BWYDLEN

Gliniadur a thabledi i blant

Prynu awgrymiadau i rieni

Mae'r syniad o'r cyfrifiadur cartref sefydlog bellach yn eistedd ochr yn ochr ag opsiynau cyfrifiadurol eraill. Mae'r defnydd o dabledi yn cynyddu ac mae'r angen am gysylltedd cludadwy yn golygu bod mwy o gartrefi bellach yn dewis gliniaduron.

Mae prynu'r dyfeisiau cywir ar gyfer eich teulu wir yn dibynnu ar eu defnydd ac a oes eu hangen yn unig ar gyfer adloniant neu ar gyfer gwaith cartref a phrosiectau hefyd. A oes angen i chi deipio traethodau a gwaith cartref neu a ydych chi'n rhyngweithio'n bennaf â gwefannau sy'n seiliedig ar gyffwrdd? Gall deall y gwahanol systemau gweithredu a lefelau diogelwch adeiledig eich helpu i wneud y penderfyniad cywir.

Mae dod o hyd i'r dechnoleg gywir yn bwysicach nag erioed eleni; mae prinder sglodion yn achosi i'r prisiau rhwng gwahanol gynhyrchion amrywio, gyda rhai dyfeisiau'n costio mwy na blynyddoedd blaenorol.

 

Awgrymiadau Rhieni Arbenigol ar gyfer Prynu Dyfais

Pum peth y dylech eu hystyried wrth brynu gliniadur neu lechen

A ddylwn i brynu llechen neu liniadur?

Y ffordd hawsaf o benderfynu pa un i'w brynu yw ystyried sut y cânt eu defnyddio. Siaradwch â'ch plentyn am yr hyn yr hoffent ei wneud arno. Hefyd, siaradwch ag athro eich plentyn am sut y gall y math hwn o dechnoleg gefnogi ei ddysgu. Yn olaf, gofynnwch i deuluoedd eraill sydd â phlant o oedran tebyg pa dechnoleg sydd wedi gweithio orau iddyn nhw.

Os mai dim ond pori'r rhyngrwyd, gwylio fideos a chyrchu cyfryngau cymdeithasol sydd eu hangen arnoch, yna tabled yw eich bet orau. Argymhellir gliniadur ar gyfer y rhai sydd angen eistedd wrth fysellfwrdd am gyfnodau hirach neu sydd angen meddalwedd fwy cymhleth fel codio a dylunio. Gallwch hefyd baru tabled gyda bysellfwrdd neu achos i gynnig senario sy'n eistedd rhwng y ddau opsiwn hyn. Mae'n werth nodi, er y gellir defnyddio'r rhan fwyaf o wefannau gwaith cartref mewn ysgolion ar dabledi a gliniaduron, gall bysellfwrdd a sgrin cydraniad uwch yr olaf ei gwneud hi'n haws gweithio.

Diogelu

Gall pob gliniadur a thabledi fod â chyfrinair, PIN neu glo olion bysedd wedi'i nodi yn ystod y sefydlu. Mae hynny'n golygu na all neb ond chi eu datgloi i gyrraedd y 'sgrin gartref' neu gyrchu unrhyw un o fanylion personol neu ffeiliau eich teulu heb eich gofynion mynediad.

Yn ogystal, er mwyn rheoli mynediad i'r system yn y modd hwn mae angen i chi ystyried sut i arwain amser eich plentyn gyda'r ddyfais. Os oes gennych ffonau smart neu systemau monitro cyfrifiaduron eraill yn y cartref eisoes, mae'n werth gwirio bod y ddyfais newydd yn gydnaws. Y naill ffordd neu'r llall, cyn gadael i'ch plentyn ryddhau'r dechnoleg newydd, cael sgwrs gyda nhw am ymddygiad diogel ar-lein gweler ein Moesau Rhyngrwyd awgrymiadau da ar gyfer cyngor ar hyn.

Bydd rhai dyfeisiau'n cynnwys amddiffyniad firws, fel y rhai sy'n defnyddio'r system weithredu Chrome. Mae'n werth gwirio pa mor hir y bydd unrhyw wasanaethau am ddim ar gael ar ddyfeisiau newydd cyn y bydd angen i chi ddechrau talu tanysgrifiad.

Beth am ddarllenydd eLyfr?

Os nad ydych chi'n teimlo bod angen y cysylltedd a gynigir gan dabled ar eich plentyn ond yr hoffech roi profiad tabled iddo ar gyfer darllen ac astudio, mae darllenydd eLyfr yn edrych fel llechen ond mae'n dechnegol wahanol.

Mae fel llyfr digidol - wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer lawrlwytho a darllen llyfrau arno. Nid yw eu sgriniau e-bapur wedi'u goleuo'n ôl yn yr un modd â thabled, monitor neu sgrin deledu, sy'n eu gwneud yn haws ar y llygaid dros gyfnodau hir.

Yr ystod o ddyfeisiau Amazon Kindle yw'r darllenwyr eLyfr mwyaf adnabyddus, gydag eLyfrau ar gael o'r Kindle Store, tra bod Nook a Kobo hefyd yn cynnig eu dyfeisiau a'u storfeydd eu hunain. Gallwch hefyd ddefnyddio ap Kindle ar dabledi, ffonau clyfar a chyfrifiaduron os oes gennych chi'r rhai sydd wedi'u sefydlu ar gyfer eich plentyn eisoes, er y gallant fod yn fwy anhylaw i'w cario a darllen ohonynt ar y soffa.

Fodd bynnag, yn union fel mewn siop lyfrau gyda llyfrau go iawn, nid yw eLyfrau yn dod â sgôr oedran. Felly, mae rhywfaint o gynnwys aeddfed ar gael, ond mae'n bosibl ei gwneud yn ofynnol i gyfrinair gael ei nodi cyn lawrlwythiadau Kindle Store fel haen ychwanegol o reolaeth rhieni. Siaradwch â'ch plant am ba lyfrau yr hoffent eu darllen neu, i blant ifanc, canolbwyntiwch sylw ar yr adran eLyfrau Plant.

Pa system weithredu ar gyfer gliniaduron?

Os ydych wedi penderfynu mai gliniadur yw'r llwybr gorau i'ch plentyn, mae angen i chi ystyried pa system weithredu i'w chael. Mae yna dair prif system: Windows, Mac OS X a Chrome OS, a gall prisiau amrywio yn ôl yr hyn y mae angen i'r gliniadur ei wneud.

Os ydych chi'n gwe-syrffio ac yn gwneud gwaith cartref i blant, bydd gliniadur cyllideb sy'n rhedeg Chrome OS yn costio tua £ 200. Mae'n debygol y bydd angen rhywbeth mwy pwerus ar y rhai sy'n edrych i olygu lluniau neu fideo. Gall gliniadur ar frig yr ystod sy'n rhedeg Windows neu Mac OS X gostio £ 1,500 neu fwy. Mae rhieni'n canfod bod plant yn dysgu'n gyflym ar dechnoleg ac yn dod yn fwyfwy uchelgeisiol, felly mae'n dda cael rhywbeth mwy pwerus os yw o fewn eich cyllideb.

Pa system weithredu ar gyfer tabledi?

Mae gwahanol dabledi yn defnyddio gwahanol systemau gweithredu, a Android ac Apple yw'r rhai mwyaf cyffredin. Mae AO Android Google i'w gael ar ystod o dabledi gan wneuthurwyr lluosog ar ystod o brisiau gwahanol, yn benodol ar ddiwedd y gyllideb. Mae iPad Apple fel arfer yn ddrytach. Fodd bynnag, mae'n cynnig defnyddioldeb gwych a rheolyddion Amser Sgrin adeiledig sy'n integreiddio â dyfeisiau Apple eraill. Mae gan y ddau siopau ap pwrpasol i'ch galluogi i brynu apiau yn uniongyrchol trwy'r dabled.

Unwaith eto, os oes gennych ddyfeisiau Apple neu Google yn y cartref eisoes, yn aml ychwanegu technoleg newydd gan yr un gwneuthurwr yw'r llwybr symlaf. Mae hyn yn eich galluogi i gymhwyso'r un gosodiadau i'r dabled â'ch ffonau smart.

Tabledi a gliniaduron i'w hystyried ar gyfer eich plentyn

Gweler adolygiadau o gliniaduron a thabledi dethol sydd ar gael ar hyn o bryd gydag awgrymiadau ar yr oedran y maent yn briodol ar ei gyfer, lefel eu swyddogaeth a'r nodweddion diogelwch y maent yn eu cynnig.

Samsung Tab A.

Manyleb pen uchel ar gyfer plant o bob oed diolch i nodwedd Modd Plant

Mae'r Samsung Tab A yn ddewis da i blant, yn enwedig os caiff ei baru ag achos cario cadarn i'w amddiffyn rhag cnociau. Mae ganddo sgrin eglurder uchel, eglur gyda mwy o bicseli na sgriniau HD safonol. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd i blant ddarllen, ac mae'n edrych yn wych gwylio fideo neu luniau.

Mae wedi'i brisio o £ 179 am ddyfais 10 modfedd. Mae fersiwn 8 modfedd ar gael am £ 139

Mae ganddo rai nodweddion clyfar i wneud cynnal a chadw a defnyddio'r dabled yn haws i deuluoedd. Mae SideSync yn caniatáu ichi wirio ac ymateb i hysbysiadau a negeseuon wrth ddefnyddio cymwysiadau eraill. Gallwch gysylltu â Wi-Fi uniongyrchol a ffrydio cynnwys i'ch teledu. Fel technoleg Samsung arall, mae ganddo'r app Modd Plant i gadw'ch plentyn yn ddiogel ac yn iach ar-lein.

Mae ganddo hefyd gamera gwych gydag autofocus sy'n creu lluniau a fideos gwych. Mae hyn, y sgrin a'r pŵer prosesu yn ei gwneud yn fwy na galluog i ystod eang o weithgareddau creadigol, p'un a yw hynny'n ysgrifennu, darlunio, dysgu codio neu hyd yn oed olygu fideos.

Yn ôl i’r brig


Fel yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Eisiau cefnogi ein gwaith?

Tabled Smart Kurio

Tabled popeth-mewn-un sy'n trosi'n gyfrifiadur cludadwy bach

Gwyliwch ein rhiant blogiwr Adele a'i mab Jacob yn adolygu'r Kurio Smart 2 yn llechen 1

Tabled 10 modfedd Android yw Kurio Smart Tablet sy'n dod â bysellfwrdd datodadwy ac achos amddiffynnol magnetig i greu cyfrifiadur bach cludadwy i'ch tweens neu'ch arddegau ei ddefnyddio, p'un a ydyn nhw'n gwneud gwaith cartref neu'n chwarae gemau cynnig fel ' Tenis Instant '.

Mae wedi'i brisio o £ 159.

Fel tabledi Kurio eraill, mae'n cynnwys meddalwedd Rheolaethau Rhieni Kurio Genius, sy'n eich galluogi i osod rheolyddion amser sgrin ar yr hyn maen nhw'n ei wneud a pha apiau y gallant eu defnyddio ynghyd â throi 'hidlydd golau glas' ymlaen a rheoli pryd y gallant gyrchu'r tabled.

Mae'r meddalwedd hefyd yn hidlo ac yn monitro dros wefannau 32 biliwn i sicrhau bod eich plentyn yn gweld cynnwys sy'n briodol i'w hoedran. Mae'n cael ei rag-lwytho â phrosesydd geiriau, teclyn cyflwyno, taenlen a mwy, ac mae'n gwbl gydnaws â Microsoft a Google Docs eraill sy'n caniatáu i blant wneud eu holl dasgau ysgol yn rhwydd.

Ewch i safle Kurio i ddarganfod mwy

Yn ôl i’r brig


Cyswllt Tab Kurio

Tabled cychwynnol gwych gyda chynnwys wedi'i guradu a meddalwedd arobryn


Gwyliwch ein rhiant blogiwr Adele a'i mab Jacob yn adolygu tabled Kurio Tab Connect

Mae Kurio Tab Connect yn opsiwn rhatach ac yn dabled gyntaf wych i blant iau sydd newydd ddechrau archwilio'r byd ar-lein. Mae meddalwedd rhieni Kurio Genius yn caniatáu ichi osod rheolyddion amser, dewis yr apiau yr hoffech iddynt eu defnyddio a diffodd y dabled o bell o'ch ffôn gan ddefnyddio Ap Kurio Connect.

Mae wedi'i brisio o £ 119.

Mae hefyd yn hidlo, categoreiddio a diweddaru 32 biliwn o wefannau bob dydd i sicrhau bod eich plentyn yn gweld cynnwys sy'n briodol i'w hoedran yn unig. Gallwch greu hyd at 8 proffil wedi'u personoli ar y ddyfais fel y gall y teulu cyfan ddefnyddio'r dabled ac mae wedi'i hadeiladu i wrthsefyll traul gyda'i gragen amddiffynnol a'i gorchudd sy'n gwrthsefyll olion bysedd.

Mae'n dod ymlaen llaw gydag ystod o apiau fel y gêm gynnig 'Instant Tennis' a chan ei fod yn dabled Android gallwch ddewis o blith amrywiaeth o apiau yn siop Google Apps i'ch plentyn eu defnyddio.

Yn ôl i’r brig


Afal iPad mini 5

Tabled ysgafn fach a all dyfu yn ôl anghenion y plentyn

Mae Apple newydd ddiweddaru ei iPad mini gyda specs uwch, camera gwell a phrosesydd cyflym. Mae hyn yn golygu mai opsiwn rhatach yw'r iPad mini 4 blaenorol, sy'n dal i gynnig digon o bŵer ar gyfer tasgau syml.

Nid yn unig mae'n ysgafn i'w ddal am gyfnodau hir, ond mae hefyd yn rhedeg pob app yn ogystal â'r modelau mwy, mwy diweddar yn llinell Apple. Mae'n gostus, ond prin yw'r tabledi sydd mor syml i'w codi a'u defnyddio.

Mae'r iPad Mini newydd hefyd yn cefnogi'r ddyfais Apple Pencil, sy'n galluogi cymryd nodiadau gyda llawysgrifen. Hefyd (ac yn bwysicach fyth) mae'r pensil yn eich galluogi i ddefnyddio'r ddyfais ar gyfer llawer o weithgareddau creadigol gan gynnwys dylunio a darlunio.

Mae wedi'i brisio o £ 479.

Mae Apple yn parhau i fod yn un o'r opsiynau mwyaf diogel i sicrhau nad yw'r ffôn yn cael ei gyfaddawdu gan firysau na meddalwedd allanol. Mae Apple yn cadw ei blatfform dan glo, gyda'r holl apiau wedi'u cymeradwyo gyntaf gan y cwmni cyn iddynt ddod ar gael.

Mae'r gosodiadau rheoli rhieni yn fersiwn ddiweddaraf y system weithredu, iOS 15, yn hawdd eu llywio a gallant gyfyngu llawer o'r nodweddion i rwystrau sy'n benodol i oedran. Yn ogystal, mae adran Amser Sgrin newydd yn y gosodiadau yn darparu dadansoddiad manwl o bob agwedd ar ddefnydd y ffôn. Gallwch chi osod amser gwely a chyfyngu mynediad i rai cymwysiadau.

Os ydych chi'n paru'r iPad Mini gydag achos cadarn mae'n dod yn dabled wych i bobl ifanc. Ychwanegwch at hyn y nodwedd Amser Sgrin newydd ac mae'n hawdd gweld sut maen nhw'n ei defnyddio. Nid dyma'r opsiwn rhataf ond un a fydd yn tyfu gyda'ch plentyn wrth iddo ddod yn fwy o uchelgeisiau yn ei weithgaredd ar-lein.

Yn ôl i’r brig


9fed Genhedlaeth Apple iPad

Tabled pen uchel gydag apiau addysg pwrpasol

Mae gan fodel iPad 10.2 modfedd mwyaf diweddar Apple brosesydd wedi'i adnewyddu, gan sicrhau ei fod yn llyfn ac yn gyflym ar waith, mae hefyd yn cefnogi Pencil - dyfais stylus Apple ei hun sy'n ddewisol ychwanegol.

Mae hyn yn golygu y gall plant dynnu llun a rhyngweithio gyda'r iPad fel y byddent yn pad arferol o bapur. Mae yna hefyd apiau addysg pwrpasol yn dod ar gyfer yr iPad, gan gynnwys rhai ar gyfer athrawon i helpu i lunio syniadau a thasgau cwricwlwm digidol.

Ar gael o £ 319. Gallech hefyd ddewis yr iPads hŷn yn ôl i'r 5ed genhedlaeth sy'n dal i gael eu cefnogi ac sy'n gydnaws â iOS 15.

Mae'r gosodiadau rheoli rhieni yn fersiwn ddiweddaraf y system weithredu, iOS 15, yn hawdd eu llywio a gallant gyfyngu llawer o'r nodweddion i rwystrau sy'n benodol i oedran. Yn ogystal, mae adran Amser Sgrin newydd yn y gosodiadau yn darparu dadansoddiad manwl o bob agwedd ar ddefnydd y ffôn. Gallwch chi osod amser gwely a chyfyngu mynediad i rai cymwysiadau.

Fodd bynnag, iOS yw un o'r systemau gweithredu symlaf i'w defnyddio, a bydd plant wrth eu bodd â'r maint sgrin ychwanegol a roddir gan yr arddangosfa 10.2-modfedd. Mae hefyd yn rhatach na'r mini iPad llai.

Yn ôl i’r brig


Apple iPad Awyr

Tabled pen uchel sy'n gweithredu fel gliniadur

Mae'r newydd hwn Awyr iPad yn fwy na iPads blaenorol gyda sgrin 10.9-modfedd ynghyd â phrosesydd cyflymach. Ond ymarferoldeb bysellfwrdd corfforol a chefnogaeth integredig ar gyfer pensil Apple sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn yma.

Dyfais yw hon y gellir ei hystyried ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau wrth iddynt agosáu at TGAU a Safon Uwch. O'i gyfuno â Bysellfwrdd Hud Apple mae'n troi'n ddyfais a all fod yn gyfartal â gliniadur fel eich bod chi'n cael dau ddyfais mewn un.

Mae'r Apple Pencil wedi bod o gwmpas ers tro ond mae'r fersiwn ddiweddaraf o'r system weithredu yn integreiddio ei ddefnydd mewn llawer mwy o agweddau ar y dabled. Mae hyn yn ei gwneud yn ddyfais wych ar gyfer cymryd nodiadau mewn darlithoedd yn y modd tabled yna, pan fyddwch adref, gallwch ddefnyddio'r bysellfwrdd ar gyfer ysgrifennu mwy o ffurf hir.

Ar gael o £ 579.

Mae'r gosodiadau rheoli rhieni yn fersiwn ddiweddaraf y system weithredu, iOS 15, yn hawdd eu llywio a gallant gyfyngu llawer o'r nodweddion i rwystrau sy'n benodol i oedran. Yn ogystal, mae adran Amser Sgrin newydd yn y gosodiadau yn darparu dadansoddiad manwl o bob agwedd ar ddefnydd y ffôn. Gallwch chi osod amser gwely a chyfyngu mynediad i rai cymwysiadau.

Os ydych chi'n chwilio am ddewis arall rhatach, yna mae'r iPad safonol a'r iPad Mini yn gost is, er heb naws bysellfwrdd gliniadur.

Yn ôl i’r brig


ASUS Chromebook C202 SA

Gliniadur sy'n addas i blant i ddiwallu anghenion tweens hŷn

Mae hwn yn opsiwn gwych i deuluoedd sydd eisiau gliniadur iawn ar gyfer eu plentyn. Mae'r model ASUS hwn yn cynnig colfach 180 gradd, bysellfyrddau sy'n gwrthsefyll colledion a fframiau wedi'u lapio â rwber wedi'u hatgyfnerthu sy'n cwrdd â'r trylwyredd dyddiol a'r defnydd dwys gan blant.

Fe'i cynlluniwyd i fod yn ysgafn i blant ei ddefnyddio gyda dau afael yn darparu pwyntiau dal gwell. Mae ganddo hefyd batri da a fydd yn para hyd at oriau 10. Ychwanegiad braf yw'r allbwn HDMI adeiledig i anfon unrhyw gynnwys i deledu, yn ogystal â darllenydd cerdyn SD i fewnforio fideo a lluniau o gamera. Mae'r sgrin ei hun yn 11.6 modfedd ac yn gwrth-lacharedd er mwyn ei gweld yn hawdd.

Google Family Link yn sicrhau y gallwch sefydlu'ch Chromebook i'ch plentyn ei ddefnyddio'n ddiogel ac yn iach. Mae hyn nid yn unig yn dangos i chi sut maen nhw'n ei ddefnyddio ond hefyd yn eich galluogi i sefydlu terfynau amser sgrin ar gyfer gwahanol ddyddiau o'r wythnos.

Lles Digidol yna mae'n ymestyn hyn trwy ddatgelu llun cyflawn o sut rydych chi'n defnyddio'ch ffôn. Mae'n cynnig golwg ddyddiol o'r amser a dreulir, pa mor aml rydych chi'n defnyddio apiau, a faint o hysbysiadau rydych chi'n eu cael. Mae hwn yn offeryn gwych i sicrhau bod eich plentyn (a'ch teulu ehangach) yn datblygu arferion iach gyda thechnoleg.

Mae'n costio o £ 129 er y gall fod yn anodd dod o hyd i stoc.

Os ydych chi ar ôl gliniadur iawn i'ch plentyn, mae hwn yn opsiwn gwych. Nid yn unig ar gyfer yr ystod eang o nodweddion, ond oherwydd bod cael bysellfwrdd maint llawn gwrth-ollwng yn gwneud gwahaniaeth mawr iawn i'r ddyfais hon.

Yn ôl i’r brig


Tân Amazon 7

Mae'n cynnig gwerth am arian a mynediad at gynorthwyydd AI

Nid Amazon Fire 7 yw'r dabled fwyaf pwerus ar y farchnad, ond mae'n un o'r gwerth gorau, mae hynny'n sicr. Mae'n rhoi mynediad i chi i apiau, eich llyfrau Kindle, Amazon Video a gwasanaethau fideo eraill - fel Netflix - a llawer mwy.

Hyn i gyd am oddeutu £ 50. Mae yna hefyd gefnogaeth cynorthwyydd llais Alexa, felly nid yn unig y gallwch chi ofyn cwestiynau i Alexa a rheoli dyfeisiau cartref craff, gallwch chi hefyd alw dyfeisiau Echo o amgylch y cartref.

Mae ar gael am £ 49.99.

Mae rheolaethau rhieni Amazon yn rhagorol ar y cyfan, gyda'r gallu i osod gwahanol opsiynau ar gyfer gwahanol broffiliau. Mae hynny'n golygu y gall pob aelod o'r teulu gael ei broffil ei hun, a fydd ond yn dangos y cynnwys sy'n briodol iddynt.

Ffordd wych o gael mwy o reolaeth a mynediad at lawer mwy o gynnwys yw trwy danysgrifiad Kids Unlimited. Mae hyn yn cynnig dros 5,000 apiau, llyfrau a llawer mwy sy'n addas i blant, i gyd heb bryniannau mewn-app.

Yn ôl i’r brig


Rhifyn Plant Amazon Fire HD 7

Tabled cyfeillgar i blant gyda mynediad blwyddyn i gyfryngau plant wedi'u curadu

Yn y bôn, mae tabled Amazon Fire 7 Kids Edition yr un ddyfais yn union â'r Fire 7 a adolygwyd hefyd. Fodd bynnag, mae'n dod ag achos amddiffynnol glas llachar, pinc neu felyn sy'n sicrhau na fydd yn torri wrth gael ei ollwng gan ddwylo llai.

A hyd yn oed os yw'n torri, rydych chi'n cael gwarant dwy flynedd, dim cwibble, gan Amazon. Bydd y siop ar-lein yn ei disodli am ddim o fewn y ddwy flynedd gyntaf, ni waeth sut y cafodd ei difrodi.

Gallwch chi dynnu sylw un am £ 99.99, er ei bod bob amser yn werth edrych am fargen yn y nifer fawr o werthiannau Amazon.

Fel yr Amazon Fire 7-modfedd 7, gallwch sefydlu proffil plentyn gyda Kids Unlimited, gyda dim ond gemau, llyfrau a fideos priodol ar gael i'w chwarae, eu darllen neu eu gweld. Y gwahaniaeth mawr yw eich bod chi'n cael blwyddyn o fynediad am ddim iddo gyda'r Kids Edition. Mae'r rheolaethau rhieni hefyd yr un mor rhagorol ac yn hawdd i'w gweithredu.

Yn ôl i’r brig


Rhifyn Plant Amazon Fire HD 8

Tabled fach a nerthol gyda mynediad at gyfryngau ac apiau wedi'u curadu

Ychydig yn ddrytach ond hefyd yn fwy pwerus, mae gan y Fire HD 8 sgrin 8 modfedd fwy gyda datrysiad HD gwell i sicrhau bod delweddau a fideo yn fwy craff. Mae ganddo hefyd fwy o storfa fewnol na'r fersiwn Fire 7, gyda 32GB ar gael dros yr 16GB ar y ddyfais lai.

Fodd bynnag, gellir uwchraddio'r ddau ymhellach trwy gerdyn microSD. Mae'r un dewisiadau bumper amddiffynnol a gwarant dim cwibble ar gael.

Mae'r Fire HD 8 Kids Edition yn costio £ 174.99.

Fel gyda phob tabled Amazon Fire, mae'r rheolaethau rhieni ar y HD 8 Kids Edition yn ardderchog. Gallwch chi osod cyfyngiadau gwahanol ar gyfer pob aelod o'r teulu.

A chan ei fod yn ei hanfod yr un peth â'r Fire HD 8 sydd ar gael hefyd, gallwch ei ddefnyddio eich hun ar gyfer gwylio fideo, darllen eLyfrau ac ati. Daw gwasanaeth tanysgrifio Kids Unlimited am ddim am flwyddyn ymlaen yma hefyd.

Yn ôl i’r brig


Amazon Kindle

Tabled cychwynnol i wneud darllen yn fwy digidol

Os nad ydych chi'n arbennig ar ôl tabled i'ch plentyn, efallai y byddwch chi'n ystyried darllenydd eLyfr. Ac nid oes unrhyw rai â mwy o rym aros a dewis llyfrau na'r Kindles.

Mae'r model safonol yn dal i fod yn ddewis rhagorol os ydych chi am annog plant i ddarllen. Mae'n rhad, yn ysgafn i'w ddal ac mae ganddo sgrin ddu a gwyn 6 modfedd wych. Mae yna hefyd gannoedd ar filoedd o lyfrau plant i ddewis ohonynt. Ychwanegodd diweddariad diweddar olau blaen adeiledig er mwyn ei ddarllen yn haws, yn enwedig yn y tywyllwch.

Mae'r Amazon Kindle yn costio £ 79.99.

Nid yn unig ydych chi'n cael y dewis eithaf o'r hyn y mae eich plentyn yn ei ddarllen trwy'r Kindle gyda lawrlwythiadau llyfrau wedi'u cloi i'ch cyfrif Amazon, ond mae yna nodwedd Kindle for Kids hefyd wedi'i gosod.

Mae hynny'n rhoi'r gallu i chi greu proffiliau wedi'u personoli ar gyfer plant a'u gosod nodau darllen, y maent yn derbyn bathodynnau cyflawniad ar eu cyfer. Gallwch hefyd weld cyfanswm yr amser a dreuliwyd yn darllen, nifer y geiriau a edrychwyd i fyny a chymaint mwy.

Yn ôl i’r brig


Adnoddau a chanllawiau ategol