BWYDLEN

Social gaming and live streaming

Canllawiau apiau i rieni a gofalwyr

If your child is gaming online, they may be using platforms to allow them to chat and communicate with other players or friends.

Get advice on the latest social gaming and live streaming apps children are using to help them get the most out of their experience.

Llwyfannau gemau cymdeithasol a ffrydio byw

Mae yna lawer o ystafelloedd sgwrsio gêm-benodol a ffyrdd i wneud ffrindiau ar-lein trwy gonsolau a gwefannau eraill.
Yn ogystal â chymunedau mawr ar-lein, trwy fforymau rhyngrwyd a gwefannau negeseuon fel Reddit, mae gan bob platfform hapchwarae ei ffordd ei hun o ganiatáu i ddefnyddwyr gyfathrebu.

Dyma rai o lwyfannau hapchwarae poblogaidd a ffrydio byw:

phlwc

phlwc yn llwyfan ffrydio byw lle gall miliynau o ddefnyddwyr gwylio ffrydiau byw neu gameplay fideo wedi'i recordio ymlaen llaw. Ymhlith y sianeli eraill sydd ar gael y gall defnyddwyr eu gwylio mae cerddoriaeth, chwaraeon, esports a bwyd.

Wedi'i anelu at y gymuned hapchwarae, mae hefyd yn cynnig newyddion hapchwarae, cyhoeddiadau cynnyrch, digwyddiadau, a chymuned o gefnogwyr sydd wir yn caru gemau. Yn ogystal, mae Twitch yn darlledu twrnameintiau proffidiol esports, sy'n cynnig symiau mawr o wobr ariannol i chwaraewyr proffesiynol.

Lawrlwytho canllaw.

Hapchwarae Facebook

Hapchwarae Facebook yn llwyfan ar gyfer yr holl gynnwys sy'n gysylltiedig â gemau ac fel Twitch a YouTube Gaming, gall defnyddwyr naill ai wylio fideos wedi'u recordio ymlaen llaw, gwylio gameplay llif byw, neu recordio a ffrydio gameplay. Yr hyn y mae'n wahanol yw y gall defnyddwyr chwarae gemau gyda ffrindiau fel Word gyda Friends, UNO, a mwy.

Stêm

Ar gyfer cyfrifiaduron PC ac Apple Mac, un o'r llwyfannau mwyaf poblogaidd y gallwch eu prynu a chwarae gemau yw Stêm. Mae angen ei osod ar gyfrifiadur, boed y bwrdd gwaith neu'r gliniadur hwnnw, ac mae'n rhoi mynediad i filoedd o gemau. Mae yna siop gemau a ffordd i lwytho a chwarae gemau rydych chi wedi'u prynu, ond mae yna ochr gymunedol a chymdeithasol fawr hefyd.

Lawrlwytho canllaw.

Discord

Discord yn llwyfan i bobl sydd â diddordebau tebyg ei rannu a'i gyfathrebu. Mae'n boblogaidd ymhlith y gymuned hapchwarae gan ei fod yn cynnig ffordd i chwaraewyr gemau fideo gyfathrebu â'i gilydd a datblygu cymuned y tu allan i'r gemau eu hunain.

Lawrlwytho canllaw.

PlayStation

Gellir sefydlu pob system PlayStation i gael rhiant-gyfrifon sy'n cael eu rhedeg gan riant ac is-gyfrifon ar gyfer plant. Bydd proffil plentyn yn cyfyngu rhai gweithredoedd yn awtomatig yn dibynnu ar y dyddiad geni a bennwyd ar gyfer y plentyn hwnnw.

Lawrlwytho canllaw.

Nintendo

Logo NintendoNintendo mae consolau yn fwy cyfeillgar i deuluoedd na'r mwyafrif ac felly mae ei ymarferoldeb sgwrsio yn llawer mwy wedi'i anelu at ryngweithio diogel i chwaraewyr iau. Mae'r Miiverse, er enghraifft, yn ganolbwynt canolog lle gall defnyddwyr rannu lluniau maen nhw wedi'u tynnu a negeseuon cyflym - meddyliwch am Twitter hwyliog a chyfeillgar, diogel i'r teulu.

Lawrlwytho canllaw.

Hapchwarae YouTube

Hapchwarae YouTube yn wrthwynebydd platfform fideo gamer-ganolog i Twitch, ers hynny nid yw bellach yn lle hynny, mae gamers yn mewngofnodi ar YouTube. Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr wylio cynnwys gêm fideo byw ac ar alw gyda nodwedd sgwrsio byw.

Xbox Live

Xbox Live yw enw gwasanaeth ar-lein Microsoft ar gyfer ei gonsolau a phan fyddwch chi wedi arwyddo i mewn i'r gwasanaeth gallwch chi sgwrsio ag aelodau eraill Xbox Live a'u cyfeillio. Ar gyfer consolau gemau Xbox One ac Xbox 360, rydych chi'n sefydlu proffil Xbox Live pan fydd y consol yn cael ei bweru i fyny gyntaf a'r manylion yn cael eu nodi i benderfynu pa opsiynau diofyn sydd ar gael. Bydd oedran plentyn, er enghraifft, yn eu cyfyngu yn awtomatig ac yn eu rhwystro rhag gweithredoedd penodol, megis derbyn ceisiadau ffrind.

Lawrlwytho canllaw.

Sgwrsio wrth hapchwarae

Mae hapchwarae yn ffordd wych i bobl ifanc ymgysylltu, cymdeithasu a chael hwyl. I bobl ifanc, gallant chwarae gemau ar gonsolau gemau, apiau neu wefannau, ffonau symudol, tabledi, cyfrifiaduron personol, neu trwy siaradwyr craff a chlustffonau rhithwirionedd.

Mae gan fwy a mwy o apiau / llwyfannau gemau swyddogaeth sgwrsio a negeseuon ar gyfer chwaraewyr.

Un o'r pryderon mwyaf i rieni yw nad yw'r rhyngweithio yn y gêm yn aml yn gyfyngedig i'r rhai sydd ar restr ffrindiau ond gall dieithriaid cyflawn o bob oed gyfathrebu wrth chwarae. Gall pobl ifanc hefyd ddefnyddio llwyfannau eraill, fel Discord a Twitch, i ddysgu awgrymiadau am y gemau maen nhw'n eu chwarae a siarad â chwaraewyr eraill sy'n rhannu diddordebau tebyg.

Mae'r offer sgwrsio hyn yn aml yn gadael plant mewn perygl o gynnwys amhriodol fel seiberfwlio, meithrin perthynas amhriodol, a siarad â dieithriaid.

Awgrymiadau i helpu'ch plentyn i gêmio'n ddiogel

Mae bywyd teuluol yn bwysig ac mae rhyngweithio ag eraill yn apelio - dyna beth mae bodau dynol yn ei wneud! Felly mae'n her i rieni daro cydbwysedd ac nid oes ateb hud heblaw siarad â'ch plentyn, dangos diddordeb yn y gemau y mae ef neu hi'n eu chwarae, a chreu deialog gytbwys gyda'i gilydd ynglŷn â sut i gêmio'n ddiogel.

Gosodwch reolaethau i atal derbyn cais ffrind

Un ffordd o atal hyn yw rhwystro gallu'r plentyn i ychwanegu ffrind heb eich caniatâd. Yn y ffordd honno, er y gallent siarad â rhywun ar-lein yn ystod sesiwn gameplay, ni ellir mynd ar drywydd y rhyngweithio.

Mae gan y mwyafrif o gonsolau neu lwyfannau gemau gyfrif Cynllun Teulu fel Xbox Live or Google Family Link.

Gwiriwch y mathau o gemau y mae gan eich plentyn fynediad iddynt

Ffordd sicr arall o atal y math hwn o ryngweithio yw cyfyngu ar y math o gêm sydd ar gael i'ch plentyn. Mae teitlau aml-chwaraewr mawr ar-lein gyda rhyngweithio llais yn tueddu i gael eu graddio'n “aeddfed” neu drosodd beth bynnag. Fe'ch cynghorir bob amser i edrych ar adolygiadau a'r dosbarthiad oedran o gemau ar-lein cyn i chi eu prynu i'ch plant.

Dyw hynny ddim yn dweud y dylai pob gêm multiplayer yn cael ei wahardd atalnod llawn. Mae llawer, fel Splatoon ar gyfer y Nintendo Wii U, yn cynnig ffyrdd hwyliog a chyfeillgar i ryngweithio ag eraill, ond heb y gallu i siarad ar lafar â'i gilydd. Yn lle hynny, gallai cynigion doniol ac ystumiau animeiddiedig gael eu hymgorffori yn y gêm i gyfathrebu mewn ffordd ddiogel, sy'n briodol i'w hoedran.

Ychydig iawn o gemau, os o gwbl, sydd wedi'u hanelu at blant iau sydd â galluoedd ar-lein.

Cael sgyrsiau yn rheolaidd

Mae rhwydweithio cymdeithasol yn naturiol yn bryder i'r mwyafrif o rieni ac nid yw hapchwarae yn ddim gwahanol. Fodd bynnag, os cymerwch amser i drafod y peryglon cyfathrebu â dieithriaid ar-lein, Yn yr un modd, y byddech pe baent cyfarfod â hwy yn y stryd, mae siawns dda y bydd eich plentyn yn ddiogel.

Yn naturiol mae plant eisiau chwarae gyda'i gilydd, ac mae'r un peth yn wir mewn gemau fideo, ond os ydych chi'n fetio ffrindiau'n ofalus ac yn cyfyngu sesiynau hapchwarae i oriau cyfeillgar i blant, gallwch chi leihau'r risg y gallen nhw ddod ar draws ymddygiad tramgwyddus neu amhriodol.

Sicrhewch fod plant yn ymwybodol o'r cyfranddaliadau

Mae angen i chi hefyd esbonio'r perygl i'ch plentyn o drafod neu ddatgelu unrhyw wybodaeth breifat, fel enw go iawn, rhif ffôn, neu gyfeiriad. Gweler 'rheoli gwybodaeth bersonol ar-lein' yn ein Canllaw Meddwl yn Feirniadol Ar-lein.

Canllaw Diogel Gêm

Erthyglau cysylltiedig â sylw
Canllaw gemau anhygoel i deuluoedd
Canllaw gemau anhygoel i deuluoedd
Darllen mwy
Sut y gall gemau fideo helpu plant i reoli eu hemosiynau
Sut y gall gemau fideo helpu plant i reoli eu hemosiynau
Darllen mwy
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella