BWYDLEN

Canllawiau diogelwch ar-lein yn ôl i'r ysgol

Cefnogi diogelwch plant ar-lein yn yr ysgol
Wrth i blant fynd yn ôl i'r ysgol gyda dyfeisiau newydd, elfennau o ddysgu ar-lein a heriau newydd, mae'n bwysig rhoi'r offer sydd eu hangen arnynt i wneud dewisiadau cadarnhaol ar-lein. Gweler ein cyngor ac arweiniad isod i weld sut y gallwch chi helpu eich plentyn i wneud y gorau o'i flwyddyn ysgol.

Mae Dr Linda Papadopoulos yn rhoi cyngor ymarferol ar sut i helpu pobl ifanc yn eu harddegau i hunanreoleiddio eu defnydd o ddyfais.
Arddangos trawsgrifiad fideo
0:00
`{` Cerddoriaeth`} `
0:04
yn ystod yr arddegau dwi'n meddwl am a
0:07
llawer o bobl ifanc y ffôn yn dod
0:10
math o hollbresennol â gallu
0:12
cymdeithasu ac o ganlyniad maen nhw
0:15
yno arno lawer o'r amser felly dwi'n meddwl
0:17
y peth pwysig iawn ar y pwynt hwn
0:19
yw deall sut mae'r defnydd hwn
0:22
effeithio arnynt yn ffisiolegol hefyd
0:26
felly er enghraifft rydym yn gwybod bod y glas
0:28
gall golau o ffonau a thabledi mewn gwirionedd
0:30
amharu ar batrymau cwsg a hynny
0:32
yn gynyddol mae eu cwsg yn dod
0:34
yn waeth ac yn waeth mewn gwirionedd rydym yn meddwl bod hyn
0:35
oherwydd technoleg felly rhaid a
0:37
trafodaeth gyda'ch plentyn ynghylch pam
0:40
mae'n bwysig diffodd y ffôn
0:41
ar ôl amser penodol y peth arall o
0:43
cwrs yw eu cael i ddeall sut
0:45
mae eu defnydd o dechnoleg yn effeithio ar bethau
0:48
hoffi dysgu os ydych chi'n ceisio darllen
0:50
rhywbeth ac mae'n dod i fyny yn gyson
0:52
gyda chi'n gwybod pings bach yn dweud wrthych
0:54
mae rhywun yn ceisio cysylltu â chi neu
0:55
anfon gwybodaeth y cof hwnnw atoch
0:58
cylch yn cael ei amharu yn gyson y
0:59
peth arall sy'n wirioneddol bwysig ar ei gyfer
1:01
mae'r grŵp oedran hwn yn eu cael i
1:02
hunan-reoleiddio pan ddaw i'r
1:04
byd ar-lein y metrig ar gyfer llwyddiant
1:06
unrhyw blatfform yw pa mor hir mae rhywun yn ei dreulio
1:08
arno ac o ganlyniad maent yn cael eu gosod
1:10
hyd i fod yn ddeniadol dechrau siarad
1:13
nhw mewn ffordd yr ydych yn llwyr
1:14
deall bod testun yn rhan bwysig
1:16
eu bywyd ond gadael iddynt reoli
1:19
y dechnoleg yn hytrach na chael y dechnoleg
1:20
eu rheoli a'u grymuso i wneud
1:22
felly mae'r peth arall sy'n mynd yn allweddol
1:25
ymlaen yn ystod y blynyddoedd yr arddegau yw'r syniad
1:28
bod plant yn ffurfio eu hunaniaeth rydyn ni'n eu hadnabod
1:30
ei fod yn ddilysu hynny pan fyddant
1:32
postio rhywbeth ar-lein maen nhw'n ei hoffi
1:34
dod i feddwl pam mae'r rheini'n hoffi
1:36
mor bwysig po fwyaf y gallant
1:38
i herio'r mathau hyn o ddiystyru
1:41
themâu y maen nhw'n eu hwynebu
1:44
yn yr oedran hwn y gorau o siawns sydd ganddynt
1:46
o ddatblygu'r gwytnwch hwnnw bydd yn garedig
1:49
o gymorth iddynt ymdrin yn fwy ag ef
1:51
i bob pwrpas felly y pwynt cyntaf yn fy marn i
1:53
oherwydd mae'r grŵp hwn yn eu cael i feddwl
1:55
yn feirniadol a rheoli eu defnydd eu hunain
1:58
ar-lein siarad â nhw am wneud yn siŵr
2:00
fod yr hyn a ddaw i'w hymwybyddiaeth
2:02
yn dod o ffynhonnell gywir ac iawn
2:05
yn hollbwysig eu bod yn gallu
2:07
ei herio
2:07
yn ail mae angen i chi sicrhau eu bod nhw
2:11
ymwybodol o effaith eu defnydd o
2:14
ffonio ymosodiad yn gyffredinol a sut mae hynny
2:17
yn effeithio arnynt nid yn unig o ran eu
2:19
iechyd meddwl ond eu gwybyddol a
2:20
iechyd corfforol hefyd ac yn sicr chi
2:23
siarad am sut y gall amharu ar gwsg os
2:25
maen nhw ar eu technoleg yn hwyr yn y nos
2:27
yr un modd gyda dysg a chof siarad
2:30
iddynt am y peth sut y gall amharu
2:31
cof hyd yn oed mae'n teimlo eich bod yn dweud
2:33
y stwff yma drosodd a throsodd peidiwch
2:35
poeni amdano y record toredig
2:36
techneg yn ddefnyddiol iawn mewn gwirionedd
2:38
cael pobl ifanc i fath o wreiddio
2:40
yr hyn yr ydych yn ceisio ei ddweud trydydd pwynt
2:42
dyma sôn am gydbwysedd cydbwysedd
2:45
o ran faint maen nhw'n gweithio a faint
2:47
maen nhw'n ymlacio cydbwysedd a faint
2:49
amser maent yn ei dreulio ar-lein ac all-lein
2:51
annog y rheini wyneb yn wyneb
2:53
mae rhyngweithiadau yn eu hannog i symud a
2:56
i fynd allan fel bod ganddyn nhw fwy
2:58
cydbwysedd yn eu bywydau yn gyffredinol
3:00
`{` Cerddoriaeth`} `
3:07
Chi

Cipolwg ar ddiogelwch digidol i rieni

Dysgwch beth mae plant yn ei wneud yn y cynradd ac uwchradd gyda chanllawiau argraffadwy am ddim i rieni.

Canllawiau i gefnogi plant sy'n mynd yn ôl i'r ysgol

P'un a yw'ch plentyn hanner ffordd trwy'r ysgol gynradd neu newydd ddechrau'r ysgol uwchradd, mae'n bwysig cadw ar ben ei ddiogelwch ar-lein. Gall ein canllawiau isod eu helpu i ddechrau'r flwyddyn ar y droed dde p'un a ydynt yn yr ystafell ddosbarth neu'n cwblhau gwaith ysgol ar-lein.

Darganfod digidol yn Cynradd

Cefnogwch eich plentyn oed cynradd wrth iddo fynd yn ôl i'r ysgol. Yn yr ysgol gynradd, mae plant yn dechrau defnyddio mwy o dechnoleg, felly mae'n bwysig eu cefnogi ar eu taith ddigidol wrth iddynt brofi llawer o brofiadau digidol cyntaf.

Gweler ein canllaw awgrymiadau ymarferol i'w helpu i ddatblygu arferion diogelwch ar-lein da y gallant adeiladu arnynt yn y dyfodol.

Jenny Burret, Cyfarwyddwr Addysg a Strategaeth yn Ysgolion Wishford, yn rhoi cyngor ar yr hyn y mae plant yn ei ddysgu am y byd ar-lein wrth iddynt ddychwelyd i'r ysgol.

Symud i'r ysgol uwchradd

Os yw'ch plentyn yn newid o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd, mae'n bwysig deall pa heriau ychwanegol y gall eu hwynebu ar-lein. Gweler ein canllaw ar sut i'w cefnogi ar y daith newydd hon.

Mae'r pennaeth Mr Burton yn rhoi cipolwg ar yr hyn y dylai rhieni baratoi eu plant ar ei gyfer wrth iddynt ddechrau yn yr ysgol uwchradd.

Llywio Ysgol Uwchradd

Er mai pobl ifanc yn eu harddegau yw’r rhai mwyaf hyderus ar-lein, maent yn debygol o brofi mwy o broblemau ar-lein wrth iddynt fynd yn hŷn. Archwiliwch ein canllaw isod i ddarganfod beth yw'r rhain a sut y gallwch chi gefnogi plant wrth iddynt ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd.

Mae Mark Bentley o Grid for Learning Llundain yn rhoi cyngor ar yr hyn y mae ysgolion yn ei wneud i adeiladu ar wybodaeth plant am ddiogelwch ar-lein.

Beth allaf ei ddisgwyl gan ysgol fy mhlentyn?

O ddiogelu i bolisïau diogelwch ar-lein, dyma beth allwch chi ei ddisgwyl gan ysgol eich plentyn o ran eu diogelwch digidol.

Diogelu mewn ysgolion

Mae gan bob ysgol ar draws y DU ddyletswydd statudol i ddiogelu a hyrwyddo lles eu disgyblion. Gallwch archwilio’r canllawiau swyddogol y mae ysgolion yn eu dilyn isod:

Crynodeb o'r canllawiau

Er y gallai manylion a geiriad newid, mae canllawiau cyffredinol yn esbonio:

 • Mae pob plentyn yn haeddu a amgylchedd diogel y gallant ddysgu ynddo, mae hyn yn cynnwys all-lein ac ar-lein.
 • Holl staff yr ysgol â rôl i’w chwarae mewn diogelu plant. Os oes gan unrhyw aelod o staff bryder am blentyn fe ddylen nhw wneud hynny gweithredu arno ar unwaith.
 • Dylai fod gan bob ysgol a aelod staff dynodedig sy'n gyfrifol am ddiogelu (a elwir yn Arweinydd Diogelu Dynodedig yn Lloegr, Arweinydd Amddiffyn Plant Dynodedig yn yr Alban, Person Diogelu Dynodedig yng Nghymru neu Swyddog Diogelu Dynodedig yng Ngogledd Iwerddon). Cânt eu penodi o'r uwch dîm arwain a phwy fydd yn cymryd cyfrifoldeb arweiniol am ddiogelu ac amddiffyn plant (gan gynnwys diogelwch ar-lein).
 • Bydd yr aelod hwn o staff yn aml yn pwynt cyswllt gorau i rieni sydd â phryderon am ddiogelwch ar-lein eu plentyn yn yr ysgol.

Gofynion diogelwch ar-lein i ysgolion

Mae gan bob gwlad yn y DU eu canllawiau cwricwlwm eu hunain ar ddiogelwch ar-lein. Yn gyffredinol, bydd y canlyniadau yn debyg ar draws gwledydd. Fodd bynnag, bydd iaith a dyfnder y canllawiau yn newid.

Lloegr

Rhaid i bob ysgol ystyried y canllawiau statudol- Cadw Plant yn Ddiogel mewn Addysg (KCSIE). Ymhlith pethau eraill dywed KCSIE:

 • Mae ymagwedd effeithiol at ddiogelwch ar-lein yn grymuso ysgol i amddiffyn ac addysgu cymuned yr ysgol gyfan yn eu defnydd o dechnoleg ac yn sefydlu mecanweithiau i adnabod, ymyrryd ac uwchgyfeirio unrhyw ddigwyddiad lle bo’n briodol.
 • A dull ysgol gyfan o ddiogelwch ar-lein bydd yn cynnwys polisi clir ar ddefnyddio technoleg symudol yn yr ysgol. Mae sut olwg sydd ar y polisi hwnnw yn fater i ysgolion unigol. Os yw rhieni'n ansicr dylent siarad â'r ysgol.
 • Dylai fod gan bob ysgol polisi amddiffyn plant effeithiol. Dylai fod yn hygyrch i rieni gan y dylid ei gyhoeddi ar wefan ysgolion neu ar gael mewn ffyrdd eraill os oes angen.
 • Dylai holl staff yr ysgol gael hyfforddiant diogelu ac amddiffyn plant (gan gynnwys diogelwch ar-lein) adeg eu sefydlu. Dylai'r hyfforddiant gael ei ddiweddaru'n rheolaidd.
  • Dylai'r ysgol sicrhau hidlwyr a systemau monitro priodol ar waith i amddiffyn plant rhag cyrchu deunydd niweidiol ar-lein ac amhriodol tra ar systemau TG yr ysgol.
  • Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU yn darparu arweiniad ar sut olwg fyddai ar “briodol”.

Dylai ysgolion ddysgu plant am ddiogelu, gan gynnwys diogelwch ar-lein. Dylid ystyried hyn fel rhan o ddarparu cwricwlwm eang a chytbwys a bydd llawer o ysgolion yn ei ddefnyddio PSHE. Mae Cymdeithas PSHE darparu arweiniad i ysgolion ar ddatblygu eu cwricwlwm PSHE.

Ymdrinnir hefyd â diogelwch ar-lein ym mhob cyfnod allweddol yn y cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer cyfrifiadura. Mae'n orfodol mewn ysgolion a gynhelir a gellir ei ddefnyddio fel meincnod gan academïau ac ysgolion rhydd. Addysgir disgyblion sut i gadw gwybodaeth bersonol yn breifat, sut i ddefnyddio technoleg yn ddiogel ac yn barchus, a ble i fynd am gymorth a chefnogaeth pan fydd ganddynt bryderon am gynnwys neu gyswllt ar y rhyngrwyd neu dechnolegau ar-lein eraill.

Yn olaf, mae angen addysgu Addysg Perthynas, Rhyw ac Iechyd (RSHE) mewn ysgolion. Mae'r cwricwlwm yn cwmpasu perthnasoedd ac ymddygiad mewn mannau ar-lein ac all-lein.

Yr Alban

Yr Alban Cwricwlwm Rhagoriaeth yn amlinellu sut y gall staff ofalu am iechyd a lles disgyblion ar draws y cwricwlwm. Mae'n nodi bod:

 • “Mae dysgu trwy iechyd a lles yn hybu hyder, meddwl annibynnol ac agweddau a thueddiadau cadarnhaol. Oherwydd hyn, cyfrifoldeb pob athro yw cyfrannu at ddysgu a datblygiad yn y maes hwn.”
 • Dylai plant a phobl ifanc deimlo'n ddiogel ac yn hapus wrth iddynt ddysgu. Dylent deimlo eu bod yn cael eu clywed a’u parchu ar draws y cwricwlwm, p’un a ydynt yn yr ystafell ddosbarth, ar yr iard chwarae neu yng nghymuned ehangach yr ysgol.

Mae’n ymdrin â pherthnasoedd, lles corfforol, lles cymdeithasol a helpu plant i reoli eu hiechyd meddwl a’u lles.

Yn y cwricwlwm Technolegau, rhaid i athrawon hefyd gwmpasu Llythrennedd Digidol, sy'n cynnwys:

 • defnyddio cynhyrchion digidol yn briodol
 • rheoli gwybodaeth yn gyfrifol
 • cydnerthedd seiber a diogelwch ar y rhyngrwyd.

Cymru

Mae Cymru yn darparu canllawiau diogelwch ar-lein i ysgolion drwy eu Cadw Dysgwyr yn Ddiogel arweiniad. Mae'n nodi bod:

 • Mae gwella gwytnwch digidol plant yn hanfodol mewn addysg.
 • Mae Hwb gan Lywodraeth Cymru yn gyfres o adnoddau dwyieithog i helpu i gefnogi plant, rhieni, athrawon ac eraill mewn Addysg. Mae’n cynnwys adnoddau i addysgu diogelwch ar-lein, seiber-gydnerthedd a diogelu data.
 • Gall ysgolion ddefnyddio 360 degree safe Cymru asesu eu polisïau a’u harferion diogelwch ar-lein.
 • Mae arweiniad arbennig ar gyfer ffrydio byw neu wersi ar-lein.
 • Mae yna safonau hidlo gwe y dylai ysgolion eu dilyn i gadw plant yn ddiogel.

Mae’r ddogfen hefyd yn cynnwys canllawiau ychwanegol i ysgolion ar rannu delweddau noethlymun/lled-nude a heriau neu ffug ar-lein niweidiol. Yn ogystal, mae'r ddogfen yn cyfeirio at adnoddau a chanllawiau pellach i lywodraethwyr ysgol.

Mae cwricwlwm cenedlaethol Cymru hefyd yn ymdrin â diogelwch ar-lein trwy ganlyniadau ABCh ac ACRh, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â pherthnasoedd a lles.

Gogledd Iwerddon

Awdurdod Addysg Gogledd Iwerddon adnoddau cyfeirio i gefnogi gyda diogelwch ar-lein mewn ysgolion neu gartref. Mae’n annog y defnydd o dechnoleg ddigidol ar draws meysydd pwnc i wella dealltwriaeth plant o dechnoleg at wahanol ddibenion. Mae’r canllawiau hefyd yn amlinellu pwysigrwydd rhoi’r cyfle i blant “ddeall sut i gadw’n ddiogel ac arddangos ymddygiad derbyniol ar-lein.”

Yn ogystal, mae'r CCEA Gogledd Iwerddon yn darparu canllawiau ar eDdiogelwch, gan gynnwys gwella llythrennedd digidol ar draws meysydd y cwricwlwm. Maent yn cynnwys arweiniad penodol ar sut i wneud hyn TGCh.

Arweiniad arbenigol ar gyfer dychwelyd i'r ysgol

Gweler cyngor gan arbenigwyr mewn addysg a diogelwch ar-lein i helpu i gefnogi pontio plant i arferion amser ysgol newydd. Dysgwch am y materion diogelwch ar-lein cyffredin a allai godi ar gyfer plant o bob oed a sut y gallwch eu cefnogi.

Pryderon diogelwch ar-lein gan rieni

Gweler ein canllawiau dychwelyd i'r ysgol i gadw plant yn ddiogel trwy gydol y flwyddyn.

Gweler yr hyn y mae ein panel arbenigol yn ei ddweud am faterion cyffredin ar-lein a allai godi yn ystod y flwyddyn ysgol fel y gallwch baratoi i ymdrin â nhw.

GWELER CYNGHOR
Awgrymiadau diogelwch ar-lein gorau ar gyfer dychwelyd i'r ysgol

Mae’r Pennaeth Mr Burton yn cynnig 5 awgrym i annog rhieni i fabwysiadu agwedd gydweithredol at ddiogelwch ar-lein wrth i blant ddychwelyd i’r ysgol.

GWELER CYNGHORION BRIG
Canllawiau i gam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein

Atal cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein

Archwilio mater cam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein a sut y gall rhieni ac ysgolion gydweithio i'w atal wrth i blant ddechrau blwyddyn ysgol newydd.

EWCH I GUIDE

Mwy o adnoddau a chanllawiau

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella