BWYDLEN

Mynd i'r afael â radicaleiddio - Holi ac Ateb gyda'r seicolegydd Dr Linda Papadopoulos

Gall radicaleiddio fod yn bwnc anodd mynd i'r afael ag ef os ydych chi'n poeni y gallai eich plentyn fod mewn perygl o gael ei baratoi ar-lein a'i radicaleiddio. Yn yr erthygl hon, mae Dr Linda Papadopoulos yn rhannu ei mewnwelediad i helpu rhieni i gefnogi eu plant.

Pa arwyddion y dylwn edrych amdanynt?

Os yw'ch plentyn yn dechrau ynysu ei hun oddi wrth deulu neu ffrindiau. Gallai enghreifftiau fod os oes pobl yr oeddent bob amser yn mwynhau sefyll allan gyda nhw ac yn awr nid ydyn nhw eisiau treulio amser gyda nhw, neu os ydych chi a'ch plentyn yn treulio llai o amser gyda'ch gilydd, neu os ydyn nhw'n mynd yn syth i'w hystafell yn lle efallai gwylio'r teledu fel maen nhw bob amser wedi gwneud gyda gweddill y teulu. Cadwch lygad am unrhyw fath o unigedd.

Arwydd allweddol arall o radicaleiddio yw os ydyn nhw'n dechrau siarad, ac nid eu geiriau nhw ydyn nhw; maen nhw'n dweud pethau nad ydyn nhw'n eistedd yn iawn ac mae'n teimlo'n sgriptiedig. Os ydyn nhw'n dod yn ancy neu'n cynhyrfu yn trafod eu barn neu os oes yna feysydd 'dim mynd' penodol lle mae'ch plentyn yn gwrthod trafod rhai pethau ac maen nhw'n ceisio cuddio sut maen nhw'n teimlo. Os ydyn nhw'n dod yn fwy pryderus.

Pa arwyddion sy'n wahanol i fathau eraill o ymbincio?

Mae'r arwyddion yn debyg i fathau eraill o ymbincio ond yr hyn sydd ychydig yn wahanol yw'r sgript yn siarad.

O fewn mathau eraill o baratoi perthynas amhriodol mae'n llai tebygol o weld yr un ymdeimlad o farn neu hawl wleidyddol, yr un dicter neu ddrwgdeimlad tuag at grŵp penodol. Mae hynny'n rhywbeth sy'n weddol unigryw i radicaleiddio.

Pa mor hawdd yw hi i radicaleiddio fy mhlentyn? Beth sy'n arwain plentyn i eithafiaeth?

Mae'n dibynnu ar lefelau hunan-barch a hunanhyder y plentyn a ffactorau lliniarol eraill fel arwahanrwydd cymdeithasol, cefnogaeth deuluol a phrofiadau blaenorol. Mae'r un peth â gofyn 'pa mor hawdd yw hi i blentyn fynd ar safle pro-ana a dod yn anorecsig'? Mae yna lu o newidynnau, er enghraifft mae plant risg uchel yn tueddu i fod â delwedd gorff neu hunan-barch gwael. Wrth radicaleiddio, efallai eu bod wedi cael rhywfaint o brofiad o fwlio neu wahaniaethu, oherwydd hynny mae'r eithafiaeth yn cysylltu â nhw ac maent yn teimlo ychydig yn arbennig ac yn eu harwain i fod yn fwy agored i radicaleiddio.

Sut ydych chi'n mynd at y pwnc gyda'ch plentyn?

Rwy'n credu mai'r hyn sy'n bwysig iawn yw cael trafodaethau ar sut mae meithrin perthynas amhriodol yn gweithio mewn gwirionedd, nid yw plant sy'n cael eu paratoi i baratoi perthynas amhriodol; boed hynny gan grŵp de-dde, pedoffeil, mae plentyn yn meddwl 'Rwy'n arbennig'.

Mae cael trafodaethau am faterion cyfoes, radicaleiddio yn bwysig iawn. Siaradwch am y bobl ifanc hyn sydd â chysylltiad â Parson's Green a gofynnwch i'ch plentyn 'sut ydych chi'n meddwl bod hynny'n digwydd? Ydych chi'n meddwl eu bod nhw am iddo ddigwydd? Ydych chi'n meddwl bod rhywun yn eu gwneud yn iawn? A all rhywun arall wneud ichi wneud rhywbeth felly? Siaradwch am bethau eithafol a gofynnwch i'ch plentyn beth ydych chi'n meddwl fyddai'n gwneud iddo wneud hyn? Gofynnwch iddyn nhw feddwl yn feirniadol y tu hwnt i 'dim ond idiot' ydyw. Pan maen nhw o gwmpas 15 neu 16 mae'n bwysig darganfod beth yw eu barn a sut maen nhw'n cael eu dylanwadu.

Ar ba oedran y maent fwyaf agored i radicaleiddio?

Pan ydych yn eich arddegau, rydych chi'n ceisio sefydlu hunaniaeth y tu allan i'ch teulu. Un o'r cerrig milltir pwysicaf yw ymreolaeth, pa ffordd well o fod yn ymreolaethol na chael barn wleidyddol eich hun.

Er enghraifft, Torïaid yw fy nhad felly rwy'n pleidleisio llafur, mae fy mam yn figan, rydw i wrth fy modd â stêc. Mae'r rhain yn bethau sylfaenol. O safbwynt plastigrwydd ymennydd, mae pobl ifanc yn eu harddegau yn tueddu i fod yn llawer mwy byrbwyll. Mae'r system limbig sy'n ymwneud â chymryd risg ac byrbwylltra yn rhy fawr tra bod y llabed flaen sy'n fwy cymdeithasol ymwybodol yn cael ei hatal ac felly o safbwynt biolegol, maen nhw'n fwy tueddol ar hyn o bryd hefyd.

Sut mae atal fy mhlentyn rhag cael ei radicaleiddio?

Siarad - mae yna wahanol fathau o eithafiaeth - rydyn ni'n siarad am grwpiau crefyddol neu grwpiau de-dde ond gellir eu radicaleiddio gyda gwefannau hunan-niweidio, gwefannau pro-mia neu pro-ana. Sicrhewch eich bod yn monitro ymddygiad eich plant a'u hunan-barch gan sicrhau eu bod yn iach yn feddyliol

Trafod cynnwys - mae'n dibynnu ar ffynhonnell eu gwybodaeth. Siaradwch am sut mae barn rhywun oherwydd yr hyn maen nhw wedi'i brofi, gofynnwch iddyn nhw feddwl yn feirniadol. Gwerthuswch yr hyn y mae gwefan yn ei ddweud a pham y gallent fod yn ei ddweud, gofynnwch iddynt herio'r ideoleg, y straeon sy'n cael eu hadrodd. Maen nhw'n mynd i ddatblygu barn ac os ydyn nhw'n ymgysylltu ag ideoleg Islamaidd, gofynnwch iddyn nhw ofyn cwestiynau, beth sydd o ddiddordeb iddyn nhw? Peidiwch â'u nawddogi, cael sgyrsiau synhwyrol.

Yn ymarferol - edrychwch ar leoliadau preifatrwydd - Facebook a Twitter, edrychwch ar yr hyn sy'n eu gwneud yn agored i niwed yno a beth maen nhw'n dod i gysylltiad ag ef. Ewch i internetmatters.org i gael help gyda'u gosodiadau preifatrwydd neu dueddiadau cynyddol ar-lein.

Siaradwch â nhw'n rheolaidd am yr hyn rydych chi'n ei werthfawrogi fel teulu, atgoffwch nhw am y rhan honno o'u hunaniaeth, yr hyn rydyn ni'n ei werthfawrogi fel goddefgarwch, cydraddoldeb a gonestrwydd yn eu hatgoffa pwy ydyn nhw ac am yr angen am barch at ein gilydd.

Mwy i'w archwilio

Dysgu mwy am radicaleiddio a sut i gefnogi'ch plentyn

Angen helpu wyneb yn wyneb? Gwel sefydliadau y gallwch gysylltu â nhw i gael mwy o gefnogaeth

Anogwch eich plentyn i cysylltwch â Childline os ydyn nhw eisiau siarad yn gyfrinachol

swyddi diweddar