BWYDLEN

Dysgu am ymbincio ar-lein

Dysgwch am feithrin perthynas amhriodol ar-lein, gan gynnwys beth ydyw, ble a sut y gall ddigwydd ar-lein a beth yw'r risgiau i blant wrth iddynt lywio eu byd ar-lein.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw meithrin perthynas amhriodol ar-lein?

Mae'n bosib y bydd eich plentyn yn cwrdd â phobl ar-lein nad ydyn nhw'n dweud ydyn nhw. Mae meithrin perthynas amhriodol yn air a ddefnyddir i ddisgrifio pobl sy’n cyfeillio â phlant er mwyn manteisio arnynt ar gyfer cam-drin rhywiol a mathau eraill o gam-drin plant. Mae llawer o rieni yn poeni am feithrin perthynas amhriodol ar-lein, felly mae'n bwysig siarad â'ch plant am sut i gadw'n ddiogel.

Beth yw meithrin perthynas amhriodol ar-lein? - crynodeb o'r hyn y mae angen i rieni ei wybod am y mater
Arddangos trawsgrifiad fideo
Llais drosodd:

Gwastrodi yw pan fydd rhywun yn ceisio adeiladu cysylltiad emosiynol â phlentyn er mwyn ennill ymddiriedaeth at ddibenion rhywiol. Mae'n digwydd ar-lein ac wyneb yn wyneb.

Gan y gall plant yn aml gwrdd â phobl ar-lein trwy'r cyfryngau cymdeithasol neu gemau, nad ydyn nhw efallai pwy ydyn nhw, mae'n bwysig trafod y risgiau gyda nhw.

Mae priodfabod yn defnyddio proffiliau ffug ar rwydweithiau cymdeithasol i gysylltu â phlant ac esgus bod ganddynt ddiddordebau tebyg, defnyddio anrhegion a chanmoliaeth i adeiladu perthynas â nhw.

Unwaith y bydd priodfabwyr wedi ennill ymddiriedaeth plentyn, mae'r sgwrs yn llywio tuag at eu profiadau rhywiol ac efallai y byddant yn annog neu'n blacmelio plant i anfon delweddau rhywiol neu fideos ohonynt eu hunain, perfformio gweithredoedd rhywiol trwy ffrydio byw neu drefnu cyfarfod.

Nid yw priodfabwyr bob amser yn ddieithriaid ac efallai eu bod yn rhywun y maent eisoes wedi'i gyfarfod yn gymdeithasol. Weithiau, efallai na fydd plant yn ymwybodol eu bod yn cael eu paratoi gan eu bod yn credu eu bod mewn perthynas â'r unigolyn.

Gair i gall bwlb golau

Dysgwch fwy am sut y gellir defnyddio meithrin perthynas amhriodol i radicaleiddio pobl ifanc ar-lein a chael cyngor gan y seicolegydd Dr Linda Papadopoulos.

Darllenwch yr erthygl

Ffeithiau ac ystadegau ymbincio ar-lein

delwedd pdf

Pryder -  Roedd bron i un o bob pump o bobl ifanc a rannodd noethlymun naill ai'n cael eu blacmelio, eu bwlio neu eu haflonyddu i anfon mwy o luniau.
ffynhonnell: Cybersurvey - Yn Eu Geiriau Eu Hunain - Bywydau Digidol Plant Ysgol

delwedd pdf

Pryder -  Dywedodd 30% o bobl ifanc 12-15 oed fod dieithryn wedi cysylltu â nhw a oedd eisiau bod yn ffrind iddyn nhw.
ffynhonnell: Ofcom - Adroddiad defnydd ac agweddau plant a rhieni ar y cyfryngau 2020-21

Sut mae meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn digwydd?

Mae'n hawdd esgus bod yn rhywun arall ar y rhyngrwyd, a elwir yn aml yn ddynwarediad ar-lein. Weithiau gall plant gael sgyrsiau gyda phobl nad ydyn nhw efallai'n adnabod eu hunaniaeth go iawn.

Mae Stori Cariad Kayleigh yn ddramateiddiad o ddigwyddiadau go iawn sy'n dangos peryglon meithrin perthynas amhriodol a grëwyd gan Heddlu Swydd Gaerlŷr i taclo cam-drin a chamfanteisio rhywiol ar blant

Gall priodfabod ar-lein ddefnyddio proffil ffug

Gall groomers ddefnyddio rhwydwaith cymdeithasol neu fynd ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir gan bobl ifanc ac esgus bod yn un ohonyn nhw. Efallai y byddan nhw'n ceisio ennill ymddiriedaeth trwy ddefnyddio lluniau proffil ffug, smalio bod ganddyn nhw ddiddordebau tebyg, cynnig anrhegion a dweud pethau neis i'r plentyn. Efallai nad oes gan y plentyn y deallusrwydd emosiynol eto i farnu a yw rhywun yn ddilys.

Mae priodfabod yn meithrin ymddiriedaeth rhyngddynt hwy a'r plentyn

Unwaith y bydd ganddyn nhw ymddiriedaeth y plentyn, mae'r priodfab yn aml yn llywio'r sgwrs tuag at eu profiadau rhywiol, hyd yn oed yn gofyn iddyn nhw anfon ffotograffau rhywiol neu fideos ohonyn nhw eu hunain. Efallai y bydd rhai yn ceisio sefydlu cyfarfod neu hyd yn oed blacmelio plant trwy fygwth rhannu'r lluniau neu'r fideos gyda theulu a ffrindiau'r plentyn.

Gall priodfab fanteisio ar y perthnasoedd presennol

Nid yw priodfabod ar-lein bob amser yn ddieithriaid. Mewn sawl sefyllfa, efallai eu bod eisoes wedi cwrdd â nhw trwy eu gweithgareddau teuluol neu gymdeithasol ac efallai y byddan nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd i feithrin perthynas â nhw. Weithiau nid yw plant yn sylweddoli eu bod wedi cael perthynas amhriodol ac yn meddwl mai'r person yw eu cariad neu gariad.

Ble gall meithrin perthynas amhriodol ar-lein ddigwydd?

Mae gweision ar-lein yn targedu plant ar safleoedd a llwyfannau sy'n boblogaidd gyda phobl ifanc. Ar gyfryngau cymdeithasol, bydd gweision ar-lein yn aml yn targedu nifer o bobl ifanc ar unrhyw un adeg trwy anfon ceisiadau ffrind i weld pwy sy'n ymateb. Trwy fforymau ar-lein a gemau ar-lein, efallai y byddant yn cychwyn sgwrs i adeiladu perthynas gyda phlentyn a gofyn iddynt barhau i siarad ar blatfform arall neu sgwrsio'n breifat.

Mae'n bwysig nodi y gall cymunedau ar-lein fel Childline helpu i gefnogi plant ar faterion nad ydyn nhw efallai'n teimlo y gallan nhw siarad yn agored â nhw gyda rhieni. Fodd bynnag, os yw'ch plentyn yn weithgar ar fforymau cymdeithasol neu ar-lein, mae'n bwysig sicrhau eu bod yn gwybod sut i adrodd i CEOP os ydyn nhw'n dod ar draws unrhyw un y maen nhw'n amau ​​ei fod yn berygl posib.

Adnoddau dogfen

Canllaw i rieni ar sut i adnabod ac atal y peryglon o baratoi perthynas amhriodol ar-lein.

Lawrlwytho canllaw
Fideo byr am 'Gemau Llofruddiaeth'docudrama Breck Bednar, bachgen ysgol 14-mlwydd-oed a gafodd ei ddenu i'w farwolaeth ar ôl cael ei baratoi ar-lein wrth hapchwarae.

Meithrin perthynas amhriodol ar-lein - Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai cwestiynau gan rieni yr ydym wedi'u llunio i ddarparu mwy o wybodaeth am y risgiau o ddod i gysylltiad â meithrin perthynas amhriodol ar-lein.

Pa mor gyffredin yw meithrin perthynas amhriodol ar-lein?

Arolwg (Gobeithion a Ffrydiau) o'r London Grid for Learning wedi datgelu nad oedd 2 ymhlith pobl ifanc 5 erioed wedi dweud wrth unrhyw un am y peth gwaethaf a oedd wedi digwydd iddynt ar-lein. Gyda hyn mewn golwg, mae'n anodd iawn gwybod yr ystadegau ar hyn.

A oes perygl gwirioneddol o gael perthynas amhriodol os yw fy mhlentyn yn llifo'n fyw?

Astudiaeth gan yr IWF Datgelodd fod nifer fawr o blant yn cael eu paratoi, eu gorfodi a'u blacmelio i ffrydio eu cam-drin rhywiol eu hunain dros we-gamerâu, tabledi a ffonau symudol.

Cynhaliwyd yr ymchwil dros gyfnod o dri mis a nododd 2,082 o ddelweddau a fideos o gam-drin plant yn rhywiol yn fyw. Datgelodd fod 98% o'r delweddau a ddarganfuwyd o blant 13 oed ac iau, 28% yn 10 oed neu'n iau a bod y dioddefwr ieuengaf yn ddim ond tair oed.

Er bod y ffigurau hyn yn eithaf ysgytwol, mae yna bethau y gellir eu gwneud i sicrhau bod plant yn ddiogel os ydyn nhw'n dewis llifo'n fyw. Un o'r pethau allweddol yw siarad â nhw am y risgiau. Ar gyfer plant iau, byddwch yn yr ystafell pan fyddant yn llifo'n fyw i sicrhau eu bod yn cadw'n ddiogel. Gwelwch ein llawn canllaw ffrydio a vlogio byw am fwy o gefnogaeth.

A yw priodfabod ar-lein bob amser yn esgus bod yn blant?

A Astudiaeth o'r DU gan y Seicolegydd Cristina Izura ym Mhrifysgol Abertawe datgelodd mai anaml y mae priodfabwyr ar-lein yn sefyll fel plant ac y gallant lwyddo i berswadio plentyn i wneud hynny cwrdd mewn llai nag awr.

Dangosodd yr astudiaeth hefyd nad oes un math o ymbinciwr ar-lein ond gwahanol broffiliau sy'n ymbincio plant mewn gwahanol ffyrdd. Mae priodfabwyr ar-lein yn defnyddio iaith i adeiladu ymddiriedaeth, ynysu a chael gwared ar ataliadau plentyn tuag at ymddygiad rhywiol.

A yw fy mhlentyn yn ddiogel rhag priodfab ar-lein os nad yw'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol?

Os nad yw'ch plentyn yn weithredol ar gyfryngau cymdeithasol, gallant fod mewn risg is o gael eu dinoethi. Fodd bynnag, nid yw priodfabwyr yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn unig i siarad â phlant. Maent hefyd yn defnyddio ystafelloedd sgwrsio, cymunedau ar-lein, safleoedd hapchwarae ac apiau dyddio.

Meithrin perthynas amhriodol ar-lein a'r gyfraith

Ym mis Ebrill 2017, cyflwynodd Llywodraeth y DU y Cyfathrebu Rhywiol gyda Phlentyn trosedd yn rhoi pŵer i'r heddlu gyhuddo oedolion sy'n anfon neges rywiol at blant yng Nghymru a Lloegr.

Y nod yw atal camdriniaeth cyn iddo ddechrau. Dros 2020, cofnodwyd 10,000 o achosion o droseddau ymbincio ar-lein gan yr heddlu o dan y gyfraith newydd.

Oherwydd maint y materion, mae'r Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i wneud mwy i fynd i'r afael â phlant ar-lein yn rhywiol ecsbloetio trwy weithio gyda'r diwydiant technoleg i atal cam-drin plant yn rhywiol ar-lein, rhannu atebion ac arferion gorau i wella'r ymateb.

Mae llawer o sefydliadau yn chwilio am offer technoleg i rybuddio ac atal delweddau o gam-drin rhag cael eu rhannu ar-lein. Cyhoeddodd Google eu hoffer AI yn flaenorol creu i wneud yn union hynny.

Ydy fy mhlentyn yn cael ei baratoi?

Gall meithrin perthynas amhriodol ar-lein fod yn anodd i rieni ei gydnabod oherwydd gall ddigwydd pan fydd plant gartref. Hefyd, gall priodfabwyr rybuddio plant yn benodol i beidio â siarad ag unrhyw un amdano. Mae yna nifer o arwyddion i fod yn ymwybodol ohonynt (er bod llawer ohonyn nhw'n eithaf cyffredin ymysg pobl ifanc), ond cadwch lygad am fwy o achosion o:

  • eisiau treulio mwy a mwy o amser ar y rhyngrwyd
  • bod yn gyfrinachol ynglŷn â phwy maen nhw'n siarad ar-lein a pha wefannau maen nhw'n ymweld â nhw
  • newid sgriniau pan ddewch yn agos at y cyfrifiadur
  • yn meddu ar eitemau - dyfeisiau electronig neu ffonau - nid ydych wedi eu rhoi iddynt
  • gan ddefnyddio iaith rywiol ni fyddech yn disgwyl iddynt ei gwybod
  • dod yn gyfnewidiol yn emosiynol