BWYDLEN

Beth yw sgamiau cyfryngau cymdeithasol?

Cefnogi rheoli arian ar-lein

Mae sgamiau cyfryngau cymdeithasol yn targedu pobl ifanc mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys trwy eu harferion gwario.

Mynnwch gefnogaeth ac arweiniad ar amddiffyn pobl ifanc rhag sgamiau cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys yr hyn y gallwch chi ei wneud i fynd i'r afael â sgamiau os byddant yn digwydd.

Mae arddegwr â gwg yn defnyddio ei ffôn clyfar fel eiconau sy'n dangos sgamiau cyfryngau cymdeithasol yn arnofio o'u cwmpas.

Sut gall cyfryngau cymdeithasol ddylanwadu ar arferion gwario plant?

Mae cyfryngau cymdeithasol yn bwysig iawn i blant a phobl ifanc gyda 93% o bobl ifanc 12-15 oed yn defnyddio’r apiau a’r llwyfannau hyn.

Ymchwil gan Ofcom,* canfuwyd bod 67% o blant yn dweud bod cyfryngau cymdeithasol yn gwneud iddynt deimlo’n hapus drwy’r amser neu’r rhan fwyaf o’r amser. Ar ben hynny, dywedodd 66% fod cyfryngau cymdeithasol yn eu helpu i deimlo'n agosach at eu ffrindiau.

Er y gall cyfryngau cymdeithasol helpu plant i reoli cyfeillgarwch a gwneud cysylltiadau, mae risg o niwed hefyd. Efallai y byddant yn gweld cynnwys neu'n siarad â phobl a all ddylanwadu'n uniongyrchol arnynt.

Dyma rai enghreifftiau o sut:

Grym dylanwadwyr

Mae dylanwadwyr ar wefannau ac apiau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd yn gwneud hynny - dylanwadu ar eu dilynwyr. Yn anffodus, nid yw hyn bob amser mewn ffordd gadarnhaol.

Gallai postiadau a hyrwyddir gan ddylanwadwyr gynnwys eitemau nad ydyn nhw'n eu defnyddio mewn gwirionedd. Yn aml, mae'r rhain ar ffurf atchwanegiadau diet neu de, cynlluniau ffitrwydd a chynhyrchion eraill ysglyfaethu ar hunanddelwedd negyddol.

A astudiaeth gan Wunderman Thompson** canfuwyd bod 25% o blant 6-16 oed wedi penderfynu beth i’w brynu yn seiliedig ar yr hyn yr oedd dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol a blogwyr yn ei hyrwyddo.

Mae'n bwysig gwirio i mewn yn rheolaidd gyda diddordebau plant, yn enwedig o ran y bobl y maent yn eu dilyn ar-lein. Bydd hyn yn eich helpu i nodi unrhyw ddylanwadau a allai fod yn niweidiol.

Pwysau gan gyfoedion cyfryngau cymdeithasol

Canfu'r un ymchwil fod 28% o blant yn dibynnu ar farn eu ffrindiau am beth i'w brynu. Nid yw hyn yn newydd i'r cyfryngau cymdeithasol gan fod plant bob amser wedi dymuno i'r ffasiwn, tegan neu gasgladwy diweddaraf ymddangos yn 'cwl' ymhlith eu cyfoedion.

Fodd bynnag, y gwahaniaeth yn awr yw y gall y rhyngrwyd yn ôl pob golwg roi mwy o bwysau ar blant a phobl ifanc. Mae dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol, hysbysiadau rheolaidd, hysbysebion cyson a dylunio perswadiol i gyd yn gweithio gyda'i gilydd i annog gwariant.

Yn ogystal, gall sgamiau cyfryngau cymdeithasol ysglyfaethu ar hyn gyda hysbysebion wedi'u targedu neu negeseuon sy'n ymddangos fel pe baent yn dod gan ffrindiau.

Cynnydd mewn sgamiau ar-lein

Eicon SgamiauGwelodd pandemig Covid-19 gynnydd sylweddol yn nifer y sgamiau ar-lein. Mewn gwirionedd, a 2021 study wedi canfod cynnydd o 156% mewn twyll seiber ers 2017.

Mae hyn yn rhannol oherwydd y cynnydd yn nifer y defnyddwyr ar gyfryngau cymdeithasol. O’r herwydd, mae sgamwyr yn gweld mwy o gyfle i gamfanteisio ar bobl agored i niwed fel plant a phobl ifanc yn eu harddegau.

Ar ben hynny, data o Barclays yn dangos bod 54% o ddioddefwyr sgam ar-lein yn teimlo gormod o embaras i hyd yn oed riportio’r drosedd.

Cefnogir gan

Effeithiau cadarnhaol ar arferion rheoli arian plant

Dibynnu ar adolygiadau ac argymhellion cwsmeriaid

Ymchwil yn awgrymu bod tua 93% o gwsmeriaid yn darllen adolygiadau ar-lein cyn prynu cynnyrch. Yn wir, dywedodd 91% o bobl ifanc 18-34 oed eu bod yn ymddiried mewn adolygiadau ar-lein gymaint ag argymhellion personol. O ystyried y sefyllfa bresennol gyda COVID-19, bu cynnydd mewn siopa ar-lein yn ogystal â chynnydd yn y defnydd o gyfryngau cymdeithasol ac mae'r ddau yn gysylltiedig - mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cael effaith ar yr hyn rydyn ni'n ei brynu.

Yn ôl pob tebyg, mae'r defnyddwyr hynny y mae cyfryngau cymdeithasol yn dylanwadu arnynt bedair gwaith yn fwy tebygol o wario mwy o arian ar bryniannau. Mae cynnwys tymor byr ar wefannau fel Snapchat neu Instagram yn bwysig gan eu bod yn helpu brandiau i gysylltu â defnyddwyr ac yn enwedig pobl ifanc.

Dywedodd dros 75% o bobl ifanc eu bod yn ymddiried yn YouTubers dros hysbysebion ar y teledu a bu cynnydd yn y dylanwad y mae vlogwyr yn ei gael. Canfu’r ymchwil fod 95% o rieni’r UD yn teimlo ei bod yn bwysig cynnwys eu plant mewn pryniannau a oedd ar eu cyfer ac edrychodd 67% ar gynhyrchion ar-lein gyda’u plant i wneud hyn.

AdolygiadauEicon
Gall dylanwadwyr fod yn allweddol i ddatgelu sgamiau

Mae gan y dylanwadwyr hyn ran i'w chwarae - gyda niferoedd enfawr o ddilynwyr, llawer ohonynt yn blant a phobl ifanc, gallant yn hawdd rannu negeseuon pwysig am sgamiau neu broblemau ar-lein eraill i gynulleidfa a fydd yn gwrando arnynt. Yn ddiweddar, mae dylanwadwyr wedi bod yn rhannu straeon ynglŷn â sut maen nhw eu hunain wedi dioddef sgamiau ar-lein ac yn codi ymwybyddiaeth er mwyn atal yr un peth rhag digwydd i'w dilynwyr.

DylanwadwyrIcon
Gall llwyfannau cymdeithasol fod yn lle i ddod o hyd i fargeinion

Er gwaethaf y sgamiau amlwg y gallwch ddod o hyd iddynt ar gyfryngau cymdeithasol, gall hefyd fod yn lle i ddod o hyd i fargen. Gall dilyn cwmnïau parchus ar eu sianeli cyfryngau cymdeithasol roi bargeinion unigryw i danysgrifwyr neu fynediad cynnar at eitemau gwerthu. Yn wir, adroddwyd bod rhai cwmnïau yn ymateb i geisiadau ar-lein am ostyngiadau, ond mae hyn yn brin er y gall argymell eraill i gofrestru i dderbyn marchnata gan gwmni arwain at ostyngiadau i chi pe baech yn gwneud yr atgyfeiriad.

Byddwch yn wyliadwrus iawn o'r hysbysebion sy'n awgrymu y gallech chi, trwy hoffi tudalen, dderbyn cynhyrchion am ddim neu fynd i mewn i raffl - gall y rhain fod yn ffyrdd o gasglu'ch data.

EiconBargeinionCymdeithasol

Beth ddylai rhieni ei wybod am sgamiau cyfryngau cymdeithasol?

Byddwch yn siwr i adolygu cynigion yn agos

Anogwch eich plentyn i wneud ei ymchwil cyn rhannu manylion am gynigion ar gyfryngau cymdeithasol, yn enwedig os yw rhywbeth yn cael ei hysbysebu fel rhywbeth ‘am ddim’. Os yw'n edrych yn rhy dda i fod yn wir, yna mae'n debyg ei fod.

Yn gyflym, mae llawer o sgamiau cyfryngau cymdeithasol yn ymddangos yn ddilys. Er enghraifft, gallai sgamwyr gynnwys logo brand poblogaidd i ddal llygaid defnyddwyr a'u darbwyllo i glicio.

Helpu plant i ddysgu adnabod gwybodaeth ffug gyda Dod o hyd i'r Ffug.

Mae sgamiau yn ceisio casglu data

Mae sgamiau yn aml yn ceisio cynaeafu data a'i werthu i drydydd parti. Mae un sgam o'r fath yn honni ei fod yn dweud wrthych pwy sy'n ymweld â'ch proffil cyfryngau cymdeithasol. Mae hyn yn arbennig o ddeniadol i blant a phobl ifanc chwilfrydig sy'n llywio'r profiadau heriol o berthnasoedd a phoblogrwydd.

Fodd bynnag, mae'r cynigion hyn yn syml yn casglu data personol trwy ychwanegu malware i ddyfeisiau. Mae'r malware hwn yn casglu data personol ac nid yw'n gysylltiedig â'r llwyfan cyfryngau cymdeithasol dan sylw.

Yn aml, mae'r sgamiau hyn hefyd yn anfon neges at ffrindiau a dilynwyr i argymell y gwasanaeth iddynt. Mae hyn oherwydd bod ymchwil yn dangos ein bod yn llawer mwy tebygol o gredu argymhelliad gan ffrind. Felly, mae'r broblem yn lledaenu.

Dysgu am achosion o dorri rheolau data a chadw'n ddiogel gyda chyngor gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Efallai y bydd sgamwyr yn dynwared brandiau adnabyddus

Ymchwil gan Ofcom* wedi canfod bod 61% o blant 12-17 oed wedi nodi post cyfryngau cymdeithasol fel rhywbeth dilys oherwydd logo’r brand. Er bod y post dan sylw yn ddilys, gall sgamwyr ddefnyddio logos brand yn hawdd i gamarwain defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol. Ar ben hynny, mae rhai sgamiau yn anodd iawn i'w canfod oherwydd bod y gwefannau'n dynwared y rhai gwreiddiol yn dda iawn.

Mae'n hawdd canfod rhai sgamiau gyda gwallau sillafu a logos wedi'u newid ychydig. Fodd bynnag, mae eraill yn copïo brandiau a llwyfannau yn dda iawn, gan arwain at fwy o ddioddefwyr.

Yn ogystal, oherwydd ein bod mor gyfarwydd â gweld hysbysebion gan y brandiau hyn, gallai ddod yn anoddach i gael trefn ar rai go iawn o sgamiau.

Os yw'n ymddangos bod rhywbeth yn dod o frand:

  • ewch i wefan y brand yn uniongyrchol i gadarnhau bargeinion. Hysbysebir gostyngiadau a gwerthiannau ar gyfryngau cymdeithasol ond, os ydynt yn ddilys, byddant yn ymddangos ar y wefan swyddogol.
  • gwirio bod y proffil cyfryngau cymdeithasol yn ddilys. Mae'r rhan fwyaf o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn caniatáu i gwmnïau wirio eu cyfrifon. At hynny, dylai unrhyw broffil cyfryngau cymdeithasol gysylltu'n uniongyrchol â gwefan swyddogol y brand.
  • osgoi clicio ar ddolenni o gyfrifon anhysbys. Gwe-rwydo Gall ddigwydd trwy e-byst, testun a chyfryngau cymdeithasol, felly mae'n bwysig llywio'n uniongyrchol i'r wefan yn hytrach na thrwy ddolenni amheus.

Beth yw'r sgamiau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd?

Catfishing

Bydd rhywun yn esgus bod yn rhywun arall ar-lein er mwyn caffael arian neu wybodaeth bersonol gan unigolyn. Mae'r mathau hyn o sgamiau fel arfer yn cael eu targedu at y rhai sy'n chwilio am berthynas ramantus ac mae hyn yn rhywbeth i fod yn arbennig o ymwybodol ohono os ydych chi'n defnyddio gwefannau dyddio ar-lein.

clickbait

Delwedd neu destun wedi'i gynllunio i fachu ein sylw a'n hannog i glicio ar ddolen neu i ymgysylltu â darn o gynnwys fel fideo neu erthygl fer. Yn aml iawn bydd y cynnwys yn syfrdanol (nid ydych chi'n mynd i gredu hyn) nac yn cyflwyno cynnig (cyfle olaf, dim ond 3 ar ôl). Bydd Clickbait yn addo rhywbeth sy'n annhebygol iawn o ddigwydd.

Cael cyfoethog yn gyflym

Mae hyn yn amlwg yn disgyn i'r categori 'os yw'n edrych yn rhy dda i fod yn wir yna mae'n debyg' yw'r categori. Pe bai mor hawdd â hynny yna siawns na fyddai pawb yn ei wneud?

Dwyn hunaniaeth

Mae llawer ohonom yn postio llawer o wybodaeth ar gyfryngau cymdeithasol. Gall eraill gymryd hyn a'i ddefnyddio i ddwyn ein hunaniaeth. Mae enwau, cyfeiriadau, dyddiadau geni yn aml yn hawdd dod o hyd iddynt - hyd yn oed os nad ydych chi'n rhannu'ch DOB, bydd swyddi ar eich pen-blwydd gan deulu a ffrindiau yn dweud y bydd Happy 16th yn ei gwneud hi'n hawdd penderfynu. Mae cael cyfrif preifat yn bwysig, ond faint o'ch 537 o ddilynwyr ydych chi'n eu hadnabod mewn gwirionedd?

Gwe-rwydo

Defnyddio ein hoff lwyfannau cyfryngau cymdeithasol er mwyn cymryd ein data a'n gwybodaeth bersonol. Yn aml, gall y swyddi hyn ymddangos ar broffiliau ein ffrindiau i roi mwy o ddilysrwydd iddynt a golygu ein bod yn fwy tebygol o gael ein twyllo i glicio.

 

Sgamiau prynu

Mae'r rhain yn hysbysebion ffug ar wefannau ocsiwn neu gyfryngau cymdeithasol sy'n defnyddio delweddau dilys o eitemau i'ch perswadio i brynu rhywbeth. Fodd bynnag, pan gliciwch drwodd i'r wefan efallai y bydd yn edrych yn real ond mewn gwirionedd, mae'n safle wedi'i glonio sydd wedi'i sefydlu i gymryd manylion talu a phersonol heb y bwriad o anfon yr eitem a brynwyd.

Ysmygu

Mae hyn yn gwe-rwydo ond ar ddyfais symudol. Fel arfer, bydd gwenu yn defnyddio testunau (y mae pobl yn aml yn ymddangos yn ymddiried mwy ynddynt nag y byddent yn ei bostio ar gyfryngau cymdeithasol). Bydd un o'r rhai mwyaf cyffredin yn esgus bod o'ch banc neu gan gwmni dosbarthu parseli yn dweud wrthych nad oeddent yn gallu cyflwyno'r pecyn pwysig hwnnw rydych chi wedi bod yn aros amdano ac yn eich annog i glicio yma i drefnu casglu neu ddosbarthu ar ddyddiad arall.

 

Cwisiau a chystadlaethau

Yn aml iawn bydd y cwisiau hyn yn gofyn i ddefnyddwyr ateb 3 chwestiwn gyda'r addewid o gael eu rhoi mewn raffl i ennill tocynnau neu nwyddau. Ar ôl ateb y cwestiynau, fe'ch cymerir i wefan i fewnbynnu gwybodaeth bersonol fel y gallwch dderbyn y wobr os ydych yn ddigon ffodus i'w hennill. Gall yr un peth ddigwydd gydag arolygon - os cymerwch ran yn ein harolwg byr gallwch gael cyfle i ennill….

Pôl Diweddaraf
A all eich plentyn weld sgam cyfryngau cymdeithasol?
Ydych chi'n meddwl y gallai'ch plentyn sylwi ar sgam cyfryngau cymdeithasol?

A yw llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn ymwybodol o sgamiau?

Mae gan lwyfannau cyfryngau cymdeithasol bolisïau clir i amddiffyn defnyddwyr rhag sgamiau a chynnwys twyllodrus neu gamarweiniol. Mae'r llwyfannau hyn yn gorfodi'r polisïau hyn trwy wahardd defnyddwyr a gwrthod cynnwys o'r fath.

Yn 2020, er enghraifft, Gwrthododd TikTok dros 3.5 miliwn o hysbysebion a oedd yn torri eu polisïau a chanllawiau hysbysebu.

Er bod llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn cymryd camau yn erbyn twyll, dim ond pan fydd defnyddwyr yn gwneud adroddiadau y gallant wneud hynny. Dylai plant a phobl ifanc ddeall yr angen i roi gwybod am sgamiau er mwyn amddiffyn eraill.

#Ads a dylanwadwyr

Yn y DU, rhaid i ddylanwadwyr a vloggers ddatgelu pan fyddant yn derbyn taliad gan frand am hyrwyddo cynnyrch. Dylai hyn ddigwydd ar unrhyw gynnwys ar-lein, gan gynnwys fideos, postiadau cyfryngau cymdeithasol a blogiau. Mae gwneud hynny yn golygu bod natur y berthynas â'r brand yn glir. O'r herwydd, dylai defnyddwyr gwestiynu a yw'r hyrwyddiad yn ddilys - bod y dylanwadwr yn defnyddio'r cynnyrch - neu oherwydd y nawdd.

Mae angen i ddylanwadwyr wneud y bartneriaeth hon yn glir cyn unrhyw ymgysylltu â hi (cyn i ddefnyddiwr glicio ar neu agor unrhyw beth). Fodd bynnag, nid yw hyn bob amser yn digwydd. Gall adrodd am achosion lle nad yw wedi'i labelu'n briodol helpu'r platfform i weithredu.

CyberFirst yr NCSC

Sgrinluniau o straeon CyberFirst.

Dysgwch blant 11-14 oed sut i aros yn ddiogel ar-lein gyda CyberFirst - adnoddau gwersi gan yr NCSC.

EWCH I NCSC

Canllawiau sgamiau cyfryngau cymdeithasol o lwyfannau poblogaidd

Gweld beth mae'r llwyfannau canlynol yn ei wneud i fynd i'r afael â sgamiau cyfryngau cymdeithasol a dysgu sut i roi gwybod amdanynt.

Sut alla i amddiffyn fy mhlentyn rhag sgamiau cyfryngau cymdeithasol?

Mae llythrennedd digidol yn sgil sy'n datblygu dros amser. Yn ogystal â sicrhau plant yw'r oedran priodol ar gyfer y platfform maen nhw'n ei ddefnyddio, gall yr awgrymiadau canlynol helpu i'w cadw'n ddiogel rhag sgamiau cyfryngau cymdeithasol.

Cael sgyrsiau am sgamiau cyfryngau cymdeithasol

Os oes stori am sgam cyfryngau cymdeithasol yn y newyddion, gofynnwch i'ch plentyn amdano. Ydyn nhw wedi gweld y stori? Beth maen nhw'n ei feddwl? Ydyn nhw erioed wedi gweld rhywbeth tebyg ar-lein? Beth wnaethon nhw? Beth allent ei wneud os ydynt yn gweld y sgam ar-lein?

Ei drin fel sgwrs achlysurol yn seiliedig ar chwilfrydedd yn ystod taith gerdded neu yrru. Cofiwch fod pobl o bob oed yn dioddef sgamiau, nid plant a phobl ifanc yn unig.

Po fwyaf y byddwch yn siarad am faterion ar-lein fel sgamiau cyfryngau cymdeithasol, y mwyaf naturiol a normal y daw.

Gwiriwch osodiadau cyfryngau cymdeithasol

Mae'r rhan fwyaf o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn caniatáu i ddefnyddwyr reoli eu preifatrwydd. Er enghraifft, gallant ddewis pwy sy'n gweld eu cynnwys, pwy all gysylltu â nhw a pha gynnwys y maent yn ei weld yn eu porthiant.

Mae sefydlu preifatrwydd a diogelwch yn darparu rhwyd ​​​​ddiogelwch i amddiffyn plant rhag sgamiau cyfryngau cymdeithasol a mwy. Fodd bynnag, mae siarad am fywydau digidol plant yn rheolaidd hefyd yn hanfodol i'w diogelwch.

Ewch i'r canllawiau cam-wrth-gam hyn ar gyfer llwyfannau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd i ddechrau siarad â'ch plentyn am eu diogelwch ar-lein:

Neu edrychwch ar yr holl ganllawiau cyfryngau cymdeithasol yma.

Annog meddwl yn feirniadol

Mae hysbysebion ar gyfryngau cymdeithasol yn aml yn edrych yn ddilys ac yn annog defnyddwyr i glicio ar ddolen. O'r herwydd, mae'n arbennig o bwysig sicrhau ei fod yn arwain at y safle rydych chi'n ei ddisgwyl ac nid un sy'n edrych yn debyg.

Anogwch y plant i stopio a meddwl cyn clicio ar hysbysebion. Os oes amheuaeth, dylent bori i'r wefan eu hunain trwy beiriant chwilio neu'r URL.

Yn ogystal, atgoffwch nhw i beidio byth ag anfon arian na phrynu ar wefannau neu lwyfannau anhysbys. Dylent siarad â chi am brynu pethau, yn enwedig pan fyddant yn ansicr.

Mae ein canllaw meddwl beirniadol ar-lein Gall eich helpu i gefnogi eich plentyn wrth iddynt ddysgu sut i wneud dewisiadau cadarnhaol ar-lein.

Atgyfnerthu pwysigrwydd amddiffyn data personol

Atgoffwch y bobl ifanc y bydd eu banc yn gwneud hynny byth gofyn iddynt ddarparu manylion bancio personol ar-lein. Os bydd rhywun yn honni ei fod yn gweithio i'w banc neu sefydliad swyddogol arall, dylai eich plentyn gysylltu â'r sefydliad yn uniongyrchol.

Mae sgamwyr yn aml yn defnyddio tactegau i ddychryn dioddefwyr i ildio gwybodaeth bersonol. Felly, os yw'ch plentyn yn poeni y bydd rhywbeth yn digwydd, dylai ddod atoch chi.

Mae enghreifftiau o’r tactegau hyn yn cynnwys:

  • dweud wrth berchnogion cyfrifon bod gweithgarwch twyllodrus ar eu cyfrif
  • rhybuddio perchnogion cyfrifon bydd camau cyfreithiol yn cael eu cymryd yn eu herbyn os nad ydynt yn gweithredu

Rhowch wybod am sgamiau posibl bob amser

Os byddwch chi neu'ch plant yn dod yn ymwybodol o rywbeth sy'n edrych yn amheus ar-lein, mae'n bwysig gweithredu.

Adrodd sgamiau ar y platfform ac i Twyll Gweithredu. Action Fraud yw canolfan adrodd genedlaethol y DU ar gyfer twyll a seiberdroseddu. Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon, rhowch wybod fel hyn.

I'r rhai yn yr Alban, gallwch riportio sgamiau a thwyll yn uniongyrchol i'r heddlu.

Sut i amddiffyn pobl ifanc rhag sgamiau cymdeithasol

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella