BWYDLEN

Tech a Phlant

Beth yw dyfodol
technoleg cynorthwyydd llais?

O Siri i Alexa, gwelwch yr hyn y mae arbenigwyr yn ei ddweud am dechnoleg cynorthwyydd llais a beth i'w ddisgwyl ar gyfer y dyfodol.

Beth yw technoleg cynorthwyydd llais?

Mae'r rhan fwyaf o blant yn defnyddio cynorthwywyr llais yn eu bywyd bob dydd trwy dechnoleg Siri neu Google ar ffonau smart. Ond mae cynorthwywyr rhithwir, a chynorthwywyr llais yn arbennig, yn gweithio mewn ffyrdd unigryw i gefnogi defnyddwyr.

Mae cynorthwywyr llais (VAs) yn fath o dechnoleg sy'n defnyddio deallusrwydd artiffisial i ymateb i orchmynion llais. Gall ystod o ddyfeisiadau ddefnyddio'r dechnoleg hon - o smartwatches i siaradwyr craff - i gefnogi defnyddwyr.

Mae'r rhan fwyaf o blant yn defnyddio technolegau cynorthwywyr llais trwy ddyfeisiau eu rhieni (fel Siri ar iPhones neu Google Assistant ar Androids). Neu, efallai y byddan nhw'n defnyddio VAs trwy siaradwyr craff gartref (fel Amazon Echo neu Google Home). Cynorthwywyr llais yw'r allwedd i gartrefi craff lle gall teuluoedd reoli goleuadau, gwres a dyfeisiau eraill gyda cheisiadau syml.

Sut mae'n gweithio?

Mae VAs yn defnyddio gwahanol brosesau i weithio. Pan fyddwch chi'n rhoi gorchymyn, mae'n defnyddio proses o'r enw Cydnabod Lleferydd Awtomatig (ASR). Mae ASR yn broses sy'n defnyddio dysgu peirianyddol neu ddeallusrwydd artiffisial i droi gorchmynion llais yn destun.

Unwaith y bydd y gorchymyn llais yn dod yn destun, mae'r cynorthwyydd llais yn ceisio gwneud synnwyr o'r gorchymyn testun. Mae'n gwneud hyn gan ddefnyddio rhywbeth o'r enw Prosesu Iaith Naturiol (NLP). Mae NLP yn dilyn rheolau iaith ddynol i wneud synnwyr o orchmynion.

Infograffeg yn dangos sut mae technoleg cynorthwyydd llais yn gweithio.

Nesaf, mae'r dechnoleg cynorthwyydd llais yn nodi'r ystyr y tu ôl i'r gorchymyn. Yna mae'n defnyddio ei sylfaen wybodaeth i ddod o hyd i'r ymateb cywir. Ar ôl i'r dechnoleg ddod o hyd i ymateb addas, mae'n ateb trwy droi ymateb testun yn ôl yn ymateb lleferydd.

Wrth gwrs, mae'n gwneud hyn i gyd bron yn syth ar gyfer y rhan fwyaf o orchmynion. Fel y cyfryw, efallai y gallwn ddeall pam nad yw rhai ymatebion bob amser yn gywir.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL

Sicrhewch adnoddau a chyngor personol am ddim i gadw ar ben y dechnoleg newydd a'r dechnoleg sy'n dod i'r amlwg.

CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL

Sut mae plant yn defnyddio cynorthwywyr llais?

Yn 2018, roedd 94% o blant mewn astudiaeth yn yr UD eisoes wedi defnyddio rhyw fath o dechnoleg cynorthwyydd llais.

Mae adroddiadau astudio, cyd-awdur gan Yr Athro Svetlana Yarosh, hefyd fod 96% o rieni yn defnyddio rhyw fath o gynorthwyydd llais. Fodd bynnag, roedd rhieni'n fwy tebygol o ddefnyddio'r dechnoleg yn anaml. Dywedodd plant, ar y llaw arall, eu bod yn defnyddio VAs yn aml. Pan ofynnwyd iddynt pa mor aml yr oeddent yn defnyddio’r dechnoleg, adroddodd y plant yn fwyaf cyffredin “weithiau lluosog y dydd.”

Mae 2019 Plentyndoeth Canfu'r adroddiad hefyd fod 1 o bob 4 plentyn eisoes yn byw mewn cartref gyda chynorthwyydd llais. Gyda VA yn y cartref, cynyddodd mynediad i'r dechnoleg.

Mae'r niferoedd hyn yn debygol o gynyddu yn y blynyddoedd diwethaf.

Dywed Dr Yarosh fod plant yn tueddu i ddefnyddio cynorthwywyr llais mewn ffyrdd chwareus neu i gwblhau rhai tasgau. Er enghraifft, gallai plentyn ofyn i Alexa ddweud geiriau doniol neu ddefnyddio'r ddyfais i droi goleuadau ymlaen neu i ffwrdd. Yn ogystal, dywed Yarosh y gall VAs gefnogi “chwilfrydedd ar hap” plant am eu byd.

Ystadegau o ymchwil

Canfu ein harolwg tracio fod 49% o blant yn defnyddio seinyddion clyfar gartref.

Yn ôl Plentyndoeth, Mae gan 35% o blant 5-18 oed eu siaradwr craff eu hunain.

Ymchwil gan TalkTalk Canfuwyd bod dwy ran o dair o rieni yn defnyddio cynorthwywyr llais i helpu eu plant gyda gwaith cartref.

Yn ein adroddiad 2020, Dywedodd 62% o deuluoedd eu bod yn berchen ar ddyfais gyda thechnoleg cynorthwyydd llais.

Yn yr un adroddiad, dywedodd 66% o bobl ifanc eu bod yn defnyddio technoleg cynorthwyydd llais bob dydd.

Yn ogystal, dywedodd 53% o bobl ifanc yn eu harddegau eu bod yn defnyddio cynorthwywyr llais i chwilio am wybodaeth.

Dyfodol cynorthwywyr llais

Mae defnydd cynorthwywyr llais wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf. A chyda datblygiadau mewn AI, mae yna lawer o bosibiliadau ar gyfer dyfodol technoleg cynorthwyydd llais.

Gall cynorthwywyr llais wrando ar orchmynion, ateb cwestiynau a rheoli dyfeisiau clyfar eraill yn eich cartref. Eisoes yn ddarn eithaf datblygedig o dechnoleg, bydd yn parhau i ddatblygu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Mae Dr. Yarosh yn rhagweld y bydd mwy o ddefnydd o AI cynhyrchiol gyda'r cynorthwywyr llais hyn. Wrth iddynt weithio ar hyn o bryd, mae defnyddiwr yn gofyn cwestiwn ac yn cael ymateb. Fodd bynnag, yn wahanol i offer fel ChatGPT, ni all cynorthwywyr llais ar hyn o bryd ddeall cyd-destun ar draws cyfnewidiadau lluosog, dysgu o ryngweithio blaenorol na deall gorchmynion neu gwestiynau cymhleth.

Mae Amazon eisoes yn datblygu integreiddiadau AI cynhyrchiol yn eu dyfeisiau Echo. Mewn gwirionedd, dywed y cwmni y bydd ei synwyryddion Echo hefyd yn gallu prosesu ciwiau di-eiriau mewn sgyrsiau.

Arjun Venkataswamy, Mae Uwch Reolwr Cynnyrch ar gyfer Alexa Kids yn Amazon yn tynnu sylw at fwynhad plant o gynorthwywyr AI. Dywed, wrth i gynorthwywyr llais ddod yn “fwy sgyrsiol a galluog, fe fyddan nhw hefyd yn dod yn fwy defnyddiol a deniadol i blant eu defnyddio.”

Cyhoeddodd Google hefyd Assistant with Bard ym mis Hydref 2023 a fydd yn cefnogi swyddogaethau presennol Cynorthwyydd Google. Y nod yw helpu defnyddwyr i gael profiadau mwy personol ac ymatebol.

Mae'n debyg y bydd cwmnïau technoleg VA eraill yn dod o hyd i ffyrdd eraill o ddefnyddio AI cynhyrchiol hefyd.

Byw'r dyfodol

Yn 2020, gwnaethom ryddhau ein hadroddiad, Byw'r dyfodol: Y teulu technolegol a'r cartref cysylltiedig. Amlinellodd yr Athro Lynne Hall o Brifysgol Sunderland sut olwg fyddai ar y cartref cysylltiedig. Dyma 5 rhagfynegiad a wnaed am gynorthwywyr llais.

Cymylu'r llinellau rhwng VAs a chartref

Mwy o gartrefi craff

Bellach gall cynorthwywyr llais fel Alexa a Google Assistant redeg y cartref hefyd. Gyda'r caledwedd cywir, gallwch reoli goleuadau, gwresogi a hyd yn oed bleindiau trwy orchymyn y VA.

Yn ogystal, gall y cynorthwywyr llais hyn drefnu'ch diwrnod, difyrru'r teulu a chefnogi chwilfrydedd diddiwedd plant.

Mae'r rhagfynegiadau hyn, a wnaed yn 2020, yn sicr yn wir nawr. Mae'n debygol y bydd nifer y cartrefi smart yn cynyddu yn yr ychydig flynyddoedd nesaf, gyda VAs yn chwarae rhan bwysig.

Mwy o wariant gyda'r defnydd o gynorthwywyr llais

Prynu gyda VAs

Masnach llais yw pan fydd defnyddwyr yn chwilio am eitemau ac yn eu prynu trwy orchymyn llais.  Ymchwil 2022 Canfuwyd bod 37% o ddefnyddwyr y DU wedi prynu rhywbeth ar-lein gan ddefnyddio chwiliad llais, a gynyddodd o gymharu â blynyddoedd blaenorol.

Bydd y nifer yn debygol o barhau i gynyddu, yn enwedig gyda chysylltiadau hawdd â llwyfannau e-fasnach.

VAs yn cael eu marchnata tuag at blant

Marchnata wedi'i dargedu

Mae'n debygol y bydd nifer y teganau smart sy'n gallu cysylltu â chynorthwywyr llais yn cynyddu, yn enwedig gyda datblygiadau mewn AI.

Manteision, risgiau ac awgrymiadau diogelwch

Wrth i dechnoleg newydd barhau i ddatblygu, bydd angen i rieni helpu plant i ymdopi â risgiau fel y gallant elwa fwyaf.

Fel mathau eraill o dechnoleg, gall cynorthwywyr llais gynnig buddion a risgiau i blant. Mae'r Deddf Diogelwch Ar-lein yn gosod atebolrwydd ar lwyfannau rhyngrwyd, gan fynd i'r afael â VAs fel rhan o wasanaethau chwilio. Ond mae risgiau eraill i'w hystyried o hyd a allai fod y tu allan i'r Ddeddf.

Sut mae cynorthwywyr llais o fudd i blant

Arjun o Amazon, yn dweud y gall cynorthwywyr rhithwir ddarparu “cymorth ar-alw i helpu plant i archwilio eu chwilfrydedd ac egluro cysyniadau o’r ysgol.” Gall Alexa Amazon, er enghraifft, ateb cwestiynau llosg plant am bron bob pwnc chwiliadwy. Yn ogystal, gall Alexa Skills helpu plant i ddatblygu eu sgiliau Mathemateg, ymarfer eu darllen a creu cyfleoedd ar gyfer amser teulu o safon.

Dysgu sgwrsio

Gall cynorthwywyr llais a gefnogir gan AI, meddai Arjun, addasu eu hymatebion yn seiliedig ar gwestiynau dilynol plant, gan wahaniaethu rhwng esboniadau i greu profiad dysgu wedi'i deilwra i bob plentyn.

Felly, gallai plentyn 7 oed, er enghraifft, rannu rhannu ffaith a ddysgwyd ganddo am y lleuad, a gall y cynorthwyydd llais ymateb gyda ffaith hwyliog am y daith lanio lleuad gyntaf. Yna gallai ofyn cwestiynau dilynol i'r plentyn i weld beth arall mae'n ei wybod. Yn y bôn, gall cynorthwywyr llais a gefnogir gan AI adeiladu ar wybodaeth a diddordebau blaenorol plentyn i ddod â phynciau newydd yn fyw gydag iaith ac enghreifftiau sy'n cwrdd â phlant ar eu lefel.

Cydweithio creadigol

Mae Arjun hefyd yn tynnu sylw at werth cynorthwywyr rhithwir o ran cefnogi creadigrwydd plant. “Gall fod yn anodd bod yn greadigol gan ddechrau gyda llechen wag,” meddai. Felly, gall cynorthwywyr rhithwir helpu plant gyda sgaffaldiau creadigol, fel cynhyrchu anogwr stori iddynt adeiladu ar ben hynny neu trwy gymryd eu tro i adeiladu cerdd fesul llinell.

Gall y sgwrs naturiol, yn ôl ac ymlaen sy'n bosibl gyda chynorthwywyr rhithwir hefyd helpu i hwyluso 'ie, a' tasgu syniadau. Gall y math hwn o anogaeth helpu plant i ddod o hyd i fersiynau mwy mireinio o syniadau. Er enghraifft, gall plant rannu syniadau ar gyfer stori newydd yn sgwrsio gyda chynorthwyydd llais a chael adborth ar unwaith, fel awgrymiadau ar gyfer cymeriadau newydd neu gyngor i loywi'r plot.

Gosod arferion a chreu arferion

Gall siaradwyr craff a thechnoleg cynorthwyydd llais hefyd gefnogi arferion ac arferion plant. Er enghraifft, gallwch chi osod arferion i hwyluso arferion amser gwely i blant. Neu, gallwch osod nodiadau atgoffa i fynd â'u gwaith cartref i'r ysgol yn y bore. Gall hyn gefnogi ystod o anghenion mewn plant o alluoedd gwahanol.

Yn ogystal, meddai Arjun, bydd defnyddio integreiddio AI yn golygu y bydd gan gynorthwywyr llais fwy o allu i awgrymu'r nodiadau atgoffa cywir ar yr amser iawn i blant, yn ystod rhyngweithiadau organig fel Holi ac Ateb neu chwarae cerddoriaeth. Ar ben hynny, gall yr offer hyn roi rhyddid i blant wneud pethau ar eu telerau eu hunain wrth roi seibiant i rieni rhag mynd ar eu hôl i gwblhau gwahanol dasgau.

Cynorthwywyr llais a niwroamrywiaeth

Gall technoleg cynorthwyydd llais hefyd gefnogi plant niwroamrywiol - fel y rhai ar y sbectrwm awtistiaeth neu ag ADHD.

“Mae plant yn gyffredinol yn cael trafferth aros ar y trywydd iawn,” meddai Arjun Venkataswamy. Gallai plant diamddiffyn gael anhawster arbennig yn hyn o beth. Fodd bynnag, gall cynorthwywyr rhithwir eu hatgoffa'n rhagweithiol o'u tasgau. Gallai hyn gynnwys yr hyn y mae angen iddynt ei bacio ar gyfer yr ysgol drannoeth, pa gwisiau sydd ar ddod sydd angen rhywfaint o amser astudio penodol o'r neilltu a phryd y mae angen iddynt gymryd meddyginiaethau neu gwblhau therapi corfforol.

Gall arferion a nodiadau atgoffa lleoliadau gefnogi angen y plant hyn am strwythur. Yn aml mae angen atgoffa'r rhai ag ADHD i reoli eu hamser. Yn yr un modd, yn aml mae angen trefn arferol ar y rhai ag awtistiaeth i helpu i wneud y trawsnewid yn haws.

Mae Mam, Eileen, yn rhannu sut mae Alexa yn cefnogi ei 2 fab awtistig.
Arddangos trawsgrifiad fideo
Dwi ychydig yn rhy fawr i'r un yna.
Wel, mae Charlie yn fwy na chi, felly.
Ydy, wel mae Charlie yn hoffi'r un yna yn fwy nag ef, felly gwthiwch fi.
Mae magu dau blentyn awtistig yn dod â llawer o heriau ac fel mam,
mae'n dorcalonnus pan na allwch chi wir ddeall beth mae'ch mab ei eisiau.
Fy enw i yw Eileen a dyma fy bechgyn, Charlie a Jude,
a dyma hanes Alexa yn dod â llawenydd i’m dau fab awtistig.
Mae Charlie yn naw oed ac mae'n dal yn ddi-eiriau.
Mae'n anodd gwybod beth mae ei eisiau mewn gwirionedd.
Mae'n bwysig ysgogi synhwyrau Charlie felly cefais y syniad i fachu
lamp lafa i Alexa. Alexa, trowch y lamp lafa ymlaen.
Iawn.
Bydd yn cerdded yno ac yn dechrau clapio ei ddwylo oherwydd ei fod yn hapus.
Yn 2021, cafodd Jude ddiagnosis o awtistiaeth hefyd,
ond mae ei awtistiaeth yn wahanol iawn i un Charlie.
Alexa, a elwir Plwton yn blaned gorrach?
Faint o geiniogau sydd yn y byd i gyd?
Byddwn yn dweud bod Jude yn gymdeithasol iawn, yn chwilfrydig iawn.
Alexa, beth yw 75 wedi'i rannu â 95?
Nid oes gennyf bob amser atebion i'w gwestiynau, ond diolch byth mae Alexa.
Oddeutu 0.7895 .
Mae strwythur yn bwysig iawn i Jude.
Amser gwely. Ewch i frwsio eich dannedd.
Dyna pam y cefais y syniad o ddefnyddio Alexa i greu trefn amser gwely.
Amser ar gyfer pyjamas. Ydych chi eisiau darllen llyfr gyda mami?
Cyn gynted ag y gwnes i sefydlu'r drefn gyda Alexa, fe helpodd lawer.
Rwyf wrth fy modd yn treulio amser gyda nhw yn eu ffordd eu hunain,
yn y ffordd sy'n eu gwneud yn hapus.
Mae'r ddau yn dod â llawer o lawenydd i mi.

Risgiau posibl technoleg cynorthwyydd llais

Fel gydag unrhyw dechnoleg, mae risgiau posibl yn gysylltiedig â thechnoleg cynorthwyydd llais - yn enwedig plant. Yn ogystal, gyda datblygiad integreiddio AI cynhyrchiol, gallai plant wynebu risgiau eraill. Ar gyfer VAs yn arbennig, mae rhai risgiau posibl yn cynnwys:

 • Casglu data plant neu wybodaeth breifat. Mae gan lawer o gartrefi dechnoleg cynorthwyydd llais. Fodd bynnag, nid oes gan bob un o'r cartrefi hyn ddyfeisiau neu gyfrifon sy'n gyfeillgar i blant i ddiogelu gwybodaeth sensitif plant.
 • Pryderon ynghylch datblygiad plant. Mae rhai yn mynegi pryder am effeithiau cynorthwywyr llais ar ddatblygiad plant, ond nid yw ymchwil yn cefnogi'r pryder hwn eto. Fodd bynnag, mae defnydd eang o dechnoleg cynorthwyydd llais yn dal yn newydd. Os oes unrhyw effeithiau negyddol, ni allwn eu gweld eto. Serch hynny, dylai rhieni oruchwylio defnydd eu plant o'r dechnoleg.
 • Hysbysebu wedi'i dargedu. Mae llawer o ddyfeisiau cartref craff sy'n defnyddio technoleg VA yn dysgu am ei ddefnyddwyr trwy'r gorchmynion a roddir. Fel y cyfryw, gallai'r dyfeisiau awgrymu eitemau i blant fel ffurf o hysbysebu wedi'i dargedu. Ond mae yna ffyrdd o gyfyngu neu atal hyn ar y mwyafrif o ddyfeisiau, os nad pob un.

Rhyddhaodd Apple Siri gyntaf yn 2011, ac yna'n fuan wedyn VAs eraill fel Alexa Amazon (2014). O’r herwydd, gallai risgiau eraill ddod i’r amlwg wrth i’r dechnoleg barhau i ledaenu a chyrraedd mwy o blant.

Cynorthwywyr llais ac AI

Yn ogystal, wrth i fwy o gwmnïau ddechrau defnyddio AI cynhyrchiol, mae'n cyflwyno risgiau eraill. Yn ôl Dr Yarosh, gallai hyn gynnwys:

 • Mwy o ledaenu gwybodaeth anghywir. Yn wahanol i offer AI seiliedig ar destun, nid yw gwybodaeth a ddarperir gan gynorthwyydd llais bob amser yn hawdd ei chadarnhau'n gyflym. Gallai roi geirda ffug neu adnoddau na fydd plant yn gwybod i'w gwirio.
 • Rhannu cynnwys amhriodol gyda phlant. Mae defnyddio technoleg a gynlluniwyd ar gyfer oedolion yn cynyddu'r siawns y bydd plentyn yn dod ar draws gwybodaeth anaddas. Hyd yn oed gyda chwmnïau yn gosod terfynau diogelwch, mae risg o hyn o hyd.
 • Diffyg dealltwriaeth gan oedolion. Mae’n bosibl na fydd llawer o oedolion sy’n gofalu am blant yn deall y dechnoleg yn llawn. Fel y cyfryw, efallai na fyddant yn deall y ffactorau risg neu'r pethau y gallant eu gwneud i gadw plant yn ddiogel.
 • Ymyrryd ag adeiladu sgiliau plant. Gallai’r rhwyddineb y gall technoleg cynorthwyydd llais ac AI roi atebion i blant effeithio ar ddatblygiad sgiliau. A fydden nhw eisiau gwella sgil pe bai rhywbeth arall yn gallu ei wneud iddyn nhw?

4 awgrym diogelwch cynorthwyydd llais

Gall technoleg cynorthwyydd llais gynnig amrywiaeth o fanteision i blant. Wrth iddo barhau i ddatblygu, gallwch wneud yn siŵr eu bod yn aros yn ddiogel gyda'r awgrymiadau diogelwch canlynol.

Gwybod sut mae'n gweithio

Archwiliwch ei gosodiadau preifatrwydd a diogelwch

Os yw'ch plentyn yn defnyddio cynorthwyydd llais, cofiwch ddarllen pa ddata mae'n ei gasglu a sut. Gwiriwch a oes gan y ddyfais sy'n defnyddio'r dechnoleg leoliadau i amddiffyn plant. Er enghraifft, mae Amazon Kids+ yn caniatáu i rieni sefydlu cyfrifon plant sy'n cyfyngu ar y cynnwys y gall plant ei gyrchu.

Yn ogystal, edrychwch am opsiynau sy'n benodol i blant yn lle cael y rhai safonol sydd wedi'u cynllunio ar gyfer oedolion.

Dangoswch i blant sut i ddefnyddio cynorthwywyr llais

Defnyddiwch y dechnoleg gyda'ch gilydd

Mae plant yn dysgu orau o'r enghreifftiau rydych chi'n eu rhoi iddyn nhw. Felly, dangoswch iddynt sut i ddefnyddio'r dechnoleg mewn ffyrdd priodol. Er enghraifft, os oes angen help arnynt i sillafu gair, gallant roi cynnig arno eu hunain cyn gofyn i'r cynorthwyydd llais am help. Yna gallant gywiro eu sillafu, sy'n debygol o'u helpu i gofio mwy ar gyfer y dyfodol.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r dyfeisiau ar gyfer amser teulu o ansawdd, gemau a gweithgareddau eraill gyda'ch gilydd. Mewn unrhyw achos, gallwch ddangos ffyrdd cadarnhaol iddynt ddefnyddio'r dechnoleg hon.

Gosod ffiniau a therfynau

Creu rheolau sylfaenol ar gyfer defnyddio cynorthwywyr llais

Yn ogystal â defnyddio’r dechnoleg yn y ffyrdd cywir, anogwch blant i:

 • gwiriwch ddwywaith yr atebion y mae cynorthwywyr llais yn eu rhoi;
 • defnyddio seinyddion clyfar neu ddyfeisiau eraill yn ystod oriau penodedig;
 • gwneud defnydd o apiau neu sgiliau ar ddyfeisiau VA sy'n eu helpu i feithrin sgiliau;
 • defnyddio iaith gwrtais a phriodol wrth ofyn rhywbeth i gynorthwyydd llais.

Gallai ffiniau a therfynau eich teulu gynnwys pethau eraill yn seiliedig ar eich anghenion.

Cael sgyrsiau rheolaidd

Trafod sut maen nhw'n defnyddio cynorthwywyr llais

Fel gydag unrhyw ddyfais y mae eich plentyn yn ei defnyddio, mae sgyrsiau yn allweddol i'w diogelwch digidol.

Gofynnwch iddynt am eu hoff bethau yn ymwneud â'r ddyfais neu pa fath o wybodaeth y maent yn gofyn i gynorthwywyr llais. A oes unrhyw beth sy'n eu rhwystro? Ydyn nhw erioed wedi cael ymateb rhyfedd? Pa ffyrdd eraill fydden nhw eisiau defnyddio'r ddyfais?

Yna gallwch chi archwilio apiau neu sgiliau newydd, neu aros ar ben unrhyw beth sy'n peri pryder i chi er mwyn osgoi niwed posibl.

Cwrdd â'r arbenigwyr

Cael mwy o fewnwelediad i arbenigedd pob cyfrannwr i'r canllaw hwn.

Arjun Venkataswamy, Uwch Reolwr Cynnyrch ar gyfer Alexa Kids yn Amazon
Arjun Venkataswamy

Mae Arjun Venkataswamy yn Uwch Reolwr Cynnyrch ar gyfer Alexa Kids yn Amazon. Mae ganddo gefndir mewn datblygu meddalwedd ac Addysg.

Dysgwch fwy:

Headshot yr Athro Svetlana Yarosh, arbenigwr ar ryngweithio dynol-cyfrifiadur.
Svetlana Yarosh, PhD

Mae Svetlana “Lana” Yarosh yn Athro Cyswllt yn yr Adran Cyfrifiadureg a Pheirianneg ym Mhrifysgol Minnesota. Mae ganddi PhD mewn cyfrifiadura dynol-ganolog o Sefydliad Technoleg Georgia. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar ryngweithio dynol-cyfrifiadur a thechnoleg sy'n canolbwyntio ar bobl.

Gallwch ddysgu mwy am Dr Yarosh trwy'r dolenni canlynol:

Archwiliwch fwy o ganllawiau technoleg

Darllenwch fwy o ganllawiau Tech a Phlant i gadw plant yn ddiogel gyda thechnoleg y dyfodol.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella