Prynu teledu craff teulu | Materion Rhyngrwyd

Teledu Smart Teuluol

Prynu awgrymiadau i rieni

Er y gallwch ddal i wylio'r teledu trwy erial, mae hyn yn dod yn llai cyffredin. Mae'r mwyafrif o setiau teledu modern yn darparu'r gallu i ffrydio rhaglenni dros y Rhyngrwyd.

Gall setiau teledu clyfar a dyfeisiau ffrydio cysylltiedig eich galluogi i gymryd gwell rheolaeth ar wylio'ch plant. Yn hytrach na dim ond gwylio'r hyn sy'n digwydd i gael ei ddarlledu, gallwch chi gynllunio pryd a beth i'w wylio. Maent hefyd yn cynnig ffordd wych o rannu lluniau a ffilmiau cartref gyda'i gilydd.

 

Awgrymiadau Rhieni Arbenigol ar gyfer Prynu Dyfais

Dyma'r pethau i'w hystyried cyn prynu teledu clyfar i'ch teulu.

Adolygu rheolaethau rhieni

Fel cyfrifiaduron, mae gan bob set deledu gysylltiedig y gallu i gyfyngu mynediad i apiau neu bori rhyngrwyd. Bydd y cyfarwyddiadau yn amrywio o wneuthurwr i wneuthurwr, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r llawlyfr os oes angen i chi eu sefydlu. Yn benodol, edrychwch am ddyfeisiau sy'n cynnig PIN i gyfyngu mynediad pan fydd angen.

Yn dibynnu ar y gwasanaeth, gallwch sefydlu gwahanol gyfrifon defnyddwyr a defnyddio PINs i atal plant rhag lawrlwytho cynnwys talu wrth fynd neu gyrchu cynnwys oedolion.

Gwiriwch pa apiau sydd ar gael

Gellir hefyd lawrlwytho apiau a'u defnyddio ar setiau teledu clyfar fel y byddech chi'n gwneud ffôn clyfar, fel y BBC iPlayer am ddim, ITV Player, 4oD, a Demand 5. Mae'n debygol hefyd y bydd casgliad o apiau ar gyfer gwasanaethau tanysgrifio fel Netflix, Amazon Prime, Disney + a Now TV. Bydd angen i chi dalu ffi tanysgrifio iddynt yn unigol i'w defnyddio a sicrhau eich bod wedi addasu'r gosodiadau i sicrhau na all eich plant weld cynnwys penodol.

Weithiau gall yr apiau hyn ymestyn y tu hwnt i wylio neu ddarllen cynnwys a chynnig profiadau hapchwarae. Er ei bod yn bwysig gwirio'r Sgôr PEGI ar y gemau hyn, maent yn aml yn ffordd wych o chwarae gyda'ch plant. Yn aml, gallwch gysylltu rheolydd i ymestyn yr hwyl i fwy o bobl.

Cysylltu â'r rhyngrwyd

Mae bron pob set deledu panel fflat fodern yn cynnig Wi-Fi adeiledig a chysylltiadau â gwifrau i gael mynediad i'r rhyngrwyd a'ch rhwydwaith cartref. Fodd bynnag, argymhellir eich bod yn eu cysylltu trwy'r cysylltiad â gwifrau (ether-rwyd) i gael y cysylltiad mwyaf sefydlog a chyflymaf.

Byddwch yn ymwybodol o'r cynnwys

Edrychwch ar y sianeli a gynigir i blant trwy'r gwahanol wasanaethau teledu talu a ffrydio ar-lein sydd ar gael i sicrhau eich bod yn mynd i gael y cynnwys plant rydych chi'n ei ddisgwyl.

Mae hefyd yn bwysig nodi pa wasanaethau rydych chi eisoes yn tanysgrifio iddynt. Mae hyn yn eich galluogi i osgoi dyblygu yn ogystal â chyrchu'ch holl gynnwys mewn un lle. Mae yna apiau defnyddiol fel Gwyliwch yn unig sy'n caniatáu ichi chwilio'ch holl wasanaethau am raglenni penodol yr hoffai'ch plentyn eu gwylio.

Yn aml mae gan setiau teledu diweddar nodwedd amnewid ffrâm sy'n ceisio llyfnhau gwylio ar-lein a gwneud i ddigwyddiadau chwaraeon edrych yn well. Fodd bynnag, mae hyn yn aml yn achosi i ffilmiau edrych fel pe baent yn cael eu saethu ar fideo cyflym yn hytrach na ffilm - a elwir weithiau'n effaith opera sebon. Gallwch ddod o hyd i'r gosodiad yn yr adran Arddangos o'r enw naill ai Frame Replacement neu Motion Smoothing, a'i ddiffodd, fel y mae ymlaen fel arfer.

Mae'n werth nodi hefyd y dylai rhieni dreulio amser yn nodi'r cynnwys maen nhw am i blant elwa ohono. Hyn canllaw i rai offer yn gallu eich helpu i gyflawni hyn yn haws.

Pori'r rhyngrwyd

Mae'r mwyafrif o setiau teledu clyfar yn cynnig porwyr rhyngrwyd ac, er eu bod yn gysylltiedig â'ch band eang cartref, byddant yn defnyddio unrhyw hidlwyr rheolaeth rhieni rydych chi wedi'u gosod i atal eich plant rhag gweld unrhyw beth amhriodol. Gall hyn hefyd fod yn ffordd ddefnyddiol o gael gafael ar adnoddau ysgol a chwblhau gwaith cartref, er na fydd llawer o setiau teledu yn caniatáu ichi gysylltu bysellfwrdd a llygoden.

Maent hefyd yn galluogi plant i wylio YouTube naill ai yn y porwr neu mewn rhaglen bwrpasol. Mae'n fewnforio i ymestyn unrhyw derfynau ar gynnwys i'ch porwr teledu yn ogystal â chyfrifiadur cartref. Gwasanaethau fel Cylch o Disney eich galluogi i osod hwn unwaith ar gyfer eich holl ddyfeisiau a gall arbed cryn dipyn o amser.

Teledu i'w hystyried ar gyfer eich teulu

Dyma rai adolygiadau o wneuthurwyr teledu dethol yn seiliedig ar y systemau gweithredu maen nhw'n eu defnyddio gydag awgrymiadau ar lefel eu swyddogaeth a'r nodweddion diogelwch maen nhw'n eu cynnig.

Apple TV

Gwych i'r teulu cyfan, gyda mynediad at ddetholiad eang o apiau, gemau a fideos.

Mae'r fersiwn newydd hon o Apple TV yn ddyfais 4K wych sy'n rhoi mynediad i chi i lwyth o fideos ac apiau a ddylai fod yn addas i aelodau teulu o bob oed.

Fodd bynnag, mae yna ddigon o apiau i ddifyrru a gemau sy'n addas ar gyfer pob oedran gan gynnwys i lawr i lefel yr inbetweenies (plant 2-5-mlwydd-oed).

Rheolaethau rhieni ddim yn cyfateb yn llwyr â'r lefel o fanylion sydd bellach ar gael yn y ap Amser Sgrin iOS, ond gallwch barhau i reoli'r apiau a'r mathau o gynnwys y gellir eu cyrchu. Mae hefyd yn sicr yn werth diffodd pryniannau mewn-app hefyd; nid yw i ffwrdd yn ddiofyn a gyda rhyngwyneb newydd i'w ddysgu, gall fod yn llawer haws prynu pethau ychwanegol heb sylweddoli hynny hyd yn oed.

Mae'r Apple TV hefyd yn caniatáu ichi ffrydio cynnwys o'ch iPhone neu iPad i'r sgrin fawr yn yr ystafell fyw a all fod yn ffordd braf iawn o rannu fideos gyda'r teulu. Gallwch hefyd ddefnyddio'r app Lluniau i greu sioeau sleidiau o luniau teulu.

