BWYDLEN

Hapchwarae ar-lein - Y pethau sylfaenol

Mae ein cyngor hapchwarae ar-lein i rieni yn archwilio beth yw hapchwarae ar-lein a sut i helpu'ch plentyn i ddatblygu arferion hapchwarae ar-lein da i sicrhau eu bod yn cael y gorau o'u profiad.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw gemau ar-lein?

Mae gemau ar-lein yn disgrifio unrhyw gêm fideo sy'n cynnig rhyngweithio ar-lein â chwaraewyr eraill. Arferai gemau fideo gael eu dosbarthu gan ddisgrifydd PEGI Cynnwys Ar-lein i nodi a oeddent ar-lein ai peidio. Fodd bynnag, gan fod y rhan fwyaf o gemau bellach yn darparu rhyngweithio ar-lein ni ddefnyddir y gwahaniaeth hwn mwyach.

Yr hyn sy'n dal yn wahanol gêm i gêm, yw lefel y rhyngweithio a gynigir. Faint o wybodaeth mae chwaraewyr yn ei rhannu a faint o bobl maen nhw'n rhyngweithio â nhw yw'r ddau ffactor allweddol i rieni fod yn ymwybodol ohonynt.

Mae'n cynnig buddion clir i blant

Mae gemau ar-lein yn bwysig i'w deall oherwydd eu bod yn cynnig llawer iawn o hwyl, mwynhad, gwaith tîm, cydweithredu ac antur ddychmygus i blant. Wedi'u chwarae'n iach maent yn cyfrannu rhan hanfodol o ddatblygiad a chymdeithasu plant.

Fodd bynnag, mae'n bwysig bod rhieni'n deall gemau ar-lein fel y gallant annog arferion diogel ac iach mewn plant a thechnoleg o oedran ifanc.

Pethau y mae angen i chi eu gwybod am hapchwarae

Mae hapchwarae yn ffordd hwyliog a chymdeithasol o dreulio amser, gan annog gwaith tîm a datblygu sgiliau. Pob peth da, ond mae yna ychydig o bethau y mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohonynt:

 • Mae rhai gemau yn gadael plant chwarae a sgwrsio ag unrhyw un yn y byd. Mae hyn yn golygu y gallent ddod ar draws iaith sarhaus a bwlio
 • Nid pawb ar-lein yw pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw. Dylai plant osgoi rhoi manylion personol a allai eu hadnabod neu eu lleoliad
 • Mae rhai mae gemau yn annog chwaraewyr i brynu elfennau ychwanegol fel blychau ysbeilio yn ystod y gêm - mae'n hysbys bod plant yn rhedeg i fyny biliau mawr heb sylweddoli
 • In achosion eithafol, bwlio (a elwir hefyd yn 'galar'), gellir ei ddefnyddio fel tacteg i ennill gemau. Gall plant gael eu hunain naill ai'n bwlio neu'n cael eu bwlio
 • Cymerwch ran trwy ddarganfod pa fath o gemau y mae eich plentyn yn eu mwynhau a sicrhau eu bod yn briodol i'w hoedran
 • Gall fod yn anodd atal rhai gemau yng nghanol brwydr gan fod cosbau am roi'r gorau iddi ac efallai y bydd plant yn teimlo eu bod yn siomi cyd-chwaraewyr.
Awgrym Gorau bwlb golau

Heriwch eich plentyn a dysgwch am ddiogelwch ar-lein ynghyd â'n ap tabled

Ynglŷn â'n Ap

Mwy o wybodaeth bwlb golau

Defnyddiwch y fideo gerddoriaeth animeiddiedig hon o Common Sense Media i siarad â'ch plentyn am beryglon cysgodi ar-lein

Gwyliwch fideo

Beth mae plant yn ei wneud wrth hapchwarae ar-lein?

BBC Yn berchen arno fideo yn dangos merch ifanc yn egluro ei gariad at hapchwarae
Chwarae gyda'n gilydd

Yr agwedd fwyaf cyffredin ar hapchwarae ar-lein yw gallu chwarae gyda chwaraewyr eraill o bob cwr o'r byd. Efallai eu bod mewn gwahanol wledydd, yn defnyddio technoleg wahanol ac o wahanol oedrannau, ond gall chwaraewyr ddod at ei gilydd a rhannu profiad hapchwarae ar-lein gyda'i gilydd, yn aml mewn lleoliad byd agored.

Dyma a ysgogodd boblogrwydd Fortnite. Mae'n gêm saethu fel unrhyw un arall, ond mae'n gadael i chi chwarae gyda 99 o chwaraewyr eraill mewn cystadleuaeth i fod y dyn / menyw / tîm olaf yn sefyll. Mae plant yn chwarae Fortnite gyda ffrindiau, ond hefyd - yn anochel - gyda phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod.

Dylai rhieni fod yn ymwybodol o'r agwedd hon ar gemau gan ei fod yn golygu y gall plant fod mewn cysylltiad â dieithriaid. Mae yna leoliadau a strategaethau syml i gadw hyn yn ddiogel ar bob consol a dyfais symudol.

Masnachu eitemau rhithwir

Mae gemau ar-lein nad ydyn nhw'n cynnig rhyngweithio gameplay uniongyrchol â dieithriaid yn aml yn galluogi chwaraewyr i ryngweithio â'i gilydd i gyfnewid eitemau a phwer-ups. roced League, er enghraifft, yn gêm sy'n cael ei chwarae ar-lein yn erbyn chwaraewyr eraill sydd hefyd ag elfen fasnachu sylweddol i'r profiad.

Mae chwaraewyr yn ennill lliwiau paent ac addurniadau arbennig ar gyfer eu cerbydau trwy dalu am docynnau a pherfformio'n dda yn y gêm. Yna gallant fasnachu eu heitemau caled gyda'i gilydd. Er nad yw'r math hwn o fasnachu fel arfer yn cael ei annog yn weithredol yn y gêm, fel rheol mae apiau trydydd parti sy'n galluogi chwaraewyr i gysylltu a masnachu.

Mae'n bwysig bod rhieni'n deall sut mae hyn yn gweithio gan y gellir cymell plant i wneud cysylltiadau ag oedolion â'r allure ar eitemau prin. Hefyd, gall plant fod eisiau gwario mwy o arian ar gemau i ddatgloi mwy o eitemau i'w masnachu.

Dylai rhieni fod yn ymwybodol o'r agwedd hon ar gemau gan ei fod yn golygu y gall plant fod mewn cysylltiad â dieithriaid. Mae yna leoliadau a strategaethau syml i gadw hyn yn ddiogel ar bob consol a dyfais symudol.

Rhannu gwybodaeth

Fel rheol, bydd chwarae unrhyw agwedd ar gêm ar-lein yn gofyn i chi sefydlu cyfrif ar gyfer y gêm. Gall hyn fod ar y consol gêm neu'r llechen ei hun neu ar wefan gysylltiedig. Mae hyn yn galluogi'r chwaraewr i gael ei broffil a'i bersona ar-lein ei hun.

Mae'n bwysig mai rhieni yw'r rhai sy'n sefydlu'r cyfrifon hyn fel y gallant reoli'r gosodiadau rhieni a dewis lefelau priodol o breifatrwydd. Mae cysylltu cyfeiriad e-bost rhiant â'r cyfrifon hyn hefyd yn sicrhau bod unrhyw negeseuon ar-lein yn cael eu darllen yn amserol.

Hapchwarae cyfryngau cymdeithasol

Agwedd arall ar hapchwarae ar-lein yw cymylu'r ffin â'r cyfryngau cymdeithasol. Fel y manylwyd yn y diweddar Adroddiad OFCOM, bydd profiad cyntaf y mwyafrif o blant o ryngweithio ar-lein â dieithryn mewn gêm yn hytrach na chyfryngau cymdeithasol pur.

Ychwanegwch at hyn y ffaith bod llawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn cyfuno gemau a nodweddion tebyg i gemau ac mae angen i'r ddau gael eu hystyried yn eu cyfanrwydd gan rieni. Mae hyn yn bwysig gan ei fod yn sicrhau bod materion fel bwlio, dieithriaid, gor-rannu, twyll a sgamiau hefyd yn cael eu hystyried a'u siarad ar gyfer gemau ar-lein yn ogystal â Snapchat neu Instagram.

Gwylio pobl eraill yn chwarae

Rhan boblogaidd a chynyddol o ddiwylliant hapchwarae ar-lein yw gwylio fideos neu ffrydiau byw chwaraewyr eraill. Weithiau mae plant yn gwylio oherwydd bod y fideo yn dod o YouTuber enwog neu boblogaidd. Bryd arall maen nhw'n gwylio oherwydd eu bod nhw eisiau dysgu am gêm.

Mae gwylio'r fideos hyn gyda'i gilydd yn bwysig er mwyn sicrhau eich bod chi'n gwybod pwy a beth maen nhw'n ei wylio. Yn aml gellir golygu'r fideos hyn i gynnwys clipiau amhriodol fel cymeriad Her Momo, neu gall y sawl sy'n chwarae ddefnyddio iaith ddrwg.

Pa mor boblogaidd yw hapchwarae?

Faint o blant sy'n chwarae gemau fideo? 

Mae bron pob rhiant yn honni bod plant wedi chwarae gemau fideo i ryw raddau.

Pa oedran mae plant yn dechrau gemau?

Mae tri o bob pedwar plentyn rhwng 4-5 wedi profi chwarae gemau ar dabled.

Faint o amser maen nhw'n ei dreulio yn hapchwarae?

Mae plant yn gwario ychydig drosodd 2 oriau'r dydd yn ystod yr wythnos a bron Oriau 5 ar y penwythnos gydag amrywiadau yn ôl rhyw.

delwedd pdf

Mae'r amser a dreulir ar hapchwarae ar-lein yn cynyddu gydag oedran

Mae'r oriau wythnosol amcangyfrifedig a dreulir yn hapchwarae yn cynyddu gydag oedran, yn amrywio o oriau 6 munud 12 ar gyfer 3-4s sy'n chwarae gemau i 13 oriau 48 munud ar gyfer 12-15s

delwedd pdf

Sgwrsio â ffrindiau wrth hapchwarae

Mae pobl ifanc ddwywaith yn fwy tebygol o siarad â phobl y maent yn eu hadnabod wrth hapchwarae na'r rhai y maent yn eu hadnabod dim ond trwy chwarae'r gêm (34% 8-11s, 53% 12-15s)

Ffynhonnell (pob un uchod): Adroddiad defnydd cyfryngau Ofcom 2018

Hapchwarae wrth fynd: Gemau porwr gwe

Ar wahân i gonsolau gemau, mae ffonau smart a thabledi wedi dod yn ddyfeisiau hapchwarae cludadwy i bobl ifanc. Trwy borwyr gwe ac apiau gall pobl ifanc gael mynediad at amrywiaeth o gemau ar gyfer pob oedran a diddordeb. Isod rydym wedi crynhoi'r mathau o gemau y mae plant yn eu chwarae ac wedi darparu enghreifftiau.

Gemau fflach neu gemau ar y we

Mae'r rhain yn gemau fideo syml y mae plant yn eu chwarae gan ddefnyddio porwr gwe. Maent yn aml yn rhydd-i-chwarae ac nid oes angen unrhyw feddalwedd ychwanegol arnynt i ddechrau chwarae. Efallai y bydd gan rai swyddogaethau sgwrsio cymdeithasol i gyfathrebu â chwaraewyr lluosog ac efallai y bydd gemau mwy yn codi tâl ychwanegol am nodweddion yn y gêm. Hefyd, efallai y bydd gan rai safleoedd llai parchus nifer o hysbysebion ar gyfer yr ornest a allai gario meddalwedd maleisus neu ysbïwedd.

 • Mae'r rhain i'w gweld yn aml ar wefannau plant fel CBBC ac Nickelodeon
 • MiniClip ac Krongergate dim ond ychydig o enghreifftiau o'r pyrth gemau ar-lein mwyaf poblogaidd.
 • Maent yn aml wedi'u hanelu at blant cyn oed ysgol a chyn-arddegau.

Gemau chwarae rôl multiplayer (RPG)

Dyma'r mathau mwyaf cyffredin o gemau ar-lein. Gallant amrywio o amgylcheddau rhithwir syml fel Minecraft, i realiti amgen cymhleth fel World of Warcraft. Mae RPG yn caniatáu i chwaraewyr greu cymeriad a'u datblygu.

Mae'r rhain hefyd yn tueddu i fod yn ddiddiwedd ac ymgolli, yn wahanol i gemau eraill y gellir eu cwblhau dros gyfnod penodol o amser. Mae'r rhain yn aml yn cael eu targedu at bobl ifanc dros 13 gan eu bod yn caniatáu i chwaraewyr ryngweithio â'i gilydd trwy lais neu destun yn y gêm. Mae rhai hefyd yn cynnig pryniannau yn y gêm i gael mynediad at rai nodweddion. Enghraifft boblogaidd o hyn, mae'n gemau fel Fortnite neu War of Warcraft.

Tueddiadau hapchwarae allweddol

MMORPG - Gemau Chwarae Rôl Anferth Aml-chwaraewr Ar-lein

Gyda thwf gemau fel Fortnite a World of Warcraft, MMORPG yw'r math mwyaf poblogaidd o gêm sy'n cynnig profiad trochi i chwaraewyr ryngweithio â phobl mewn bydoedd agored. Daw'r bobl hyn o bob rhan o'r byd ac oddi ar ddefnyddwyr cyfle i fod yn rhan o gymuned tra yng nghysur eu cartref.

Mae poblogrwydd sydyn gemau fel Fortnite, a ddaeth nid yn unig yn 'gêm y foment' ond sydd hefyd wedi dylanwadu ar y byd yn ddiwylliannol, yn dangos sut mae gemau ar-lein anferthol aml-chwaraewr (MMORPG) yn dal dychymyg chwaraewyr trwy gynnig profiad trochi a rennir sy'n esblygu'n barhaus i gadw chwaraewyr. ymgysylltu ac eisiau mwy.

Hapchwarae symudol

Mae twf gemau rhydd-i-chwarae (gemau gydag opsiynau ar gyfer prynu yn y gêm), apiau hapchwarae cost isel ar gyfer dyfeisiau symudol ac 4G wedi gwneud gemau ar y gweill yn hygyrch i bawb.

Yn ôl y Adroddiad Marchnad gemau byd-eang 2018, mae gemau symudol bellach yn cyfrif am 51% o refeniw byd-eang yn y diwydiant gemau. Erbyn 2021 bydd y sector hapchwarae symudol werth bron i $ 100 biliwn mewn refeniw blynyddol. Felly, er bod consolau yma i aros mae'n bwysig bod yn ymwybodol o ehangder yr apiau sydd ar gael i blant a sut i wneud y defnydd gorau ohonynt.

Beth yw'r gemau mwyaf poblogaidd? 

Dysgu mwy am Hapchwarae Symudol

Realiti estynedig (AR) a Rhithwirionedd (VR)

Pokemon GO oedd y gêm gyntaf a gyflwynodd y byd i AR gan ganiatáu i gamers gyfuno rhyngweithiadau byd go iawn â byd rhithwir hapchwarae. Ers hynny mae gemau newydd wedi'u creu sydd wedi helpu i godi eu poblogrwydd.

Mae defnyddio'r byd go iawn a chymryd gemau y tu allan yn cynnig ffordd wahanol i blant ymgysylltu â'i gilydd, fodd bynnag, fel y gwelsom gyda'r Pokémon GO craze, gall hapchwarae wrth fynd hefyd achosi problemau os cânt eu gwneud ar adegau a lleoedd amhriodol.

Mae rhith-realiti neu VR wedi bod yn araf i godi ond mae'n dal i fod yn faes sy'n tyfu gan ei fod yn cynnig profiad trochi i chwaraewyr. Dysgwch am ei rôl yn y metaverse yma.

Wrth i'r dechnoleg wella i roi gwell profiadau hapchwarae i gamers a chyflwynir mwy o gynhyrchion sy'n rhatach fel y Google Cardbord neu arloesol fel Oculus VR bydd yn dod yn fwy hygyrch i'w gymryd.

Mwy am realiti estynedig 
Mwy am VR

Hapchwarae cymdeithasol

Yn gynyddol mae gemau wedi dod yn fwy cymdeithasol i ychwanegu gludiogrwydd a rhoi rheswm i chwaraewyr barhau i ymgysylltu ar lwyfannau gemau. Mae Facebook wedi arwain y ffordd wrth greu gemau 'Instant' cymdeithasol gellir chwarae hynny ar ei blatfform i wneud y mwyaf o gysylltiadau â ffrindiau ac annog chwaraewyr i gystadlu yn erbyn ei gilydd.

Yn aml yn cael eu cynnig heb unrhyw gost mae'r gemau hyn, fel Candy Crush, ar gyfer gamers achlysurol yn hytrach na'r rhai sy'n ceisio chwaraewr trochi amser real yn erbyn ymgysylltu â chwaraewyr. Ar gyfer gamers brwd, mae gemau aml-chwaraewr yn cynnig rhyngweithiadau cymdeithasol dyfnach i annog chwaraewyr i gael adborth amser real, adeiladu cymunedau ac ychwanegu at natur ymgolli yn y gêm.

Yn ogystal, mae yna nifer o lwyfannau hapchwarae cymdeithasol poblogaidd fel Steam a Twitch sy'n cynnig ffordd i gamers rannu awgrymiadau gêm gyda ffrindiau, lanlwytho a ffrydio eu gameplay (a elwir yn aml yn Dewch i chwarae fideos).

Er y gall hyn helpu plant i feithrin eu cyfeillgarwch all-lein, gall hefyd eu hagor i risgiau y bydd dieithriaid a bwlio yn y gêm yn cysylltu â nhw. Gall deall sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill ar y gemau hyn a gosod y ffiniau cywir ar y gemau maen nhw'n eu chwarae eu helpu i wneud dewisiadau mwy diogel wrth hapchwarae.

Dysgu mwy am Rwydweithio cymdeithasol mewn gemau

Gemau ffrydio byw

Trwy ein ymchwil i ffrydio byw gwelsom mai fideos 'Gadewch i ni chwarae' oedd y math mwyaf poblogaidd o lif byw.

Mae'r rhain yn syml yn fideos amser real o bobl yn chwarae gêm sy'n cael ei chynnal ar wefannau fel YouTube a Twitch. Mae'r fideos hyn yn dangos pobl yn chwarae gemau poblogaidd ac yn ychwanegu eu sylwebaeth ddoniol eu hunain yn aml. YouTubers poblogaidd fel PewDiePie sy'n gwneud y fideos hyn ac mae hyn wedi ennill dros 38 miliwn o danysgrifwyr iddo ar YouTube.

Mae natur anrhagweladwy'r mathau hyn o fideos yn golygu y gall plant fod yn agored i gynnwys nad oeddent yn ei ddisgwyl a chan ei fod yn fyw, nid oes unrhyw ffordd i reoli hyn. Os yw'ch plentyn yn gwylio'r mathau hyn o fideos, treuliwch amser yn eu gwylio gyda'i gilydd i'w cynghori ynghylch a ydyn nhw'n addas ar eu cyfer.

Gweler y canllaw ffrydio byw

Cryptocurrency

Dyma "arian cyfred digidol lle defnyddir technegau amgryptio i reoleiddio cynhyrchu unedau arian cyfred a gwirio trosglwyddiad arian, gan weithredu'n annibynnol ar fanc canolog. ”

Wrth i gemau rhydd-i-chwarae sy'n cynnwys pryniannau yn y gêm ddod yn ffordd a ffefrir i gyhoeddwyr gemau fel Ubisoft ac EA gynhyrchu mwy o refeniw, mae cryptocurrency yn cynnig ffordd i wneud y pryniannau hyn yn hygyrch i gynulleidfa ryngwladol ehangach, yn gyflymach ac yn fwy diogel na'r rhai presennol. dulliau. Mae enghreifftiau o'r mathau hyn o cryptocurrency yn cynnwys Bitcoin ac Ethereum.

Dim ond dwy gêm yw GNation a Pixel Wars sy'n caniatáu defnyddio cryptocurrency i dalu pryniant yn y gêm.

Mwy am Cryptocurrency mewn Hapchwarae

Esports

Beth yw eSports?

Er bod hapchwarae cystadleuol a elwir fel arall yn esports wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd, mae'r gwelliannau mewn technoleg wedi ei gwneud yn llawer mwy hygyrch i chwarae ledled y byd gyda chronfa fwy o chwaraewyr. Yn y bôn, 'hapchwarae wedi'i drefnu' yw esports lle mae chwaraewyr yn cystadlu mewn twrnameintiau byd-eang fel unigolion a thimau i ennill gwobrau ariannol mawr a all redeg i mewn i'r miliynau. Mae'r math hwn o hapchwarae aml-chwaraewr yn tyfu'n gyflym i'r pwynt bod twrnameintiau wedi'u cynnal mewn arenâu mawr fel yr O2. Mae'r mathau o gemau sy'n cael eu chwarae yn cynnwys Call of Duty a Rocket League.

Er mwyn cymryd rhan, mae chwaraewyr yn aml yn treulio hyd at 12 awr yn hyfforddi i wella eu gêm a all gael effaith ar eu lles corfforol. Felly, os yw'ch plentyn yn bwriadu dod yn athletwr esports mae'n bwysig ystyried yr effaith y gall ei chael ar eu lles cyffredinol.

Dysgwch fwy am esports

Gemau yn y cwmwl

Mae hwn yn gysyniad newydd o hapchwarae sy'n caniatáu i chwaraewyr redeg gemau byw mewn gweinydd cwmwl a'u ffrydio ar eu dyfeisiau symudol heb orfod lawrlwytho unrhyw feddalwedd neu ap. Y cyfan sydd ei angen yw ffôn clyfar, cysylltiad rhyngrwyd da a gallwch chi gymryd rhan. Mae hyn yn gwneud hapchwarae yn llawer mwy hygyrch i ystod o chwaraewyr newydd.

Mwy am hapchwarae cwmwl

Awgrymiadau i gadw gemau ar-lein yn iach

Mae pob un o'r adrannau uchod yn cynnig awgrymiadau o agweddau penodol ar hapchwarae ar-lein i rieni fod yn ymwybodol ohonynt. Yn ogystal, mae yna rai camau rhagorol y gallwch chi eu cymryd fel rhiant i arwain eich plentyn at gemau ar-lein diogel ac iach.

 • Cymerwch ran trwy ddarganfod pa fath o gemau y mae eich plentyn yn eu mwynhau a sicrhau eu bod yn briodol ar gyfer eu hoedran.
 • Chwarae gemau gyda'ch plentyn a chadw'r dechnoleg mewn lleoedd teuluol a rennir yn hytrach nag ystafelloedd gwely.
 • Siaradwch â nhw am bwy maen nhw'n chwarae a pha wybodaeth maen nhw'n ei rhannu.
 • Siaradwch am yr hyn sy'n wybodaeth ac nad yw'n briodol ei rhannu, yn enwedig manylion personol a allai eu hadnabod neu eu lleoliad.
 • Siaradwch am gostau ariannol gemau a chytuno sut y bydd plant yn gwario eu harian ar-lein.
 • Trafodwch beth fyddent yn ei wneud pe byddent yn cael eu bwlio ar-lein, a beth yw'r camau priodol i'w cymryd.
 • Sicrhewch fod gennych gyfrifon setup eich hun ar gyfeiriadau e-bost a wirir yn rheolaidd a chyda gosodiadau priodol ar gyfer oedran eich plentyn.
 • Cytuno pa mor hir sy'n briodol i chwarae mewn un sesiwn a faint o sesiynau mewn diwrnod. Yna gosodwch y cyfyngiadau hyn mewn lleoliadau rhieni gyda'ch plentyn.

Edrychwch ar y graddfeydd PEGI

Gwyliwch i ddysgu mwy am sgôr gemau PEGI a sut y gallant helpu

Mae'r labeli PEGI (Gwybodaeth Hapchwarae Pan Ewropeaidd) yn ymddangos ar becyn gêm sy'n nodi un o'r lefelau oedran canlynol: 3, 7, 12, 16 a 18. Maent yn rhoi arwydd dibynadwy o addasrwydd cynnwys y gêm ar gyfer gwahanol oedrannau. Bydd disgrifwyr yn nodi'r prif resymau pam mae gêm wedi derbyn sgôr oedran benodol. Mae wyth disgrifydd o'r fath: iaith ddrwg, gwahaniaethu, cyffuriau, ofn, gamblo, rhyw, pryniannau mewn-app, a thrais. Os hoffech wybod mwy am y rhain gweler 'Esboniwyd sgôr gemau Pegi' gan Parent Info.

Adnoddau dogfen

Diddordeb mewn dysgu mwy am gemau symudol a sut i gadw plant yn ddiogel? Edrychwch ar ein canllaw cynhwysfawr.

Gweler y canllaw

Twitch-logo

Rhwydweithio cymdeithasol bellach yn rhan fawr o hapchwarae, dysgwch sut mae'n gweithio a beth i wylio amdano

Cwestiynau Cyffredin gemau ar-lein

Cymerwch gip ar atebion i rai cwestiynau allweddol sydd gan rieni am gemau ar-lein i gefnogi'ch plentyn.

Beth yw amser diogel i blant chwarae gemau fideo?

Bu nifer o astudiaethau ar effaith amser sgrin ar les plant sydd wedi dangos bod amser sgrin ar y cyfan yn fuddiol i blant yn gymedrol. Mae'r ddau Llywodraeth y DU a RCPCH rhyddhau cyngor yn gynharach eleni i gynnig argymhellion i rieni ar sut i ddefnyddio amser sgrin gan dynnu sylw at yr angen i drafod terfynau amser sgrin gyda phlant yn seiliedig ar anghenion plentyn unigol.

UKIE, mae'r corff masnach ar gyfer y diwydiant adloniant rhyngweithiol yn y DU yn argymell y dylai hapchwarae fod yn rhan o ffordd iach a chytbwys o fyw ac fel canllaw dylai chwaraewyr gymryd seibiannau pum munud bob munud 45 - 60.

O ymchwil Ofcom rydym yn gwybod bod plant rhwng 3 a 15 oed yn treulio rhwng 6 - 13 awr yr wythnos yn chwarae gemau fideo, mae amser yn cynyddu wrth i blant heneiddio.

Cydweithio â'ch plentyn i sefydlu cyfyngiadau ar ba gemau maen nhw'n eu chwarae a phryd yw'r ffordd orau iddyn nhw barchu'r ffiniau rydych chi'n eu gosod. Hefyd, mae cymryd amser i adolygu'r terfynau hyn o bryd i'w gilydd yn seiliedig ar yr effaith ar eu hymrwymiadau all-lein (hy gwaith cartref) yn allweddol i sicrhau ei fod yn dal i weithio i'ch plentyn.

Er bod cymedroli'r amser maen nhw'n ei dreulio yn bwysig, mae rheoli'r hyn maen nhw'n ei chwarae yr un mor bwysig i sicrhau bod hyn yn cael effaith gadarnhaol ar eu lles digidol. Mae dewis gemau a fydd yn eu helpu i ddatblygu sgiliau allweddol y gallant eu defnyddio y tu hwnt i'r gêm yn fuddiol, gallai'r rhain fod yn gemau pos neu'n gemau lle mae'n rhaid iddynt ddatblygu strategaeth i fynd trwy'r gêm.

Beth yw'r ffordd orau i annog plant i ddiffodd y gêm pan mae'n demtasiwn parhau i chwarae?

Mae gemau fideo yn cael eu creu gan ddefnyddio dyluniad perswadiol i annog chwaraewyr i ddal i chwarae. Gydag ychwanegu cyfryngau cymdeithasol mewn llawer o'r gemau mwyaf newydd, mae rhyngweithio â chwaraewyr eraill yn un rheswm arall pam mae chwaraewyr yn dal i chwarae ac eisiau chwarae am fwy o amser.

Un o'r pethau cyntaf i'w wneud i helpu'ch plentyn i gydbwyso ei gameplay â'u gweithgareddau all-lein yw cael sgwrs gyda nhw i'w gwneud yn ymwybodol o'r pwynt hwn a gyda'i gilydd weithio ar gynllun teulu sy'n gosod ffiniau wrth chwarae, beth maen nhw'n ei chwarae a pha mor hir y gallant chwarae.

Yn aml, bydd plant yn plygu neu'n torri rheolau y cytunwyd arnynt felly mae'n bwysig bod yn gyson os ydych wedi cytuno i set o derfynau a chadw atynt gyda chanlyniadau clir os cânt eu torri.

Yn ogystal, gall eu helpu i barchu'r rheolau trwy ddefnyddio offer technoleg i atal gameplay pan fyddant wedi defnyddio'u hamser mewn diwrnod neu wythnos fod yn help mawr. Mae gan lawer o'r consolau a'r ffonau smart leoliadau rheoli y gallwch eu defnyddio am ddim.

Yn olaf, gallai rhoi rhybudd syml 5 i 10-munud cyn iddynt orfod stopio eu helpu i ddirwyn y gêm i ben a pheidio â theimlo'r pwysau o stopio canol y gêm.

Erthygl i'w darllen: Rhiant Gain: Sut i drin obsesiwn gêm fideo eich plentyn yn gadarnhaol

Beth ddylwn i ei wneud os yw eu ffrindiau'n eu hannog i chwarae gemau llai priodol?

Gall fod yn anodd i blant frwydro yn erbyn y pwysau i beidio â chwarae gemau llai priodol y mae'n ymddangos bod 'Pawb' yn eu chwarae gan nad ydyn nhw eisiau teimlo eu bod yn cael eu gadael allan.

Mae siarad â nhw am y rheswm pam nad yw'r gemau hyn yn briodol a gwerthfawrogi eu safbwynt yn un ffordd i'w helpu i ddeall pam efallai nad ydych chi am iddyn nhw chwarae'r gemau hyn.

Hefyd, os yw'ch plentyn yn dod ar draws y gemau hyn tra yn nhŷ eu ffrind, gall fod yn anodd cadw rheolaeth ar yr hyn maen nhw'n ei chwarae.

Y ffordd orau o reoli hyn yw siarad â'u rhieni i egluro pam eich bod wedi gosod ffiniau i'ch plentyn fel bod y parch hwn o ran eich plentyn yn y cwestiwn. Yn olaf, mae ceisio llywio eu sylw tuag at gemau sy'n briodol i'w hoedran ac sy'n cynnig yr un faint o gyffro yn ffordd dda o ddal ati i ymgysylltu ac ehangu eu barn am ba gemau sydd ar gael iddynt eu chwarae.

Ewch i: Cyngor Safonau Fideo

Pa reolaethau rhieni sydd ar gael i'w cadw'n ddiogel wrth hapchwarae?

Er yn unig Mae 19 y cant o rieni yn gorfodi neu'n gosod rheolaethau i reoli amser sgrin i'w plant, mae yna rai offer gwych ar gael ar y mwyafrif o lwyfannau a dyfeisiau i helpu i osod ffiniau digidol ar gemau y gall plant eu chwarae unrhyw amser y gallant chwarae.

Mae gan bob consol gêm reolaethau rhieni a all eich helpu i gadw rheolaeth ar y mathau o gemau sydd gan blant hefyd. Gallant hefyd eich helpu i reoli a allant gyfathrebu ag eraill ar-lein a'r amser y gallant ei dreulio yn chwarae ar y ddyfais. Mae'r rheolaethau rhieni hyn wedi'u diogelu gan gyfrinair i sicrhau nad yw'n hawdd eu newid.

Mae rhai hefyd yn cynnig ffordd i reoli amser sgrin trwy apiau ar ffôn clyfar rhiant fel y gallwch weld mewn amser real yr hyn y mae eich plentyn wedi bod yn ei wneud ar eu consol.

Ar gyfer dyfeisiau symudol a ffonau smart, yn dibynnu ar y math o system weithredu, gallwch ddefnyddio cyfyngiadau penodol ar yr apiau y gall eich plentyn eu lawrlwytho ac a allant brynu mewn-app.

Mae gemau unigol hefyd yn cynnig eu gosodiadau preifatrwydd eu hunain sy'n caniatáu i broffiliau aros yn breifat neu'n gyhoeddus i'w helpu i reoli gyda phwy maen nhw'n siarad ar-lein.

Edrychwch ar ein Canllawiau sut i reoli rhieni gamblo i ddarganfod sut i osod rheolyddion ar ystod o gonsolau, apiau a llwyfannau.

Er bod y rhain yn offer gwych, efallai na fyddant yn wrth-ffôl felly byddem bob amser yn argymell treulio amser yn siarad â'ch plentyn am y risgiau y gallant eu hwynebu wrth hapchwarae i'w paratoi a rhoi strategaethau ymdopi da iddynt os aiff rhywbeth o'i le.

Oes yna ffordd i riportio rhywbeth ar y gemau maen nhw'n eu chwarae?

Os yw'ch plentyn yn agored i gynnwys amhriodol neu'n cael ei fwlio gan chwaraewr ar y platfform, y pwynt galw cyntaf ddylai fod i gysylltu â chymedrolwyr y gêm. Yn aml bydd gan gemau nodweddion sy'n eich galluogi i rwystro ac adrodd ar ddefnyddwyr yn uniongyrchol ar y platfform. Fel rhan o'u galluogi i aros yn ddiogel wrth hapchwarae, mae'n syniad da archwilio lle mae'r swyddogaethau adrodd hyn wedi'u lleoli ar y platfform fel y gall eich plentyn weithredu cyn gynted ag y bydd problem.

I gael cyngor ar sut i roi gwybod am gamdriniaeth ar y gemau mwyaf poblogaidd, ewch i Cybersmile

Erthygl i'w darllen: Chwarae budr: Mynd i'r afael â gwenwyndra a cham-drin mewn gemau ar-lein

Pa gemau ddylai fy mhlentyn fod yn eu chwarae?

Mae hyn yn dibynnu ar oedran eich plentyn a'r hyn y mae'n mwynhau ei wneud (neu ei wylio) a'r math o ddyfais y bydd yn ei defnyddio. Waeth beth mae ganddyn nhw ddiddordeb ynddo, o ddeinosoriaid i ofod allanol mae yna ystod eang o gemau y gallwch chi ddewis ohonyn nhw. Dyma ddwy ffordd i benderfynu a yw gêm yn addas i'ch plentyn ai peidio:

 • Darllenwch yr hyn y mae rhieni eraill yn ei ddweud am y gêm - mae adolygiadau'n amhrisiadwy o ran dewis a ddylid buddsoddi mewn gêm ai peidio.
 • Gwirio'r sgôr PEGI bydd sicrhau bod ei oedran yn briodol yn sicrhau na fydd eich plentyn yn dod ar draws cynnwys neu themâu na fydd yn barod ar eu cyfer o bosibl
 • Gan ddechrau gyda gemau Am Ddim - mae gan wefannau fel CBBC a Nickelodeon gemau rhad ac am ddim gwych y gall eich plentyn eu chwarae heb lawrlwytho unrhyw ap neu feddalwedd.
 • Dewch o hyd i gemau sy'n cyfateb i'r hyn maen nhw'n hoffi ei wneud all-lein, gallai fod yn chwarae pêl-droed neu'n darllen llyfrau am ddeinosoriaid neu ofod allanol
 • Gwneud gemau yn berthynas deuluol fel y gallwch chi chwarae gyda'ch gilydd ac aros i gymryd rhan yn yr hyn maen nhw'n hoffi ei chwarae
 • Cymysgwch eich gemau felly gallant fwynhau diet amrywiol o gemau addysgol ac eraill sy'n hwyl fawr

Slang a thermau gemau poblogaidd 

Acronymau a ddefnyddir yn y gêm:

AFK - I ffwrdd o'r bysellfwrdd

GLHF - Pob lwc cael hwyl

n00b / Newbie - Mae hyn yn slang i rywun heb lawer o brofiad na dechreuwr yn y gêm

RTS - Strategaeth amser real

GTG - Da mynd

PUG - Grŵp codi (a ddefnyddir mewn MMORPGs) - yw grŵp nad yw'n cael ei ffurfio gan bobl rydych chi'n eu hadnabod

OOC - Allan o gymeriad - yn cael ei ddefnyddio pan fydd cymeriad eisiau torri cymeriad

TLDR - Rhy hir, heb ddarllen

IGM - enw yn y gêm

BBIAB - Byddwch yn ôl mewn ychydig

Modd bwystfil - dominyddu'r gêm

dl - lawrlwytho

Methu - Methiant

FUBAR -Fouled i fyny y tu hwnt i gydnabyddiaeth

PK - Chwaraewr Lladd

Weinyddiaeth Amddiffyn - gêm wedi'i haddasu trwy newid cymeriadau, cyflwyno lefelau arfer ac ati.

IRL - Mewn bywyd go iawn

idk - Dydw i ddim yn gwybod

FTW - Am yr Ennill

PWN - yn berchen / i ennill perchnogaeth

IAP - prynu mewn-app

Gosu - rhywun sy'n dominyddu'r gêm honno (term Corea)

HF - Cael hwyl

WOOT - yn arfer dangos cyffro

Mathau o gamers i wylio amdanynt

Gwersyllwyr - chwaraewyr sy'n ymosod ar chwaraewyr eraill i ennill mantais

Cheaters - manteisio ar y bygiau gemau neu'r gwallau yn y cod i ennill mantais yn y gêm

Griefers - bwlio yn fwriadol ac aflonyddu chwaraewyr eraill

hacwyr - chwaraewyr sy'n hacio'r gêm i ddod o hyd i ffyrdd o dwyllo yn y gêm

trolls - Fel Griefers mae'r rhain yn chwaraewyr sy'n annog casineb mewn fforymau neu yn y gêm trwy dargedu pobl eraill â cham-drin.

SMURF - Mae hwn yn chwaraewr profiadol sy'n esgus bod yn chwaraewr newydd i'r gêm trwy greu cyfrif newydd.

SCRUB - rhywun nad yw'n chwarae'n dda neu'n gymharol newydd i'r gêm (newbie)

Acronymau cyffredin a mathau o gemau

CH Glannau Dyfrdwy - Cynnwys y gellir ei lawrlwytho - cynnwys ychwanegol y gellir ei lawrlwytho ar gyfer gêm a ddosberthir ar-lein

MMOPRG - Gêm ar-lein aml-chwaraewr enfawr - lle mae nifer fawr o chwaraewyr yn chwarae gyda'i gilydd mewn amser real

RPG - Gêm chwarae rôl (chwaraewr yn rheoli avatar yn y gêm i'w chwarae)

FTP - Am ddim i chwarae gemau fideo a elwir hefyd yn rhad ac am ddim i ddechrau sydd â phryniannau yn y gêm i gael mynediad at rannau premiwm o'r gêm

Pwll tywod - yn rhoi mwy o ryddid i'r chwaraewr grwydro a newid y byd rhithwir y mae ynddo (mae Minecraft yn enghraifft o gêm o'r fath)

PvP - Chwaraewr yn erbyn player - math o gameplay yw hwn mewn gêm aml-chwaraewr

NPC - Cymeriad nad yw'n chwaraewr - dyma unrhyw gêm lle nad ydych chi'n rheoli'r cymeriad (gallen nhw gael eu rheoli gan y cyfrifiadur)

malu - amser a dreulir yn gwneud tasgau ailadroddus yn y gêm i ddatgloi darn o'r gêm

tîm - pan fydd gêm gyfrifiadurol yn ymateb yn arafach na'r disgwyl

Lefel i fyny - lle byddwch chi'n symud i gam nesaf y gêm

Gair i gall cylch achub

Dysgwch sut i gadw'ch plentyn yn ddiogel wrth chwarae gemau ar-lein i sicrhau ei fod yn cael y gorau o'i brofiad.

Darllenwch yr erthygl

Cyngor hapchwarae yn ôl oedran