BWYDLEN

Beth yw platfform cyfryngau cymdeithasol Mastodon?

Beth yw cyfryngau cymdeithasol Mastodon?

Mae Mastodon yn fath o rwydwaith cymdeithasol sydd wedi cynyddu mewn poblogrwydd yn ddiweddar. Er ei fod yn cael ei ddefnyddio'n fwy eang gan oedolion, gall ei boblogrwydd arwain plant a phobl ifanc i archwilio'r platfform.

Dysgwch am Mastodon i'ch helpu i wneud y dewis cywir ar gyfer eich teulu.

Beth yw Mastodon?

Mae Mastodon yn feddalwedd ffynhonnell agored sydd wedi arwain at gyfres o wefannau cyfryngau cymdeithasol amgen. Mae'r safleoedd rhwydweithio cymdeithasol yn cael eu cynnal ar weinyddion datganoledig, sy'n golygu nad yw'n eiddo i un person neu gwmni. Sefydlwyd y feddalwedd ffynhonnell agored am ddim yn 2016 gyda rhyddhad sefydlog ym mis Tachwedd 2022.

Fel reddit, gall defnyddwyr ddod o hyd i weinyddion i alinio â'u diddordebau a'u credoau. Fodd bynnag, mae ei gynllun yn debyg Twitter ac felly hefyd y defnydd o hashnodau a 'toots' (enw gwreiddiol postiadau Mastodon).

Mae Mastodon yn cael ei enw gan y mamal cynhanesyddol o'r un enw. Defnyddir delweddau cartŵn brand o'r anifail ar draws y wefan cyfryngau cymdeithasol a'r ap. Daw 'Toots' hefyd o'r sŵn y gallai anifail o'r fath ei wneud o'i foncyff.

Sut mae'n gweithio

I ymuno â Mastodon, rhaid i ddefnyddwyr ddewis gweinydd i ddechrau. Mae rhai o'r gweinyddwyr hyn yn breifat ac yn gofyn i chi wneud cais am wahoddiad. Mae eraill yn hygyrch heb y gofyniad hwn.

Mae prif wefan Mastodon yn awgrymu gwahanol weinyddion sydd â rheolau yn erbyn hiliaeth, rhywiaeth a thrawsffobia. Fodd bynnag, mae modd chwilio gweinyddwyr eraill unwaith ar un o'r gweinyddwyr.

Mae gan bob gweinydd ei gymedrolwyr ei hun a set o reolau i ddefnyddwyr eu dilyn. Er bod gan Mastodon bolisi preifatrwydd, dim ond at y safle llywio y mae defnyddwyr yn pori gweinyddwyr ohono y mae'n cyfeirio. Fel arall, gweinyddwyr sy'n gyfrifol am osod eu polisi preifatrwydd eu hunain. Gall hyn amrywio o un gweinydd i'r llall.

Gall defnyddwyr hefyd ymuno â gweinyddwyr lluosog, sy'n gweithredu fel eu gwefannau cyfryngau cymdeithasol eu hunain. Gallwch ailgyfeirio un proffil i un arall.

Ar ôl ymuno, gallwch ddilyn defnyddwyr a siarad â phobl o unrhyw safle Mastodon trwy awgrymiadau neu chwilio hashnodau. Gallwch hefyd rannu eich postiadau eich hun. Y terfyn nod safonol yw 500 ond gall rhai gweinyddwyr ganiatáu mwy.

Pryderon diogelwch ar rwydweithiau cymdeithasol Mastodon

Dim gwiriad oedran

Isafswm oedran aneglur

Oherwydd bod Mastodon wedi'i ddatganoli, mae pob gweinydd yn gosod ei reolau ei hun. Fel y cyfryw, nid yw'n cael ei reoleiddio gan gyrff llywodraethu ehangach.

Mae rhai gweinyddion yn cynnwys isafswm oedran yn eu polisi preifatrwydd. Fodd bynnag, nid oes gan gyfrifon Mastodon ddilysiad oedran. O'r herwydd, mae'n hawdd symud o gwmpas y gofynion hyn.

Gosodiadau preifatrwydd cyfyngedig

Diffyg amddiffyniad i bobl ifanc

Mae Mastodon yn gyffredinol boblogaidd ymhlith oedolion ac yn enwedig y rhai mewn diwydiannau technoleg. Er bod gan y rhwydwaith cymdeithasol ychydig o osodiadau i gyfyngu ar gynnwys sensitif a phwy all weld eich postiadau, nid yw'n gadarn.

Mwy o risg ar-lein

Risg o feithrin perthynas amhriodol, seiberfwlio a mwy

Tra bod Mastodon yn dathlu darparu mwy o ryddid i'w ddefnyddwyr, gallai'r rhyddid hwn effeithio'n negyddol ar ddefnyddwyr ifanc. Gyda dadleuon ar lwyfannau eraill, aeth rhai defnyddwyr i Mastodon fel modd o siarad yn fwy rhydd. Yn anffodus, mae hyn weithiau'n arwain at seiber-fwlio.

Yn ogystal, gyda llai o gymedroli na llwyfannau cyfryngau cymdeithasol mwy, mae defnyddwyr ifanc yn arbennig yn fwy agored i niwed meithrin perthynas amhriodol, sgamiau ac risgiau ar-lein eraill.

Poblogrwydd sydyn

Cynnydd mewn defnyddwyr oherwydd dadlau

Oherwydd dadleuon rhwydweithio cymdeithasol eraill, gwelodd Mastodon gynnydd mewn poblogrwydd. Nid yw'r cynnydd hwn o reidrwydd yn ddrwg, ond gall cynnydd sydyn mewn defnyddwyr arwain at risgiau newydd. Felly, mae’n bwysig aros yn wyliadwrus.

Sut i gadw pobl ifanc yn ddiogel

Mae'r rhan fwyaf o rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol yn mynnu bod ei ddefnyddwyr yn dair ar ddeg neu'n hen, felly mae'n syniad da dilyn y canllaw hwn ar gyfer Mastodon hefyd. Fodd bynnag, efallai mai dim ond ar gyfer oedolion y bydd rhai gweinyddion yn briodol. Fel y cyfryw, mae'n bwysig siaradwch â'ch arddegau am eu defnydd ar-lein.

Efallai y byddwch hefyd eisiau:

 • siarad am ei le yn y newyddion: eu helpu i ddeall beth sy'n ei wneud yn boblogaidd ymhlith defnyddwyr hŷn ynghyd â'i fanteision a'i anfanteision. Bydd trafodaeth agored yn eu helpu i deimlo eu bod yn cael eu clywed. Yn ogystal, efallai y byddant yn teimlo'n fwy hyderus yn dod atoch pan fydd angen cymorth arnynt.
 • siarad am newyddion a gwybodaeth ar gyfryngau cymdeithasol: mae’r rhan fwyaf o bobl ifanc bellach yn cael eu newyddion o’r cyfryngau cymdeithasol. Felly, mae'n bwysig eu bod yn gwybod sut i wneud hynny meddwl yn feirniadol am yr hyn maen nhw'n ei weld ar Mastodon (neu unrhyw rwydwaith cymdeithasol).
 • gosod rheolaethau rhieni: tra bod gan Mastodon ei hun reolaethau cyfyngedig, gallwch osod dyfeisiau a phorwyr i gyfyngu ar gynnwys. Cyfyngu mynediad i'r app drwy siop app a gosodiadau ffôn clyfar, neu ddefnyddio porwr a gosodiadau band eang i wneud yr un peth.
 • defnyddio gosodiadau preifatrwydd: i gyfyngu ar gynnwys a gwella preifatrwydd, cael pobl ifanc yn eu harddegau i ddefnyddio'r dewisiadau platfform ar gael ar Mastodon.

Beth yw hoffterau a gosodiadau diogelwch Mastodon?

Mae Mastodon yn cynnig y dewisiadau a'r nodweddion canlynol i wella diogelwch defnyddwyr ar draws gweinyddwyr:

Blocio ac adrodd

Rhwystro ac adrodd am ddefnyddwyr

Fel llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill, mae Mastodon yn cynnwys opsiynau i rwystro neu riportio defnyddwyr ar eich gweinydd. Yn syml, ewch i'w proffil i wneud hynny. Sylwch: dim ond o weinydd rydych chi ar wahân iddo y gellir gwneud hyn. Ni fydd yr opsiwn yn ymddangos fel arall.

Pan fyddwch yn riportio defnyddiwr neu gynnwys, mae'r tîm safoni yn adolygu hyn. Fodd bynnag, gall faint o gynnwys sy'n cael ei gymedroli newid o un gweinydd i'r llall.

Tewi defnyddwyr

Tewi cynnwys neu ddefnyddwyr niweidiol

Yn debyg i rwydweithiau cymdeithasol eraill, gall defnyddwyr distewi eraill ar weinyddion Mastodon. Mae hyn yn eich cadw rhag gweld defnyddwyr yn eich porthiant cartref naill ai trwy eu postiadau eu hunain neu trwy eraill yn rhannu eu cynnwys.

Gellir gosod mutes am gyfnod penodol o amser. Hefyd, gallwch ddewis a ydych am barhau i gael hysbysiadau ganddynt.

Hidlo cynnwys a geiriau

Addaswch eich porthiant

Mae cyfryngau sydd wedi'u nodi fel cynnwys sensitif a phostiadau gyda rhybuddion cynnwys yn cael eu cuddio'n awtomatig. Yn ogystal, gall defnyddwyr sefydlu hidlwyr yn y Cartref a rhestrau, Hysbysiadau, Llinellau Amser Cyhoeddus, Sgyrsiau a Phroffiliau. Mae'r hidlwyr hyn yn cynnwys geiriau neu ymadroddion a ddewiswyd nad ydych am eu gweld yn eich porthiant.

Hidlo opsiynau

Wrth sefydlu hidlwyr, mae dau opsiwn i'w hystyried:

 • bydd postiadau wedi'u hidlo yn dal i ymddangos yn eich porthiant, ond fe welwch rybudd cynnwys sy'n ei guddio'n awtomatig nes i chi ddewis ei weld
 • mae postiadau wedi'u hidlo wedi'u cuddio'n llwyr o'ch porthiant ac yn anhygyrch gennych chi

Gosod preifatrwydd post

Rheoli pwy all eich gweld

Fel rhwydweithiau cymdeithasol eraill, gallwch aros yn gymharol breifat oddi wrth ddefnyddwyr eraill. Gallwch chi sefydlu'ch preifatrwydd postio i reoli pwy sy'n gweld eich cyfrannau - pawb neu'r rhai sy'n eich dilyn. Opsiwn arall yw aros yn 'heb ei restru' fel bod eich postiadau'n aros yn gudd rhag chwiliadau hefyd.

Yn ogystal, gallwch guddio'ch proffil rhag chwiliadau cyhoeddus.

Rhwydweithiau cymdeithasol amgen eraill i'w gwylio

Wrth i fwy o bobl siarad am apiau a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol amgen, mae'n bwysig cadw llygad ar rai newydd a allai fod yn debyg i Mastodon.

Hive Cymdeithasol

Mae ap Hive Social wedi cynyddu mewn poblogrwydd. Er y gall llawer o'i ddefnyddwyr fod yn oedolion fel ar Mastodon, gall ei boblogrwydd arwain pobl ifanc i'w archwilio hefyd. Yn ogystal, mae ei ryngwyneb defnyddiwr a'i arddull yn debycach i apiau fel Instagram a allai apelio at ddefnyddwyr iau. Gallai ei negeseuon ynghylch cynwysoldeb gynyddu'r apêl hon.

Wedi'i greu'n weddol ddiweddar gan fyfyrwyr yn y coleg, mae'n bosibl y bydd defnyddwyr iau yn fwy tebygol o gofrestru ar gyfer yr ap. Mae Hive Social yn caniatáu i ddefnyddwyr ychwanegu cerddoriaeth at eu proffil a rhannu eu rhagenwau a'u harwyddion astrolegol. Efallai y bydd yr ychwanegiad cerddoriaeth fel MySpace unwaith hefyd yn gyffrous i bobl ifanc.

Mae Hive Social yn cyfuno elfennau o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol modern eraill fel arddull testun a delwedd Instagram ac arolygon barn Twitter.

Gall ei oedran cymharol ifanc olygu ei bod yn cymryd peth amser iddo ddod yn boblogaidd. Fodd bynnag, os yw'ch arddegau'n dangos diddordeb, gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod ei fod ar gyfer y rhai 13 oed a hŷn. Yna, helpwch nhw i wneud defnydd o'r nodweddion diogelwch sydd ar gael. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • cuddio cynnwys aeddfed
 • cuddio geiriau ac ymadroddion nad ydych am iddynt eu gweld
 • rheoli pwy all weld eu sylwadau
 • gosod eu cyfrif yn breifat
 • defnyddio nodweddion adrodd, blocio a thewi

tribel

Mae rhwydwaith cymdeithasol Tribel yn blatfform cyfryngau cymdeithasol amgen rhad ac am ddim a grybwyllir yn aml ochr yn ochr â Mastodon. Mae'n honni ei fod yn cynnig profiad pori gwell gyda physt yn cyrraedd cynulleidfaoedd yn gronolegol yn lle hynny trwy algorithm a allai wthio postiadau i waelod porthiant.

Mae Tribel yn cynnig mwy o addasu eu porthiant i ddefnyddwyr ac yn annog defnyddwyr i ddod yn gyfranwyr seren trwy rannu â chynulleidfaoedd dethol.

Maen nhw wedi wynebu peth dadlau ynglŷn â’u casglu data a’u preifatrwydd, gan gynnwys polisi sydd bellach wedi’i ddiwygio bod yr holl gynnwys sy’n cael ei bostio yn perthyn iddyn nhw. Yn ogystal, mae perchnogion Tribel hefyd yn berchen ar wefan a grŵp Facebook sy'n aml yn gysylltiedig â nhw gwybodaeth ffug neu orliwiedig yn bennaf o gwmpas gwleidyddiaeth America.

Er bod y platfform yn caniatáu i blant 13 oed a throsodd, mae Google Play Store yn argymell arweiniad rhieni ac mae rhwystrwyr porwr yn cydnabod ei fod yn cynnwys risgiau diogelwch, a allai gynnwys cynnwys amhriodol a heb ei reoleiddio.

Yn ogystal, nid yw'n ymddangos bod gan Tribel ganllawiau cynnwys llym. Yn hytrach, rhaid i bostiadau fod yn “ddeallus” ac ar gyfer y gynulleidfa gywir. Nid ydynt yn caniatáu gwybodaeth anghywir am Covid-19 na negeseuon sarhaus.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar