BWYDLEN

Canllawiau diogelwch ar-lein yn ôl i'r ysgol

Grymuso plant i fynd i’r afael yn ddiogel â heriau digidol

Wrth i blant fynd yn ôl i'r ysgol gyda dyfeisiau newydd, elfennau o ddysgu ar-lein a heriau newydd, mae'n bwysig rhoi'r offer sydd eu hangen arnynt i wneud dewisiadau cadarnhaol ar-lein. Gweler ein cyngor ac arweiniad isod i weld sut y gallwch chi helpu eich plentyn i wneud y gorau o'i flwyddyn ysgol.

Mae Dr Linda Papadopoulos yn rhoi cyngor ymarferol ar sut i helpu pobl ifanc yn eu harddegau i hunanreoleiddio eu defnydd o ddyfais.
Arddangos trawsgrifiad fideo
0:00
`{` Cerddoriaeth`} `
0:04
yn ystod yr arddegau dwi'n meddwl am a
0:07
llawer o bobl ifanc y ffôn yn dod
0:10
math o hollbresennol â gallu
0:12
cymdeithasu ac o ganlyniad maen nhw
0:15
yno arno lawer o'r amser felly dwi'n meddwl
0:17
y peth pwysig iawn ar y pwynt hwn
0:19
yw deall sut mae'r defnydd hwn
0:22
effeithio arnynt yn ffisiolegol hefyd
0:26
felly er enghraifft rydym yn gwybod bod y glas
0:28
gall golau o ffonau a thabledi mewn gwirionedd
0:30
amharu ar batrymau cwsg a hynny
0:32
yn gynyddol mae eu cwsg yn dod
0:34
yn waeth ac yn waeth mewn gwirionedd rydym yn meddwl bod hyn
0:35
oherwydd technoleg felly rhaid a
0:37
trafodaeth gyda'ch plentyn ynghylch pam
0:40
mae'n bwysig diffodd y ffôn
0:41
ar ôl amser penodol y peth arall o
0:43
cwrs yw eu cael i ddeall sut
0:45
mae eu defnydd o dechnoleg yn effeithio ar bethau
0:48
hoffi dysgu os ydych chi'n ceisio darllen
0:50
rhywbeth ac mae'n dod i fyny yn gyson
0:52
gyda chi'n gwybod pings bach yn dweud wrthych
0:54
mae rhywun yn ceisio cysylltu â chi neu
0:55
anfon gwybodaeth y cof hwnnw atoch
0:58
cylch yn cael ei amharu yn gyson y
0:59
peth arall sy'n wirioneddol bwysig ar ei gyfer
1:01
mae'r grŵp oedran hwn yn eu cael i
1:02
hunan-reoleiddio pan ddaw i'r
1:04
byd ar-lein y metrig ar gyfer llwyddiant
1:06
unrhyw blatfform yw pa mor hir mae rhywun yn ei dreulio
1:08
arno ac o ganlyniad maent yn cael eu gosod
1:10
hyd i fod yn ddeniadol dechrau siarad
1:13
nhw mewn ffordd yr ydych yn llwyr
1:14
deall bod testun yn rhan bwysig
1:16
eu bywyd ond gadael iddynt reoli
1:19
y dechnoleg yn hytrach na chael y dechnoleg
1:20
eu rheoli a'u grymuso i wneud
1:22
felly mae'r peth arall sy'n mynd yn allweddol
1:25
ymlaen yn ystod y blynyddoedd yr arddegau yw'r syniad
1:28
bod plant yn ffurfio eu hunaniaeth rydyn ni'n eu hadnabod
1:30
ei fod yn ddilysu hynny pan fyddant
1:32
postio rhywbeth ar-lein maen nhw'n ei hoffi
1:34
dod i feddwl pam mae'r rheini'n hoffi
1:36
mor bwysig po fwyaf y gallant
1:38
i herio'r mathau hyn o ddiystyru
1:41
themâu y maen nhw'n eu hwynebu
1:44
yn yr oedran hwn y gorau o siawns sydd ganddynt
1:46
o ddatblygu'r gwytnwch hwnnw bydd yn garedig
1:49
o gymorth iddynt ymdrin yn fwy ag ef
1:51
i bob pwrpas felly y pwynt cyntaf yn fy marn i
1:53
oherwydd mae'r grŵp hwn yn eu cael i feddwl
1:55
yn feirniadol a rheoli eu defnydd eu hunain
1:58
ar-lein siarad â nhw am wneud yn siŵr
2:00
fod yr hyn a ddaw i'w hymwybyddiaeth
2:02
yn dod o ffynhonnell gywir ac iawn
2:05
yn hollbwysig eu bod yn gallu
2:07
ei herio
2:07
yn ail mae angen i chi sicrhau eu bod nhw
2:11
ymwybodol o effaith eu defnydd o
2:14
ffonio ymosodiad yn gyffredinol a sut mae hynny
2:17
yn effeithio arnynt nid yn unig o ran eu
2:19
iechyd meddwl ond eu gwybyddol a
2:20
iechyd corfforol hefyd ac yn sicr chi
2:23
siarad am sut y gall amharu ar gwsg os
2:25
maen nhw ar eu technoleg yn hwyr yn y nos
2:27
yr un modd gyda dysg a chof siarad
2:30
iddynt am y peth sut y gall amharu
2:31
cof hyd yn oed mae'n teimlo eich bod yn dweud
2:33
y stwff yma drosodd a throsodd peidiwch
2:35
poeni amdano y record toredig
2:36
techneg yn ddefnyddiol iawn mewn gwirionedd
2:38
cael pobl ifanc i fath o wreiddio
2:40
yr hyn yr ydych yn ceisio ei ddweud trydydd pwynt
2:42
dyma sôn am gydbwysedd cydbwysedd
2:45
o ran faint maen nhw'n gweithio a faint
2:47
maen nhw'n ymlacio cydbwysedd a faint
2:49
amser maent yn ei dreulio ar-lein ac all-lein
2:51
annog y rheini wyneb yn wyneb
2:53
mae rhyngweithiadau yn eu hannog i symud a
2:56
i fynd allan fel bod ganddyn nhw fwy
2:58
cydbwysedd yn eu bywydau yn gyffredinol
3:00
`{` Cerddoriaeth`} `
3:07
Chi

Canllawiau yn ôl i'r ysgol

P'un a yw'ch plentyn hanner ffordd trwy'r ysgol gynradd neu newydd ddechrau'r ysgol uwchradd, mae'n bwysig cadw ar ben ei ddiogelwch ar-lein. Gall ein canllawiau isod eu helpu i ddechrau'r flwyddyn ar y droed dde p'un a ydynt yn yr ystafell ddosbarth neu'n cwblhau gwaith ysgol ar-lein.

Edrychwch ar ein canllaw dychwelyd i'r ysgol ar gyfer y blynyddoedd cynradd

Darganfod digidol yn Cynradd

Cefnogwch eich plentyn oed cynradd wrth iddo fynd yn ôl i'r ysgol. Yn yr ysgol gynradd, mae plant yn dechrau defnyddio mwy o dechnoleg, felly mae'n bwysig eu cefnogi ar eu taith ddigidol wrth iddynt brofi llawer o brofiadau digidol cyntaf.

Gweler ein canllaw awgrymiadau ymarferol i'w helpu i ddatblygu arferion diogelwch ar-lein da y gallant adeiladu arnynt yn y dyfodol.

Jenny Burret, Cyfarwyddwr Addysg a Strategaeth yn Ysgolion Wishford, yn rhoi cyngor ar yr hyn y mae plant yn ei ddysgu am y byd ar-lein wrth iddynt ddychwelyd i'r ysgol.
Adnoddau diogelwch ar-lein ysgolion cynradd

Dewch o hyd i ddetholiad o adnoddau gallwch ei ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth gyda phlant i ddechrau'r sgwrs diogelwch ar-lein.

Symud i'r ysgol uwchradd

Os yw'ch plentyn yn newid o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd, mae'n bwysig deall pa heriau ychwanegol y gall eu hwynebu ar-lein. Gweler ein canllaw ar sut i'w cefnogi ar y daith newydd hon.

Mae'r pennaeth Mr Burton yn rhoi cipolwg ar yr hyn y dylai rhieni baratoi eu plant ar ei gyfer wrth iddynt ddechrau yn yr ysgol uwchradd.

Edrychwch ar ein canllaw dychwelyd i'r ysgol ar gyfer blynyddoedd uwchradd

Llywio Ysgol Uwchradd

Er mai pobl ifanc yn eu harddegau yw’r rhai mwyaf hyderus ar-lein, maent yn debygol o brofi mwy o broblemau ar-lein wrth iddynt fynd yn hŷn. Archwiliwch ein canllaw isod i ddarganfod beth yw'r rhain a sut y gallwch chi gefnogi plant wrth iddynt ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd.

Mae Mark Bentley o Grid for Learning Llundain yn rhoi cyngor ar yr hyn y mae ysgolion yn ei wneud i adeiladu ar wybodaeth plant am ddiogelwch ar-lein.
Adnoddau diogelwch ar-lein ysgolion uwchradd

Dewch o hyd i ddetholiad o adnoddau gallwch ei ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth gyda phlant i ddechrau'r sgwrs diogelwch ar-lein.

Arweiniad arbenigol ar gyfer dychwelyd i'r ysgol

Gweler cyngor gan arbenigwyr mewn addysg a diogelwch ar-lein i helpu i gefnogi pontio plant i arferion amser ysgol newydd. Dysgwch am y materion diogelwch ar-lein cyffredin a allai godi ar gyfer plant o bob oed a sut y gallwch eu cefnogi.

Pryderon e-ddiogelwch gan rieni

Gweler yr hyn y mae ein panel arbenigol yn ei ddweud am faterion cyffredin ar-lein a allai godi yn ystod y flwyddyn ysgol fel y gallwch baratoi i ymdrin â nhw.

Awgrymiadau diogelwch ar-lein yn ôl i'r ysgol

Gweler awgrymiadau da pennaeth ar gyfer cyfnod esmwyth yn ôl i'r ysgol.

Mae’r Pennaeth Mr Burton yn cynnig 5 awgrym i annog rhieni i fabwysiadu agwedd gydweithredol at ddiogelwch ar-lein wrth i blant ddychwelyd i’r ysgol.

Atal cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein

Atal cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein

Archwilio mater cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein a sut y gall rhieni ac ysgolion gydweithio i'w atal wrth i blant ddechrau blwyddyn ysgol newydd.

Mwy o adnoddau a chanllawiau

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella