BWYDLEN

Misogyni mewn ysgolion

Canllawiau i athrawon i wneud newid effeithiol

Gall camsynied mewn ysgolion achosi i fyfyrwyr ac athrawon deimlo'n bryderus, yn bryderus neu dan straen. Er ei bod yn bosibl nad yw llawer o bobl ifanc sy'n siarad am y peth yn credu bod y wybodaeth anghywir wedi'i lledaenu ar-lein, efallai y byddant yn achosi iddo gael ei dynnu.

Ar y cyd â Dr. Tamasine Preece (addysgwr a phanelydd arbenigol Internet Matters), rydym wedi creu'r canllaw hwn i helpu athrawon i fynd i'r afael â misogyny mewn ysgolion yn effeithiol.

Delwedd ddigidol o fachgen yn ei arddegau sy'n edrych yn bryderus wrth iddo ddal ei ffôn clyfar. Mae eiconau marc cwestiwn wrth ei ymyl.

Sut mae misogyny yn edrych ar-lein?

Gall misogyny fod ar sawl ffurf, o rywiaeth fwy achlysurol i gasineb llwyr yn erbyn merched. Ar-lein, mae'n gyffredin mewn rhai cymunedau 'manosffer' sy'n gweld menywod yn llai na dynion neu'n achos yr anawsterau y mae dynion yn eu hwynebu.

Mae dynion ifanc sy'n cael eu denu i'r cymunedau hyn yn aml yn gwneud hynny oherwydd ei fod yn cynnig ateb i'r problemau y maent yn eu hwynebu. Gall problemau iechyd meddwl, unigedd a theimlo nad ydyn nhw'n perthyn arwain bechgyn at gymunedau ar-lein sy'n cynnig cefnogaeth ac atebion i achos eu teimladau. Yn anffodus, mae'r atebion hyn yn canolbwyntio ar fenywod fel y broblem.

Mae'n hawdd dweud wrth fechgyn fod eu barn yn anghywir ac mae angen iddynt roi'r gorau i ledaenu casineb. Fodd bynnag, mae hynny fel arfer ond yn cadarnhau eu safbwynt yn hytrach na'i wrthwynebu.

5 awgrym i herio misogyny mewn ysgolion

Er mwyn atal naratifau misogynyddol yn effeithiol, mae Dr Tamasine Preece yn rhannu ei chynghorion i athrawon. Mae angen i ni ddeall pam mae plentyn yn teimlo fel y mae a mynd i'r afael â'r materion ehangach.

Byddwch yn realistig ynglŷn â misogyny

“Nid yw hwn yn bwnc y gellir mynd i’r afael ag ef mewn un sgwrs, un gwasanaeth neu un wers,” meddai Dr. Tamasine Preece.

Yn aml, pan fydd mater fel seiberfwlio, misogyny neu rywbeth yr un mor ddifrifol yn ennill tyniant ymhlith myfyrwyr, mae ysgolion yn oedi i fynd i'r afael ag ef. Gallai hyn fod ar ffurf llythyr adref, gwers amser dosbarth neu wasanaeth. Er ei bod yn bwysig mynd i'r afael â'r mater, ni ellir ei wneud mewn un eisteddiad. Yn yr un modd, efallai na fydd gan staff yr hyfforddiant sydd ei angen arnynt i gyflwyno'r cynnwys yn effeithiol.

“Mae misogyny yn broblem mor hen ag amser,” dywed Dr Preece, felly mae'n bwysig deall y cyd-destun sy'n gwneud misogyny mewn ysgolion yn boblogaidd nawr. “Mae plant a phobl ifanc yn cael eu trwytho mewn diwylliant sy’n cyflwyno cynrychioliadau gwyrgam, afrealistig a dryslyd o’r ddau ryw.”

Dysgwch sut mae plant yn cael eu cyflwyno i misogyny trwy porn, dylanwadwyr ac algorithmau yma.

Galwch ef allan bob amser

Mae Dr Preece yn dweud wrth staff yr ysgol i “dynnu sylw at [misogyny] pan fyddwch chi'n ei weld neu'n ei glywed bob tro.”

Mae misogyny yn lledaenu casineb a stereoteipiau niweidiol am fenywod a merched. Pan fydd oedolion dibynadwy yn gadael i lefaru casineb lithro, maen nhw'n creu amgylchedd sy'n ei gefnogi.

Mae triniaeth negyddol neu gamogynistaidd o fenywod a merched yn rhan annatod o ffordd llawer o bobl o feddwl. Fel y cyfryw, mae'n aml yn mynd heb i neb sylwi. Neu, os sylwir arno, nid yw'n cael ei gymryd mor ddifrifol â mathau eraill o wahaniaethu a cham-drin. Yn waeth, weithiau caiff ei ddiystyru fel jôc neu dynnu coes.

Dysgwch blant y gwahaniaeth rhwng cellwair, cellwair a bwlio gyda Cyflwyniad i Seiberfwlio, gwers o Digital Matters. Cofrestrwch am ddim yma i gael mynediad at yr adnoddau gwersi ategol.

Dysgwch am stereoteipiau rhyw

Mae Dr. Tamasine Preece yn annog ysgolion i “greu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddeall tarddiad normau rhywedd a stereoteipiau rhywedd.”

Er bod llawer o blant yn dod i gysylltiad â misogyny sy'n atgyfnerthu stereoteipiau rhyw ar-lein, mae'r mater yn un hanesyddol a oedd yn bodoli ymhell cyn y rhyngrwyd.

“Hyd yn oed hyd heddiw gall fod yn anodd i lawer o ddynion a merched, neu fechgyn a merched, dorri’r stereoteipiau hyn.” I ddynion a bechgyn, efallai y byddant yn teimlo dan bwysau i ymddwyn mewn ffordd arbennig neu ffitio i mewn i rôl benodol. Er enghraifft, mae llawer o ddynion a bechgyn yn cael eu galw allan os ydyn nhw'n crio neu os ydyn nhw'n cymryd cyfenwau eu priod pan fyddant yn priodi.

Mae hyn yn gwrywdod gwenwynig cyfrannu at faterion fel homoffobia a misogyni mewn ysgolion ymhlith mathau eraill o gasineb ar-lein ac all-lein.

Yn yr un modd, siaradwch am sut mae drygioni (y gwrthwyneb i misogyny), y casineb yn erbyn dynion, yn helpu i atgyfnerthu'r un pethau hyn.

Cefnogi meddwl beirniadol

“Creu cyfleoedd i archwilio sut mae cyfryngau fel gemau a cherddoriaeth yn aml yn cynnal rolau rhywedd.” Gall dylunio cymeriad, geiriau caneuon a mwy “gyflwyno menywod yn ôl ystrydebau diog, rhywiaethol.” Ac nid yw hyn yn gyfyngedig i gynnwys a grëwyd gan ddynion. Mae llawer o fenywod ac artistiaid yn creu gwaith sy'n gwneud yr un peth.

Dewch o hyd i gyfleoedd i siarad am y pethau hyn fel rhan o wersi rheolaidd. Mae Saesneg a Hanes, yn arbennig, yn cynnig digon o gyfleoedd i siarad am gymeriadau neu ffigurau allweddol a'u rolau rhyw. Ond mae pynciau fel Gwyddoniaeth a Mathemateg yn cynnig opsiynau gwych hefyd. Cael trafodaethau am y diffyg cynrychiolaeth benywaidd yn y meysydd hyn a pham hynny. Neu, arwain gwersi am gyfraniad merched i bob un a pham nad ydyn nhw'n fwy adnabyddus.

Mae gan blant safbwyntiau unigryw ar y byd o'u cwmpas, a gallwch hwyluso rhai sgyrsiau trawiadol i'w helpu i feddwl yn ddyfnach am y pethau hyn.

Gweler mwy o ganllawiau i helpu plant i feddwl yn feirniadol am yr hyn y maent yn ei weld ar-lein. Neu archwilio'r Dewch o hyd i'r cwis Fake, a grëwyd gyda Google, sy'n cynnwys 3 cwis gwahanol wedi'u rhannu yn ôl grŵp oedran i'w defnyddio gyda myfyrwyr.

Apeliwch at bwy rydych chi'n gwybod y gallant fod

Mae plant a phobl ifanc yn aml eisiau helpu a derbyn canmoliaeth. Ac mae athrawon yn gwybod bod hyn yn wir waeth beth fo'u hoedran.

“Wrth drafod misogyny gyda bechgyn a dynion ifanc,” dywed Dr Preece, “gall fod yn bwerus apelio at y person sydd â gwerthoedd da rydych chi'n gwybod y gall fod. Cydnabod a chydnabod ymddygiad da pan fyddwch chi'n ei weld."

Mae atgyfnerthu cadarnhaol yn arf gwych ar gyfer cefnogi newid, yn enwedig ymhlith grwpiau o ffrindiau. “Mae'n cymryd llawer iawn o gryfder i fynd yn groes i'r graen a sefyll i fyny i'ch grŵp cyfoedion. I bob dyn ifanc sy’n edrych i fyny at Andrew Tate a ffigurau tebyg, mae yna ddyn ifanc arall sydd wedi ystyried ei werthoedd ac sy’n eu gwneud yn annerbyniol.”

Pan fyddwch chi'n cefnogi ymddygiad cadarnhaol tra'n herio ymddygiad negyddol, rydych chi'n creu strwythur clir i blant ei ddeall.

Pa mor fawr o broblem yw misogyny ar-lein?

Yn seiliedig ar ymchwil gyda rhieni a phlant, rydym wedi creu'r briff hwn i helpu athrawon a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant i ddeall misogyny. Edrychwch ar yr ymchwil yn fras a chael awgrymiadau ymarferol ar gyfer mynd i'r afael â misogyny ar-lein ac all-lein.

Adnoddau i helpu i fynd i'r afael â misogyny mewn ysgolion

Gweithgareddau dan sylw ar gyfer y dosbarth

Adnoddau dosbarth eraill

 • Addysgu yn Erbyn Casineb
  Archwilio adnoddau ychwanegol wedi'u curadu i fynd i'r afael â chasineb ar-lein o amrywiaeth o ffynonellau gwe.
 • Cymdeithas PSHE
  Archwiliwch ganllawiau gan y Gymdeithas ABICh ar fynd i'r afael â misogyny yn yr ystafell ddosbarth ynghyd ag adnoddau perthnasol i gefnogi eich gwersi.
 • Y tu allan i'r Bocs
  Adnodd gan Equaliteach sy'n cynnwys cyngor ac arweiniad ynghyd â chynlluniau gwersi a gweithgareddau gwahanol.

Adnoddau i adrodd casineb

 • Adrodd i'r heddlu (Gwir Weledigaeth)
  Dysgwch fwy am y gwahanol fathau o gasineb, pan ddaw'n drosedd casineb a sut i'w riportio i'r heddlu.
 • Stop Hate UK
  Riportiwch droseddau casineb yn uniongyrchol i Stop Hate UK, a fydd yn helpu i'ch cyfeirio at y fwrdeistref a'r llinell gymorth briodol.
 • Sut i adrodd am fater
  Dysgwch sut i riportio gwahanol faterion, gan gynnwys sut i wneud hynny ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ynghyd â chymorth mwy cyffredinol.

Adnoddau hyfforddi

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella