BWYDLEN

Ffonau clyfar i blant

Prynu awgrymiadau i rieni

Wrth iddynt heneiddio, mae'n debyg y bydd y mwyafrif o blant yn gofyn am eu ffôn clyfar eu hunain, a byddwch chi am allu cadw mewn cysylltiad â nhw pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd neu'n treulio mwy o amser oddi cartref.

Mae ffonau clyfar yn cynnig y gallu i blant gael eu cysylltu â'r rhyngrwyd lle bynnag y bônt, felly mae angen i chi ystyried yn ofalus a ydyn nhw'n barod i fynd yn symudol a beth rydych chi'n hapus iddyn nhw allu ei wneud ar-lein. Mae hyn yn cynnwys ystyried costau parhaus ynghylch contractau symudol yn ogystal â'r gwariant cychwynnol.

Awgrymiadau arbenigol rhieni ar gyfer prynu dyfais

Dyma'r pethau i'w hystyried cyn buddsoddi mewn ffôn clyfar i'ch plentyn.

Sut fydd o fudd i chi a'ch plentyn?

Cyn mynd i mewn i'r gwahanol wneuthuriadau, modelau a chontractau, mae'n bwysig bod gennych ddealltwriaeth glir o sut y bydd eich plentyn yn defnyddio'r ffôn a sut y bydd o fudd i'ch teulu. Mae hyn yn aml yn ymwneud yn bennaf ag aros mewn cysylltiad wrth deithio i'r ysgol. Ond, wrth gwrs, mae ffonau smart yn cynnig buddion eraill hefyd, o ymchwilio i waith cartref, cyrchu hoff raglenni, tynnu lluniau a fideos, chwarae gemau, yn ogystal â (yn arbennig o bwysig dros y flwyddyn ddiwethaf) cadw i fyny gyda ffrindiau a rhwydweithiau cymdeithasol eraill.

Mae siarad am hyn gyda'ch plentyn yn ffordd hanfodol o ddeall y buddion a'r peryglon. Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi gytuno â nhw ar sut y byddant yn defnyddio'r ffôn yn gyfrifol, o ran rhyngweithio ar-lein a chynnwys priodol. Mae yna rai canllawiau defnyddiol i'ch helpu chi i lunio'r sgyrsiau hyn, fel ein cytundeb teuluol.

Talu wrth fynd neu gontractio?

Gan eich bod yn debygol o fod yn dalwr biliau i'ch plant, mae'n bwysig gwybod bod cyfyngiadau ar ddata ar gyfer pori rhyngrwyd ynghyd ag anfon fideos a lluniau at ffrindiau a theulu ac y gallant gostio'n ychwanegol os eir y tu hwnt iddynt. System talu ymlaen llaw yw talu wrth fynd ac felly mae'n ddelfrydol ar gyfer plant. Mae contractau misol yn costio swm rheolaidd ond gallent godi costau pellach am fynd dros lwfansau. Mae llawer o'r rhain yn caniatáu ichi gapio gor-wariant sy'n werth ei wirio cyn llofnodi contract.

Ynghyd â'r costau, mae'n werth ystyried hefyd bod ffonau smart modern yn aml yn tybio bod cysylltiad rhyngrwyd o ryw fath yn gweithio pan fyddant allan. Os ydych chi am anfon neu dderbyn ffeiliau neu ddefnyddio apiau negeseuon, yna mae'n bwysig cynnwys data yn y contract.

Pan fyddwch yn cynnwys data yng nghontract ffôn eich plentyn, mae'n bwysig deall y bydd hyn y tu allan i unrhyw fonitro neu gyfyngiadau a sefydlwyd gennych fel rhan o'ch mynediad rhyngrwyd Wifi cartref. Mae rhai dyfeisiau, fel Circle, y gellir eu sefydlu i reoli data symudol ar yr un pryd, ond yn aml mae gan y rhain dâl tanysgrifio am y nodwedd hon.

Mae mwyafrif y rhwydweithiau ffôn yn darparu rheolyddion i gyfyngu ar y data y gall plant ei gyrchu ac i osgoi gweld cynnwys oedolion. Hefyd, mae yna rai rhwydweithiau penodol fel ID Mobile sy'n darparu cyfyngiadau cynnwys yn benodol i amddiffyn plant rhag gwylio cynnwys amhriodol ar-lein trwy ap cysylltiedig.

Sefydlu apiau cymdeithasol a gemau

Mae gan bob ffôn smart fynediad i'r gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd, fel Facebook, TikTok a Twitter, ac mae'n debyg mai dyma un o'r nodweddion a ddefnyddir fwyaf ar lawer o ffonau plant. Mae'n werth ystyried hefyd bod llawer o'r ffonau hyn bellach yn ddigon pwerus i redeg gemau fideo cymhleth gyda rhyngweithio ar-lein.

Gemau fel Roblox, Yn ein plith ni, Effaith Genshin a gall Fortnite redeg ar ffonau smart ac maent yn ffordd gyffredin i blant ryngweithio â phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod ar-lein. Mae deall hyn yn eich galluogi i sefydlu cyfyngiadau a therfynau priodol yn y ffôn ei hun a gemau fideo penodol.

Cyngor arbenigol gan Andy Robertson. Darllenwch Hapchwarae Taming am awgrymiadau ar gemau penodol.

Pa ffôn i'w gael?

Os mai dim ond ffôn ar gyfer argyfyngau sydd ei angen ar eich plentyn, yna bydd un syml yn ei wneud. Mantais ffonau mwy sylfaenol (nad ydynt yn glyfar) yw bod eu batri yn para llawer hirach fel nad oes angen codi tâl arnynt bob nos.

Os ydych chi am i'ch plentyn gyrchu mwy o nodweddion, yna mae ffôn clyfar yn opsiwn gwell. Mae'r rhain yn ddrytach na ffôn sylfaenol ond maent yn darparu swyddogaeth lawer ehangach fel ffôn plentyn. Yn eu hanfod, cyfrifiaduron bach ydyn nhw y gall eich plentyn eu cario gyda nhw. Ynghyd â'r gost, mae'n werth cofio bod angen mwy o amser ac ystyriaeth ar ffonau mwy cymhleth i'w sefydlu.

Yn olaf, wrth i gostau ffonau smart gynyddu, dylech ystyried goblygiadau eu bod yn cael eu difrodi neu eu dwyn. Mae achos ffôn amddiffynnol yn hanfodol i bobl ifanc, a gall yswiriant fod yn syniad da rhag ofn bod y ffôn yn gyfeiliornus.

Afal neu Android?

O'r ffonau mwyaf poblogaidd, mae'r rhai sy'n rhedeg ar Android yn tueddu i fod yn fwy cymhleth gyda mwy o opsiynau, tra bod Apple fel arfer yn cadw pethau'n symlach. Mae Apple ac Android yn cynnig ffyrdd o gyfyngu mynediad i'r rhyngrwyd a'r gallu i brynu apiau. Fodd bynnag, gallai ffonau eraill fod yn fwy priodol i blant iau ac adolygir rhai isod.

Dod o hyd i gydbwysedd rhwng cost, nodweddion a symlrwydd yw'r allwedd ar gyfer y ffôn iawn i'ch plentyn. Ceisiwch osgoi cael ffôn iddynt oherwydd dyna'r un sydd gan blant eraill. Er y gall pwysau gan gyfoedion chwarae rhan yma, mae'n bwysig eich bod chi'n cael y ddyfais briodol ar sail sut mae'n gweithredu. Gall ystyried pa ddyfeisiau eraill sydd gennych eisoes sicrhau eich bod yn osgoi economi gymysg o dechnoleg a all fod yn anoddach ei rheoli. Rydych chi'n adnabod eich plentyn orau ac mewn sefyllfa i ddewis y dechnoleg gywir sy'n gweithio iddyn nhw a chi. Ein canllaw Pontio ar gyfer dychwelyd i'r ysgol yn ehangu ar y pwnc hwn.

Ffonau i'w hystyried ar gyfer eich plentyn

Gweler adolygiadau o ffonau dethol sydd ar gael ar hyn o bryd gydag awgrymiadau ar yr oedran maen nhw'n briodol ar ei gyfer, lefel eu swyddogaeth a'r nodweddion diogelwch maen nhw'n eu cynnig.

Samsung Galaxy J3 2017

Mae'r Samsung Galaxy J4 yn opsiwn da i blant oherwydd ei ddyluniad cadarn a'i nodweddion cryf. Mae'n gallu gwrthsefyll llwch ac yn ymlid dŵr ac mae'n dod mewn dewis o liwiau.

Fel set law ychydig yn hŷn, mae ar gael am £ 159.95 (wedi cynyddu dros y 12 mis diwethaf), sy'n sicrhau llawer o nodweddion i chi am eich arian - fel camera blaen a chefn a digon o le storio.

Gorau oll, y Ap Modd Plant ar gael gydag unrhyw ffôn Samsung Galaxy. Ar ôl i chi lawrlwytho a sefydlu hwn, mae'n cynnig ffordd hynod syml i'ch plentyn ddefnyddio'r ffôn yn ddiogel. Gall hyn fod yn ffordd dda o ddod â phlentyn i arfer â ffôn yn iau ac yna graddio i ddefnydd llawnach wrth iddo heneiddio.

Mae'r ap Modd Plant yn amddiffyn eich plentyn rhag cyrchu cynnwys a allai fod yn niweidiol trwy sefydlu PIN i atal eich plentyn rhag gadael Modd Plant. Mae nodwedd rheoli rhieni yn caniatáu ichi osod terfynau ar ddefnydd eich plentyn ac addasu'r cynnwys rydych ar gael.

Yn ôl i’r brig


Fel yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Eisiau cefnogi ein gwaith?

Huawei Y6 2017

Cyfuniad da o bris a nodweddion yw'r Huawei Y6 2017. Mae'n dod gydag arddangosfa 5 modfedd a chamera o ansawdd uchel. Mae ganddo hefyd uchelseinydd gwell sy'n dda ar gyfer galwadau ond hefyd ar gyfer gwrando ar gerddoriaeth, rhywbeth y bydd plant yn ei wneud yn aml ar eu ffonau smart.

Mae ar gael am £ 70, sy'n cynrychioli gwerth rhagorol.

Mae ganddo hefyd batri 3,000mAh mwy na rhai ffonau am bris tebyg, sy'n sicrhau y gall eich plentyn gysylltu hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi gwefru'r ffôn yn ddiweddar. Mae yna ddewis o bedwar lliw gwahanol.

Yn ôl i’r brig


Nokia 6.1

Y dyddiau hyn, mae ffonau Nokia yn cael eu gwneud gan gwmni o'r enw HMD Global ac yn dod gyda Android fel y system weithredu. Maent hefyd wedi'u prisio'n dda am setiau llaw a bennir yn rhesymol; mae'r Nokia 6.1 yn costio £ 119 am set law 5.5 modfedd gyda digon o'r mod-anfanteision rydyn ni wedi dod i'w disgwyl mewn ffôn clyfar modern. Mae fersiynau drutach o'r ffôn sy'n cynnig storfa ychwanegol ond nid yw hyn yn anghenraid.

Mae'r camera cefn 16-megapixel a snapper blaen 8-megapixel yn wych ar gyfer hunluniau a lluniau cymdeithasol fel ei gilydd.

Fel llawer o ffonau eraill ar y farchnad, mae gan y Nokia 6 sganiwr olion bysedd i gadw'r set law dan glo ac yn ddiogel. Mae ar y blaen ar y ddyfais benodol hon.

Mae rheolaethau rhieni yn seiliedig ar Android ac mae yna ddigon o gymwysiadau trydydd parti i helpu i gyfyngu ar faint o ddefnydd ffôn ac amser sgrin. Gellir eu canfod yn hawdd yn siop apiau Google Play. Os yw hyn yn dal i fod ychydig allan o'ch amrediad prisiau, fe allech chi hefyd ystyried y Nokia 3 am lai na £ 100, sy'n aberthu peth o'r perfformiad caledwedd ar gyfer gwefr rhatach.

Yn ôl i’r brig


Nokia 3310

Os ydych chi mewn oedran penodol, byddwch chi'n cofio'r Nokia 3310 gwreiddiol. I lawer, hwn oedd y ffôn symudol iawn cyntaf iddyn nhw fod yn berchen arno ac, os dim byd arall, fe wnaethon ni ein cyflwyno i gemau symudol trwy Snake.

Yn ddiweddar, ail-luniwyd ac ail-ryddhawyd y ffôn am £ 70 (cynnydd bach dros bwynt pris £ 49 y llynedd), gan ddarparu set law symudol sylfaenol nad yw'n eithaf ffôn clyfar ond sy'n un o'r rhai mwyaf diogel a syml i'w defnyddio ar y farchnad.

Er na fydd hyn yn dileu awydd eich plentyn i gael ffôn clyfar amlbwrpas, bydd yn eich galluogi i gadw mewn cysylltiad. Hefyd, oherwydd nad yw'n ffôn clyfar, nid oes raid i chi boeni am bryniannau mewn-app, ac mae pori gwe yn sylfaenol iawn, felly ni fydd plentyn yn cael ei golli mewn byd o wefannau amhriodol. Nid oes ganddo fynediad at unrhyw un o'r gwasanaethau negeseuon cymdeithasol chwaith, felly gallai hynny hefyd fod yn bwysau oddi ar feddwl rhiant.

Yn lle, mae'n dod gyda sgrin lliw llawn ac yn ei hanfod mae'n ffôn a ddefnyddir ar gyfer ffonio pobl, wel. Gall anfon neges destun ac, wrth gwrs, daw gyda ffurf wedi'i diweddaru o'r gêm Neidr.

Yn ôl i’r brig


Motorola Moto G5

Mae hwn yn un o nifer o ffonau smart Android cyllideb sydd ar gael. Lle mae'r Motorola G5 (£ 150.99) yn gwneud yn dda i blant yw'r ansawdd adeiladu cadarn. Mae'n fwy na gallu ymdopi â diferion a churiadau bywyd plentyn.

Mae ganddo gamera da yn ogystal â synhwyrydd olion bysedd ar gyfer diogelwch ychwanegol. Mae ganddo gysylltedd Bluetooth da ac mae'n opsiwn gwych i blant wrando ar gerddoriaeth neu lyfrau sain.

Er nad yw'n gyflym iawn, mae ganddo ddigon o marchnerth ar gyfer y rhan fwyaf o bethau y bydd defnyddiwr iau eisiau eu gwneud, ar yr amod nid yw gemau perfformiad uchel yn ganolbwynt iddynt.

Os ydych chi eisiau specs ychydig yn uwch am ychydig mwy o arian, mae'r Motorola G6 Play (£ 114.99) yn ymestyn oes y batri, yn cynnig sgrin fawr 18: 9 a gall redeg gemau yn gyflymach.

Yn ôl i’r brig


iPhone 11

Cyflwynodd Apple dair ffôn newydd yn 2021 ar ben uchaf y farchnad. Fodd bynnag, mae'r ffonau hŷn sydd ar gael yn aml yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr iau. Prisir iPhone 11 o £ 489 ac mae'n cynnig yr holl nodweddion sydd gan iOS 15 i'w cynnig heb y sgrin fwy, gwell batri a chamera gwell. Mae'n fwy fforddiadwy o'i gymharu â'r iPhone 13 neu 13 Pro ar frig yr ystod sy'n dechrau ar oddeutu £ 1,000.

O ran meddalwedd a chyflymder, ni fyddai defnyddiwr yn ei arddegau yn gwybod llawer o wahaniaeth beth bynnag.

Mae diogelwch trwy sganiwr adnabod wyneb ar y blaen. Mae Apple yn parhau i fod yn un o'r opsiynau mwyaf diogel i sicrhau nad yw'r ffôn yn cael ei gyfaddawdu gan firysau na meddalwedd allanol. Mae Apple yn cadw ei blatfform dan glo, gyda'r holl apiau wedi'u cymeradwyo gyntaf gan y cwmni cyn iddynt ddod ar gael.

Mae'r gosodiadau rheoli rhieni yn fersiwn ddiweddaraf y system weithredu, iOS 15, yn hawdd eu llywio a gallant gyfyngu llawer o'r nodweddion i rwystrau sy'n benodol i oedran. Yn ogystal, mae adran Amser Sgrin newydd yn y gosodiadau yn darparu dadansoddiad manwl o bob agwedd ar ddefnydd y ffôn. Gallwch chi osod amser gwely a chyfyngu mynediad i rai cymwysiadau.

Yn ôl i’r brig


iPhone SE

Os yw'ch plentyn eisiau iPhone, ond mae'r iPhone 11 yn rhy brisus, mae'r iPhone SE yn parhau i fod ar werth ac mae'n opsiwn gwych. Mae hefyd yn gryfach na'r modelau diweddarach ac, er na chynghorir ei ollwng, mae'n llai tebygol o lithro o afael defnyddiwr iau. Mae yna hefyd ddigon o achosion amddiffynnol i baru â nhw.

Fe'i prisir o £ 389.

Gallwch gyrchu rheolyddion Amser Sgrin iOS 15 fel ar iPhones eraill. Mae hon yn ffordd wych o gymhwyso cyfyngiadau ac amser gwely ar gyfer defnyddwyr ffôn iau.

Gallwch gyfyngu, felly, ar ba gynnwys y gall eich plentyn ei gyrchu. Hefyd, o'r tu mewn i'r App Store, mae cyfyngiad ar sail oedran y gellir ei roi ar waith ar gyfer lawrlwytho apiau a gemau.

Yn ôl i’r brig


Google Pixel 4a

Dyma ffôn Google ei hun ac mae'n dod yn ddewis poblogaidd. Mae'n dechrau ar £ 349, ond bydd yn costio llai ymlaen llaw ar gontract ac mae'n un o'r ffonau Android gorau i bobl ifanc yn eu harddegau sy'n defnyddio eu set law i wylio sioeau teledu a chlipiau YouTube.

Mae diogelwch o'r pwys mwyaf ar ffonau smart y dyddiau hyn, ac mae sganiwr wyneb y Pixel yn un o'r rhai gorau o gwmpas. Mae'n sicrhau na ellir cyrchu gwybodaeth breifat heb i chi ddatgloi'r ffôn. Gallwch hyd yn oed gofrestru eich wyneb eich hun hefyd rhag ofn y bydd angen i chi gyrchu'r ffôn hefyd.

Ond lle mae'r Pixel yn rhagori gyda rheolaethau rhieni. Gan fod y set law hon yn dod gyda meddalwedd craidd Google Google, yn hytrach nag addasiadau gwneuthurwr, mae ganddi reolaethau rhagorol i fireinio mynediad i bob agwedd ar y ffôn, gan gynnwys apiau, cyfryngau cymdeithasol a phori gwe.

Yn debyg i adroddiadau Amser Sgrin Apple, mae'r ffonau Pixel bellach yn darparu ap Lles Digidol. Mae hyn yn cynnig nodweddion ar draws yr holl nodweddion adeiledig i'ch helpu chi i ddeall a chydbwyso lefel y defnydd bob dydd.

Mae'r Dangosfwrdd yn darparu trosolwg ar sut rydych chi'n treulio amser ar y ffôn, gyda throsolwg dyddiol, graffig o ba mor aml rydych chi'n defnyddio gwahanol apiau, sawl gwaith rydych chi'n datgloi'ch ffôn, a faint o hysbysiadau rydych chi'n eu derbyn.

Mae yna nodwedd Wind-Down arbennig o braf a fydd yn pylu'r sgrin i raddfa lwyd i helpu plant i ddatgysylltu wrth i amser gwely agosáu.

Yn ôl i’r brig


Adnoddau a chanllawiau ategol