Dysgu amdano

Dysgu mwy am beth yw meithrin perthynas amhriodol ar-lein, ble a sut y gall ddigwydd ar-lein a beth yw'r risgiau i blant wrth iddynt lywio eu byd ar-lein.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw meithrin perthynas amhriodol ar-lein?

Mae siawns y bydd eich plentyn yn cwrdd â phobl ar-lein nad ydyn nhw yn dweud eu bod nhw. Mae ymbincio yn air a ddefnyddir i ddisgrifio pobl sy'n cyfeillio â phlant er mwyn manteisio arnynt at ddibenion rhywiol. Mae llawer o rieni yn poeni am baratoi perthynas amhriodol ar-lein felly mae'n bwysig siarad â'ch plant am sut i gadw'n ddiogel.

Beth yw meithrin perthynas amhriodol ar-lein - crynodeb o'r hyn y mae angen i rieni ei wybod am y mater
Arddangos trawsgrifiad fideo
Llais drosodd:

Gwastrodi yw pan fydd rhywun yn ceisio adeiladu cysylltiad emosiynol â phlentyn er mwyn ennill ymddiriedaeth at ddibenion rhywiol. Mae'n digwydd ar-lein ac wyneb yn wyneb.

Gan y gall plant yn aml gwrdd â phobl ar-lein trwy'r cyfryngau cymdeithasol neu gemau, nad ydyn nhw efallai pwy ydyn nhw, mae'n bwysig trafod y risgiau gyda nhw.

Mae priodfabod yn defnyddio proffiliau ffug ar rwydweithiau cymdeithasol i gysylltu â phlant ac esgus bod ganddynt ddiddordebau tebyg, defnyddio anrhegion a chanmoliaeth i adeiladu perthynas â nhw.

Unwaith y bydd priodfabwyr wedi ennill ymddiriedaeth plentyn, mae'r sgwrs yn llywio tuag at eu profiadau rhywiol ac efallai y byddant yn annog neu'n blacmelio plant i anfon delweddau rhywiol neu fideos ohonynt eu hunain, perfformio gweithredoedd rhywiol trwy ffrydio byw neu drefnu cyfarfod.

Nid yw priodfabwyr bob amser yn ddieithriaid ac efallai eu bod yn rhywun y maent eisoes wedi'i gyfarfod yn gymdeithasol. Weithiau, efallai na fydd plant yn ymwybodol eu bod yn cael eu paratoi gan eu bod yn credu eu bod mewn perthynas â'r unigolyn.

Ffeithiau ac ystadegau ymbincio ar-lein

delwedd pdf

Pryder - Mae 60% o rieni eisiau gwybod mwy am sut i amddiffyn plant rhag dieithriaid ar-lein.
ffynhonnell: Materion Rhyngrwyd Rhianta Brodorion Digidol - Pryderon a Datrysiadau

delwedd pdf

Ymwybyddiaeth - Mae plant 2 / 10 oed 8-11 yn fwy tebygol o boeni y gallai 'dieithriaid ddarganfod gwybodaeth amdanaf i'
ffynhonnell: Plant a Rhieni Ofcom: Adroddiad Defnydd Cyfryngau ac Agweddau (Tach 2016) t.101.

delwedd pdf

Ar gyfryngau cymdeithasol - mae plant yn dileu gosodiadau preifatrwydd i ddenu mwy o ffrindiau neu ddilynwyr
ffynhonnell: Cynhaliwyd gan Ginger Research ar ran Internet Matters Ltd. - arolwg ar-lein o blant 1,001

O ymchwil, rydyn ni'n gwybod, wrth i blant ddod yn fwy egnïol ar-lein, ei bod hi'n debygol iawn y byddan nhw'n gweld rhywbeth na fyddan nhw'n gallu ei brosesu o bosib ac mewn sawl achos efallai na fyddan nhw'n dweud wrth unrhyw un am yr hyn maen nhw wedi'i weld. Yn ôl ymchwil gan LGfL - Gobeithion a nentydd, dywedodd un allan o blant 5 nad oedd erioed wedi dweud wrth unrhyw un y peth gwaethaf a ddigwyddodd iddynt.

Sut mae meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn gweithio?

Mae'n hawdd esgus bod yn rhywun arall ar y rhyngrwyd, a elwir yn aml yn ddynwarediad ar-lein. Weithiau gall plant gael sgyrsiau gyda phobl nad ydyn nhw efallai'n adnabod eu hunaniaeth go iawn.

Mae Stori Cariad Kayleigh yn ddramateiddiad o ddigwyddiadau go iawn sy'n dangos peryglon meithrin perthynas amhriodol a grëwyd gan Heddlu Swydd Gaerlŷr i taclo cam-drin a chamfanteisio rhywiol ar blant
Gair i gall bwlb golau

Dysgu mwy am sut y gellir defnyddio meithrin perthynas amhriodol i radicaleiddio pobl ifanc ar-lein gael cyngor gan ein Llysgennad Dr Linda Papadopoulos.

Darllenwch yr erthygl

Gall priodfabod ar-lein ddefnyddio proffil ffug

Efallai y bydd priodfabwyr yn mynd i rwydwaith cymdeithasol a ddefnyddir gan bobl ifanc ac yn esgus bod yn un ohonynt. Efallai y byddan nhw'n ceisio ennill ymddiriedaeth trwy ddefnyddio lluniau proffil ffug, esgus bod ganddyn nhw ddiddordebau tebyg, cynnig anrhegion a dweud pethau neis wrth y plentyn.

Mae priodfabwyr yn meithrin ymddiriedaeth rhyngddynt hwy a'r plentyn '

Unwaith y bydd ganddyn nhw ymddiriedaeth y plentyn mae'r priodfab yn aml yn llywio'r sgwrs tuag at eu profiadau rhywiol, hyd yn oed yn gofyn iddyn nhw anfon ffotograffau rhywiol neu fideos ohonyn nhw eu hunain. Efallai y bydd rhai yn ceisio sefydlu cyfarfod neu hyd yn oed blacmelio plant trwy fygwth rhannu'r lluniau neu'r fideos gyda theulu a ffrindiau'r plentyn.

Gall priodfab fanteisio ar y perthnasoedd presennol

Nid yw priodfabod ar-lein bob amser yn ddieithriaid. Mewn sawl sefyllfa, efallai eu bod eisoes wedi cwrdd â nhw trwy eu gweithgareddau teuluol neu gymdeithasol, ac yn defnyddio'r rhyngrwyd i feithrin perthynas â nhw. Weithiau nid yw plant yn sylweddoli eu bod wedi cael perthynas amhriodol, ac yn meddwl mai'r person yw eu cariad neu gariad.

Ble gall meithrin perthynas amhriodol ar-lein ddigwydd?

Bydd priodfabwyr ar-lein yn targedu plant ar wefannau a llwyfannau sy'n boblogaidd gyda phobl ifanc. Ar y cyfryngau cymdeithasol, bydd priodfabwyr ar-lein yn aml yn targedu nifer o bobl ifanc ar unrhyw un adeg trwy anfon ceisiadau gan ffrindiau i weld pwy sy'n ymateb. Trwy fforymau ar-lein a gemau ar-lein, gallant streicio sgwrs i adeiladu perthynas â phlentyn a gofyn iddynt barhau i siarad ar blatfform arall neu sgwrsio'n breifat.

Mae'n bwysig nodi y gall cymunedau ar-lein helpu plant sy'n ceisio cefnogaeth ar faterion nad ydyn nhw'n gallu siarad amdanyn nhw'n agored gyda rhieni (hy Childline). Fodd bynnag, Os yw'ch plentyn yn weithredol ar fforymau cymdeithasol neu ar-lein, mae'n bwysig sicrhau ei fod yn gwybod sut i adrodd i CEOP os yw'n dod ar draws unrhyw un y mae'n amau ​​ei fod yn berygl posibl.

Fideo byr am 'Gemau Llofruddiaeth'docudrama Breck Bednar, bachgen ysgol 14-mlwydd-oed a gafodd ei ddenu i'w farwolaeth ar ôl cael ei baratoi ar-lein wrth hapchwarae.

Meithrin perthynas amhriodol ar-lein - Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai cwestiynau gan rieni yr ydym wedi'u llunio i roi mwy o wybodaeth i chi am y risgiau o ddod i gysylltiad â meithrin perthynas amhriodol ar-lein.

Adnoddau dogfen

Mae Childline yn cynnig cyngor i blant ddeall beth yw meithrin perthynas amhriodol ar-lein a sut y gallant ei weld a ble i gael cefnogaeth os ydynt yn ei brofi.

Ewch i wefan Childline
Pa mor gyffredin yw meithrin perthynas amhriodol ar-lein?

Arolwg diweddar (Gobeithion a Ffrydiau) o'r London Grid for Learning wedi datgelu nad oedd 2 ymhlith pobl ifanc 5 erioed wedi dweud wrth unrhyw un am y peth gwaethaf a oedd wedi digwydd iddynt ar-lein. Gyda hyn mewn golwg, mae'n anodd iawn gwybod yr ystadegau ar hyn.

A oes perygl gwirioneddol o gael perthynas amhriodol os yw fy mhlentyn yn ffrydio'n fyw?

Astudiaeth gan yr IWF Datgelodd fod nifer fawr o blant yn cael eu meithrin perthynas amhriodol, eu gorfodi a'u blacmelio i ffrydio eu cam-drin rhywiol eu hunain dros we-gamerâu, tabledi a ffonau symudol.

Cynhaliwyd yr ymchwil dros gyfnod o dri mis a nododd ddelweddau a fideos 2,082 o gam-drin plant yn rhywiol wedi'u ffrydio'n fyw. Datgelodd fod 98% o'r delweddau a ddarganfuwyd yn cynnwys plant 13 ac iau, roedd 28% yn 10 neu'n iau, tra bod y dioddefwr ieuengaf yn ddim ond tair oed.

Er bod y ffigurau hyn yn eithaf ysgytwol, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i sicrhau bod plant yn fwy diogel os ydyn nhw'n dewis byw. Un o'r pethau allweddol yw siarad â nhw am y risgiau ac i blant iau fod yn y roo pan fyddant yn ffrydio'n fyw i sicrhau eu bod yn cadw'n ddiogel. Gweler ein canllaw ffrydio a vlogio byw llawn i gael mwy o gefnogaeth.

A yw priodfabod ar-lein bob amser yn esgus bod yn blant?

A Astudiaeth o'r DU gan y Seicolegydd Cristina Izura ym Mhrifysgol Abertawe datgelodd mai anaml y mae priodfabwyr ar-lein yn peri plant ac y gallant lwyddo i berswadio plentyn i wneud hynny cwrdd mewn llai nag awr.

Dangosodd yr astudiaeth hefyd nad oes un math o ymbinciwr ar-lein ond gwahanol broffiliau sy'n defnyddio gwahanol ffyrdd o baratoi perthynas amhriodol â phlant. Mae priodfabod ar-lein yn defnyddio iaith i adeiladu ymddiriedaeth, ynysu a chael gwared ar ataliadau plentyn tuag at ymddygiad rhywiol.

A yw fy mhlentyn yn ddiogel rhag ymbincio ar-lein os nad yw'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol?

Os nad yw'ch plentyn yn weithredol ar gyfryngau cymdeithasol, gallant fod mewn risg is o gael eu dinoethi, fodd bynnag, nid yw priodfabwyr yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn unig i siarad â phlant. Maent hefyd yn defnyddio ystafelloedd sgwrsio, cymunedau ar-lein, eistedd gemau, ac apiau dyddio.

Meithrin perthynas amhriodol ar-lein a'r gyfraith

Ym mis Ebrill 2017, cyflwynodd Llywodraeth y DU y Cyfathrebu Rhywiol gyda Phlentyn trosedd gan roi'r pŵer i'r heddlu gyhuddo oedolion sy'n anfon neges rywiol at blant yng Nghymru a Lloegr.

Y nod yw atal camdriniaeth cyn iddo ddechrau. Ym mis Ionawr 2018, cofnodwyd achosion 1,300 o gyfathrebu rhywiol â phlentyn gyda merched rhwng 12 - 15 oedd y mwyaf tebygol o gael eu targedu.

Ym mis Medi 2018 nifer y digwyddiadau a amheuir o gam-drin plant yn rhywiol ar-lein a gyfeiriwyd at yr heddlu Metropolitan wedi cynyddu 700% ers 2014.

Oherwydd maint y materion, mae'r Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i wneud mwy i fynd i'r afael â phlant ar-lein yn rhywiol ecsbloetio trwy weithio gyda'r diwydiant technoleg i atal cam-drin plant yn rhywiol ar-lein, rhannu atebion ac arfer gorau i wella'r ymateb.

Mae llawer o sefydliadau yn chwilio am offer technoleg i rybuddio ac atal delweddau o gam-drin rhag cael eu rhannu ar-lein. Cyhoeddodd Google eu hoffer AI yn ddiweddar creu i wneud yn union hynny.

Ydy fy mhlentyn yn cael ei baratoi?

Gall meithrin perthynas amhriodol ar-lein fod yn anodd i rieni ei gydnabod oherwydd gall ddigwydd pan fydd plant gartref. Hefyd, gall priodfabwyr rybuddio plant yn benodol i beidio â siarad ag unrhyw un amdano. Mae yna nifer o arwyddion i fod yn ymwybodol ohonynt (er bod llawer ohonyn nhw'n eithaf cyffredin ymysg pobl ifanc), ond cadwch lygad am fwy o achosion o:

  • eisiau treulio mwy a mwy o amser ar y rhyngrwyd
  • bod yn gyfrinachol ynglŷn â phwy maen nhw'n siarad ar-lein a pha wefannau maen nhw'n ymweld â nhw
  • newid sgriniau pan ddewch yn agos at y cyfrifiadur
  • yn meddu ar eitemau - dyfeisiau electronig neu ffonau - nid ydych wedi eu rhoi iddynt
  • gan ddefnyddio iaith rywiol ni fyddech yn disgwyl iddynt ei gwybod
  • dod yn gyfnewidiol yn emosiynol
Adnoddau dogfen

Canllaw byr wedi'i greu gan CEOP ar gyfer rhieni sy'n crynhoi popeth sydd angen i chi ei wybod am baratoi perthynas amhriodol ar-lein i gefnogi'ch plant.

Lawrlwytho canllaw
Sgroliwch i Fyny