BWYDLEN

Atal niwed i blant

Sut i atal mynediad i bornograffi ar-lein

Mynnwch gyngor ar ba sgyrsiau i'w cael gyda'ch plentyn o ran pornograffi ar-lein ynghyd â pha reolaethau a hidlwyr y gallwch eu defnyddio i atal eich plentyn rhag gweld pornograffi ar-lein a deunydd arall i oedolion.

Arddangos trawsgrifiad fideo
Gall pornograffi fod yn bwnc anodd ei drafod gyda'ch plant. Byddwch yn naturiol ac yn syml i helpu i ddechrau'r sgwrs a pheidio â gadael i embaras wella'r sefyllfa.

Mae'n dda i'ch plentyn wybod y gallant, ac y dylent, ddod atoch os ydynt yn dod ar draws rhywbeth sy'n peri gofid ar-lein. Gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n gwybod na fyddwch chi'n gorymateb nac yn cael eich synnu gan beth bynnag maen nhw'n ei ddweud wrthych chi. #

Rhowch negeseuon cadarnhaol iddyn nhw. Mae'n bwysig siarad â nhw am berthnasoedd rhywiol cariadus - er mwyn deall sut i fod yn barchus mewn perthnasoedd.

Mae chwilfrydedd ynghylch rhyw a diddordeb yn rhan arferol o ddatblygiad plentyn. Os yw'ch plentyn yn ifanc ac wedi dod ar draws pornograffi trwy gamgymeriad, mae'n llawer mwy tebygol o fod angen sicrwydd a chefnogaeth.

2 ffordd gyflym o reoli mynediad i bornograffi ar-lein

Siaradwch yn rheolaidd am bornograffi ar-lein

Mae pwnc fel pornograffi yn anodd i rieni a phlant siarad amdano. Fodd bynnag, gwyddom y gall plant mor ifanc â 9 oed faglu ar draws cynnwys oedolion, felly mae’n bwysig siarad yn gynnar ac yn aml.

Sefydlu rheolaethau rhieni

Ar ôl sgyrsiau, y ffordd orau o gyfyngu mynediad i bornograffi ar-lein yw gosod rheolaethau rhieni. Gallwch chi osod rheolyddion ymlaen rhwydweithiau band eang a symudol, ffonau clyfar a thabledi, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, consolau gemau fideo a mwy.

Mae'r rheolaethau hyn yn eich galluogi i rwystro cynnwys oedolion, cyfyngu ar fynediad i ddyfais, adolygu'r amser a dreulir ar-lein a sensro deunydd penodol.

Fodd bynnag, nid yw rheolaethau rhieni yn lle siarad am bornograffi gyda'ch plentyn gan y gallent weld pornograffi ar-lein mewn ffyrdd eraill. Er enghraifft, bydd chwarter y plant yn derbyn cynnwys oedolyn gan ffrind neu gyd-ddisgybl.

Sut i siarad am porn ar-lein

Er ei fod yn bwnc anodd i siarad amdano, mae cael sgyrsiau yn gynnar ac yn aml am bornograffi ar-lein yn allweddol i gadw plant yn ddiogel.

Mae Dr Linda Papadopoulos yn darparu pethau i'w gwneud a pheidio â helpu rhieni i fynd i'r afael â phornograffi ar-lein gyda phlant

Ar gyfartaledd, mae plant yn y DU yn gweld pornograffi ar-lein erbyn eu bod yn dair ar ddeg oed - mae 10% yn ei weld mor gynnar â 9. Felly, mae'n bwysig mynd i'r afael â'r mater ymlaen llaw. Mae nifer o fanteision i gael y mathau hyn o sgyrsiau cynnar gyda’ch plentyn:

  • Gall plant ddeall eu cyrff yn well, a gallwch eu cefnogi i ddatblygu delwedd corff gadarnhaol.
  • Maent yn rhoi cyfle i chi rannu gwerthoedd am rywioldeb a rhoi gwell syniad iddynt o'r hyn sy'n gadarnhaol mewn rhyw a pherthnasoedd.
  • Maent yn helpu plant i ddeall yn well beth yw perthynas rywiol iach a beth nad yw.
  • Mae sgyrsiau yn eich helpu i achub y blaen ar wybodaeth anghywir y gallent ddod ar ei thraws trwy ffrindiau neu fannau ar-lein eraill.

Cofiwch hefyd archwilio’r hyn y mae’ch plentyn eisoes yn ei wybod ac yn ei ddeall – fel yr hyn y mae wedi’i ddysgu gan ei ysgol, cyfoedion neu frodyr a chwiorydd hŷn. Gall hyn hefyd eich helpu i fynd i'r afael ag unrhyw gamsyniadau neu gamddealltwriaeth.

Rhowch gynnig ar dechnegau fel eu cael i ysgrifennu pethau i lawr, neu ddechrau sgyrsiau mewn eiliadau achlysurol fel pan fyddwch chi'n gyrru yn y car neu'n cerdded adref o'r ysgol.

Canllawiau oed-benodol

Sut i atal mynediad i bornograffi ar-lein

Gall sefydlu rheolaethau rhieni i rwystro pornograffi a chynnwys ar-lein penodol gefnogi sgyrsiau rheolaidd am ddiogelwch.

Gosodwch bob dyfais gyda rheolyddion rhieni

Dylid gosod rheolyddion rhieni ar bob dyfais y mae eich plentyn yn ei defnyddio: consolau ffôn symudol, llechen a gemau (cartref a llaw).

Rydyn ni wedi creu canllawiau cam wrth gam syml i amddiffyn eich teulu rhag cynnwys amhriodol ar-lein. Byddwn yn dangos gwybodaeth gam wrth gam i chi ar sut i osod rheolaethau rhieni ar draws band eang eich cartref ac ystod o ddyfeisiau symudol, consolau gemau a safleoedd adloniant y gallai eich plant eu defnyddio.

Addasu eu porwr

Pa bynnag borwr y mae eich plentyn yn ei ddefnyddio, efallai y bydd gennych opsiynau i gyfyngu mynediad i wefannau penodol. Yn ogystal, gallwch adolygu hanes eu porwr i aros ar ben y mathau o wefannau y maent yn ymweld â nhw.

Gallwch hefyd sefydlu ChwilioDiogel ar y peiriannau chwilio maen nhw'n eu defnyddio. Gweld sut gyda google or Bing. Yn ogystal, os oes gennych blentyn ifanc, anogwch nhw i ddefnyddio peiriannau chwilio sy'n gyfeillgar i blant, fel Swiggle or Chwilio Plant.

Peidiwch ag anghofio dewis y modd diogelwch ymlaen YouTube, iTunes ac Google Chwarae.

Fel arall, efallai yr hoffech chi ddefnyddio apiau rheolaethau rhieni fel Google Family Link i osod terfynau yn hawdd ar draws apiau a dyfeisiau.

Gosod dyfeisiau plant yn ddiogel

Atebwch gwestiynau am eu dyfais newydd i gael cyngor diogelwch personol.

CAEL EICH TOOLKIT
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella