BWYDLEN

Grŵp Defnyddwyr BT

Fel aelod sefydlu Internet Matters, mae BT wedi buddsoddi dros £ 5 miliwn ers 2010 mewn rheolaethau hidlo ac addysg i helpu plant ac oedolion ifanc i ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Wrth edrych ymlaen, mae BT wedi lansio nod newydd i gyrraedd 10 miliwn o bobl yn y DU gyda hyfforddiant sgiliau digidol gan 2025 trwy eu rhaglen Sgiliau ar gyfer Yfory, gan adeiladu ar eu partneriaethau a'u rhaglenni presennol, gan gynnwys Internet Matters.

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda'n gilydd

Mae BT yn parhau i gefnogi Internet Matters, gan ddefnyddio eu harbenigedd a'u hadnoddau i helpu i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein ar draws eu sylfaen cwsmeriaid ac ar draws y DU. Trwy Rhaglen Sgiliau ar gyfer Yfory BT, gall unrhyw un gyrchu'r porth Sgiliau ar gyfer Yfory trwy wefan BT a dewis o ystod o gyrsiau sgiliau digidol, gan gynnwys cyrsiau ar-lein ac wyneb yn wyneb. Darperir y cyrsiau hyn gan grŵp bach o sefydliadau partner, gan gynnwys Internet Matters, ac fe'u cynlluniwyd i ddiwallu anghenion unrhyw un yn y DU sy'n teimlo nad oes ganddynt ddigon o offer, heb wybodaeth nac yn hollol ddryslyd ynghylch technoleg ddigidol.

Grymuso pobl â chefnogaeth ymarferol

Yn ogystal â'r adnoddau ar-lein hyn, mae BT ac Internet Matters yn parhau i gydweithio ar fentrau staff ac uwchsgilio. Ar Ddiwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2018, gan weithio gyda Internet Matters, Hyfforddodd EE filoedd o reng flaen gweithwyr mewn allfeydd manwerthu dros 600, gan eu paratoi i gynnig cefnogaeth ar nodweddion diogelwch ar ddyfeisiau a rheolaethau rhieni.

Yn fwy diweddar, ar Ddiwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2019, cynhaliodd BT ddigwyddiad ieuenctid Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU, i ddechrau sgyrsiau am sut y gall pobl ifanc gysylltu, creu a rhannu cynnwys yn ddiogel mewn byd digidol.

Defnyddio rheolyddion ac offer technoleg

Mae Internet Matters yn cynnwys canllawiau hawdd eu dilyn am ddim BT rheolaethau rhieni am gartref a ffôn symudol, wi-fi cyhoeddus, a chynnwys teledu ar alw. Rydym yn nodwedd SafeGuard PlusNet a sut mae hyn yn caniatáu i rieni rwystro nifer o gategorïau o gynnwys ar-lein fel pornograffi, gamblo a safleoedd casineb. Rydym hefyd yn cynnwys Clo Cynnwys EE sy'n helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein trwy rwystro cynnwys sydd â sgôr 18.

Yn ogystal â hynny, rydym yn cynnwys Gwasanaeth Sefydlu Diogel EE sy'n wasanaeth syml i rieni y mae gan eu plant ffonau smart. Mae yna gyngor ar reolaethau gwariant a chloi cynnwys, yn ogystal â phroffiliau a argymhellir gan EE ar gyfer plant o wahanol oedrannau. Gyda gwneud pethau â llaw a pheidio â chyngor diogelwch defnyddiol, mae Set Up Safe yno i sicrhau bod plant yn ddiogel ar y rhwydwaith EE.

delwedd pdf

Marc Allera
Prif Swyddog Gweithredol

Gall fod yn anodd cadw i fyny â chyngor ar sut i gadw ein plant yn ddiogel o ystyried cyflymder di-baid datblygiad technolegau digidol. Rydyn ni'n gyffrous am ein partneriaeth barhaus ag Internet Matters wrth i ni barhau i weld budd gwirioneddol o ddarparu siop un stop lle mae rhieni'n teimlo'n hyderus i gael cyngor syml, effeithiol ac ymarferol - gan ganiatáu iddyn nhw gymryd camau syml sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn. .

Pam cefnogi Internet Matters 

Ni all technoleg yn unig sicrhau amddiffyniad plant ar-lein. Felly, ynghyd â Virgin, Talk Talk a Sky, buddsoddodd BT mewn creu Internet Matters i gyrraedd 90 y cant o gartrefi'r DU i ddarparu addysg a chyngor i rieni i helpu plant i adeiladu eu gwytnwch ar-lein. Mae'n sefydliad sy'n parhau i fod yn hanfodol wrth helpu'r DU i arwain y ffordd o ran diogelwch rhyngrwyd plant.

Rhestr Dyfeisiau Nice dogfen

Rydyn ni wedi ymuno i greu'r 'Rhestr Dyfeisiau Nice' - gydag awgrymiadau ar reolaethau rhieni a diogelwch ar-lein.

Chwarae'r cwis
Adnoddau dogfen

Ewch i'n rhwydweithiau band eang a symudol i reoli rhieni sut i ganllawiau i ddysgu sut i osod rheolaethau ar eich BTEE, a Plusnet rhwydweithiau.

Gweler y canllawiau rheoli

Gwaith a wnawn i greu byd digidol mwy diogel

Sgiliau BT ar gyfer yfory

Dysgu sgiliau digidol newydd ar gyfer pob rhan o fywyd

Rheolaethau Rhieni BT

Ffordd hawdd o gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein

Amddiffyn Wi-Fi BT

Gwasanaeth hidlo am ddim i sgrinio cynnwys amhriodol

Clo Cynnwys EE 

Yn helpu i rwystro cynnwys â sgôr 18 ar rwydwaith symudol

PlusNet SafeGuard

Rheoli cynnwys rhyngrwyd ar gyfer eich cartref

I gael mwy o wybodaeth am gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein, ewch i'r Porth Sgiliau BT ar gyfer Yfory.