BWYDLEN

Adnoddau

Os yw meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn effeithio ar eich plentyn, mae yna lawer o leoedd i fynd am fwy o help a chyngor. Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Ble i gael help

Help i rieni

Os ydych chi am ddarganfod mwy am sut i helpu i amddiffyn eich plentyn a'i addysgu am baratoi perthynas amhriodol ar-lein, bydd yr adnoddau hyn yn ddefnyddiol:

Cyngor i amddiffyn plant rhag meithrin perthynas amhriodol ar-lein

Rhannwch adnodd ymwybodol i wneud plant yn ymwybodol o risgiau ar-lein

Riportiwch ddelweddau rhywiol plant i'r IWF

Canllawiau i gadw plant yn ddiogel rhag cam-drin rhywiol ar-lein

Codi ymwybyddiaeth ynghylch CSE a pherthnasoedd

Ar gyfer oedolion sy'n poeni am iechyd meddwl plant

Gwybodaeth i gefnogi lles a gwytnwch plant

Cefnogaeth i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol ar gam-drin rhywiol ar-lein

Yn gweithio gyda phlant sydd mewn perygl o gael eu hecsbloetio'n rhywiol

Gwybodaeth am CSE i helpu rhieni a gweithwyr proffesiynol

Cefnogaeth i ddioddefwyr cam-drin plant yn rhywiol

Ar gyfer oedolion sy'n poeni am iechyd meddwl plant

Gwybodaeth i gefnogi plant a phobl ifanc i gael profiad rhyngrwyd mwy diogel

Help i blant

Efallai y byddai'n ddefnyddiol i'ch plentyn drafod ei bryderon gyda chynghorydd hyfforddedig o sefydliadau sydd â phrofiad o ddelio â materion yn ymwneud â meithrin perthynas amhriodol ar-lein. Mae yna nifer o wasanaethau am ddim y gellir eu cyrchu dros y ffôn, e-bost, a sgwrsio ar-lein.

Am unrhyw bryderon sydd gan blentyn

Cwnselwyr cymwys ar-lein i blant

Gwasanaeth cymorth i bobl ifanc o dan 25

Cyngor cyfrinachol ar gyfer teimladau hunanladdol

Llinell gymorth 24 awr ar gyfer y rhai sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi

Cyfryngau cymdeithasol

Bydd meithrin perthynas amhriodol ar-lein fel arfer yn cynnwys cyfryngau cymdeithasol. Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am wefannau ac apiau rhwydwaith cymdeithasol a'r cyngor diogelwch a gynigir gan bob un o'r prif ddarparwyr cyfryngau cymdeithasol ar gyfer plant a rhieni.

Canllaw apiau Ymwybodol Net NSPCC

Diogelwch ar Twitter

Awgrymiadau Instagram i rieni

Polisïau a diogelwch YouTube

Cefnogaeth Snapchat

Plant bregus

Dyma elusennau sy'n gweithio'n benodol gyda phlant bregus sydd mewn perygl o gael eu hecsbloetio'n rhywiol ar-lein ac oddi ar-lein. Maent yn cynnig cefnogaeth a chyngor i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol.

Mae gweithredu ar ran plant yn codi llais dros blant sy'n agored i niwed

Gweithio i gefnogi plant sy'n agored i niwed yn y DU

Cefnogi plant ag anableddau

Gweithio i amddiffyn plant ac atal camdriniaeth

Gwasanaethau Cymorth a Chynghori

Pe bai angen cefnogaeth, cwnsela neu fentora ar eich plentyn i ymdopi â meithrin perthynas amhriodol ar-lein yna efallai y bydd y sefydliadau hyn yn gallu darparu cyngor a gwasanaethau.

Gwasanaethau cwnsela ar gyfer pobl ifanc

Gwasanaethau cwnsela i blant

Gwasanaeth cyfeirlyfr cwnsela ledled y wlad

Sut i siarad am iechyd meddwl gyda'ch meddyg teulu

Canllaw i gael y gefnogaeth iechyd meddwl gywir

Llinell gymorth ar gyfer ymddygiad rhywiol neu gam-drin dieisiau mewn addysg

0800 136 663

Adroddiadau ac ymchwil

Ceisiwch gyngor gan sefydliadau sydd wedi gwneud ymchwil ac wedi creu adroddiadau perthnasol i lywio eu gweithredoedd. Gweler y dogfennau diweddar isod.

Darganfod bod eich plentyn wedi cael ei niweidio drwy Gam-drin Plant yn Rhywiol â Chymorth Technoleg

Sgyrsiau gyda'ch plentyn am niwed ar-lein/gyda chymorth technoleg