-lein
byd.

Dywedodd llysgennad Internet Matters, Dr Linda Papadopoulos: “Mae'r ffigurau hyn yn datgelu faint o berthnasoedd sydd wedi newid o ganlyniad i'r rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol a sut mae plant yn wynebu heriau newydd yn barhaus.

Grymuso plant i wneud dewisiadau craff ar-lein

“Mae cariad cyntaf wedi bod yn faes erioed - a hyd yn oed yn fwy felly yn yr oes ddigidol pan mae'n ymwneud
rhannu eich bywyd ar-lein. Gyda'r holl fuddion a ddaw yn sgil hyn, bydd adegau y bydd angen i blant eu gwneud
bod yn wydn yn erbyn y pethau drwg sy'n digwydd.

“Trwy adeiladu gwytnwch digidol plentyn, bydd rhieni nid yn unig yn helpu i gadw eu plentyn yn ddiogel ar-lein ond yn ei hanfod yn ei rymuso i lywio materion digidol ar eu pennau eu hunain.”

Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters, Meddai: “Gwelsom fod mwyafrif y plant yn gweld y rôl y mae’r rhyngrwyd yn ei chwarae wrth adeiladu perthnasoedd fel peth cadarnhaol. Ac eto efallai na fydd gan rai yr aeddfedrwydd emosiynol i ddeall rhai o'r problemau y gallent eu hwynebu.

“Rydym yn falch ein bod wedi gweithio gyda Dr Linda Papadopoulos i ddarparu adnoddau ymarferol a fydd, gobeithio, yn helpu rhieni i arwain eu plant i ddod yn wydn yn ddigidol ac ymdopi â'r heriau sy'n eu hwynebu ar-lein ond hefyd yn gwybod pryd i geisio cefnogaeth. Y peth allweddol yw i rieni siarad â'u plant, ac mae ein hadnoddau yn eu galluogi i wneud yn fwy hyderus. ”

Mwy i'w archwilio

Cael oed-benodol i gadw plant yn ddiogel ar-lein

swyddi diweddar