BWYDLEN

Sky & Now TV

Mae Sky yn Aelod Sylfaenol o Internet Matters. Maent wedi ymrwymo i gadw eu cwsmeriaid yn ddiogel ar-lein trwy addysg, rheolaethau rhieni, dylunio cynnyrch yn ddiogel, a gweithio gyda'r Llywodraeth i helpu i lunio polisïau sy'n gwella diogelwch ar-lein i blant yn y DU.

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda'n gilydd

Mae Sky ac NowTV yn parhau i fuddsoddi yn ein sefydliad, gan gefnogi ein hymgyrchoedd ac arddangos ein hadnoddau ar draws eu sianeli eu hunain gan gynnwys hysbysebu gwefan, teledu ac argraffu a phecynnu cynnyrch i helpu i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein ar draws eu sylfaen cwsmeriaid.

Cynnig cyngor ar yr adeg iawn

Roeddent yn cynnwys ein hadnoddau mewn Gwersyll Cod 3 diwrnod ar y safle i blant dros hanner tymor, ffordd wych o gael plant i gyflwyno technoleg i rieni yn y gweithlu yn Sky ac NowTV. Buom hefyd yn cydweithio i greu arweinlyfr ar y cyd â Mumsnet ar beryglon môr-ladrad digidol i rieni - gan gynnig ein hadnoddau mewn pwyntiau cyffwrdd allweddol am ddim.

Grymuso pobl â chefnogaeth ymarferol

Mae Sky yn parhau i fuddsoddi yn ei gynhyrchion diogelwch arobryn. Tarian Band Eang Sky yn cael ei gynnig am ddim i'w holl gwsmeriaid ac yn cael ei gymhwyso yn ddiofyn sy'n golygu bod y nifer fwyaf posibl o gwsmeriaid yn cael eu gwarchod.

Defnyddio rheolyddion ac offer technoleg

Maent wedi parhau i fuddsoddi yn eu Ap Sky Kids, cynnig gwylio teulu-gyfeillgar mewn amgylchedd diogel. Trwy gymhwyso diogelwch yn ôl egwyddorion dylunio, mae nodweddion yr ap yn cynnwys proffiliau defnyddwyr unigol a lleoliad amser gwely.

Dysgwch fwy am sut Tarian Band Eang Sky yn gallu helpu i gadw'ch teulu'n ddiogel ar-lein
delwedd pdf

Stephen van Rooyen
Prif Swyddog Gweithredol y DU ac Iwerddon 

Mae Sky wedi ymrwymo i helpu ein cwsmeriaid i gadw'n ddiogel ar-lein. Mae addysg yn rhan allweddol o hynny ac rydym yn falch o weithio gyda Internet Matters i sicrhau bod gan rieni y cyngor a'r adnoddau gorau posibl i alluogi eu plant i fwynhau buddion cadarnhaol technoleg yn ddiogel. Mae'r gwaith hwn yn ategu'r cynigion deddfwriaethol yr ydym wedi galw ar y Llywodraeth i'w cymryd i sicrhau ein bod i gyd yn cael ein hamddiffyn orau rhag niwed ar-lein.

Pam cefnogi Internet Matters 

Er bod y rhyngrwyd yn cynnig cyfleoedd gwych, bydd risgiau o niwed ar-lein bob amser yn bresennol. Dyna pam y gwnaeth Sky helpu i sefydlu Internet Matters ac yn ddiweddar maent wedi comisiynu adroddiad “Cadw Defnyddwyr yn Ddiogel Ar-lein”A nododd sut y gallai'r Llywodraeth greu fframwaith atebolrwydd i sicrhau goruchwyliaeth briodol.

Mae'r Llywodraeth wedi nodi sut y bydd yn rhyddhau Papur Gwyn sy'n rhoi manylion cynigion ar gyfer deddfwriaeth diogelwch ar-lein. Dyma gyfle gwych i helpu i sicrhau mai'r DU yw'r lle mwyaf diogel i blant fod ar-lein.

Adnoddau dogfen

Angen gosod rheolyddion ar eich band eang Sky a Sky Mobile? Gweler ein canllawiau sut i gael cyngor cam wrth gam.

Gweler y canllawiau rheoli

Gwaith a wnawn i greu byd digidol mwy diogel

Tarian Band Eang Sky

Offeryn ar-lein sy'n rhoi rheolaeth i chi dros brofiad ar-lein eich teulu

Nawr Rheolaethau Rhieni Teledu

Sut i newid neu ailosod eich PIN Rhiant neu Daliad

Ap Sky Kids

Gwasanaeth ffrydio sy'n caniatáu i'ch plant wylio eu hoff sioeau teledu

Rheolaethau Rhieni Sky Mobile

Dysgu sut i newid rheolaethau rhieni ar Sky Mobile

Mwy i'w archwilio

Dyma fwy o ffyrdd i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein