BWYDLEN

Beth yw 'dibyniaeth ar gemau' a sut allwch chi atal plant rhag ei ​​ddatblygu?

Gan fod caethiwed gemau wedi cael ei gydnabod yn swyddogol gan Sefydliad Iechyd y Byd fel cyflwr iechyd meddwl, gofynnwn i’n harbenigwyr ddarparu arweiniad ar yr hyn ydyw a pha gamau y gall rhieni eu cymryd i amddiffyn plant rhag datblygu’r cyflwr.

Gan fod caethiwed gemau wedi cael ei gydnabod yn swyddogol gan Sefydliad Iechyd y Byd fel cyflwr iechyd meddwl, gofynnwn i’n harbenigwyr ddarparu arweiniad ar yr hyn ydyw a pha gamau y gall rhieni eu cymryd i amddiffyn plant rhag datblygu’r cyflwr.


Andy Robertson

Arbenigwr Technoleg Teulu Llawrydd
Gwefan Arbenigol

Rhestrir Anhwylder Hapchwarae mewn dogfen ddrafft sydd eto i'w chwblhau. Mae'n arwyddocaol oherwydd bod canllaw WHO yn cael ei ddefnyddio gan feddygon i wneud diagnosis o glefyd. Mae'n rhestru symptomau fel rheolaeth amhariad ar hapchwarae, mwy o flaenoriaeth a gwaethygu hapchwarae er gwaethaf canlyniadau negyddol.

Problem i rieni

Y broblem y mae hyn yn ei chreu i rieni yw y gall ddrysu brwdfrydedd a mwynhad iach ag anhwylder clinigol. Mae angen i ni hefyd ddefnyddio'r labeli hyn yn ofalus er mwyn peidio â bychanu materion iechyd meddwl eraill.

Wedi dweud hynny, mae'n cynnig iaith ddefnyddiol i nodi pan fydd plant yn crwydro o fwynhad a hapchwarae brwd i batrymau llai iach. Er nad yw plant na fyddant yn stopio chwarae pan mae'n amser cinio yn sicr yn dioddef o anhwylder, dylai rhieni gadw llygad ar unrhyw blentyn sy'n esgeuluso perthnasoedd, ymarfer corff, gwaith ysgol a hylendid personol o blaid chwarae gemau.

Chwarae gyda'n gilydd ac parhau i ymgysylltu

Mae'n bwysig nad yw rhieni'n canolbwyntio ar y plentyn unigol sy'n arddangos yr ymddygiad hwn yn unig. Fy mhrofiad i yw ei fod yn gymaint o fater magu plant ag y mae'n anhwylder plentyndod. Y ffordd orau o ddatrys hyn yn y rhan fwyaf o achosion yw annog rhieni i fod yn bresennol ym myd hapchwarae eu plant.

Chwarae gyda'n gilydd, helpu i osod terfynau iach a mynd ati i ddod o hyd i amrywiaeth o weithgareddau i blant eu bwyta ar-lein. Bydd y dull hwn, a ddechreuwyd yn arbennig yn ifanc, yn cadw gemau yn ddiogel ac yn gall i'r mwyafrif o bobl ifanc.

Nid yw'n hawdd os nad ydych chi'n gyfarwydd â hapchwarae, ond rydw i wedi creu fideos wythnosol cryno i helpu rhieni sy'n poeni y gallai eu plant fod yn gaeth i hapchwarae, y gellir eu cyrchu trwy fy mhrosiect Patreon.

Dr Elizabeth Milovidov, JD

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol
Gwefan Arbenigol

Gall caethiwed olygu rhywbeth brawychus iawn i rieni a gofalwyr. Pan fydd rhieni’n gweld na fydd eu plentyn yn dod oddi ar y llechen, y consol gemau neu’r cyfrifiadur pan gânt eu galw, gallant fod yn galaru am y ffaith bod eu plentyn yn “gaeth” pan fyddant mewn gwirionedd yn golygu bod eu plentyn yn “gorddefnyddio gemau ar-lein.” Mewn sefyllfaoedd fel gellir argymell hyn, cydbwysedd sgrin ac efallai hyd yn oed dadwenwyno digidol.

Gyda chynnwys 'anhwylder hapchwarae' yn ddiweddar yn Nosbarthiad Rhyngwladol Clefydau Sefydliad Iechyd y Byd, mae angen i rieni ddeall beth yw anhwylder hapchwarae a sut y gallant atal eu plant rhag datblygu'r 'caethiwed' hwn.

Y diffiniad clinigol o gaeth i gemau

Mae caethiwed mewn termau clinigol yn gyflwr patholegol sy'n cael ei ddiagnosio o dan feini prawf penodol.

Er enghraifft, anhrefn hapchwarae yn cael ei ddiffinio “gan reolaeth amhariad ar hapchwarae, gan gynyddu'r flaenoriaeth a roddir i hapchwarae dros weithgareddau eraill i'r graddau bod hapchwarae yn cael blaenoriaeth dros fuddiannau eraill a gweithgareddau dyddiol, a pharhad neu waethygu hapchwarae er gwaethaf canlyniadau negyddol." Mae'n bwysig nodi bod y patrwm ymddygiad hwn wedi para o leiaf 12 mis ac wedi arwain at anawsterau gyda theulu, ffrindiau, cymdeithasu, addysg a meysydd gweithredu eraill.

Cwestiynau i'w gofyn i benderfynu a oes ganddyn nhw'r cyflwr

Yn seiliedig ar canllawiau a sefydlwyd gan arbenigwyr amddiffyn plant, academyddion ac ymchwilwyr yn EU Kids Online, ni ddylai rhieni dybio yn awtomatig bod defnydd eu plentyn o gyfryngau digidol yn broblemus, ond dylent ofyn i'w hunain:

- A yw fy mhlentyn yn gorfforol iach ac yn cysgu ddigon?

- A yw fy mhlentyn yn cysylltu'n gymdeithasol â theulu a ffrindiau (ar unrhyw ffurf)?

- A yw fy mhlentyn yn ymgysylltu ac yn cyflawni yn yr ysgol?

- A yw fy mhlentyn yn dilyn diddordebau a hobïau (ar unrhyw ffurf)?

- A yw fy mhlentyn yn cael hwyl a dysgu wrth ddefnyddio cyfryngau digidol?

Camau i'w cymryd i ddelio ag ef

Os yw'r atebion yn gadarnhaol, yna mae rhieni'n ystyried a oes sail dda i'w hofnau ynghylch defnyddio'r cyfryngau digidol. Os na fydd yr atebion, yna “efallai y bydd angen i'r rhieni a'r plant penodol hyn roi rheoliadau a chyfyngiadau ar waith er mwyn mynd i'r afael â defnydd problemus."

Hynny yw, gall rhieni a gofalwyr fynd i'r afael â gor-ddefnyddio gemau ar-lein trwy gymryd camau i sicrhau cydbwysedd yn eu cartrefi:

sefydlu canllawiau cydbwysedd sgrin

cyflawni a dadwenwyno digidol

dod o hyd i ffyrdd creadigol o ganiatáu amser gemau ac technoleg, wedi'u cydbwyso â gweithgareddau awyr agored neu greadigol nad ydynt yn dechnoleg

gwnewch yn siŵr bod gemau'n briodol i'w hoedran ac yn briodol i'r cynnwys

sylwch ar sut mae'ch plant yn rhyngweithio â'u dyfeisiau a'u gemau (gall ymosodol, llidus, olygu bod angen llai o amser sgrin)

Pwynt olaf i rieni ei gofio yw bod astudiaethau'n awgrymu bod anhwylder hapchwarae yn effeithio ar gyfran fach yn unig o bobl sy'n ymwneud â gemau ar-lein. Peidiwch â chynhyrfu. Rhiant.

Linda Papadopoulos

Seicolegydd, Awdur, Darlledwr a Llysgennad Materion Rhyngrwyd
Gwefan Arbenigol

Nid oes unrhyw beth o'i le ar eich plentyn yn chwarae ac yn mwynhau gêm ar-lein neu gonsol fideo, ond fel y rhan fwyaf o bethau o ran y byd ar-lein mae'n fater o gymesur.

Er bod mwynhau gemau yn normal, maen nhw wedi'u cynllunio (llawer gan wyddonwyr ymddygiadol) i fod yn ymgysylltu wedi'r cyfan. Mae'r broblem yn codi pan fydd plant a phobl ifanc yn dechrau esgeuluso rhannau eraill o'u bywydau er mwyn chwarae gemau fideo, neu pan mai'r unig ffordd y gallant ymlacio yw trwy chwarae gemau fideo, oherwydd, dros amser, gall plentyn ddechrau troi at gemau fideo fel ffordd o ymdopi â materion bywyd anodd.

Sylw ar arwyddion dibyniaeth ar gemau

Mae'n bwysig cadw llygad am arwyddion bod eich plentyn yn dod yn rhy ddibynnol ar hapchwarae - efallai y byddwch chi'n sylwi:

maen nhw'n siarad am eu gêm yn ddiangen, eu bod nhw'n chwarae am oriau o'r diwedd ac yn mynd yn amddiffynnol neu hyd yn oed yn ddig ac yn ymosodol pan maen nhw'n gorfod stopio.

Arwydd arall i edrych amdano yw os amherir ar eu hanghenion beunyddiol fel bwyd a chwsg, yn wir gallai symptomau corfforol hyd yn oed ddeillio o dreulio gormod o amser ar-lein fel llygaid sych neu goch, dolur yn y bysedd, cefn neu wddf neu gwynion cur pen .

Yn olaf, gallant ymddangos yn or-feddyliol, yn isel eu hysbryd neu'n unig oherwydd gall rhai gemau fod yn eithaf ynysig. Os byddwch chi'n gweld unrhyw un o'r arwyddion hyn yn eich plentyn, mae'n syniad da mynd i'r afael â'r mater cyn gynted â phosibl.

Camau i'w cymryd i'w atal

Rhowch baramedrau i lawr o ran pa mor hir y caniateir iddynt chwarae - peidiwch â gadael iddynt fod â thechnoleg yn eu hystafelloedd ar ôl goleuadau allan a sicrhau bod ganddynt weithgareddau amgen p'un a ydynt yn chwaraeon neu'n glybiau sy'n gwneud iddynt ymgysylltu â'u cyfoedion yn y byd go iawn - os ydych chi'n dal i bryderu yna gofynnwch am gymorth cwnselydd proffesiynol.

 • sofiawilliam98j yn dweud:

  Cytunaf yn llwyr â'r sylw uchod, heb os nac oni bai, mae'r rhyngrwyd yn tyfu i fod y cyfrwng cyfathrebu pwysicaf ar draws y byd ac oherwydd gwefannau fel hyn y mae syniadau'n lledaenu mor gyflym.

 • sofiawilliam98j yn dweud:

  Darllen rhagorol, fe wnes i drosglwyddo hwn i gydweithiwr a oedd yn gwneud ychydig o ymchwil ar y pwnc hwn. Ac fe brynodd ginio i mi gan fy mod wedi dod o hyd iddo iddo. Felly dylwn ddiolch i chi am y cinio am ddim ges i.

 • sofiawilliam98j yn dweud:

  Mae'r broblem yn codi pan fydd plant a phobl ifanc yn eu harddegau yn dechrau esgeuluso meysydd eraill o'u bywydau er mwyn chwarae gemau fideo, neu pan mai'r unig ffordd y gallant ymlacio yw trwy chwarae gemau fideo, oherwydd dros amser, gall plentyn ddechrau troi at gemau fideo. fel ffordd o ymdopi â mater bywyd anodd mae hon yn broblem plentyn bach problemus iawn.

 • Heidi Holl yn dweud:

  Neis eich blog ynglŷn â hapchwarae a sut i chwarae gemau. Dyma'r blog gorau i mi ei ddarllen erioed. Mae'n swydd ddefnyddiol mewn gwirionedd. Enillwch rai profiadau wrth ddarllen y swydd hon. Gwerthfawrogi eich gwaith caled ynglŷn â

 • Ghislaine yn dweud:

  Helo Henry, cyhoeddwyd hwn yn 2018 ond ers hynny rydym wedi darparu mwy o gyngor ar hyn yma: https://www.internetmatters.org/hub/news-blogs/expert-advice-on-gaming-addiction-in-young-people-and-children/

  diolch
  Tîm Materion Rhyngrwyd

 • Henry yn dweud:

  Oes unrhyw un yn gwybod y dyddiad y cyhoeddwyd yr erthygl hon?

Ysgrifennwch y sylw