Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod am gêm symudol Pokémon Go

Er mwyn helpu rhieni i gael gwell dealltwriaeth o'r ffenomen newydd hon wrth fynd â'r byd hapchwarae mewn storm, rydym yn amlinellu'r wybodaeth allweddol y bydd angen i chi ei wybod.

Ers ei lansio yn yr Unol Daleithiau, Awstralia a Seland Newydd yn gynharach y mis hwn, mae wedi cyrraedd siartiau siop Apple App gyda 7.5 miliwn o lawrlwythiadau o'r 11 Gorffennaf yn yr UD yn unig. Mae'r gêm wedi cael derbyniad da gan nifer o adolygwyr, ond codwyd pryderon diogelwch ynghylch y risg bosibl y gallai rhai ddefnyddio'r ap i achosi niwed i blant.

Gyda lansiad yr ap wedi'i drefnu yn Ewrop ac Asia, dyma rai ffeithiau am yr ap y mae angen i chi ei wybod fel rhiant.

Beth yw Pokémon Go?

Adeiladu ar y poblogaidd Pokémon masnachfraint yr 1990s a 2000s a oedd yn cynnwys creaduriaid chwedlonol â thalentau a phriodoleddau penodol yr oedd yn rhaid i hyfforddwyr Pokémon eu dal a'u hyfforddi, dyma'r app ffôn clyfar cyntaf gan y Pokémon Company.

Yn gryno, mae'n ap hapchwarae ffôn clyfar am ddim sy'n defnyddio signal GPS ffôn ynghyd â'r camera i greu 'Realiti Estynedig' gan roi'r gallu i chwaraewyr (a elwir hefyd yn hyfforddwyr) weld eu avatars Pokémon mewn lleoliad byd go iawn, hy parc , ystafell wely, stryd ac ati.

Yr oedran lleiaf a argymhellir yw 9 mlwydd oed neu'n hŷn oherwydd 'Cartwn anaml / Ysgafn neu drais ffantasi'.

Mae ar gael ar gyfer dyfeisiau Apple (ar iOS) ac Android.

Beth mae Pokémon Go mor boblogaidd?

Y ffactor tynnu i lawer yw'r defnydd llwyddiannus o 'Augmented Reality' sy'n caniatáu i bobl chwarae gêm rithwir gan ddefnyddio lleoliadau'r byd go iawn.

Mae hefyd yn annog chwarae awyr agored a rhyngweithio cymdeithasol, a all fod yn wych i blant.

Sut mae Pokémon Go yn gweithio?

Rhaid i chwaraewyr greu avatar Pokémon wedi'i bersonoli a ddefnyddir i lywio trwy'r 'byd go iawn' (gan ddefnyddio technoleg GPS) gyda'r nod o ddal Pokémon arall a allai fod wedi'i leoli gerllaw.

Mae'r gêm hefyd yn defnyddio'r dechnoleg GPS sy'n seiliedig ar leoliad i ddefnyddio tirnodau'r byd go iawn, fel parciau ac atyniadau i dwristiaid, fel Campfeydd Pokémon a 'Pokéstops' lle gall hyfforddwyr gwrdd a brwydro.

Mae gwahanol Pokémon yn byw mewn gwahanol rannau o'r byd, er enghraifft dim ond ger dŵr y bydd Pokémon o fath dŵr i'w gael.

Adnoddau dogfen

Defnyddiwch ein gemau i sefydlu rheolaethau rhieni diogel a chanllawiau gosod preifatrwydd i greu lle ar-lein mwy diogel i blant ei archwilio.

Gweler Sefydlu Canllawiau Diogel

Beth yw pryderon allweddol i blant, a sut allwch chi eu cadw'n ddiogel wrth chwarae Pokémon Go?

1. Perygl dieithr

Gan ddefnyddio technoleg yn seiliedig ar leoliad (GPS), mae'r ap yn annog defnyddwyr i gael rhyngweithio cymdeithasol yn y byd go iawn sy'n wych. Fodd bynnag, gan fod y lleoedd sy'n annog chwaraewyr i gasglu tocynnau a brwydro Pokémon yr un peth i bob chwaraewr, gall plant fod yn ddiarwybod i bobl a allai fod yn berygl iddynt. Gyda hyn mewn golwg, mae'n bwysig atgyfnerthu hynny i blant ni ddylent fyth gwrdd â rhywun nad ydyn nhw'n ei adnabod all-lein. Ac i gytuno ffiniau â nhw o ble y gallant fynd neu y dylent eu hosgoi.

2. Diogelwch yn yr awyr agored (hy croesi ffyrdd, eiddo pobl eraill)

Gan fod yr ap yn gofyn ichi ganolbwyntio ar eich ffôn i chwarae'r gêm, mae potensial y gallai chwaraewyr gael eu tynnu sylw wrth groesi ffyrdd neu roi eu hunain mewn ffordd niweidiol i ddal Pokémon mewn gwahanol ardaloedd.

Bydd dim ond pylu'r sgrin a defnyddio'r opsiwn dirgrynu i dynnu sylw chwaraewyr at bresenoldeb Pokémon eraill yn eu helpu i gadw eu hunain yn ddiogel wrth chwarae'r gêm wrth fynd.

Awgrym gwych arall (y dywedwyd wrthym amdano) ar gyfer defnyddwyr iPhone yw i'r rhiant a'r plentyn ddefnyddio'r un cyfrif iCloud. Bydd hyn yn galluogi rhieni i ddefnyddio'r app iPhone i weld lle maen nhw'n defnyddio GPS ar eu ffôn.

3. prynu mewn-app

Er bod y gêm yn rhad ac am ddim, fel llawer o gemau eraill, mae'n cynnwys pryniannau mewn-app i brynu 'Pokécoins'. Er mwyn sicrhau na fyddwch yn derbyn bil annisgwyl ar ddiwedd y mis, adolygwch eich caniatâd ap. Gweler ein canllawiau cam wrth gam y gellir eu lawrlwytho i rieni ar sefydlu IPhones Afal ac Ffonau Android.

3. Defnyddio data symudol

Gan mai chi yw'r talwr biliau tebygol, mae'n bwysig eich bod yn deall bod angen olrhain GPS yn gyson ar yr ap, ac efallai y bydd yn bwyta data symudol yn eithaf cyflym, a all fod yn ddrud. Os yw'ch plentyn ar system talu ymlaen llaw wrth dalu (PAYG), gallwch reoleiddio a chyfyngu faint mae'ch plentyn yn defnyddio'r ffôn.

Os yw'ch plentyn ar gontract, gallai fod yn haws i'ch plentyn redeg biliau uchel. Er y bydd y mwyafrif o ddarparwyr rhwydwaith yn gosod cyfyngiadau ar ddefnydd pe byddech chi'n gofyn iddyn nhw wneud hynny, felly ni fydd eich plentyn yn rhedeg biliau uchel.

Cliciwch yma i weld tomen arall a allai arbed ar eich data sy'n cynnwys defnyddio Google Maps all-lein.

Sgroliwch i Fyny