BWYDLEN

Cefnogi eich ffrindiau ar-lein

Mynd i'r afael â'r pwysau i fod yn becyn cymorth perffaith

Mynnwch gyngor ar sut i gefnogi ffrind a allai fod yn ei chael hi'n anodd ar-lein a threfniadaeth lle gallwch gael mwy o gefnogaeth.

Eicon person gwyn ar gefndir lliwgar

Help ar gyfer sgyrsiau caled

Rhan bwysig o fynd i'r afael â'r pwysau i fod yn berffaith yw bod yn garedig ac yn gefnogol i eraill, yn yr un modd, rydych chi'n disgwyl i eraill fod yn garedig ac yn gefnogol i chi. Efallai y bydd adegau pan fyddwch chi'n sylwi ar rywun ar Instagram sy'n ymddangos fel pe bai'n teimlo'n drist neu'n ddig bron bob amser. Gall fod yn anodd iawn gwybod beth i'w ddweud neu ei wneud yn yr eiliadau hynny. Dyma rai syniadau.

Beth sydd ar y dudalen

Gofalwch amdanoch eich hun yn gyntaf bob amser

Dewiswch eich cynulleidfa

Os mai chi yw'r person sy'n teimlo'n drist neu'n ddig neu'n cael ei fwlio, siaradwch â rhywun. Os nad oes gennych oedolyn neu gyfoed yr ydych yn teimlo'n gyffyrddus ag ef, mae yna nifer o sefydliadau a all gynnig cefnogaeth un i un i chi.

Gwasanaethau cymorth a chwnsela

 • Childline - gwasanaeth preifat, cyfrinachol am ddim lle gallwch siarad am unrhyw beth [Eicon ffôn] 0800 1111
 • Y Cymysgedd - yn cynnig ystod o gyngor a chefnogaeth i rai dan 25 oed - 0808 808 4994
 • Papyrws - Elusen sy'n ymroddedig i atal hunanladdiad ifanc - 0800 068 41 41
 • Y Samariaid - Gwrando a chefnogaeth gyfrinachol 24 awr- 116 123
 • Mind - Mae Infoline yn darparu gwasanaeth gwybodaeth a chyfeirio sydd ar agor rhwng 9am a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener
 • Young Minds - Cynnig llinell gymorth am ddim ar gyfer cyngor cyfrinachol, arbenigol
 • Kooth.com - Cefnogaeth ar-lein am ddim ac anhysbys i bobl ifanc ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 12pm a 10pm
Adnoddau bwlb golau

Mae App For Me Childline hefyd ar gael i roi mynediad hawdd i chi i wasanaethau trwy eich ffôn clyfar.

Dysgwch fwy

Gwybod yr arwyddion i wylio amdanynt mewn eraill

Efallai y bydd pobl yn cyfleu eu teimladau mewn gwahanol ffyrdd, ond mae yna bethau a all roi cliwiau ichi am eu cyflwr emosiynol. Dyma restr o bethau y gallech chi edrych amdanynt:

 • Nid ydyn nhw'n gweithredu fel nhw eu hunain
 • Maent yn cymryd mwy o risgiau nag arfer
 • Maen nhw'n siarad am deimlo'n anobeithiol
 • Maen nhw'n cymryd mwy o gyffuriau neu'n yfed mwy
 • Maen nhw'n niweidio'u hunain
 • Nid ydynt yn teimlo fel hongian allan cymaint
 • Mae'n ymddangos bod eu meddwl yn rhywle arall
 • Maent mor bryderus fel na allant ymlacio
 • Maen nhw wedi mynd yn negyddol am fywyd

Mae pawb yn cael rhai dyddiau gwael, ond os byddwch chi'n sylwi ar rywun yn arddangos unrhyw un o'r ymddygiadau uchod dro ar ôl tro, gall yr awgrymiadau isod eich helpu chi i ddarganfod beth i'w wneud.

Estyn allan

Gall galwad ffôn, neges destun neu DM yn dweud wrth rywun eich bod yn poeni amdanynt olygu llawer. Nid oes rhaid i chi gael yr holl atebion - mae gadael iddyn nhw wybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain a'ch bod chi'n poeni amdanyn nhw yn beth caredig i'w wneud.

Beth i'w ddweud

Y peth gorau yw ei gadw'n achlysurol. Rhowch gynnig ar bethau fel, “Rydw i wedi sylwi eich bod chi'n postio llawer o femes trist yn ddiweddar, a ydych chi'n iawn?” Neu “Rwy'n edrych i mewn arnoch chi oherwydd roeddech chi'n ymddangos yn ofidus iawn y diwrnod o'r blaen, sut ydych chi?”

Os ydyn nhw'n agor, gwrandewch

Ceisiwch osgoi cynnig cyngor neu siarad amdanoch chi'ch hun - cadwch y ffocws ar y person arall a sut maen nhw'n teimlo. Gall gofyn cwestiynau fel “Ydych chi wedi siarad ag unrhyw un arall am hyn?” Fod yn ffyrdd o weld a oes ganddyn nhw gefnogaeth yn rhannau eraill eu bywyd. Mae gan Childline rhai canllawiau da Am hyn.

Adroddiad ynghylch cynnwys

Os ydych chi'n credu y gallai rhywun fod yn ystyried brifo'i hun, riportiwch hyn i Instagram fel y gallant helpu i'w cysylltu â gwybodaeth ac adnoddau. Mae timau ledled y byd yn gweithio 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos i adolygu'r adroddiadau hyn. Ni fydd y poster yn gwybod pwy wnaeth yr adroddiad, ond byddant yn cael help y tro nesaf y byddant yn agor yr ap.
I wneud adroddiad, tapiwch y tri dot uwchben y post, yna tapiwch Report. Dewiswch "Mae'n Amhriodol> Hunan-anaf."

Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn ei wneud

Efallai y byddwch chi'n meddwl bod gan berson lawer o ffrindiau eraill neu nad ydych chi'n eu hadnabod yn ddigon da i siarad â nhw - ond dydych chi byth yn gwybod mewn gwirionedd. Mae'n debygol y byddai'n well gwirio i mewn a darganfod ei fod yn iawn nag anwybyddu rhywbeth mae hynny'n eich poeni.

Anogwch nhw i gael help

Weithiau gallwn ni gael ein dal i fyny yn ein teimladau fel nad ydyn ni'n gweld ffordd allan. Gallwch awgrymu bod eich ffrind yn siarad â'u rhieni neu oedolyn cyfrifol arall neu'n rhannu adnoddau fel y Shout.

Pryd i ddweud wrth rywun

Os nad yw'r person rydych chi wedi estyn allan ato yn dangos unrhyw arwyddion o deimlo'n well, os byddwch chi'n dechrau teimlo'n anghyfforddus gyda'r hyn y gofynnir ichi ei gadw'n gyfrinachol, neu os yw ei ymddygiad yn mynd yn fwy eithafol, siaradwch ag oedolyn neu ffrind rydych chi'n ymddiried ynddo am y camau nesaf.


Canolfan Gymorth Instagram

Oes gennych chi gwestiwn ar sut i unrhyw nodweddion Instagram? Ewch i'r ganolfan gymorth i gael mwy o gefnogaeth.

Am ddim i fod yn Fi Syniadau Da

Gweler yr awgrymiadau Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel hyn i'ch helpu chi i archwilio a mynegi eich hunaniaeth ar-lein yn ddiogel.