BWYDLEN

Cyngor arbenigol ar gaeth i gemau ymhlith pobl ifanc a phlant

Yn 2019, roedd y farchnad gemau fyd-eang werth $ 152 biliwn. Gyda phryderon cynyddol am faint o amser y mae plant a phobl ifanc yn eu harddegau yn ei dreulio yn chwarae gemau ar-lein a'r effaith y gall ei chael, mae'r Seicotherapydd Jason Shiers, yn rhannu ei fewnwelediad ar gaeth i gemau mewn plant.

Mae 81% o bobl dan 18 oed yn chwarae gemau ar-lein yn rheolaidd ac yn gymedrol, gall hapchwarae fod yn hwyl, yn gymdeithasol ac yn rhyngweithiol gyda chyfleoedd i blant a phobl ifanc ddysgu a datrys problemau. Ni fydd y mwyafrif yn profi unrhyw niwed ond mae effeithiau hysbys dibyniaeth ar gemau mewn plant y mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohonynt:

Caethiwed gamblo a phryderon ariannol

Gallai gemau sydd â phrynu mewn-app i brynu 'tocynnau' neu 'docynnau' arwain at blant yn rhedeg biliau cardiau credyd annisgwyl i rieni a gofalwyr.

I gael mynediad at gemau, mae angen manylion cardiau credyd ar lawer o lwyfannau neu ddatblygwyr weithiau hyd yn oed ar gyfer lawrlwythiadau am ddim. Oni bai ei fod yn ddigonol rheolaethau rhieni yn cael eu sefydlu - er enghraifft, amddiffyn cyfrinair, cyfyngiadau gwariant, a rhybuddion, cyfrifon ar wahân i blant neu gardiau credyd sy'n dadgysylltu oddi wrth ddyfais y plentyn - yna gall rhieni gael eu pigo â biliau mawr ar gyfer pryniannau yn y gêm.

 • Beth yw pryniannau yn y gêm ac mewn-app?
  Er bod llawer o gemau yn rhad ac am ddim i'w chwarae, maent hefyd yn cynnwys nodweddion premiwm y mae'n rhaid i chi dalu amdanynt i gael mynediad atynt. Gallai'r rhain gynnwys rhai cymeriadau, pwyntiau neu arian rhithwir. Felly gall plant ddefnyddio arian go iawn yn y gêm i brynu'r eitemau hyn i wella eu gameplay neu symud ymlaen ymhellach yn y gêm.
 • A allwch chi gael ad-daliad am bryniannau anawdurdodedig yn y gêm?
  Os yw'ch plentyn yn gwario gormod ar bryniannau yn y gêm yn ddamweiniol, mae cael ad-daliad yn dibynnu ar delerau ac amodau'r platfform hapchwarae neu'r datblygwr gêm. Nid yw bob amser yn bosibl hawlio'r arian yn ôl - gan gynnwys mewn achosion lle nad yw rheolaethau rhieni wedi'u sefydlu'n iawn.
 • Un o'r teimladau hapchwarae mwyaf, Fortnite, yn cynnig ad-daliadau am bryniannau diawdurdod gan blant - ond mae cyfyngiad ar sawl gwaith y byddant yn gwneud hyn. Mae llwyfannau a datblygwyr eraill yn llawer llai hyblyg.
 • Beth yw blychau ysbeilio a beth yw'r risgiau i blant?
  Mae blychau dolen yn datgloi nodweddion, cymeriadau neu eitemau arbennig mewn gêm. Fodd bynnag, maen nhw'n dod â ffi ac nid yw chwaraewyr yn gwybod beth sydd y tu mewn nes eu bod wedi talu. Felly, fe allech chi dderbyn eitemau rydych chi wir eu heisiau neu ddim byd o ddefnydd. Mae blychau lo wedi cael eu beirniadu'n fyd-eang am hyrwyddo gamblo dan oed ac annog pryniannau lluosog.
  Yn y DU, bu galwadau i wahardd gwerthu blychau ysbeilio i blant.
 • Mynd i ddyled
  Os na all rhieni gael ad-daliad am bryniannau diawdurdod, gallant gael eu hunain gyda dyled fawr sy'n cronni llog.
  Weithiau mae rhieni'n mynnu bod eu plentyn yn talu'r ddyled yn ôl - gan gynnwys trwy docio arian poced, lleihau gwariant ar ddanteithion eraill neu drwy ofyn i bobl ifanc yn eu harddegau am gyfraniadau o enillion.
  Gall plant ac oedolion ifanc hefyd redeg dyledion mawr o gemau - gan gynnwys myfyrwyr sydd â mynediad am y tro cyntaf i fenthyciadau a chardiau credyd.
 • Materion cyfreithiol
  Mewn achosion eithafol, mae rhieni wedi riportio eu plant i'r heddlu amdanynt 'twyll cyfeillgar'. Mae hyn fel arfer pan fyddant wedi bod yn aflwyddiannus i gael ad-daliad am bryniannau yn y gêm. Er ei fod yn brin, mae hyn yn rhoi pobl ifanc mewn perygl o gael eu holi gan yr heddlu a hyd yn oed eu troseddoli.

Effeithiau dibyniaeth ar gemau ar addysg a thwf personol

Gall goblygiadau hapchwarae gormodol arwain at effeithiau niweidiol ar addysg a lles plant.

 • Ymyrraeth ag astudiaethau - Un o arwyddion dibyniaeth ar gemau yw'r effaith ar feysydd eraill o fywyd. Os yw gwaith ysgol yn dioddef - gan gynnwys diflastod mewn gwersi, anhawster canolbwyntio neu gymhelliant isel i gwblhau gwaith cartref - yna dylid asesu eu harferion hapchwarae.
 • Dod i gysylltiad â chynnwys treisgar, graffig neu rywioli - Ofcom  wedi canfod bod niferoedd cynyddol o rieni yn poeni am gynnwys gemau maen nhw'n eu chwarae. Mae hyn yn cynnwys 25% o rieni gamers 3-4 oed (o'i gymharu â 10% yn 2017).
  Mae'r mwyafrif o deitlau mawr yn dod gydag arweiniad oedran ond fel gyda ffilmiau neu sioeau teledu, mae llawer o blant yn cyrchu'r cynnwys yn iau. Mae Fortnite, er enghraifft, yn cael ei raddio 12+ - ac eto mae llawer o blant oed ysgol gynradd yn chwarae.

Gall gemau â chynnwys treisgar, rhywiol neu hynod realistig (gan gynnwys gemau realiti estynedig a rhith-realiti) hefyd gael effaith emosiynol ar blant, yn enwedig y plant iau. Mae'n faes dadleuol gydag ymchwil sy'n gwrthdaro ond astudiaeth gan Science Daily wedi cysylltu gemau fideo treisgar ag ymddygiad ymosodol ymhlith pobl ifanc.

Perthnasau cymdeithasol

Os yw hapchwarae ar draul cysylltiad â ffrindiau mewn bywyd go iawn, yna gall y tynnu'n ôl hyn effeithio ar sgiliau perthynas mewn sefyllfaoedd bob dydd.

Gall hapchwarae fod yn weithgaredd cymdeithasol. P'un a ydych chi'n chwarae gyda brodyr a chwiorydd ar gonsol neu'n cystadlu â ffrindiau ar-lein, mae yna fuddion i ddatblygiad cymdeithasol mewn gameplay. Yn gynyddol, mae plant a phobl ifanc yn chwarae gemau ar-lein. Yn 2018, Ofcom canfod bod dim ond ar-lein y mae tri chwarter y gamers 5-15 oed yn chwarae ar-lein erioed - i fyny o ddwy ran o dair yn 2017.

Effaith dibyniaeth gamblo ar iechyd meddwl

Gall pob un o'r elfennau canlynol nodi dibyniaeth ar gemau. Mae'r symptomau hyn yn tueddu i fod yn fwy amlwg pan nad yw plant neu bobl ifanc yn hapchwarae - gan gynnwys a ydynt yn cael eu hatal rhag chwarae.

 • Dicter neu gynddaredd - Os yw rhiant yn torri ar draws sesiwn hapchwarae neu fand eang yn mynd i lawr, beth yw'r ymateb? Os yw plant neu bobl ifanc yn ymateb gyda dicter neu gynddaredd - gan gynnwys gweiddi, sgrechian neu ymosodiadau corfforol, yna mae hyn yn rhywbeth sy'n werth ei nodi.
 • Gorfodaeth - A oes ymdeimlad cryf o frys i fynd yn ôl i gemau? A yw'n anodd tynnu'ch hun i ffwrdd? Gyda phlant a phobl ifanc, gall chwarae cymhellol amlygu wrth chwarae yn y gorffennol amseroedd diffodd, yn hwyr yn y nos neu'n gyfrinachol.
 • Ynysu ac unigrwydd - Os yw plant yn treulio cyfnodau hir o amser yn chwarae gemau ar eu pen eu hunain, mae hyn yn lleihau rhyngweithio â pherthnasau a ffrindiau mewn bywyd go iawn.
  Er bod llawer o gamers ifanc yn defnyddio sgwrsio ar-lein mewn gemau aml-chwaraewr, gan gynnwys siarad â ffrindiau mewn bywyd go iawn - dylid cydbwyso hyn â rhyngweithio yn yr un gofod corfforol.
 • Iselder - Mewn gamers rheolaidd, gall diffyg rhestr barhaus, tristwch neu syrthni fod yn arwyddion o hapchwarae problemus. Bydd symptomau iselder yn fwyaf amlwg pan nad ydyn nhw'n chwarae'r gêm - hy yn y cyfnod tynnu'n ôl.

Effeithiau dibyniaeth ar gemau ar iechyd corfforol

Gall hapchwarae gormodol dro ar ôl tro dros gyfnodau hir achosi straen corfforol ar gamers.

 • Anaf straen ailadroddus (RSI)
  Gall RSI effeithio ar blant a phobl ifanc sy'n chwarae gemau am gyfnodau estynedig. Mae stiffrwydd, poenau, poen a fferdod yn arwyddion i wylio amdanynt. Er enghraifft, mae 'nintendinitis' yn cyfeirio at broblemau bawd, arddwrn a llaw sy'n gysylltiedig â chwarae ar gonsolau gemau. Mae straen llygaid hefyd yn gyffredin os edrychwch ar sgriniau am gyfnodau hir heb gymryd seibiannau. Gall llewyrch sgrin hefyd effeithio ar y golwg.
 • Swydd wael
  Os ydych chi'n llithro mewn cadair neu os ydych chi'n chwilio dros eich ffôn symudol, yna mae'n bryd cymryd hoe. Er na fydd y swyddi hyn yn niweidio'r mwyafrif o blant ar unwaith, gallant arwain at broblemau difrifol pan fyddant yn oedolion.
 • Cur pen a mochyn
  Gall cur pen fod yn gysylltiedig ag achosion corfforol fel straen ar y llygaid, osgo gwael neu ddadhydradiad. Neu gallant fod yn gysylltiedig â materion iechyd meddwl - gan gynnwys pryder ac iselder. Dylai gamers ifanc sy'n cael cur pen rheolaidd gael archwiliad gan feddyg.
 • Diffyg gweithgaredd corfforol
  Gall chwarae gemau eisteddog am gyfnodau hir olygu bod pobl yn colli allan ar ymarfer corff. Sefydliad Iechyd y Byd yn argymell bod plant a phobl ifanc, rhwng 5 a 17 oed, yn gwneud o leiaf 60 munud o weithgaredd y dydd.
 • Maethiad gwael neu hunanofal
  Pan fydd caethiwed i gemau yn cymryd drosodd, gall plant a phobl ifanc hepgor prydau bwyd, dibynnu ar fwyd sothach, gwrthsefyll cymryd seibiannau toiled neu gael hylendid gwael.
 • Cwsg o ansawdd gwael
  Bydd chwarae gemau ysgogol am oriau lawer ar y tro, yn enwedig yn hwyr yn y nos, yn ei gwneud hi'n anoddach mynd i gysgu.

Awgrymiadau i frwydro yn erbyn arferion hapchwarae gwael mewn plant

Mae'n ddealladwy credu, os gallwch chi reoli gemau eich plentyn, yna bydd popeth yn dychwelyd i normal. Fodd bynnag, mae'n well deall pob dibyniaeth fel symptom yn hytrach na'r broblem. Am y rheswm hwn, mae'n debyg na fydd dweud wrth eich plentyn am leihau ei hapchwarae, eu cosbi am dorri rheolau neu gyfyngu ar eu mynediad at ddyfeisiau, yn datrys eu hanawsterau yn barhaol.

Yr allwedd i newid go iawn yw hyn - beth sydd mor ofidus neu anfoddhaol am fywyd eich plentyn pan nad yw'n hapchwarae? Er mwyn goresgyn dibyniaeth ar gemau, bydd angen help ar eich mab neu ferch i ddarganfod yr atebion i'r cwestiwn hwn, yn ogystal â dysgu sut i ymdopi mewn ffyrdd iachach.

Wrth gwrs, mae'n gam pwysig i'ch plentyn gydnabod canlyniadau hapchwarae niweidiol, gan gynnwys sut mae iechyd, perthnasoedd, addysg a chyllid yn cael eu heffeithio - ond dim ond y dechrau yw hyn. Daw adferiad parhaus o anhwylder hapchwarae drwyddo ymwybyddiaeth a gwytnwch emosiynol. Mae angen i'ch plentyn wybod sut i adnabod a thrafod trallod emosiynol gan gynnwys pan fyddant yn chwennych chwarae gêm.

swyddi diweddar