BWYDLEN

Virgin Media

Mae Virgin Media yn aelod sefydlol o Internet Matters. Mae Virgin Media yn cefnogi ei gwsmeriaid i helpu i gadw eu cartrefi yn ddiogel ar-lein ac i fwynhau'r rhyngrwyd yn ddiogel.
Mae'n gwneud hynny trwy ddarparu ystod o offer technegol i'w gwsmeriaid band eang a symudol, ochr yn ochr â chyngor i helpu i adeiladu plant sy'n gydnerth yn ddigidol.

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda'n gilydd

Mae Virgin yn cefnogi ac yn codi ymwybyddiaeth o ymgyrchoedd ac adnoddau Internet Matters ymhlith cwsmeriaid a gweithwyr.

Trwy gydol y flwyddyn mae Virgin Media yn ein cefnogi i gyrraedd rhieni gyda ein hymgyrchoedd ymwybyddiaeth sy'n tynnu sylw at yr adnoddau rydyn ni'n eu creu ar gyfer rhieni. Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo ar eu platfform teledu, gwefan virginmedia.com, sianeli cymdeithasol, pamffledi manwerthu ac mewn e-byst cwsmeriaid. Nod Virgin Media yw cyrraedd cymaint o rieni yn y DU â phosibl trwy ei gefnogaeth i'n hymgyrchoedd. Yn ogystal â chysylltu â chwsmeriaid, mae Virgin Media hefyd yn hyrwyddo Internet Matters i staff.

Offer technegol i reoli diogelwch ar-lein plant

Yn ogystal â'u hymrwymiad i hyrwyddo ein hadnoddau rhieni, mae Virgin Media yn cynnig rheolaethau rhieni i gwsmeriaid hidlo cynnwys yr ystyrir ei fod yn amhriodol i blant - Websafe a F-Secure Safe.

Gwe-ddiogelwch - sy'n cynnwys Child Safe a Virus Safe - am ddim i holl ddefnyddwyr band eang Virgin Media. Mae Child Safe yn helpu i rwystro gwefannau sy'n anaddas i blant ar eu rhwydwaith cartref, ac mae Virus Safe yn helpu i rwystro gwefannau a allai gynnwys firysau.

Gall deiliaid cyfrifon droi hidlwyr teulu-gyfeillgar ymlaen neu i ffwrdd, addasu lefel y rheolaeth (megis ychwanegu gwefannau pellach at restr blociau), neu hyd yn oed ychwanegu cynhyrchion diogelwch pellach ar unrhyw adeg yng Nghyfrif My Virgin Media. Yn ogystal, gall cwsmeriaid hefyd ychwanegu diogelwch pellach ar gyfer dyfeisiau y tu allan i'r cartref, gan ddefnyddio F-Secure SAFE. Gellir gosod F-Secure SAFE ar eich ffôn symudol, llechen neu ben-desg. Mae F-Secure SAFE yn helpu i gadw cwsmeriaid yn ddiogel ar-lein pan fyddant ar 4G neu allan o'r cartref. Mae yna hefyd reolaethau rhieni datblygedig lle gellir hidlo mynediad i wefannau yn seiliedig ar gategori oedran a gallwch hefyd osod cyfyngiadau ar amser sgrin plant lle bynnag y bônt.

Dysgu am nodweddion rheolaeth rhieni Gwe Virgin Media yn Ddiogel i helpu'ch teulu i aros yn ddiogel ar-lein.
delwedd pdf

Lutz Schüler
Prif Swyddog Gweithredol 

Fel sylfaenydd a phartner Internet Matters, mae Virgin Media yn falch o'r gwaith hanfodol bwysig y mae'n ei wneud bob blwyddyn i arfogi rhieni a gofalwyr â'r wybodaeth a'r sgiliau i gefnogi eu sgyrsiau gyda phobl ifanc ynghylch defnyddio'r rhyngrwyd yn gyfrifol. Mae'r rhyngrwyd yn offeryn helaeth a phwerus a gyda Internet Matters gallwn helpu plant a phobl ifanc i lywio'r byd ar-lein yn ddiogel.

Pam cefnogi Internet Matters 

Yn ogystal â bod yn aelod sefydlol o Internet Matters, mae Virgin Media yn Aelod o Gyngor Diogelwch y Rhyngrwyd y DU (UKCIS), yn Aelod o'r Tasglu'r Sefydliad Brenhinol ar Atal Seiberfwlio, ac mae'n aelod o Gyngor Cyllido'r Internet Watch Foundation (IWF).

Trwy eu buddsoddiad, gallwn gynnal ymchwil yn y maes sy'n ein helpu i ddeall pryderon rhieni am ddiogelwch ar-lein yn well. Mae hefyd yn rhoi mewnwelediad inni pa adnoddau sydd eu hangen arnynt i deimlo eu bod wedi'u grymuso i gefnogi eu plentyn a ble i'w cyfeirio am gefnogaeth bellach.

Adnoddau dogfen

Angen gosod rheolaethau ar eich band eang Virgin Media neu rwydwaith symudol? Gweler ein canllawiau sut i gael cyngor cam wrth gam.

Gweler y canllawiau rheoli

Gwaith a wnawn i greu byd digidol mwy diogel

Wedi'i droi ar deuluoedd

Cyngor i helpu plant i gael y gorau o'u byd ar-lein

Rheolaethau a diogelwch rhieni

Offer defnyddiol i helpu i gadw'ch teulu'n ddiogel ar-lein

Mwy i'w archwilio

Dyma fwy o ffyrdd i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein