BWYDLEN

Chwarae Gyda'n Gilydd / Chwarae'n Doeth

Mynnwch gyngor i wneud hapchwarae yn hwyl, yn gyfrifol ac yn ddiogel i'r teulu cyfan.

Canllawiau oedran gemau

Mae Ian Wright yn rhannu buddion cymryd rhan mewn gemau plant i'w helpu i chwarae'n gyfrifol
Arddangos trawsgrifiad fideo
Chwaraeais fideogames gyda fy mhlant, ac rwy'n dal i'w chwarae nawr gyda fy neiniau. Rwy'n ei chael hi'n ffordd wych o gysylltu â nhw a chael hwyl. Ond dwi'n gwybod y gall hyn fod yn estron i rai rhieni.

Gall hapchwarae fod yn wych i'ch plant, serch hynny. Fel pêl-droed, gall eu cadw mewn cysylltiad â ffrindiau, eu dysgu am gydweithrediad a phwysigrwydd ymarfer. Gall ddangos iddynt sut i ganolbwyntio a magu eu hyder.

Ond os ydych chi'n pendroni am yr hyn y mae eich plant yn ei wneud wrth chwarae gemau fideo a faint o amser maen nhw'n ei dreulio, yna mae help ar gael.

Os cymerwch yr amser i gymryd rhan, gall y teulu cyfan fwynhau gemau fideo yn ddiogel ac yn gyfrifol.

Mae hynny'n golygu siarad â'ch plant, darganfod pa gemau maen nhw'n eu hoffi ac a ydyn nhw'n briodol i'w hoedran. Darganfyddwch gyda phwy maen nhw'n hoffi chwarae a pha mor aml maen nhw'n ei wneud. Trafodwch pa mor aml y dylen nhw fod yn chwarae ac am ba hyd.

Ond i gymryd rhan yn iawn, byddwn i'n dweud eich bod chi'n cael llawer o chwarae gyda'ch plant. Mae wedi rhoi dealltwriaeth iawn i mi o pam eu bod yn mwynhau chwarae cymaint ac yn ei gwneud yn llawer haws siarad amdano.

Byddwch chi'n gwybod sut maen nhw'n treulio'u hamser a bydd yn eich helpu chi i'w helpu i chwarae'n ddiogel ac yn gyfrifol.

Fel rhiant a nain a taid rwy'n cael nad oes gennych amser i wneud hyn bob amser, felly mae gosod rhai cyfyngiadau rhesymol ar gyfer chwarae ar eu pennau eu hunain hefyd yn syniad da.

Yn ôl Internet Matters, mae ychydig dros draean y rhieni wedi gosod rheolaethau ar systemau hapchwarae eu plant. Mae hynny'n isel.

Mae llawer o rieni o'r farn bod sefydlu rheolyddion yn gymhleth. Ond bydd gan bob platfform - consol neu fel arall - ganllaw cam wrth gam ac mae'r mwyafrif sydd wedi sefydlu rheolyddion ar eu consol yn dweud ei bod yn rhyfeddol o hawdd ei wneud.

Mae gwybod beth sydd gennych reolaeth drosto yn helpu i wneud eich meddwl yn gartrefol. Dyma hefyd pam mae llawer o rieni yn cadw'r system gemau mewn ystafell deulu, nid yn ystafell wely'r plant, fel y gallant gadw golwg ar yr hyn sy'n digwydd.

Efallai na fydd yn ymddangos yn debyg iddo bob amser, ond mae ein plant a'n neiniau wrth eu boddau pan fyddwn ni'n cymryd diddordeb.

Felly, cymerwch ran a gwnewch chwarae gyda'ch gilydd a siarad â'ch plant am yr hyn maen nhw'n ei wneud yn normal, ar-lein ac oddi ar-lein, fel y gallwch chi deimlo'n hyderus eu bod nhw'n hapchwarae yn ddiogel ac yn gyfrifol.

Cymryd rhan

Cymerwch ddiddordeb gweithredol yn yr hyn y mae eich plentyn yn ei wneud a dewch yn agosach at y gemau maen nhw'n eu chwarae.

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Mae hapchwarae yn ffordd hwyliog a chymdeithasol i blant dreulio amser ar-lein, gan annog gwaith tîm a datblygu sgiliau. Er mwyn helpu plant i wneud y gorau o'u hamser, mae un neu ddau o bethau i'w cofio:

 • Graddfeydd oedran gêm: Mae gan bob gêm raddfeydd oedran clir i'ch helpu chi i benderfynu a yw'n addas i'ch plentyn
 • Swyddogaethau sgwrsio: Mae llawer o gemau bellach yn cynnwys swyddogaethau sgwrsio felly mae'n bwysig deall sut mae'ch plentyn yn rhyngweithio â phobl wrth chwarae
 • Rhifynnau ar-lein: Os yn y sefyllfa anffodus mae seiberfwlio neu 'alaring' yn digwydd yn ystod strategaethau ymdopi gameplay ac mae mecanweithiau adrodd ar gael i'ch cefnogi chi a'ch plentyn
 • Gwariant yn y gêm: Mae llawer o gemau bellach yn cynnwys ffyrdd i blant wella eu profiad trwy ddefnyddio arian go iawn i brynu eitemau yn y gêm fel ategolion ar gyfer afatarau. Ar rai platfformau, yn aml gellir rheoli'r rhain trwy ddefnyddio rheolyddion a gosodiadau rhieni
 • Offer i reoli amser sgrin: Mae gan y mwyafrif o gonsolau a rhai llwyfannau hapchwarae ffyrdd y gallwch chi a'ch plentyn aros ar ben yr amser a dreulir yn chwarae gemau i sicrhau bod plant yn cymryd seibiannau rheolaidd o gameplay

Am fwy o gyngor edrychwch ar ein Canllaw Hanfodion Hapchwarae Ar-lein i ddysgu mwy o awgrymiadau i'ch grymuso i gael sgyrsiau ystyrlon â'ch plant ynghylch eu gameplay a'u helpu i ddatblygu arferion hapchwarae da.

Dewis y gemau gorau

Gemau gwych yw'r rhai sy'n herio ac yn dysgu rhywbeth y gall eich plentyn ei ddefnyddio yn y byd go iawn, gan ddod â phrofiadau bywyd mewn ffyrdd newydd. Er mwyn eich helpu i ddewis y gemau gorau i'ch plentyn rydym wedi creu rhestr wirio yn amlinellu beth i edrych amdano.

Ewch i'r Canllaw Dewis Gemau am gefnogaeth bellach.

Mewn partneriaeth â

 • Mynediad gemau ‌level i'ch rhoi ar ben ffordd a chwarae‌ ‌as‌ ‌a‌ ‌family‌ ‌this‌ ‌summer‌
  Eicon amser
  Darllenwch funud 2
 • Gemau a / neu lansiadau gorau i deuluoedd gêmio gyda'i gilydd yn ddiogel yn ystod gwyliau'r haf
  Eicon amser
  Darllenwch funud 2
 • Yr hyn y mae'r ymchwil yn ei ddweud wrthym am hapchwarae
  Eicon amser
  Darllenwch funud 2
RHANNWCH Y CYNNWYS HWN

Gwyliwch y rhestr chwarae: Mamau Ellie Gibson a Helen Thorn ar yr hyn y mae angen i bob rhiant ei wybod am hapchwarae yn ddiogel


Ydy'ch plentyn yn chwarae FIFA?

Gweler sut Amser Chwarae FIFA yn gallu'ch helpu chi a'ch plentyn i ddysgu am osod terfynau ar sut rydych chi'n chwarae.

Gosod ffiniau i annog hapchwarae diogel a chyfrifol

Dysgu mwy am reolaethau ac offer rhieni sydd ar gael i reoli sut mae'ch plant yn rhyngweithio ac yn ymgysylltu â'r gemau maen nhw'n eu chwarae a'u hannog i ddatblygu arferion gemau iach.

Amser a ffiniau sgrin

Er y gall hapchwarae fod yn ffordd wych i blant dreulio eu hamser ar-lein, gall cymryd yr amser i osod rhai rheolau digidol o amgylch yr amser a dreulir yn chwarae gemau, rhyngweithio yn ystod gameplay a'r mathau o gemau y dylent eu chwarae helpu i sicrhau cydbwysedd iach rhwng eu har-lein a gweithgareddau all-lein. Edrychwch ar fwy awgrymiadau i helpu plant i reoli eu gameplay.

Gallwch hefyd ddarllen ein herthygl 'Beth i'w wneud os bydd hapchwarae yn mynd allan o law' i helpu plant i reoli eu hemosiynau pan fydd hapchwarae yn effeithio ar eu hwyliau.

Syniadau da gemau iach

Dim ond ychydig o ffyrdd i annog pobl ifanc i ddatblygu arferion hapchwarae da yw annog plant i gymryd seibiannau rheolaidd o gameplay, gwneud hapchwarae yn weithredol a gwybod strategaethau ymdopi i'w defnyddio pan fo angen. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar ein Canllaw Syniadau Da Hapchwarae Iach.

 • Chwarae Cadarnhaol: Rhoi'r offer a'r wybodaeth i chi i helpu'ch plant i chwarae'n smart
  Eicon amser
  Darllenwch funud 2
 • Amser Chwarae: Pam rwy'n credu bod gemau fideo yn dda i blant
  Eicon amser
  Darllenwch funud 5
 • Sut i osod rheolaethau ar gemau a chonsolau
  Eicon amser
  Darllenwch funud 5
 • Deall sgôr oedran gemau
  Eicon amser
  Darllenwch funud 2
 • Templed cytundeb teulu digidol
  Eicon amser
  Darllenwch funud 2
 • Cefnogi profiad gofal plant i gadw'n ddiogel wrth hapchwarae
  Eicon amser
  Darllenwch 7 munud
 • Cefnogi plant SEND i aros yn ddiogel wrth hapchwarae
  Eicon amser
  Darllenwch funud 2

Cefnogwch eu datblygiad

Deall sut y gall hapchwarae fod o fudd i ddatblygiad sgiliau a lles eich plentyn.

Buddion hapchwarae

Gall hapchwarae gynnig ystod o fuddion i blant o helpu plant iau i ddatblygu sgiliau dysgu cynnar i wella cof, cyflymder yr ymennydd a chanolbwyntio. Mae yna hefyd sgiliau corfforol a chymdeithasol y gall plant elwa ohonynt hefyd wrth chwarae gemau penodol.

I ddysgu mwy am sut y gellir defnyddio hapchwarae i helpu i gefnogi datblygiad plant mewn ystod o feysydd ymwelwch â'n Canllaw Buddion Hapchwarae.

 • Just Jack - profiad cadarnhaol yn y byd digidol
  Eicon amser
  Darllenwch funud 2
 • Mae mam SEND teen yn rhannu effaith gadarnhaol technoleg ar ei phlentyn
  Eicon amser
  Darllenwch funud 2

Canllawiau hapchwarae poblogaidd ar-lein


Cyngor wedi'i greu gyda chefnogaeth Games Expert Andy Robertson

Ymweld â chyngor hwb gemau 

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella