Diwrnod Rhyngrwyd Diogelach 2020

Cydlynir gan Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU, Mae Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel yn cynnig cyfle gwych i ni i gyd chwarae ein rhan wrth helpu plant i deimlo'n fwy diogel i fod #FreetoBe pwy ydyn nhw ar-lein.

Fe welwch gyngor ac adnoddau isod i helpu plant i lywio mater hunaniaethau ar-lein mewn ffordd ddiogel, gyfrifol a pharchus.

Arddangos trawsgrifiad fideo
Hunaniaeth ar-lein yw'r ffordd rydyn ni'n dewis portreadu ein hunain ar-lein. Nawr dylai fod yn beth syml, fodd bynnag, nid y ffordd rydyn ni ar-lein yw'r ffordd rydyn ni ar-lein bob amser.

Mae hunaniaeth ar-lein yn caniatáu inni arddangos fersiynau wedi'u golygu o'n bywydau, gan dynnu sylw at nodweddion yr ydym yn teimlo bod eraill yn eu gwerthfawrogi.

Felly, wrth bostio am wyliau anhygoel, er enghraifft, mae ein swyddi yn adlewyrchu nid yn unig yr hyn sy'n bwysig i ni ond yr hyn rydyn ni'n credu y mae eraill yn ei ddisgwyl gennym ni.

Nawr gall bod â hunaniaeth ar-lein fod yn rhyddhaol gan ei fod yn annog hunanfynegiant ac yn caniatáu inni gysylltu â phobl eraill.

Fodd bynnag, gall greu llawer o bwysau.

Gall plant guddio agweddau ar bwy ydyn nhw neu i geisio cyflawni rhai disgwyliadau er mwyn teimlo eu bod yn cael eu derbyn yn fwy a gall hyn fod yn niweidiol i'w synnwyr eu hunain o hunan-werth a gall effeithio ar bethau fel delwedd y corff a hunan-barch.

Dylai rhieni ganiatáu i'w plentyn fynegi eu hunain ar-lein, fodd bynnag, mae'n bwysig ein bod yn cynnig cefnogaeth i'w helpu i lywio hyn.
Mae yna ychydig o ffyrdd y gallwch chi wneud hyn:
Yn gyntaf, dechreuwch sgwrs gadarnhaol ynghylch hunaniaeth ar-lein.

Sicrhewch archwiliadau rheolaidd a thrafodwch ystyr hunaniaeth ar-lein eich plentyn iddyn nhw a sut maen nhw'n teimlo ei fod yn adlewyrchu pwy ydyn nhw mewn gwirionedd.

Yn ail, mae'n bwysig siarad am sut a gyda phwy y maent yn rhannu eu bywydau ar-lein gan sicrhau eu bod yn cyffwrdd â'r hyn y dylent ac na ddylent ei rannu trwy drafod materion yn ymwneud â diogelwch a phreifatrwydd.

Yn drydydd, Helpwch nhw i feddwl yn feirniadol am sut y gall dylanwadau ar-lein ac all-lein effeithio ar sut maen nhw'n gweld eu hunain a'r byd o'u cwmpas.

Gofynnwch iddyn nhw feddwl am y bwriadau y tu ôl i'r hyn mae pobl yn ei rannu ar-lein. Mae hunaniaeth ar-lein eich plentyn yn hunanfynegiant o bwy ydyn nhw ac yn aml mae'n esblygu ac yn newid dros amser.

Download PDF version: https://pwxp5srs168nsac2n3fnjyaa-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/01/Internet-Matters-SID-2020-Transcription.pdf

Helpu pobl ifanc i reoli eu hunaniaeth ar-lein

Mae hyn yn Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel hoffem annog pob rhiant, gofalwr a gweithiwr addysgol proffesiynol i gymryd rhan yn y dydd i roi'r gefnogaeth sydd ei hangen ar blant a phobl ifanc i fod #FreeToBe ar-lein.

I bobl ifanc, gall adeiladu hunaniaeth ar-lein fod yn rhyddhaol ac yn heriol ar brydiau. Gyda chymaint o ddylanwadau a llwyfannau i'w defnyddio, gall fod yn anodd gweithio allan sut i fod yn chi'ch hun ar-lein a theimlo'ch bod chi'n cael eich derbyn. Gall cynnig offer i bobl ifanc lywio'r broses hon helpu i gadw eu twf digidol ar-lein yn iach ac yn gadarnhaol.

Mae pobl ifanc yn rhannu eu barn ar yr hyn y mae hunaniaeth ar-lein yn ei olygu iddyn nhw
Arddangos trawsgrifiad fideo
Beth yw hunaniaeth ar-lein?

Hunaniaeth ar-lein, mae'n golygu bod yn chi'ch hun ar-lein.

Mae'n golygu'r gallu i wneud yr hyn rwy'n ei hoffi ar y rhyngrwyd heb gael fy marnu.

Mae hunaniaeth ar-lein yn golygu, i mi mae'n rhywbeth lle gallwch chi fynegi'ch hun. Gallwch chi fod yn chi'ch hun a gallwch chi fod yr hyn rydych chi am i bobl eraill eich gweld chi fel.

Mae'n golygu dangos pwy ydych chi a pheidio â bod ofn bod yn wahanol i bawb arall.

Mae hunaniaeth ar-lein yn golygu llawer i mi oherwydd nid yw rhai pobl yn hoff iawn o bwy ydyn nhw, ond mae'n eu gwneud yn fwy hyderus gyda nhw eu hunain.

Rwy'n credu ei fod yn cynrychioli'ch hun, eich syniadau, eich diddordebau, bod yn pwy ydych chi, bod yn rhydd i wneud yr hyn rydych chi am ei wneud.

Gallwch chi fynegi'r hyn rydych chi'n ei wneud, gallwch chi ddangos eich hobïau.

Ddim ofn dangos pwy ydych chi mewn gwirionedd.

Bod yn ddiogel ar y rhyngrwyd a chael cymaint o hwyl.

Trin teg.

Cynrychioli.

Wedi'i rymuso.

Cyfartal.

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel. Darganfyddwch fwy yn safeinternetday.org.uk #SaferInternetDay

Archwilio hunaniaeth ar-lein yn oes yr Insta

Sgrolio trwy eu porthiant cyfryngau cymdeithasol

Darllenwch yr erthygl

5 Pethau y gallwch chi eu gwneud i helpu pobl ifanc

1. Dechreuwch gyda sgwrs gadarnhaol

 • Trafodwch yr hyn maen nhw'n ei fwynhau a pham (apiau / Hoff vlogwyr / gwefan / rhwydweithiau cymdeithasol).
 • Siaradwch am sut a gyda phwy y maent yn rhannu eu bywydau ar-lein - gwnewch yn siŵr eich bod yn cyffwrdd â'r hyn y byddent ac na fyddent yn ei rannu.
 • Cael sgwrs am yr hyn y mae eu hunaniaeth ar-lein yn ei olygu iddyn nhw a sut maen nhw'n teimlo ei fod yn adlewyrchu pwy ydyn nhw mewn gwirionedd.
 • Trafodwch y materion y gallent eu hwynebu megis pwysau i gydymffurfio neu ddod ar draws negyddiaeth a darparu arweiniad a chyngor.

Mam a merch yn eistedd ar soffa yn siarad

2. Gofynnwch iddyn nhw feddwl yn feirniadol am ddylanwadau ar-lein ac all-lein

 • Anogwch nhw i feddwl am y bwriadau y tu ôl i'r hyn mae pobl yn ei rannu a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwirio ffynonellau gwybodaeth os ydyn nhw'n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir.
 • Sicrhewch fod ganddyn nhw ddeiet digidol amrywiol i sicrhau eu bod yn agored i ystod o syniadau a fydd yn rhoi golwg gytbwys iddynt o'r byd.

Merch gyda chlustffonau ar wylio'r ffilm ar ei llechen

3. Tynnwch sylw at bwysigrwydd bod yn #FreeToBe ar-lein

 • Trafodwch ffyrdd diogel iddyn nhw aros yn ddilys i bwy ydyn nhw ar-lein. Gallai hyn fod yn rhannu cynnwys penodol yn unig â phobl sy'n cynnig anogaeth gadarnhaol ac osgoi ac adrodd ar amgylcheddau gwenwynig ar-lein.

Mam a'i merch yn eistedd ar soffa yn gwenu ar ei ffôn

4. Anogwch nhw i adolygu eu data a'u preifatrwydd

 • Er mwyn sicrhau eu bod yn cadw rheolaeth ar y wybodaeth maen nhw'n ei rhannu ar-lein, gofynnwch iddyn nhw wirio'n rheolaidd gyda phwy maen nhw'n ffrindiau ar-lein a pha ddata sy'n cael eu rhoi i ffwrdd ar y llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio.
 • Gall gwneud chwiliad Google rheolaidd ar eu henw fod yn ffordd syml o reoli pa gynnwys sy'n weladwy i bawb neu gael gwared ar gynnwys a allai fod yn anghywir neu'n niweidiol i'w henw da.

Sgrolio ar Google

5. Arhoswch i ymgysylltu â'r hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein

 • Trefnwch sesiynau gwirio rheolaidd am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein i fod yn fwy parod i gynnig eich cefnogaeth.
 • Eu llywio tuag at apiau a llwyfannau a fydd yn cefnogi eu nwydau ac yn eu helpu i fynegi pwy ydyn nhw.

Dad a mab yn chwarae ar lechen

Adnoddau hunaniaeth ar-lein

Merch y tu allan yn cymryd hunlun ar ei ffôn

Awgrymiadau Enw Da Ar-lein

Awgrymiadau gorau i helpu plant i reoli eu henw da ar-lein

Gweler y cyngor

Eicon delwedd corff positif

Cyngor ar ddelwedd y corff

Awgrymiadau gorau i helpu'ch plentyn i ddatblygu delwedd gorff positif

Gweler y canllaw

Merch a bachgen yn edrych ar y ddyfais glyfar

Rheoli preifatrwydd ar gyfryngau cymdeithasol

Canllawiau sut i reoli preifatrwydd ar rwydweithiau cymdeithasol

Gweler y canllaw

Adnoddau o Ganolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU i gefnogi plant

Mam a'i mab yn eistedd ar soffa yn gwenu ar ei dabled

Pecyn Rhiant a Gofalwr

Dewch i weld y pecyn adnoddau Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel i rieni a gofalwyr wedi'i lenwi â gweithgareddau, cychwyn sgwrs i gymryd rhan y Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel hwn.

Dadlwythwch becynnau

Grŵp o bobl yn eistedd i lawr mewn swyddfa

Pecyn proffesiynol addysg

Os ydych chi'n gweithio gyda phlant mae gan UKSIC ystod o weithgareddau effeithiol ar gyfer Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel rydym wedi creu ystod o adnoddau am ddim, gan gynnwys ffilmiau, cynlluniau gwersi, gwasanaethau a mwy.

Dadlwythwch becynnau

Adnoddau a chyngor gan ein partneriaid i gefnogi'ch plentyn

BT - Sgiliau ar gyfer yfory

Cynnig teuluoedd newydd hyfforddiant, adnoddau a gweithgareddau i helpu i adeiladu eu sgiliau digidol.

Logo BT Group

Sky - Mwy diogel i blant

Defnyddiwch ystod Sky o offer diogelwch ymarferol wedi'u cynllunio i helpu rhieni cadwch eu plant yn ddiogel ar-lein.

Logo Sky

TalkTalk - Cefnogi teuluoedd ar-lein

Darganfyddwch fwy am Offer rheoli rhieni TalkTalk

Logo TalkTalk

Virgin - rheolaethau rhieni

Gweler sut Rheolaethau rhieni Virgin yn gallu cefnogi plant ar-lein

Logo Virgin Media

BBC Own It - Canllaw cyngor i rieni

Gweler sut Ap BBC Own it yn gallu helpu plant i gael profiad cadarnhaol ar-lein

Logo'r BBC

Google - Offer diogelwch i deuluoedd

Gweld ystod o Offer diogelwch Google i helpu'r teulu i gyd i ddatblygu arferion da ar-lein

Logo Google

TikTok - nodweddion diogelwch

Dysgu mwy am yr ystod o nodweddion diogelwch ar yr app

Logo TikTok

Samsung - gosodiadau diogelwch teulu

Cael plant sefydlu'n ddiogel ar ystod o gynhyrchion Samsung

Logo Samsung

Sgroliwch i Fyny