BWYDLEN

Amddiffyn eich plentyn

Mynnwch gyngor ar ba sgyrsiau i'w cael a pha reolaethau a hidlwyr i'w gosod i baratoi ac amddiffyn eich plentyn rhag gweld pornograffi ar-lein.

Beth sydd ar y dudalen

Dechrau sgwrs am berthnasoedd, rhyw a phornograffi

Yn dibynnu ar oedran eich plentyn a'i lefel aeddfedrwydd, efallai y bydd hi'n anodd i chi ddechrau sgwrs am y mater hwn yn enwedig os nad ydyn nhw wedi dysgu am yr adar neu'r gwenyn neu os ydyn nhw'n dal i fod yn anymwybodol o ble mae babanod yn dod.

Wrth ddechrau sgwrs, mae'n well cwrdd â nhw lle maen nhw a sefydlu'r hyn sydd angen iddyn nhw ei wybod a beth y gellir ei egluro yn nes ymlaen wrth iddyn nhw ennill mwy o ddealltwriaeth am y byd o'u cwmpas a'u corff eu hunain.

Cyn dechrau sgwrs am porn ar-lein, mae'n well ei roi yng nghyd-destun sut mae perthnasoedd iach yn edrych, siarad am faterion yn ymwneud â'r glasoed a beth yw cydsyniad.

Awgrymiadau ymarferol i siarad am bornograffi ar-lein gyda phlant i'w hamddiffyn
Arddangos trawsgrifiad fideo
Gall pornograffi fod yn bwnc anodd ei drafod gyda'ch plant. Byddwch yn naturiol ac yn syml i helpu i ddechrau'r sgwrs a pheidio â gadael i embaras wella'r sefyllfa.

Mae'n dda i'ch plentyn wybod y gallant, ac y dylent, ddod atoch os ydynt yn dod ar draws rhywbeth sy'n peri gofid ar-lein. Gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n gwybod na fyddwch chi'n gorymateb nac yn cael eich synnu gan beth bynnag maen nhw'n ei ddweud wrthych chi. #

Rhowch negeseuon cadarnhaol iddyn nhw. Mae'n bwysig siarad â nhw am berthnasoedd rhywiol cariadus - er mwyn deall sut i fod yn barchus mewn perthnasoedd.

Mae chwilfrydedd ynghylch rhyw a diddordeb yn rhan arferol o ddatblygiad plentyn. Os yw'ch plentyn yn ifanc ac wedi dod ar draws pornograffi trwy gamgymeriad, mae'n llawer mwy tebygol o fod angen sicrwydd a chefnogaeth.

Adnoddau bwlb golau

Erthygl: Canllaw Oedran i Addysg Rhyw - A Beth i'w Wneud! (gan Cath Hakanson)

Darllen mwy

Ewch i Gwefan AMAZE am wybodaeth sy'n briodol i'w hoedran am y glasoed ar gyfer tweens a rhieni.

Sut i siarad am bornograffi ar-lein gyda'ch plentyn

Gall pornograffi fod yn bwnc anodd siarad amdano gyda phlant, yn enwedig rhai iau. Ond mae'n bwysig rhoi gwybod i'ch plentyn nad yw pornograffi yn dangos darlun realistig o ryw a pherthnasoedd. Mae ein llysgennad Dr Linda Papadopoulos yn darparu pethau i'w gwneud ac nad ydynt i'w hystyried yn benodol i oedran wrth fynd i'r afael â phornograffi ar-lein gyda phlant wrth iddynt dyfu.

Mae Dr Linda Papadopoulos yn darparu pethau i'w gwneud a pheidio â helpu rhieni i fynd i'r afael â phornograffi ar-lein gyda phlant

Mynd i'r afael â Pornograffi: Cefnogi 6-10s

Mynd i'r afael â Pornograffi: Cefnogi 11-13s

Mynd i'r afael â Pornograffi: Cefnogi pobl ifanc

Golwg craff i feistroli natur lletchwith cael 'Y sgwrs' gyda phlant ifanc

Pryd ddylech chi siarad â phlant am porn?

Yn nodweddiadol erbyn 15 oed mae plant wedi bod yn agored i bornograffi ar-lein mewn rhyw ffordd felly, mae'n bwysig bod yn rhagweithiol a dechrau cael sgyrsiau yn gynnar i sicrhau bod ganddyn nhw farn realistig ar y mater.

Ac wrth gwrs pan fyddant yn dechrau gofyn o ble mae babanod yn dod, gallai fod yn sbardun da i ddechrau sgwrs sy'n briodol i'w hoedran am eu cyrff a sut mae perthnasoedd iach yn edrych.

Beth yw manteision cael sgwrs?

 • Mae'n helpu plant i ddeall eu cyrff a gallwch eu cefnogi i ddatblygu delwedd gorff positif
 • Mae'n rhoi cyfle i chi rannu gwerthoedd am rywioldeb a rhoi gwell syniad iddyn nhw o'r hyn yw'r norm yw rhyw a pherthnasoedd
 • Mae'n rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o'r hyn y dylai perthynas rywiol iach ei gynnwys a'r hyn na ddylai wneud hynny
 • Mae angen iddyn nhw ddysgu am y pwnc o rywle ac fel rhiant, mae'n well eich bod chi'n rheoli'r sgwrs honno mewn ffordd sy'n briodol i'w hoedran ac yn caniatáu i blant ofyn cwestiynau a theimlo y gallan nhw ddod atoch chi os ydyn nhw'n baglu ar ei draws neu eisiau gweld beth ydyw

Sut mae siarad â merch yn ei harddegau neu tween am porn?

Os cewch eich sbarduno i siarad â nhw oherwydd eich bod yn amau ​​eu bod wedi gweld porn neu eich bod yn teimlo ei bod yn bryd cael y sgwrs, gall yr awgrymiadau hyn helpu'r sgwrs:

Adnoddau bwlb golau

Mae canllaw Pants NSPCC yn offeryn gwych i helpu plant i ddeall cydsyniad a'u hamddiffyn rhag cam-drin rhywiol

Dysgwch fwy

Defnyddio Canllaw sgwrsio TeachConsent.org i rieni ar sut i siarad am gydsyniad â phlant

Byddwch yn naturiol ac yn syml

Os yw'n ymddangos bod gennych gywilydd siarad am ryw a phornograffi, bydd eich plentyn hefyd yn teimlo'n anghyfforddus ac yn annhebygol o roi gwybod ichi a yw wedi gweld delweddau rhywiol. Rhowch gynnig ar dechnegau fel eu cael i ysgrifennu pethau i lawr, neu ddechrau sgyrsiau pan nad oes raid iddyn nhw edrych arnoch chi yn y llygad, er enghraifft, pan fyddant yn y car, neu gerdded adref o'r ysgol.

Darganfyddwch yr hyn maen nhw'n ei wybod eisoes

Efallai y bydd plant yn clywed neu'n gweld pethau yn yr ysgol y mae ganddyn nhw gwestiynau amdanyn nhw. Defnyddiwch hwn fel cyfle i ofyn mwy iddyn nhw am yr hyn maen nhw'n ei wybod a rhoi'r wybodaeth gywir iddyn nhw.

Byddwch yn wyliadwrus am eiliadau y gellir mynd atynt

Gall siarad am faterion wrth iddynt godi ar y teledu, mewn ffilmiau neu ar-lein eich helpu i gychwyn sgwrs i siarad am eich gwerthoedd a'ch cred ar y materion hyn.

Siaradwch â nhw am eu profiadau

Ni argymhellir trafodaeth ddwfn ar bornograffi ar gyfer plant iau. Fodd bynnag, beth bynnag yw oedran eich plant, mae'n dda iddynt wybod y gallant, ac y dylent, ddod atoch os dônt ar draws rhywbeth sy'n peri gofid neu sy'n gwneud iddynt deimlo'n anghyfforddus ar-lein. Gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n gwybod y gallan nhw ddod i siarad â chi - ac na fyddwch chi'n gorymateb nac yn cael eich synnu gan beth bynnag maen nhw'n ei ddweud wrthych chi.

Rhowch negeseuon cadarnhaol iddyn nhw

Siaradwch â nhw am berthnasoedd rhywiol cariadus a sut i gael parch tuag atynt eu hunain a'u cariadon / cariadon / partneriaid.

Dilynwch ddull dim bai

Cydnabod bod plant yn naturiol chwilfrydig am ryw ac yn hoffi archwilio. Mae diddordeb mewn rhyw yn rhan arferol o ddatblygiad plentyn. Os yw'ch plentyn yn ifanc ac wedi dod ar draws pornograffi trwy gamgymeriad, mae'n llawer mwy tebygol o fod angen sicrwydd a chefnogaeth.

Rhannwch y fideo hon gyda'ch plentyn i dynnu sylw at y gwahaniaeth rhwng yr hyn sy'n ffantasi ac yn real o ran darlunio rhyw mewn porn.

Beth i siarad â nhw yn seiliedig ar eu hoedran

Dyma rai pethau yr hoffech chi eu trafod gyda nhw wrth iddyn nhw dyfu:

Plant ifanc (5 a throsodd)

Glasoed

 • Byddwch yn galonogol wrth siarad â nhw am y newidiadau y byddant yn eu profi, ceisiwch ei gysylltu â'ch un chi profiad eich hun
 • Gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n gwybod eich bod chi yno i ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddyn nhw os ydyn nhw'n pryderu
 • Gallai defnyddio llyfr da helpu i ddangos rhannau mwy technegol y glasoed

Perthnasoedd iach

 • Rhannwch eich gwerthoedd ar berthynas dda yn edrych fel, hy rhaid bod ganddo ymddiriedaeth, gonestrwydd, parch, cyfathrebu a dealltwriaeth
 • Siaradwch â'ch plentyn am yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn ffrind da
 • Byddwch yn fodel rôl da a rhowch enghreifftiau o rai o'r rhain y gallant eu hadnabod

Caniatâd

 • Siaradwch â nhw am barchu ffiniau a'r hyn sy'n briodol ac nad yw'n briodol o ran cyffwrdd
 • Sicrhewch eu bod yn gwybod bod ganddyn nhw lais dros eu cyrff eu hunain
 • Siaradwch â nhw'n benodol ynghylch pryd mae'n briodol bod yn noeth a pham mae rhai rhannau o'r corff yn breifat ac na ddylai eraill eu cyffwrdd
 • Roedd Canllaw gweithgaredd NSPCC PANTS yn offeryn syml i'ch helpu i drafod hyn gyda'ch plentyn
 • Gwyliwch y fideo hon gyda'ch plentyn i'w helpu i ddeall

Meddwl feirniadol

 • Gwnewch nhw'n ymwybodol nad yw'r holl ddelweddau a chynnwys maen nhw'n eu gweld ar-lein yn real
 • Anogwch nhw i gwestiynu'r hyn maen nhw'n ei weld a pheidio â chymryd unrhyw beth ar eu hwyneb ar-lein
 • Gofynnwch iddyn nhw ystyried pwy bostiodd y cynnwys a pham a sut roedden nhw'n teimlo am yr hyn roedden nhw'n ei ddarllen neu ei weld

Pobl ifanc yn eu harddegau (13 a throsodd)

Delwedd y corff

 • Anogwch nhw i herio delfrydau afrealistig ar ddelwedd y corff a bod yn feirniadol am ddelweddau maen nhw'n eu gweld ar-lein ac yn y cyfryngau
 • Trafodwch eu meddyliau am ddelwedd y corff ac unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw amdanyn nhw eu hunain
 • Helpwch nhw i dderbyn cyrff o bob lliw a llun a pheidio â thanysgrifio i ddelwedd corff afrealistig sy'n ddelfrydol
 • Byddwch yn fodel rôl trwy dderbyn eich corff a chynnal agwedd gadarnhaol tuag at fwyd
  ac ymarfer corff

Perthynas Rhyw a Iach

 • Cael sgwrs agored am eu gwerthoedd a'u hagweddau tuag at ryw a pherthnasoedd i fod yn ymwybodol o'r hyn maen nhw'n ei gredu a rhoi'r wybodaeth gywir iddyn nhw
 • Pwysleisiwch bwysigrwydd cael cariad, parch ac ymddiriedaeth mewn perthynas iach a rhowch enghreifftiau iddynt y gallant edrych atynt
 • Trafodwch bwysigrwydd 'rhyw diogel' ac atal afiechydon a drosglwyddir yn rhywiol
 • Helpwch nhw i ddatblygu strategaethau ymdopi o ran delio â phwysau gan ffrindiau i wylio porn,
  cael rhyw neu anfon noethlymunau
 • Sôn am sut olwg sydd ar gydsyniad mewn perthynas
 • Gallwch eu hannog i ymweld â'r Gwefan Amarch neb i ddysgu mwy am gydsyniad ac arwyddion cam-drin perthynas

Pornograffi - Risgiau a phryderon

 • Trafodwch y ffaith nad yw porn bob amser yn dangos sut beth yw rhyw mewn bywyd go iawn 
 • Siaradwch am y ffyrdd y gallai roi pwysau ar eraill i edrych neu ymddwyn mewn ffordd benodol
 • Anogwch nhw i beidio â'i ddefnyddio fel ffynhonnell 'addysg rywiol' ac adlewyrchu'r hyn maen nhw'n ei weld
 • Sôn am sut y gall porn eithafol eu harwain i ddatblygu disgwyliadau afrealistig o ymddygiadau rhywiol
 • Sôn am bwysigrwydd cydsyniad a'r ffordd y mae menywod yn cael eu portreadu

Tweens (11 a throsodd)

Glasoed

 • Sicrhewch eu bod yn gwybod y pethau sylfaenol am newidiadau biolegol glasoed fel eu bod yn gwybod beth i'w ddisgwyl
 • Byddwch yn agored ac yn barod i ateb cwestiynau am y newidiadau corfforol ac emosiynol y byddant yn mynd drwyddynt
 • Sicrhewch nhw os ydyn nhw'n teimlo'n ansicr ynghylch unrhyw newidiadau maen nhw'n eu profi

Perthynas

 • Ail-gadarnhewch sut beth yw perthynas iach a phwysigrwydd cael cariad, parch ac ymddiriedaeth mewn a
  perthynas cyn cael cyswllt corfforol
 • Siaradwch am sut i adnabod perthnasoedd afiach i sicrhau eu bod yn gallu adnabod yr arwyddion a cheisio cefnogaeth

Delwedd y corff

 • Sôn am ddelwedd gorff positif ac unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw am eu corff eu hunain
 • Byddwch yn fodel rôl - bydd plant yn aml yn adlewyrchu'r hyn maen nhw'n ei weld felly gall hyrwyddo arferion bwyta da a bod yn derbyn y rhai o bob lliw a llun helpu mae gan blant ddelwedd gorff positif
 • Anogwch nhw i fod yn feirniadol o negeseuon a delweddau cyfryngau sy'n hyrwyddo teneuon neu ddelfrydau afrealistig

Iechyd Rhywiol

 • Trafodwch beth yw rhywioldeb, hy popeth o'u rhyw biolegol, hunaniaeth rhyw, a'u cyfeiriadedd rhywiol, i feichiogrwydd ac atgenhedlu
 • Sôn am sut y gall pornograffi ar-lein a'i bortread o fenywod, cydsyniad ac ymddygiad rhywiol eithafol gael effaith negyddol arnyn nhw
 • Cael sgyrsiau rheolaidd am bwysigrwydd cydsyniad
 • Rhannwch eich profiad eich hun o bwysau cyfoedion i'w helpu i uniaethu a theimlo'n fwy hyderus i wneud penderfyniadau doethach
 • Ail-gadarnhewch, er ei fod yn ymddangos fel petai 'pawb' yn ei wneud, yn aml dim ond siarad ydyw
 • Bydd plant yn chwilio am ffiniau'r hyn sy'n ymddygiad derbyniol felly gosodwch ffiniau clir ar gyfer ymddygiad arno ac yn effeithiol, gan gymryd yr amser i esbonio'n glir pam ei fod yn fuddiol iddynt (hyd yn oed os nad ydynt yn cytuno)

Pwysau cyfoedion

 • Siaradwch â nhw am ffyrdd o wrthsefyll pwysau cyfoedion a allai eu rhoi mewn perygl (fel pwysau i anfon noethlymun neu i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol)

Rheoli'r hyn y gallant ei weld ar-lein gyda rheolaethau rhieni

Mae gosod hidlwyr i rwystro pornograffi a chynnwys penodol ar-lein yn wych i amddiffyn diogelwch ar-lein eich plentyn. Fodd bynnag, ni ddylid defnyddio atalyddion cynnwys yn lle siarad am y mater a mynd i'r afael ag ef wyneb yn wyneb:

Gosodwch reolaethau rhieni ar eich peiriant chwilio

Os oes gennych blentyn ifanc, anogwch ef i ddefnyddio peiriannau chwilio sy'n gyfeillgar i blant, fel Swiggle or Chwilio am blant.

Gellir gweithredu gosodiadau chwilio diogel hefyd google ac Bing rheolaethau rhieni. Ar gyfer peiriannau chwilio eraill, ewch i'w tudalen gosodiadau diogelwch. Peidiwch ag anghofio dewis y modd diogelwch ymlaen YouTube, iTunes ac Google Chwarae.

Fideo byr sut i droi SafeSearch ar beiriant chwilio Google

Sicrhewch fod pob dyfais wedi'i gwarchod

Dylid gosod rheolyddion rhieni ar bob dyfais y mae eich plentyn yn ei defnyddio: consolau ffôn symudol, llechen a gemau (cartref a llaw).

Rydyn ni wedi creu canllawiau cam wrth gam syml i amddiffyn eich teulu rhag cynnwys amhriodol ar-lein. Byddwn yn dangos gwybodaeth gam wrth gam i chi ar sut i osod rheolaethau rhieni ar draws band eang eich cartref ac ystod o ddyfeisiau symudol, consolau gemau a safleoedd adloniant y gallai eich plant eu defnyddio.

Sut i rwystro pop-ups

Os ydych chi'n poeni bod eich plant yn cyrchu pornograffi trwy glicio ar hysbysebion amhriodol mewn pop-ups ar ddamwain, Norton gyda chyngor ar sut i atal y rhain.

Sôn am y peth

Nid oes hidlydd yn 100% yn effeithiol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad â chi i siarad â'ch plentyn am pam rydych chi'n gosod y ffiniau hyn a sut y bydd yr hidlwyr yn creu lle mwy diogel iddyn nhw ei archwilio heb ofni gweld rhywbeth nad ydyn nhw'n barod amdano. Defnyddiwch Templed cytundeb teulu Childnet i ddechrau'r sgwrs a chytuno ar rai ffiniau i sicrhau eu bod yn gwneud dewisiadau mwy diogel ar-lein.

Gwiriwch hanes porwr eich plentyn

Edrychwch yn hanes y porwr ar y termau chwilio y mae eich plentyn wedi bod yn eu defnyddio a'r gwefannau maen nhw wedi ymweld â nhw. Cadwch lygad ar yr apiau maen nhw wedi'u lawrlwytho ar eu ffonau hefyd. Os dewch o hyd i rywbeth sy'n amhriodol yn eich barn chi, gallwch ei ychwanegu at eich rhestr hidlo rheolaethau rhieni.

Dysgu sut i wirio hanes porwr

Adnoddau dogfen

Ewch i'n canllawiau Sefydlu Sut i wneud yn ddiogel darganfod sut mae rheolaethau rhieni penodol ar ystod o ddyfeisiau, apiau, gemau a rhwydweithiau.

Dysgwch fwy