Ffonau clyfar i blant

Prynu awgrymiadau i rieni

Wrth iddynt heneiddio, mae'n debyg y bydd y mwyafrif o blant yn gofyn am eu ffôn symudol neu ffôn clyfar eu hunain, a byddwch chi am allu cadw mewn cysylltiad â nhw pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd neu'n treulio mwy o amser oddi cartref.

Mae ffonau clyfar yn cynnig y gallu i blant gael eu cysylltu â'r rhyngrwyd ble bynnag maen nhw, felly mae angen i chi ystyried yn ofalus a ydyn nhw'n barod i fynd yn symudol a beth rydych chi'n hapus iddyn nhw allu ei wneud ar-lein.

Awgrymiadau rhieni arbenigol Ar gyfer prynu dyfais

Dyma'r pethau i'w hystyried cyn buddsoddi mewn ffôn clyfar i'ch plentyn.

Sut fydd o fudd i chi a'ch plentyn?

Cyn mynd i mewn i'r gwahanol wneuthuriadau, modelau a chontractau mae'n bwysig bod gennych ddealltwriaeth glir o sut y bydd eich plentyn yn defnyddio'r ffôn a sut y bydd o fudd i'ch teulu. Mae hyn yn aml yn ymwneud yn bennaf ag aros mewn cysylltiad wrth deithio i'r ysgol. Ond, wrth gwrs, mae ffonau smart yn cynnig buddion eraill hefyd, o ymchwilio i waith cartref, cyrchu hoff raglenni, tynnu lluniau a fideos, chwarae gemau yn ogystal â chadw i fyny gyda ffrindiau a rhwydweithiau cymdeithasol eraill.

Mae siarad am hyn gyda'ch plentyn yn ffordd hanfodol o ddeall y buddion a'r peryglon. Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi gytuno â nhw ar sut y byddant yn defnyddio'r ffôn yn gyfrifol, o ran rhyngweithio ar-lein a chynnwys priodol. Mae yna rai canllawiau defnyddiol i'ch helpu chi i lunio'r sgyrsiau hyn, fel ein cytundeb teuluol.

Talu wrth fynd neu gontractio?

Gan eich bod yn debygol o fod yn dalwr biliau eich plant, mae'n bwysig gwybod bod cyfyngiadau ar ddata ar gyfer pori rhyngrwyd yn aml ac y gallant gostio'n ychwanegol os eir y tu hwnt iddynt. System talu ymlaen llaw yw talu wrth fynd ac felly mae'n ddelfrydol ar gyfer plant. Mae contractau misol yn costio swm rheolaidd ond gallent godi costau pellach am fynd dros lwfansau.

Ynghyd â'r costau, mae'n werth ystyried hefyd bod ffonau smart modern yn aml yn tybio bod cysylltiad rhyngrwyd o ryw fath yn gweithio pan fyddant allan. Os ydych chi am anfon neu dderbyn lluniau neu ddefnyddio apiau negeseuon, yna mae'n bwysig cynnwys data yn y contract.

Pan fyddwch yn cynnwys data yng nghontract ffôn eich plentyn, mae'n bwysig deall y bydd hyn y tu allan i unrhyw fonitro neu gyfyngiadau a sefydlwyd gennych fel rhan o'ch mynediad rhyngrwyd Wifi cartref.

Mae mwyafrif y rhwydweithiau ffôn yn darparu rheolyddion i gyfyngu ar y data y gall plant ei gyrchu ac osgoi gweld cynnwys oedolion. Hefyd, mae yna rai rhwydweithiau penodol fel ID Mobile sy'n darparu cyfyngiadau cynnwys yn benodol i amddiffyn plant rhag gwylio cynnwys amhriodol ar-lein trwy ap cysylltiedig.

Sefydlu apiau cymdeithasol a gemau

Mae gan bob ffôn smart fynediad i'r gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd, fel Facebook a Twitter, ac mae'n debyg mai dyma un o'r nodweddion a ddefnyddir fwyaf ar lawer o ffonau plant. Mae'n werth ystyried hefyd bod llawer o'r ffonau hyn bellach yn ddigon pwerus i redeg gemau fideo cymhleth gyda rhyngweithio ar-lein.

Mae gemau fel Roblox a Fortnite, sy'n rhedeg ar ffonau smart, yn ffordd gyffredin i blant ryngweithio â phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod ar-lein. Mae deall hyn yn eich galluogi i sefydlu cyfyngiadau a therfynau priodol yn y ffôn ei hun a gemau fideo penodol.

Cyngor arbenigol gan Andy Robertson, darllenwch ei lyfr, Hapchwarae Taming archebwch am awgrymiadau ar gemau penodol.

Pa ffôn i'w gael?

Os mai dim ond ffôn ar gyfer argyfyngau sydd eu hangen ar eich plentyn yna bydd un syml yn ei wneud. Mantais ffonau mwy sylfaenol (nad ydynt yn glyfar) yw bod eu batri yn para llawer hirach fel nad oes angen codi tâl arnynt bob nos.

Os ydych chi am i'ch plentyn gyrchu mwy o nodweddion, yna mae ffôn clyfar yn opsiwn gwell. Mae'r rhain yn ddrytach na ffôn sylfaenol ond maent yn darparu swyddogaeth lawer ehangach fel ffôn plentyn. Yn eu hanfod, cyfrifiaduron bach ydyn nhw y gall eich plentyn eu cario gyda nhw. Ynghyd â'r gost, mae'n werth cofio bod angen mwy o amser ac ystyriaeth ar ffonau mwy cymhleth i'w sefydlu.

Yn olaf, wrth i gostau ffonau smart gynyddu, dylech ystyried goblygiadau eu bod yn cael eu difrodi neu eu dwyn. Mae achos ffôn amddiffynnol yn hanfodol i bobl ifanc, a gall yswiriant fod yn syniad da rhag ofn bod y ffôn yn cael ei golli.

Afal neu Android?

O'r ffonau mwyaf poblogaidd, mae'r rhai sy'n rhedeg ar Android yn tueddu i fod yn fwy cymhleth gyda mwy o opsiynau, tra bod Apple fel arfer yn cadw pethau'n symlach. Mae Apple ac Android yn cynnig ffyrdd o gyfyngu mynediad i'r rhyngrwyd a'r gallu i brynu apiau. Fodd bynnag, gallai ffonau eraill fod yn fwy priodol i blant iau ac adolygir rhai isod.

Dod o hyd i gydbwysedd rhwng cost, nodweddion a symlrwydd yw'r allwedd ar gyfer y ffôn iawn i'ch plentyn. Ceisiwch osgoi cael ffôn iddynt oherwydd dyna'r un sydd gan blant eraill. Er y gall pwysau gan gyfoedion chwarae rhan yma mae'n bwysig eich bod chi'n cael y ddyfais briodol ar sail sut mae'n gweithredu. Rydych chi'n adnabod eich plentyn orau ac mewn sefyllfa i ddewis y dechnoleg gywir sy'n gweithio iddyn nhw a chi. Ein canllaw Pontio ar gyfer dychwelyd i'r ysgol yn ehangu ar y pwnc hwn.

Ffonau i'w hystyried ar gyfer eich plentyn

Gweler adolygiadau o ffonau dethol sydd ar gael ar hyn o bryd gydag awgrymiadau ar yr oedran maen nhw'n briodol ar ei gyfer, lefel eu swyddogaeth a'r nodweddion diogelwch maen nhw'n eu cynnig.

Samsung Galaxy J3 2017

Mae'r Samsung Galaxy J4 yn opsiwn da i blant oherwydd ei ddyluniad cadarn a'i nodweddion cryf. Mae'n gallu gwrthsefyll llwch ac ymlid dŵr ac mae'n dod mewn dewis o liwiau.

Fel set law ychydig yn hŷn, mae ar gael am £ 115.80, sy'n cael llawer o nodwedd i chi am eich arian. Fel blaen a blaen yn wynebu'r camera a digon o le storio.

Y gorau oll gydag unrhyw ffôn Samsung Galaxy yw'r Ap Modd Plant. Ar ôl i chi lawrlwytho a sefydlu hwn mae'n cynnig ffordd hynod syml i'ch plentyn ddefnyddio'r ffôn yn ddiogel. Gall hyn fod yn ffordd dda o ddod â phlentyn i arfer â ffôn yn iau ac yna graddio i ddefnydd llawnach wrth iddo heneiddio.

Mae'r ap Modd Plant yn amddiffyn eich plentyn rhag cyrchu cynnwys a allai fod yn niweidiol trwy sefydlu PIN i atal eich plentyn rhag gadael Modd Plant. Mae nodwedd rheoli rhieni yn caniatáu ichi osod terfynau ar ddefnydd eich plentyn ac addasu'r cynnwys rydych ar gael.

Yn ôl i’r brig


Ffôn clyfar Monqi Kids

Mae'r ffôn Monqi wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer plant ifanc wrth edrych a theimlo fel setiau llaw Android ac iOS eu rhieni eu hunain.

Mae hyn yn cynnig rheolaethau da, ynghyd â ffyrdd syml iawn o'u cymhwyso. Mae hyn yn galluogi rhieni a phlant i gytuno a rheoleiddio popeth ar y ffôn.

Mae ar gael am £ 109 ar gontract talu-wrth-ddefnyddio Tesco Mobile neu o gontract misol £ 12 gyda'r ffôn yn dod am ddim.

Mae'r ffôn Monqi yn cysylltu ag ap ar gyfer dyfais iPhone neu Android, sy'n gweithredu fel y teclyn rheoli o bell dros bopeth sydd ar gael ar set law y plentyn. Mae hyd yn oed cysylltiadau galwyr wedi'u cyfyngu i enwau cymeradwy a phobl y mae rhiant yn penderfynu arnynt.

Gellir gosod apiau, a chwarae ac edrych fel eu cymheiriaid Android, ond dim ond ar ôl i oedolyn gymeradwyo trwy hysbysiad ar eu ffôn ei hun y byddant yn eu gosod. A gellir olrhain lleoliad y Monqi o bell trwy ap y rhiant rhag ofn y bydd argyfyngau.

Mae'n ffordd ddelfrydol o roi eu ffôn clyfar cyntaf i blentyn cyn chwech oed ac uwch heb y pryderon sydd ynghlwm wrtho.

Yn ôl i’r brig


Huawei Y6 2017

Cyfuniad da o bris a nodweddion yw'r Huawei Y6 2017. Mae'n dod gyda Arddangosfa 5 modfedd a chamera o ansawdd uchel. Mae ganddo hefyd uchelseinydd gwell sy'n dda ar gyfer galwadau ond hefyd ar gyfer gwrando ar gerddoriaeth, rhywbeth y bydd plant yn ei wneud yn aml ar eu ffonau smart.

Mae ar gael am £ 109, sy'n cynrychioli gwerth rhagorol.

Mae ganddo hefyd batri 3,000mAh mwy na rhai ffonau am bris tebyg sy'n sicrhau y gall eich plentyn gysylltu hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi gwefru'r ffôn yn ddiweddar. Mae yna ddewis o bedwar lliw gwahanol.

Yn ôl i’r brig


Nokia 6

Y dyddiau hyn, mae ffonau Nokia yn cael eu gwneud gan gwmni o'r enw HMD Global ac yn dod gyda Android fel y system weithredu. Maent hefyd wedi'u prisio'n dda am setiau llaw a bennir yn rhesymol, gyda'r Nokia 6 yn costio £ 199 am set law 5.5 modfedd gyda digon o'r mod-anfanteision yr ydym wedi dod i'w disgwyl mewn ffôn clyfar modern. Mae fersiynau drutach o'r ffôn sy'n cynnig storfa ychwanegol ond nid yw hyn yn anghenraid.

Mae'r camera cefn 16-megapixel a snapper blaen 8-megapixel yn wych ar gyfer hunluniau a lluniau cymdeithasol fel ei gilydd.

Fel llawer o ffonau eraill ar y farchnad, mae gan y Nokia 6 sganiwr olion bysedd i gadw'r set law dan glo ac yn ddiogel. Mae ar y blaen ar y ddyfais benodol hon.

Mae rheolaethau rhieni yn seiliedig ar Android ac mae yna ddigon o gymwysiadau trydydd parti i helpu i gyfyngu ar faint o ddefnydd ffôn ac amser sgrin. Gellir eu canfod yn hawdd yn siop apiau Google Play. Os yw £ 200 yn dal ychydig allan o'ch amrediad prisiau, fe allech chi hefyd ystyried y Nokia 3 am oddeutu £ 120, sy'n aberthu peth o'r perfformiad caledwedd ar gyfer gwefr rhatach.

Yn ôl i’r brig


Nokia 3310

Os ydych chi mewn oedran penodol byddwch chi'n cofio'r Nokia 3310 gwreiddiol. I lawer, hwn oedd y ffôn symudol iawn cyntaf yr oeddent yn berchen arno ac, os dim arall, cyflwynodd ni gemau hapchwarae symudol trwy Snake.

Yn ddiweddar, ail-luniwyd ac ail-ryddhawyd y ffôn am £ 49, gan ddarparu set law symudol sylfaenol nad yw'n eithaf ffôn clyfar ond sy'n un o'r rhai mwyaf diogel a syml i'w defnyddio ar y farchnad.

Er na fydd hyn yn dileu awydd eich plentyn i gael ffôn clyfar amlbwrpas, bydd yn eich galluogi i gadw mewn cysylltiad. Hefyd, oherwydd nad yw'n ffôn clyfar does dim rhaid i chi boeni am brynu mewn-app ac mae pori gwe yn sylfaenol iawn, felly ni fydd plentyn yn cael ei golli mewn byd o wefannau amhriodol. Nid oes ganddo fynediad i unrhyw un o'r gwasanaethau negeseuon cymdeithasol chwaith, felly gallai hynny hefyd fod yn bwysau oddi ar feddwl rhiant.

Yn lle, mae'n dod gyda sgrin lliw llawn ac yn ei hanfod mae'n ffôn a ddefnyddir ar gyfer ffonio pobl, wel. Gall anfon neges destun ac, wrth gwrs, daw gyda ffurf wedi'i diweddaru o'r gêm Neidr.

Yn ôl i’r brig


Motorola Moto G5

Mae hwn yn un o nifer o ffonau smart Android cyllideb sydd ar gael. Lle mae'r Motorola G5 (£ 134.99) yn gwneud yn dda i blant yw'r ansawdd adeiladu cadarn. Mae'n fwy na gallu ymdopi â diferion a churiadau bywyd plentyn.

Mae ganddo gamera da yn ogystal â synhwyrydd olion bysedd ar gyfer diogelwch ychwanegol. Mae ganddo gysylltedd Bluetooth da ac mae'n opsiwn gwych i blant wrando ar gerddoriaeth neu lyfrau sain.
Er nad yw'n gyflym iawn, mae ganddo ddigon o marchnerth ar gyfer y rhan fwyaf o bethau y bydd defnyddiwr iau eisiau eu gwneud ar yr amod nid yw gemau perfformiad uchel yn ganolbwynt iddynt.

Os ydych chi eisiau specs ychydig yn uwch am ychydig mwy o arian, mae'r Motorola G6 Play (£ 179.99) yn ymestyn oes y batri, yn cynnig sgrin fawr 18: 9 a gall redeg gemau yn gyflymach.

Yn ôl i’r brig


iPhone 11

Cyflwynodd Apple dair ffôn newydd yn 2019 ar ben uchaf y farchnad, gyda’r iPhone 8 efallai’r un mwy hygyrch. Nid yw'n rhad o hyd, wedi'i brisio o £ 599, ond mae'n fwy fforddiadwy o'i gymharu â'r iPhone 12 neu 12 Pro sydd ar frig yr ystod sy'n dechrau ar oddeutu £ 1,000.

O ran meddalwedd a chyflymder, ni fyddai defnyddiwr yn ei arddegau yn gwybod llawer o wahaniaeth beth bynnag.

Mae diogelwch unwaith eto trwy sganiwr olion bysedd ar y blaen, tra bod Apple yn parhau i fod yn un o'r opsiynau mwyaf diogel i sicrhau nad yw'r ffôn yn cael ei gyfaddawdu gan firysau na meddalwedd allanol. Mae Apple yn cadw ei blatfform dan glo, gyda'r holl apiau wedi'u cymeradwyo gyntaf gan y cwmni cyn iddynt ddod ar gael.

Mae'r gosodiadau rheoli rhieni yn fersiwn ddiweddaraf y system weithredu, iOS 12, yn hawdd eu llywio a gallant gyfyngu llawer o'r nodweddion i rwystrau sy'n benodol i oedran. Yn ogystal, mae adran Amser Sgrin newydd yn y gosodiadau yn darparu dadansoddiad manwl o bob agwedd ar ddefnydd y ffôn. Gallwch chi osod amser gwely a chyfyngu mynediad i rai cymwysiadau.

Yn ôl i’r brig


iPhone SE

Os yw'ch plentyn eisiau iPhone ond mae'r iPhone 11 yn rhy brisus, mae'r iPhone SE yn parhau i fod ar werth ac mae'n opsiwn gwych. Mae hefyd yn gryfach na'r modelau diweddarach ac er na chynghorir ei ollwng, mae'n llai tebygol o lithro o afael defnyddiwr iau. Mae yna hefyd ddigon o achosion amddiffynnol i baru â nhw.

Mae'n costio o £ 349.

Gallwch gyrchu rheolyddion amser sgrin iOS14 fel ar iPhones eraill. Mae hon yn ffordd wych o gymhwyso cyfyngiadau ac amser gwely ar gyfer defnyddwyr ffôn iau.

Gallwch gyfyngu, felly, ar ba gynnwys y gall eich plentyn ei gyrchu. Hefyd, o'r tu mewn i'r App Store, mae cyfyngiad ar sail oedran y gellir ei roi ar waith ar gyfer lawrlwytho apiau a gemau.

Yn ôl i’r brig


Google Pixel 2 a 3

Dyma ffôn Google ei hun ac mae'n dod yn ddewis poblogaidd. Mae'n ddrud, gan ddechrau ar £ 629, ond bydd yn costio llai ymlaen llaw ar gontract ac mae'n un o'r ffonau Android gorau i bobl ifanc yn eu harddegau sy'n defnyddio eu set law i wylio sioeau teledu a chlipiau YouTube.

Mae diogelwch o'r pwys mwyaf ar ffonau smart y dyddiau hyn ac mae sganiwr olion bysedd y Pixel yn un o'r rhai gorau o gwmpas. Mae'n sicrhau na ellir cyrchu gwybodaeth breifat heb brint eich plentyn. Gallwch hyd yn oed gofrestru'ch un chi hefyd, rhag ofn y bydd angen i chi gyrchu'r ffôn hefyd.

Ond lle mae'r Pixel yn rhagori gyda rheolaethau rhieni. Gan fod y set law hon yn dod gyda meddalwedd craidd Google Google, yn hytrach nag addasiadau gwneuthurwr, mae ganddi reolaethau rhagorol i fireinio mynediad i bob agwedd ar y ffôn, gan gynnwys apiau, cyfryngau cymdeithasol a phori gwe.

Yn debyg i adroddiadau Amser Sgrin Apple, mae'r ffonau Pixel bellach yn darparu ap Lles Digidol. Mae hyn yn cynnig nodweddion ar draws yr holl nodweddion adeiledig i'ch helpu chi i ddeall a chydbwyso lefel y defnydd bob dydd.

Mae'r Dangosfwrdd yn darparu trosolwg ar sut rydych chi'n treulio amser ar y ffôn, gyda throsolwg dyddiol, graffig o ba mor aml rydych chi'n defnyddio gwahanol apiau, sawl gwaith rydych chi'n datgloi'ch ffôn, a faint o hysbysiadau rydych chi'n eu derbyn.

Mae yna nodwedd Wind-Down arbennig o braf a fydd yn pylu'r sgrin i raddfa lwyd i helpu plant i ddatgysylltu wrth i amser gwely agosáu.

Mae'r nodweddion hyn yn dod am bris. Mae'r Pixel 2 yn costio tua £ 499.99, tra bod y Pixel 3 yn costio £ 780.

Am yr arian ychwanegol ar y Pixel 3, gallwch gamera blaen blaen ongl lydan ychwanegol. Mae gan y Pixel 3 hefyd batri mwy a gwefru di-wifr. Ynghyd â'r nodweddion penodol hyn, mae'r ffôn mwy newydd yn gyflymach ac yn gryfach na'r model blaenorol yn gyffredinol.

Yn ôl i’r brig


Vodafone Smart V8

Ar gael i gwsmeriaid Vodafone yn unig ac, felly, rhaid eu paru â chontract gan y rhwydwaith hwnnw, mae'r Smart V8 yn ffôn clyfar cadarn, wedi'i adeiladu'n dda ar gyfer plant ychydig yn hŷn na fyddant yn torri'r banc.

Mae ganddo arddangosfa fawr 5.5-modfedd ond mae'n costio dim ond £ 160.

Daw'r Smart V8 gyda batri sy'n hawdd para diwrnod llawn ar un tâl - mae'n bwysig os yw'ch plentyn ar gwsg ac os ydych chi am gadw mewn cysylltiad. Ond yn bwysicach fyth, mae'n dod gyda'r holl glychau a chwibanau rhieni y mae setiau llaw Android fel arfer yn adnabyddus amdanynt. Mae ganddo hefyd synhwyrydd olion bysedd yn y cefn.

Mae ychydig yn cael ei rwystro gan ddim ond 32GB o storfa fewnol a dim slot cerdyn microSD i ehangu hynny, ond mewn sawl ffordd a all sicrhau na fydd eich plentyn yn ei lenwi'n llawn fideos neu apiau, ni fyddech yn cymeradwyo.

Yn ôl i’r brig


Adnoddau a chanllawiau ategol

Sgroliwch i Fyny