Grŵp Defnyddwyr BT

Ers 2010 mae BT Consumer Group wedi buddsoddi dros £ 5 miliwn mewn offer hidlo ac addysg i helpu plant ac oedolion ifanc i ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda'n gilydd

Mae BT Consumer yn parhau i gefnogi Internet Matters, gan ddefnyddio ein harbenigedd a'n hadnoddau i helpu i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein ar draws eu sylfaen cwsmeriaid. Trwy ymgyrchoedd ymwybyddiaeth fel ein hymgyrchoedd Yn ôl i'r Ysgol a Sefydlu Diogel diweddar, rydym yn gweithio gyda'n gilydd i addysgu teuluoedd ar faterion ar-lein allweddol.

Rydym wedi cydweithio gyda'n gilydd ar fentrau staff gan gynnwys Defnyddiwr yn Fyw, a alluogodd ni i rwydweithio a thrafod sut mae'r ddau sefydliad yn cydweithio'n agos ar ddiogelwch ar-lein. Buom hefyd yn gweithio gyda'n gilydd i greu rhaglen hyfforddi ymgolli, gan ddefnyddio 'ystafell ddiogel' i ymgysylltu â gweithwyr ar faterion diogelwch ar-lein.

Grymuso pobl â chefnogaeth ymarferol

Ar Ddiwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2018, gan weithio gyda Internet Matters, Hyfforddodd EE filoedd o reng flaen gweithwyr ar draws dros allfeydd manwerthu 600, gan eu paratoi i gynnig cefnogaeth ar nodweddion diogelwch ar ddyfeisiau a rheolaethau rhieni yn ogystal â chyfeirio cwsmeriaid at adnoddau i helpu i fynd i'r afael â phynciau anodd fel seiberfwlio.

Rhwng 2014 - 2017, gan ddefnyddio arbenigedd ac adnoddau Internet Matters Cyflwynodd BT dros weithdai rhyngweithiol 527 Internet Safety Matters i blant, rhieni ac athrawon o ysgolion cynradd sy'n parchu Hawliau UNICEF UK

Defnyddio rheolyddion ac offer technoleg

Mae Internet Matters yn gartref i ganllawiau hawdd eu dilyn ar gyfer rhieni am ddim BT rheolyddion ar gyfer y cartref ac ffôn symudol, wi-fi cyhoeddus, a chynnwys teledu ar alw. Rydym yn nodwedd SafeGuard PlusNet a sut mae hyn yn caniatáu i rieni rwystro nifer o gategorïau o gynnwys ar-lein fel pornograffi, gamblo a safleoedd casineb. Edrychwn ar Clo Cynnwys EE sy'n helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein trwy rwystro cynnwys sydd â sgôr 18. Mae gan Lock Lock dri gosodiad - Strict, Moderate and Off fel y gallwch ddewis yn union pa lefel o ddiogelwch yr hoffech chi.

Mae BT yn cynnig awgrymiadau da i gadw'ch teulu'n ddiogel ar-lein
delwedd pdf

Marc Allera
Prif Swyddog Gweithredol

Gall fod yn anodd cadw i fyny â chyngor ar sut i gadw ein plant yn ddiogel o ystyried cyflymder di-baid datblygiad technolegau digidol. Rydyn ni'n gyffrous am ein partneriaeth barhaus ag Internet Matters wrth i ni barhau i weld budd gwirioneddol o ddarparu siop un stop lle mae rhieni'n teimlo'n hyderus i gael cyngor syml, effeithiol ac ymarferol - gan ganiatáu iddyn nhw gymryd camau syml sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn. .

Pam cefnogi Internet Matters

Ni all technoleg yn unig sicrhau amddiffyniad plant ar-lein. Felly, ynghyd â Virgin, Talk Talk a Sky, fe wnaethant fuddsoddi mewn creu materion Rhyngrwyd i gyrraedd 90 y cant o gartrefi'r DU i ddarparu addysg a chyngor i rieni i helpu plant i adeiladu eu gwytnwch ar-lein. Mae'n sefydliad sy'n parhau i fod yn hanfodol wrth helpu'r DU i arwain y ffordd o ran diogelwch rhyngrwyd plant.

Adnoddau dogfen

Ewch i'n rhwydweithiau band eang a symudol i reoli rhieni sut i ganllawiau i ddysgu sut i osod rheolaethau ar eich BT, EE, a Plusnet rhwydweithiau.

Gweler y canllawiau rheoli

Gwaith a wnawn i greu byd digidol mwy diogel

Rheolaethau Rhieni BT

Ffordd hawdd o gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein

Amddiffyn Wi-Fi BT

Gwasanaeth hidlo am ddim i sgrinio cynnwys amhriodol

Clo Cynnwys EE

Yn helpu i rwystro cynnwys sydd â sgôr 18 ar rwydwaith symudol

PlusNet SafeGuard

Rheoli cynnwys rhyngrwyd ar gyfer eich cartref

Sgroliwch i Fyny