BWYDLEN

Deliwch ag ef

Os yw'ch plentyn wedi cael ei baratoi ar-lein neu os ydych chi'n poeni ei fod mewn perygl, dyma awgrymiadau ar sut i'w gefnogi a chymryd camau i'w riportio.

Beth sydd ar y dudalen

Camau i'w cymryd os yw'ch plentyn wedi dioddef ymbincio

Os yw'ch plentyn yn cael ei baratoi ar-lein, gall fod yn amser trallodus iawn i'r ddau ohonoch. Mae'n bwysig ceisio cefnogaeth ac arweiniad cyn gynted â phosibl a rhoi sicrwydd i'ch plentyn bod help ar gael. Dyma nifer o gamau y gallwch eu cymryd i ddelio â'r sefyllfa.

Mynnwch gyngor ar sut i gefnogi'ch plentyn os ydych chi'n amau ​​ei fod wedi cael ei baratoi ar-lein.
Arddangos trawsgrifiad fideo
Llais drosodd:

Gall ymbincio fod yn bwnc anodd siarad amdano gyda'ch plant ond mae'n bwysig eich bod chi'n dechrau sgwrs.

Gadewch iddyn nhw wybod ble i gael help os ydyn nhw'n bryderus a siarad â chi neu oedolyn dibynadwy am gefnogaeth.

Darganfyddwch pa wefannau maen nhw'n mynd iddyn nhw, ble maen nhw'n cwrdd â'u ffrindiau ar-lein, sut maen nhw'n cyfathrebu, a pha wybodaeth maen nhw'n ei rhannu. Sicrhewch eu bod yn gwybod nad yw cael miloedd o ffrindiau ar-lein bob amser yn ddiogel.

Esboniwch pa mor hawdd yw hi i esgus bod yn rhywun arall ar-lein, a pham y gallai oedolyn fod eisiau mynd atynt.

Darganfyddwch gyda phwy mae'ch plentyn yn siarad
Siaradwch â'ch plentyn am bwy y mae'n cyfathrebu, os ydych chi'n dal i deimlo'n anghyfforddus, trafodwch ef â'u ffrindiau, eu hathro, neu rywun a allai ddweud wrthych.

Rhowch gyngor iddyn nhw am beryglon rhannu manylion personol â phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod mewn bywyd go iawn a'r risgiau posib o gwrdd â rhywun mewn bywyd go iawn.

Adnoddau dogfen

Defnyddiwch ein canllaw cymorth i helpu plentyn a allai fod yn cael ei baratoi ar-lein neu mewn perygl.

Beth yw'r arwyddion rhybuddio bod fy mhlentyn yn cael ei baratoi ar-lein?

Mae'n anodd gweld arwyddion ymbincio oherwydd mae ysglyfaethwyr rhywiol yn aml yn dweud wrth blant am beidio ag aros yn dawel a pheidio â siarad am y peth. Rhannwch y fideo Childline hwn sydd wedi'i anelu at bobl ifanc i'w helpu i adnabod arwyddion ymbincio ar-lein a beth i'w wneud.

Priodferch Ar-lein ft TycerX | Blwch Llais | Llinell blant

Sut i riportio meithrin perthynas amhriodol ar-lein

Adrodd i'r CEOP

Gallwch riportio unrhyw bryderon sydd gennych ynglŷn â meithrin perthynas amhriodol neu gam-drin rhywiol yn uniongyrchol CEOP.

Mae CEOP yn rhan o'r Asiantaeth Troseddu Genedlaethol ac mae'n helpu i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel rhag cam-drin rhywiol a meithrin perthynas amhriodol ar-lein.

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n llunio adroddiad?

Os gwnewch adroddiad, bydd un o'r Cynghorwyr Amddiffyn Plant trwy e-bost neu ffôn i siarad ymhellach am yr adroddiad rydych wedi'i wneud. Bydd diogelwch a lles eich plant yn cael ei amddiffyn a byddant yn gweithio gyda chi a gweithwyr proffesiynol diogelwch eraill i helpu.

Os cyflawnwyd trosedd, byddant yn ymchwilio i nodi pwy oedd yn gysylltiedig a dod â nhw i'r system cyfiawnder troseddol.

Enghreifftiau o'r pethau y mae plant a phobl ifanc yn eu hadrodd:

  • Mae rhywun y gwnes i ei gyfarfod mewn gêm ar-lein yn dal i geisio siarad â mi yn breifat
  • Mae rhywun ar-lein wedi gofyn imi anfon delweddau noethlymun atynt
  • Roedd rhywun ar-lein yn siarad â mi am ryw ac roedd yn gwneud i mi deimlo'n anghyfforddus
  • Fe wnes i rywbeth yr oeddwn yn teimlo cywilydd amdano ar we-gamera ac mae rhywun wedi troi'n gas tuag ataf
Cael Help cylch achub

Os yw rhywun wedi ymddwyn yn amhriodol tuag at eich plentyn, yn enwedig mewn ffordd rywiol, dylech ei riportio ar unwaith i CEOP

adrodd i CEOP

Pryd i weithredu ar unwaith

Os ydych chi'n credu y gallai'ch plentyn - neu blentyn arall - fod mewn perygl uniongyrchol, dywedwch wrth eich heddlu lleol ar unwaith.

Ffoniwch 101 am achosion nad ydynt yn argyfyngau neu 999 os ydych chi'n poeni bod plentyn mewn perygl uniongyrchol
Os ydych yn dymuno aros yn ddienw, cysylltwch Taclo'r Tacle 0800 555 111 neu adrodd ar-lein.

Riportiwch unrhyw ddelweddau cam-drin plant y mae gwefannau yn eu cynnal i'r Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd.

Cael Help bwlb golau

Cliciwch i roi gwybod yn ddienw ac yn gyfrinachol am gynnwys cam-drin rhywiol plant a delweddau cam-drin plant yn rhywiol-ffotograffig.

Adrodd nawr

Sut mae gweithredu ar-lein?

Dewis blocio neu anghyfeillgar - Mewn rhai sefyllfaoedd, efallai y byddai'n well annog eich plentyn i rwystro neu gyfeillio â'r person a achosodd niwed iddo - yn enwedig os yw'n ddefnyddiwr anhysbys neu ddim yn hysbys i'ch plentyn. Efallai y bydd eich plentyn yn amharod i wneud hyn os yw'n ystyried bod y person yn 'ffrind' neu os yw'n adnabod yr unigolyn o'r ysgol neu'r gymuned leol. Ailedrych ar yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn ffrind a siarad am berthnasoedd iach ar-lein.

Riportio neu dynnu sylw at gynnwys sy'n peri gofid - Mae'r rhan fwyaf o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn rhoi opsiynau i chi ar gyfer riportio neu dynnu sylw at gynnwys sy'n torri eu canllawiau defnyddwyr ac mae hyn bob amser yn opsiwn. Byddwch yn ymwybodol bod y trothwyon ar gyfer cynnwys tramgwyddus, y broses ar gyfer adolygu adroddiadau, a'r amser y mae'n ei gymryd i gael gwared ar gynnwys yn amrywio yn ôl y rhwydwaith cymdeithasol, gêm, neu ap.

Cliciwch isod i ddarganfod sut i riportio cam-drin ar-lein ar lwyfannau cymdeithasol.

Ble i gael gwasanaethau cwnsela

Fel rhiant, dylech bob amser ei gymryd o ddifrif ac os oes gennych unrhyw bryderon am iechyd meddwl neu gorfforol eich plentyn ewch i weld eich meddyg teulu. Os oes angen help arnoch i siarad â nhw am iechyd meddwl, yna bydd y Sefydliad Iechyd Meddwl ac Mind cael rhywfaint o gyngor.

Siaradwch â'ch meddyg teulu am y gefnogaeth sydd ar gael. Mae llawer o wasanaethau cwnsela lleol yn cynnig cost symudol ar raddfa yn dibynnu ar incwm eich teulu. Efallai y bydd hyd yn oed yn rhad ac am ddim. Gall hyn fod yn gyflymach na chael gafael ar gymorth trwy eich meddyg teulu. I gael gwybodaeth am wasanaethau cwnsela yn eich ardal chi, ymwelwch â Cymdeithas Cwnsela Prydain a Seicotherapi a gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwybod amdano Childline ac llinellau cymorth eraill.

Helplines i'ch cefnogi chi a'ch plentyn

Os yw'ch plentyn eisiau siarad â rhywun yn gyfrinachol gallant ffonio Childline ar 0800 1111 neu The Mix ar 0808 808 4994 (testun 80849).

Gall rhieni ffonio llinell gymorth oedolion 24 / 7 am ddim yr NSPCC ar 0808 800 5000, e-bost [e-bost wedi'i warchod] neu destun 88858. Gallwch hefyd gysylltu â'r Stop it Now! llinell gymorth (0808 1000 900) lle gallwch ofyn am gyngor yn ddienw.

Adnoddau dogfen

Darllenwch yr erthygl hon gan Young Minds i ddysgu sut y gall gwasanaethau cwnsela helpu fy mhlentyn.

Darllenwch yr erthygl

Mwy i'w Archwilio

Dyma rai erthyglau ac adnoddau defnyddiol eraill i helpu i amddiffyn eich plentyn rhag meithrin perthynas amhriodol ar-lein