BWYDLEN

Tech a Phlant

Pa sgiliau sydd eu hangen ar blant ar gyfer technoleg y dyfodol?

Mae arbenigwyr yn rhannu mewnwelediadau am y sgiliau sydd eu hangen ar blant a rhieni i baratoi ar gyfer technoleg yn y dyfodol.

Sut mae technoleg yn newid?

Oeddech chi'n gwybod y bydd 65% o blant yn gwneud swyddi nad ydyn nhw hyd yn oed yn bodoli eto?

Mae hyn yn ei gwneud hi'n anodd iawn i athrawon a rhieni baratoi plant ar gyfer byd gwaith. Fodd bynnag, nid yw'n amhosibl, meddai Becky Patel, Pennaeth Addysg Tech She Can. Y peth cyntaf yw deall beth sy'n newid.

Mae technoleg yn cael effaith fawr ar yrfaoedd y dyfodol ar draws pob diwydiant. Mae'n trawsnewid rolau swyddi, yn creu cyfleoedd gyrfa newydd ac yn mynnu sgiliau newydd.

Mae Becky yn esbonio ychydig o ffyrdd y mae technoleg yn siapio gyrfaoedd y dyfodol:

Awtomatiaeth ac AI

Efallai eich bod wedi clywed am ChatGPT yn y newyddion. Mae'n rhaglen gyfrifiadurol sy'n gallu ateb cwestiynau neu hyd yn oed gael sgyrsiau gyda chi. Mae llawer o ddadlau ynghylch ei ddefnydd anfoesegol fel myfyrwyr yn ei ddefnyddio i ysgrifennu traethodau. Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn ei ddefnyddio bob dydd yn y gwaith, yn enwedig i ddileu tasgau ailadroddus. Mae rhai cwmnïau eisoes yn ei ddefnyddio i ddrafftio contractau cyfreithiol neu hyd yn oed ysgrifennu erthyglau!

Dysgwch fwy am ddeallusrwydd artiffisial yma.

Trawsnewidiad digidol

Mae llawer o ddiwydiannau eisoes wedi'u trawsnewid yn llwyr oherwydd technoleg. Enghraifft glir yw siopa ar-lein yn hytrach nag ymweld â'r stryd fawr neu'r archfarchnad. Mae'n debygol y bydd y mathau hyn o drawsnewidiadau digidol yn parhau, gan arwain at gynnydd yn y galw am bobl â sgiliau marchnata digidol, dadansoddi data a seiberddiogelwch.

Mae gwasanaethau byw Tech She Can, sydd ar gael ar alw unrhyw bryd, yn esbonio sut mae technoleg newydd yn cael ei defnyddio ac yn cyflwyno plant i amrywiaeth o swyddi cyffrous y gallent eu gwneud yn y dyfodol.

Technolegau sy'n dod i'r amlwg

Mae cyflymder y newid yn gyflym mewn meysydd fel seiberddiogelwch, y cwmwl, dronau, deallusrwydd artiffisial (AI), realiti estynedig (AR) a rhith-realiti (VR). Mae ein hanimeiddiadau byr yn cyflwyno’r cysyniadau hyn mewn ffordd sy’n helpu i danio chwilfrydedd plant. Maent hefyd yn wych ar gyfer helpu rhieni ac athrawon i deimlo'n hyderus ynghylch siarad â phlant am y pynciau hyn.

Dysgwch fwy am ddysgu trochi trwy realiti estynedig yn y metaverse.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL

Sicrhewch adnoddau a chyngor personol am ddim i gadw ar ben y dechnoleg newydd a'r dechnoleg sy'n dod i'r amlwg.

CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL

Pa yrfaoedd technoleg sydd yna?

Gallai rhwystr i rai plant fynd i mewn i feysydd technoleg gynnwys diffyg ymwybyddiaeth. Gallai plant gael trafferth dod yn ddadansoddwr seiber neu beiriannydd cwmwl os nad ydyn nhw erioed wedi clywed am y rolau hynny.

Yn ogystal, er y bydd rhai gyrfaoedd mewn technoleg yn gofyn am sgiliau technegol penodol, mae rhai - fel rheolwr prosiect ar gyfer cwmni technoleg, er enghraifft - yn gofyn am sgiliau meddal trosglwyddadwy. Mae'r mathau hynny o yrfaoedd yn aml yn cael eu hanwybyddu fel rhai sy'n perthyn i'r diwydiant technoleg.

Mae'r mathau o yrfaoedd isod yn rhai enghreifftiau o'r hyn y gall plant ei wneud. Fodd bynnag, dim ond cyfran fach o'r gyrfaoedd technoleg sydd ar gael yw'r rhain. Os oes gan eich plentyn ddiddordeb yn y gobaith o gael gyrfa mewn technoleg, siaradwch ag ef am ei ddiddordebau a'i sgiliau i weithio allan yr hyn y gallai fod eisiau gweithio tuag ato.

Efallai y byddwch hefyd yn dod o hyd i ysbrydoliaeth drwy yr adnoddau gwersi ar-alw hyn gan Tech She Can.

Beth yw Tech She Can?

Mae Tech She Can ar genhadaeth i ysbrydoli mwy o blant, yn enwedig merched, i ystyried gyrfa mewn technoleg yn y dyfodol. Mae ei rhaglen o adnoddau addysgol rhad ac am ddim, o'r enw Tech We Can, yn gweithio i ysbrydoli bechgyn a merched i fod yn chwilfrydig am dechnoleg.

DYSGU MWY
Peirianneg

Pa fath o beirianwyr sy'n gweithio ym maes technoleg?

 • Peiriannydd meddalwedd: dylunio, datblygu a chynnal rhaglenni cyfrifiadurol.
 • Peiriannydd dysgu peiriannau: creu algorithmau sy'n gadael i gyfrifiaduron ddysgu a gwneud rhagfynegiadau am unrhyw nifer o bethau. Mae dysgu peiriannau yn rhan o Ddeallusrwydd Artiffisial.
 • Peiriannydd cwmwl: dylunio a chreu rhaglenni y gall eraill eu defnyddio i storio data a ffeiliau yn 'y cwmwl'. Mae enghreifftiau o dechnolegau cwmwl yn cynnwys Microsoft OneDrive a Google Drive.
 • Peiriannydd AI: datblygu technolegau deallusrwydd artiffisial newydd fel ChatGPT neu ddatblygu systemau fel chatbots ac algorithmau.
 • Peiriannydd sicrhau ansawdd: Profi cynhyrchion a meddalwedd digidol newydd i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn bodloni safonau pwysig.

Ysgrifennu a chreu

Pa fathau o yrfaoedd mewn technoleg sy'n greadigol?

 • Ysgrifennwr: ysgrifennu ar gyfer brandiau, gan gynnwys gwefannau, cyfryngau cymdeithasol a mwy. Gallai darpar awduron hyd yn oed ysgrifennu a hunan-gyhoeddi e-lyfrau ar draws gwahanol lwyfannau.
 • Artist digidol: creu gweithiau celf gydag offer digidol a all gefnogi apiau newydd, gemau fideo a mathau eraill o adloniant.
 • Crëwr Cynnwys: dadansoddi tueddiadau ac arferion cynulleidfa i greu cynnwys sy'n hysbysu neu'n difyrru. Fel arfer mae'n gofyn am ddealltwriaeth o farchnata a meysydd eraill fel ffotograffiaeth neu fideograffeg.
 • Animeiddiwr digidol: gweithio gyda thechnolegau gwahanol i greu animeiddiad ar gyfer teledu, ffilmiau a gemau fideo.
 • Dylunydd gwe: creu gwefannau sy'n edrych yn neis ac yn gweithredu'n dda at ba bynnag ddiben.
 • Dylunydd gemau: creu gemau fideo ar draws gwahanol lwyfannau, gan gynnwys ffôn symudol, PC a chonsol. Gallai hyn gynnwys creu stori ac ymddangosiad neu naws gêm.

Gwyddoniaeth

Pa fath o wyddonwyr sy'n gweithio ym maes technoleg?

 • Cyfrifiaduregydd: ymchwilio i wahanol feysydd yn ymwneud â chyfrifiadura, gan gynnwys deallusrwydd artiffisial, dysgu peirianyddol, systemau data a datblygu meddalwedd.
 • Gwyddonydd data: dadansoddi data o wahanol ffynonellau digidol at amrywiaeth o ddibenion, gan gynnwys dod o hyd i dueddiadau a phatrymau i helpu gyda gwneud penderfyniadau o fewn cwmnïau.
 • Gwyddonydd roboteg: ymchwilio a datblygu roboteg i gefnogi meysydd fel awtomeiddio.
 • Gwyddonwyr gwybyddol: y rhai sy'n ymchwilio i sut mae'r meddwl yn gweithio a sut mae bodau dynol yn rhyngweithio â thechnoleg. Gall hyn helpu datblygwyr gwe ac eraill mewn technoleg i greu offer a systemau sy'n cefnogi anghenion pobl.
 • Seryddwyr: gwyddonwyr sy'n gweithio gyda thechnoleg gofod fel telesgopau, synwyryddion a pheiriannau archwiliol i ddeall gofod allanol yn well.
 • Niwrowyddyddydd: defnyddio technoleg i ymchwilio a deall yr ymennydd dynol. Gallent hefyd gyfrannu at ddatblygiad systemau technoleg newydd i helpu i gefnogi dealltwriaeth gwyddonwyr o sut mae ymennydd yn gweithio ac yn gwella.

Pa sgiliau sydd eu hangen ar blant?

Gall technoleg agor drysau i blant, nid yn unig o ran sgiliau ond gyrfaoedd posibl yn y dyfodol, meddai Andy Robertson.

Yn aml dywedir wrth blant fod angen iddynt baratoi ar gyfer gyrfaoedd nad ydynt yn bodoli eto. Er bod rhywfaint o wirionedd yn hyn, mae llawer yr ydym yn ei wybod am y sgiliau a’r dechnoleg a fydd yn eu gwneud yn gyflogadwy yn y dyfodol.

Sut a phryd i ddefnyddio offer digidol

Dysgu defnyddio offer newydd fel ChatGPT a modelau iaith mawr cysylltiedig yn cael ei weld weithiau fel ffordd o osgoi'r gwaith caled o ysgrifennu traethodau neu ymchwil. Fodd bynnag, technoleg fel hyn mewn gwirionedd yn datblygu dealltwriaeth a gwybodaeth ddefnyddiol am ffyrdd o weithio sy'n hynod ddefnyddiol i gyflogwyr. Er enghraifft, gallai gwybod sut a phryd i ddefnyddio ChatGPT i arbed amser neu helpu i gynllunio fod yn sgil werthfawr i rai cwmnïau.

Yr allwedd yw gwybod pryd mae technoleg benodol yn ddefnyddiol i gynorthwyo gwaith mewn maes, a phryd mae'n llai defnyddiol. Er enghraifft, mae ChatGPT yn dda iawn am egluro a lleihau'r testun rydych chi'n ei ddarparu, ond nid yw cystal am ddod o hyd i wybodaeth fanwl ei hun yn gyson ac yn gywir.

Gan fod unrhyw un yn gallu cyrchu'r dechnoleg hon am ddim trwy borwr gwe, mae'n gwneud dysgu'n hygyrch i ystod eang o ddysgwyr. Yr hyn sy'n bwysig yw'r arweiniad ac anogaeth i athrawon a rhieni pan fo plant yn dangos diddordeb yn y meysydd hyn. Gall ymgorffori'r offer hyn yn y broses ddysgu, neu osod tasgau hwyliog i blant gartref, agor y drws i wybodaeth a galluoedd newydd sy'n ddefnyddiol ar gyfer y cyfleoedd swyddi hynny yn y dyfodol.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: EWCH I WEITHGAREDD

Ymchwil Achub o Faterion Digidol

Helpu plant i ddeall pryd a sut i ddefnyddio offer ar-lein fel ChatGPT a phroseswyr geiriau i gefnogi eu dysgu yn gadarnhaol.

EWCH I WEITHGAREDD

Llythrennedd cyfryngau a gwytnwch digidol

Mae llythrennedd yn y cyfryngau yn ymwneud â deall a defnyddio gwybodaeth. I blant, gallai hyn gynnwys y gallu i adnabod pan fydd angen gwirio ffeithiau ar rywbeth. Gallai hefyd gynnwys meddwl cyn iddynt rannu, datrys problemau a gwybod pryd i geisio cymorth.

Yn ogystal, mae gwydnwch digidol - y gallu i drin ac adfer ar ôl problemau a wynebir ar-lein - yn bwysig i blant sy'n llywio'r byd ar-lein. Mae'r gallu i adnabod problem a defnyddio'r offer sydd ar gael i'w datrys nid yn unig yn cadw eu gofod digidol yn bositif ond bydd yn eu helpu i ffynnu ac addasu mewn sefyllfaoedd newydd.

Sgiliau 'meddal', annhechnegol

Er y byddai'n gwneud synnwyr i ddisgwyl i adeiladu sgiliau mewn technoleg fynnu technoleg, dim ond rhan ohono yw hynny. Mae sgiliau meddal fel cyfathrebu, gweithio gydag eraill ac addasu i sefyllfaoedd newydd yn hawdd hefyd yn cefnogi gyrfa mewn technoleg.

Mae angen i ddatblygwr gwe, er enghraifft, feddu ar sgiliau technegol yn ogystal â'r gallu i weithio gyda thîm i gyrraedd nod a rennir. Mae angen sgiliau cyfathrebu da arnynt fel y gallant rannu cynnydd, gofyn cwestiynau a symud ymlaen gyda phrosiectau.

Wrth i blant wynebu profiadau newydd, bydd parodrwydd i addasu, dysgu a chydnabod lle mae angen iddynt uwchsgilio yn eu helpu i lwyddo beth bynnag yw eu nod.

A oes gan rieni'r sgiliau cywir?

Fel oedolion a hyd yn oed plant, nid ydym yn cael eu haddysgu i ffyrdd o ddysgu digidol, meddai Rich Burn.

Amlygodd y Prif Swyddog Gweithredol Liz Williams o Future Dot Now y pwynt hwn yn ddiweddar pan gafodd ei gwahodd i San Steffan i drafod y bwlch sgiliau digidol. “Yn ddiwylliannol, mae angen iddo newid,” meddai. “Rydyn ni'n cymryd yn ganiataol, os ydyn ni'n rhoi rhywbeth sy'n hawdd ei ddefnyddio i rywun, y byddan nhw'n gallu ei weithio allan. Mae angen i hyn newid, mae angen i ni eu hyfforddi ynddo.”

Felly, nid oes yr un ohonom yn cael ein haddysgu'n ddigidol. Ac eto, fel oedolion, cawn ein gwthio i’r byd digidol, boed hynny yn ein bywydau cymdeithasol neu yn y gwaith. Mae rhai ohonom yn mabwysiadu'r trawsnewidiadau mewn technoleg a digidol gyda brwdfrydedd ond nid yw llawer yn gwneud hynny.

Pam mae rhai oedolion yn cael trafferth?

O ran technoleg, efallai mai’r rheswm dros ei chamddefnydd yw:

 • Ofn: Mae gan lawer ofn: ofn newid, ofn camddealltwriaeth, ofn eu bod y tu ôl i eraill.
 • Diffyg cymhelliant: Nid yw llawer yn teimlo eu bod wedi'u cymell i ddefnyddio technoleg ac efallai y byddant yn gofyn pam mae angen iddynt ei deall.
 • Diffyg ymddiriedaeth: Nid yw llawer o oedolion hyd yn oed yn ymddiried mewn technoleg.

Os bydd plant yn tyfu i fyny gyda thechnoleg 'hawdd ei defnyddio', efallai y byddan nhw'n datblygu bylchau mewn sgiliau digidol pan ddaw'n fater o dechnoleg fwy cymhleth. Maent wedyn yn dod yn oedolion sydd â diffyg hyder i drin technoleg newydd yn y gweithle a thu hwnt.

Sut gallai hyn effeithio ar blant?

Nid yw rhieni'n dueddol o atgyfnerthu unrhyw beth y maen nhw'n ei ofni neu nad ydyn nhw'n ymddiried ynddo'i hun yn gadarnhaol, meddai Rich. Mae angen i rieni ac oedolion sy'n gweithio gyda phlant fyfyrio ar eu llythrennedd digidol eu hunain. Os nad ydyn nhw eu hunain yn meddwl am eu rhyngweithio cadarnhaol a negyddol eu hunain, gan addasu eu defnydd o dechnoleg yn unol â hynny, efallai y byddan nhw'n cael trafferth trosglwyddo'r sgiliau hyn i'w plant.

Yn wir, Dengys ymchwil Internet Matters bod rhieni sy'n teimlo'n fwy hyderus ar-lein yn fwy tebygol o weld pethau cadarnhaol y rhyngrwyd.

Sut i ddatblygu sgiliau i gefnogi plant

Mae Rich Burn yn cynnig yr awgrymiadau canlynol i gefnogi oedolion i helpu i baratoi plant ar gyfer dyfodol llawn technoleg.

Ymgysylltwch â'r un cynnwys

Ymgysylltwch â'r un cynnwys sydd o ddiddordeb i'ch plant. Byddwch yn bresennol a cheisiwch ddeall cymaint â phosibl am y dirwedd ddigidol y mae eich plentyn yn rhyngweithio ag ef i gefnogi gwell dealltwriaeth.

Gallai hyn edrych fel ymuno â gemau ar-lein, neu ddefnyddio'r un llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae'n golygu eich bod chi'n dod i ddeall sut mae'r apiau a'r llwyfannau'n gweithio a'r peryglon i'w hosgoi. Yn ogystal, rydych chi'n cael cipolwg ar y pethau cadarnhaol yn y lleoedd ar-lein hyn.

Fel rhieni, allwn ni ddim cilio oddi wrth dechnoleg na’r byd digidol. Mae'n rhaid i ni addasu a dysgu ei gofleidio. Wedi'r cyfan, ni fydd ond yn tyfu ac yn dod yn rhan hyd yn oed yn fwy presennol o fywydau'r genhedlaeth nesaf.

Dysgwch am chwarae gemau fideo gyda'ch plentyn yma.

Daliwch ati i gyfathrebu'n agored

Daliwch i siarad â'ch plentyn am sut mae'n defnyddio ei ofodau ar-lein a pham.

Er enghraifft, efallai y bydd eich plentyn eisiau creu cynnwys ar gyfer llwyfannau fel YouTube neu TikTok. Wedi'r cyfan, mae'n weithgaredd hwyliog i'w wneud gyda'u ffrindiau. Fodd bynnag, a ydynt yn deall goblygiadau postio cynnwys ar-lein? Ydyn nhw'n gwybod am y niwed posibl neu sut i'w trin?

Mae trafod y rhyngweithiadau hyn nid yn unig yn helpu plentyn i feddwl yn feirniadol am ei ofod digidol; mae hefyd yn eich helpu i ddysgu am lwyfannau a gwybodaeth eich plentyn ar ddelio â mater. Mae naratif agored, cadarnhaol yn caniatáu i'r ddau barti addasu ac aros 'mewn rheolaeth' o'u bywydau digidol.

Gweler cyngor i ddechrau sgyrsiau am fywyd digidol eich plentyn.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Arhoswch ar ben y dechnoleg ddiweddaraf, materion a diogelwch ar-lein i helpu plant i adeiladu eu sgiliau.

COFRESTRWCH NAWR

5 awgrym i adeiladu sgiliau plant mewn technoleg

Mae Becky Patel o Tech She Can yn rhannu camau isod y gall rhieni eu cymryd i helpu i baratoi plant ar gyfer y dyfodol

Annog chwilfrydedd

Meithrin cariad at ddysgu, archwilio a datrys problemau. Anogwch y plant i ofyn cwestiynau a cheisio atebion yn annibynnol.

Cyflwyno technoleg

Darparu mynediad at dechnoleg ac adnoddau addysgol sy'n briodol i'r oedran. Anogwch archwilio ac arbrofi ymarferol gyda chodio, roboteg ac offer digidol. Gall rhieni ac athrawon ddefnyddio ein pecynnau gwersi, p'un a ydynt yn gwybod llawer am dechnoleg neu ychydig.

Defnyddiwch fodelau rôl

Cyflwynwch blant i ysbrydoli unigolion mewn meysydd sy'n ymwneud â thechnoleg trwy lyfrau, rhaglenni dogfen neu ddefnyddio ein fideos model rôl, sy'n cynnwys menywod yn gynnar yn eu gyrfaoedd technoleg yn siarad am eu llwybrau gyrfa a'r hyn maen nhw'n ei garu am weithio ym maes technoleg.

Os yw plentyn yn gweld rhywun tebyg mewn gyrfa, mae'n fwy tebygol o weld ei hun yn yr un yrfa. Mae hyn yn arbennig o bwysig i blant nad ydynt efallai'n gweld yr enghreifftiau hyn yn eu bywyd o ddydd i ddydd.

Cefnogi addysg STEM

Eiriol dros addysg STEM o ansawdd uchel mewn ysgolion a chwilio am raglenni neu weithdai allgyrsiol sy'n hyrwyddo sgiliau technoleg. Gallwch hefyd ofyn i hyrwyddwr Tech We Can ymweld â'ch ysgol i gyflwyno gwers ysbrydoledig.

Canolbwyntiwch ar sgiliau meddal

Helpu plant i ddatblygu sgiliau cyfathrebu cryf, gwaith tîm, gallu i addasu a meddwl yn feirniadol, gan fod y rhain yn werthfawr mewn unrhyw yrfa. Wrth i dechnoleg ddatblygu a newid yn gyflym, mae cyflogwyr yn chwilio am angerdd a pharodrwydd i ddysgu pethau newydd, yn aml uwchlaw sgiliau technoleg-benodol.

Cwrdd â'r arbenigwyr

Cael mwy o fewnwelediad i arbenigedd pob cyfrannwr i'r canllaw hwn.

Pennaeth Rheolwr Partneriaeth Sgiliau Digidol yn yr Adran Gwyddoniaeth, Arloesedd a Thechnoleg, Rich Burn.
Rich Burn

Rheolwr Partneriaeth Sgiliau Digidol

Mae Rich Burn yn disgrifio’i hun fel “marchnatwr wrth galon gydag angerdd dros helpu i gyflwyno prosiectau Cymorth a Sgiliau BBaCh digidol ar draws sawl rhanbarth. Rwy’n edrych ar yr elfen ‘ddynol’ mewn digidol a sut rydyn ni i gyd yn llywio gwaith a bywyd trwy lens ddigidol.”

Ar hyn o bryd mae Rich yn gweithio gyda'r Adran Gwyddoniaeth, Arloesedd a Thechnoleg (DSIT) i helpu i bontio'r bwlch Sgiliau Digidol.

Dolenni defnyddiol gan Rich

Headshot o Becky Patel, Pennaeth Addysg a Dysgu yn Tech She Can.
Becky Patel

Pennaeth Addysg a Dysgu Tech She Can

Mae gen i dros 10 mlynedd o brofiad addysgu ar lefel ysgol gynradd ac uwchradd. Rwyf wedi cael y pleser o weithio gyda'r Tech Mae hi'n Gall tîm ers 2019 ac rwy'n arwain ar greu a darparu ein Tech Gallwn adnoddau addysgol.

Rwy'n hynod falch o ba mor bell y mae'r adnoddau Tech We Can rydym yn eu cynnig i athrawon, rhieni a myfyrwyr wedi tyfu dros y blynyddoedd diwethaf. Rwy'n angerddol am sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn ehangu eu gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt mewn gyrfaoedd technoleg. Ni all plant anelu at fod yr hyn nad ydynt yn gwybod sy'n bodoli, a dyma lle mae Tech We Can yn chwarae rhan mor bwysig.

Gallwch ddilyn Tech She Can ymlaen Twitter or Facebook. Neu, tanysgrifio i'w cylchlythyr.

Llun o'r arbenigwr gemau Andy Robertson.
Andy Robertson

Arbenigwr technoleg teulu

Andy Robertson mae ganddo dri o blant ac mae wedi ysgrifennu am dechnoleg i deuluoedd ers 15 mlynedd. Mae'n arbenigwr technoleg teulu llawrydd i'r BBC ac ysgrifennodd y llyfr Taming Gaming i rieni ochr yn ochr â'r Cronfa Ddata Hapchwarae Teuluol.

Archwiliwch fwy o ganllawiau technoleg

Darllenwch fwy o ganllawiau Tech a Phlant i gadw plant yn ddiogel gyda thechnoleg y dyfodol.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella