BWYDLEN

Amddiffyn eich plentyn

Gall meithrin perthynas amhriodol ar-lein fod yn fater anodd mynd i'r afael ag ef gyda phlant ond mae yna awgrymiadau ac offer ymarferol y gallwch eu defnyddio i'w helpu i adnabod pan fyddant mewn perygl a gweithredu.

Beth sydd ar y dudalen

Sut mae amddiffyn fy mhlentyn rhag cael ei baratoi?

Gyda thwf llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gemau ar-lein ac apiau negeseuon gwib, mae plant yn gallu siarad ag unrhyw un - ffrindiau neu ddieithriaid - o bob rhan o'r byd o fewn munudau. Gall hyn fod o fudd i lawer trwy wneud iddynt deimlo'n llai unig ond i rai, gall eu gadael yn agored i ymbincio.

O ein hymchwil, gwyddom fod 'perygl dieithriaid' ar-lein yn bryder, yn enwedig i blant iau. Y peth allweddol i'w gofio yw y gall arfogi plant â'r cyngor cywir i wneud dewisiadau doethach ar-lein leihau'r risgiau o ddod i gysylltiad â meithrin perthynas amhriodol ar-lein.

Awgrymiadau ymarferol i siarad am ymbincio ar-lein gyda phlant a'u hamddiffyn ar-lein
Arddangos trawsgrifiad fideo
Sgript fideo:

Er mwyn atal ymbincio rhag digwydd, sicrhewch fod eich plentyn yn wybodus, yn defnyddio gosodiadau preifatrwydd ar rwydweithiau cymdeithasol ac yn gwybod y gallant siarad â chi os ydynt yn teimlo'n anniogel neu'n poeni.

Dim ond gyda'r bobl maen nhw'n eu hadnabod y dylid rhannu manylion preifat a allai eu hadnabod yn y byd go iawn - enw, oedran, rhyw, rhif ffôn, cyfeiriad cartref, enw'r ysgol a ffotograffau.

Dywedwch wrth eich plentyn am fod yn ofalus gyda'r hyn maen nhw'n ei rannu ar-lein. Atgoffwch nhw y gallai'r bobl maen nhw wedi cwrdd â nhw ar-lein deimlo fel ffrindiau ond efallai nad ydyn nhw pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw.

Dywedwch wrthynt na ddylent fyth drefnu i gwrdd â rhywun y maent ond yn ei adnabod ar-lein heb riant yn bresennol.

Dywedwch wrthynt, os bydd rhywbeth yn eu gwneud yn bryderus neu'n anghyfforddus ar-lein, bod yn rhaid iddynt ddweud wrth oedolyn y maent yn ymddiried ynddo.

Y ffordd orau o ddelio â meithrin perthynas amhriodol yw ei atal rhag digwydd trwy wneud yn siŵr bod eich plentyn yn wybodus, yn defnyddio gosodiadau preifatrwydd ar wefannau cyfryngau cymdeithasol ac yn gwybod y gall siarad â chi os yw'n teimlo'n anniogel neu'n bryderus. Dysgwch eich plant sut i gadw'n ddiogel ar-lein:

Cadwch wybodaeth bersonol yn breifat

Dim ond gyda phobl y maent yn eu hadnabod y dylid rhannu manylion preifat a allai eu hadnabod yn y byd go iawn - enw, oedran, rhyw, rhif ffôn, cyfeiriad cartref, enw'r ysgol a ffotograffau.

gosodiadau preifatrwydd

Treuliwch amser gyda'ch gilydd yn edrych ar y gosodiadau preifatrwydd a all fod o fudd i'w diogelwch ar-lein. Mae bob amser yn well tybio bod gosodiadau diofyn yn gyhoeddus a dylid eu newid yn unol â hynny. Mae gennym ni rai cyngor ar ddefnyddio gosodiadau preifatrwydd ar yr apiau cymdeithasol mwyaf poblogaidd.

Adolygu apiau, gwefan, apiau a gemau maen nhw'n eu defnyddio

Mae'n debyg y byddwch chi'n defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol eich hun, ond efallai yr hoffech chi wybod am rai newydd y mae'ch plentyn yn eu defnyddio neu eisiau eu defnyddio. Defnyddiwch nhw eich hun a sefydlu'ch cyfrif eich hun fel y gallwch chi brofi'r hyn y gallai eich plentyn ei weld. Mae yna lawer hefyd rhwydweithiau cymdeithasol sy'n addas i blant gallent ei ddefnyddio wrth iddynt baratoi ar gyfer pethau tebyg Snapchat ac Instagram.

Mae hefyd yn bwysig archwilio'r mathau o weithgareddau y maent yn eu gwneud ar-lein. Mae gan ffrydio byw, siorts YouTube, gemau fideo a gwefannau cyfryngau cymdeithasol wahanol fathau o gyfathrebu. Cael sgyrsiau am eu defnydd digidol i aros yn y gwybod.

Gwybod pwy yw eu ffrindiau

Siaradwch â nhw am fod yn wyliadwrus o'r hyn maen nhw'n ei rannu gyda phobl ar-lein. Atgoffwch nhw, er y gallai pobl maen nhw wedi cwrdd â nhw ar-lein deimlo fel ffrindiau efallai nad ydyn nhw fel maen nhw'n dweud ydyn nhw.

Cadwch yn ddiogel ar-lein ac mewn bywyd go iawn

Peidiwch byth â threfnu i gwrdd â rhywun y maen nhw'n ei adnabod ar-lein yn unig heb riant yn bresennol.

Annog plant i siarad â rhywun

Os yw rhywbeth yn peri i'ch plentyn boeni neu'n anghyfforddus ar-lein eu ffordd orau o weithredu bob amser yw siarad ag oedolyn y maen nhw'n ymddiried ynddo. Gallwch hefyd eu cyfeirio at sefydliadau fel Childline.

Meddalwedd blocio

Mae yna ystod o apiau a meddalwedd newydd sy'n blocio, hidlo a monitro ar-lein ymddygiad. Bydd angen i chi benderfynu fel teulu ai dyma'r dull cywir i chi, gan ystyried oedran ac aeddfedrwydd eich plentyn, a'i angen am breifatrwydd.

Negodi'r byd gemau

Mewn rhai gemau fel Minecraft or Roblox mae pobl yn fwriadol yn ceisio dychryn chwaraewyr eraill. Mewn gemau aml-chwaraewr lle mae gamers yn siarad â'i gilydd - efallai y byddwch chi'n dod o hyd i iaith ymosodol, aflonyddu a bu achosion o ymbincio. Mae'n hanfodol felly bod eich plentyn yn gwybod sut i riportio camdriniaeth ac yn siarad â chi os oes rhywbeth yn peri pryder iddynt.

Defnyddio ein pum prif awgrym i roi archwiliad iechyd i ffôn clyfar neu lechen eich plentyn er mwyn ei sefydlu'n ddiogel

Adnoddau dogfen

Cymerwch gip ar ein canllaw syml ar yr hyn sydd angen i chi ei wybod am ymbincio ar-lein a sut y gallwch chi amddiffyn eich plentyn.

Adnoddau cylch achub

Cymdeithasu cyngor diogelwch ar-lein i blant iau.

Darllenwch yr erthygl

Rhwydweithiau cymdeithasol a wneir ar gyfer plant

Gweler ein rhestr o apiau cyfryngau cymdeithasol sy'n gyfeillgar i blant sydd wedi'u cynllunio i helpu plant i ddysgu sut i ryngweithio â'i gilydd a rhannu'n ddiogel ar-lein.

Trafod ymbincio ar-lein gyda'ch plentyn

Gall meithrin perthynas amhriodol fod yn bwnc anodd i siarad amdano gyda'ch plant, ond efallai y bydd yr awgrymiadau isod yn helpu.

Fideo byr gan CEOP am sut y gall plant ddod yn dargedau a'r hyn y gall rhieni ei wneud i atal hyn.

Byddwch yn hawdd mynd atynt

Gadewch iddyn nhw wybod eich bod chi yno i'w helpu os ydyn nhw'n mynd i drafferth ar-lein - ac os ydyn nhw'n poeni am rywbeth gallant ddod atoch chi.

Trafod perthnasoedd a chyfeillgarwch ar-lein yn agored

Darganfyddwch pa wefannau maen nhw'n mynd iddyn nhw, ble wnaethon nhw gwrdd â'u ffrindiau ar-lein, sut maen nhw'n cyfathrebu, a pha wybodaeth maen nhw'n ei rhannu. Sicrhewch eu bod yn gwybod nad yw cael miloedd o 'ffrindiau' ar-lein bob amser yn ddiogel.

Siaradwch â phobl ifanc am groomers ar-lein

Gall pobl ifanc yn eu harddegau fod yn amddiffynnol iawn o'u rhwydwaith ar-lein ac yn teimlo eich bod yn ymyrryd â'u bywydau preifat. Fodd bynnag, un o'r ffyrdd gorau o gefnogi amddiffyn plant yw eu gwneud yn ymwybodol o niwed ar-lein.

Egluro dynwared ar-lein

Esboniwch pa mor hawdd yw hi i esgus bod yn rhywun arall ar-lein, a pham y gallai oedolyn fod eisiau mynd atynt.

Dysgwch blant iau sut i gadw'n ddiogel ar-lein

Sôn am ymbincio fel y byddech chi'n peryglu dieithryn - dieithryn yw unrhyw un nad ydych chi'n ei adnabod, p'un ai mewn bywyd go iawn neu ar-lein. Dywedwch wrthyn nhw na ddylen nhw siarad yn breifat na rhoi gwybodaeth bersonol i unrhyw un nad ydyn nhw'n ei adnabod. Trafodwch gyda nhw beth yw 'gwybodaeth bersonol'.

Gall meithrin perthynas amhriodol ddigwydd rhwng plant hŷn a phlant iau hefyd. Dysgwch fwy am gam-drin plentyn-ar-plentyn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi a'ch plentyn.

Adnoddau dogfen

Helpwch blant i ddelio â materion ar-lein ac agor am eu bywydau digidol gyda'r awgrymiadau syml hyn.

Mwy i'w Archwilio

Dyma rai erthyglau ac adnoddau defnyddiol eraill i helpu i amddiffyn eich plentyn rhag meithrin perthynas amhriodol ar-lein