Ar gael am £ 169. Mae hyn hefyd yn cynnwys 3 mis o danysgrifiad am ddim i gynnwys Apple TV +.

Yn ôl i’r brig


Samsung Smart TV

Nodweddion arloesol sy'n gwneud y teledu clyfar yn rhan integredig o fywyd teuluol.

Mae setiau teledu Samsung Smart yn cyfuno ystod o nodweddion clyfar. Mae'r rhain yn cynnwys ystyriaethau ymarferol fel y cebl sengl ac un blwch cysylltu sy'n trin eich holl gysylltiadau ac yn cadw'r llanastr allan o'r ffordd. Ond mae yna ddatblygiadau technegol hefyd, o'r Premiwm Un o bell i'r canllaw craff Universal.

Mae teledu Smart 4K Ultra HD eleni yn enghraifft dda o'r setiau Samsung hyn. Ynghyd ag ansawdd llun uchel, mae hefyd yn uned nad yw'n teimlo'n ymwthiol ar y wal. Bydd rhieni hefyd yn gwerthfawrogi'r Un Cable Un-Anweledig sy'n dileu'r llanast arferol o wifrau y tu ôl i deledu. Yn olaf, mae'r Rheoli o Bell Premiwm Un yn eich galluogi i reoli ystod o ddyfeisiau cydnaws ac osgoi cael sawl remotes wrth fynd.

Mae'r Canllaw Cyffredinol yn ddefnyddiol os oes gennych sawl tanysgrifiad ffrydio gan ei fod yn cydgrynhoi'ch holl gynnwys sydd ar gael mewn un rhestr chwiliadwy. Ynghyd â chynnwys hysbysiadau o ddyfeisiau eraill a rhannu cynnwys syml, gellir ffurfweddu'r set gydag ap symudol cysylltiedig. I deuluoedd, gall hyn wneud byd o wahaniaeth.

Ewch i'n canllaw rheoli rhieni Samsung TV.

Yn ôl i’r brig


Teledu Amazon Tân

Mae'n cynnig mynediad i ffilmiau a sioeau teledu trwy wasanaethau ffrydio Amazon.

Yn ogystal â chynnig mynediad i ffilmiau a sioeau teledu trwy wasanaethau ffrydio Amazon ei hun a gwasanaethau ffrydio eraill, mae'r Teledu Tân hefyd yn gonsol gemau galluog i'r teulu gan ei fod yn darparu mynediad at ddigon o apiau y gellir eu lawrlwytho.

Os nad yw'ch teulu'n ymwneud â chonsolau a meddalwedd ddrytach, mae'n ffordd hwyl a syml o chwarae gemau. Maent hefyd yn llawer rhatach na gemau confensiynol, gan eu bod, mewn llawer o achosion, yn union yr un fath â'r gemau y gallwch eu cael ar gyfer ffonau smart a thabledi.

Gallwch hefyd gyfyngu ar y Teledu Tân i ganiatáu i gemau a chynnwys fideo sy'n briodol i'w hoedran fod ar gael erbyn gosod cod PIN rhieni. Yn y ffordd honno gall oedolion wylio a chwarae'r hyn maen nhw'n ei hoffi, ond dim ond cynnwys sy'n briodol i'w hoedran y gall plant ei chwarae.

Ar gael o gyn lleied â £ 29.99 ar gyfer ffon deledu lefel mynediad. Bydd y fersiwn 4K yn costio tua £ 54.99.

Yn ôl i’r brig


Nvidia Shield Android TV

Dyfais adloniant o gwmpas y lle.

Mae blwch teledu Nvidia Shield Android yn cael ei wneud gan gwmni sy'n fwy cysylltiedig â gemau, felly mae'n cynnig ychydig mwy ac o bosib wedi'i anelu'n fwy at bobl ifanc yn eu harddegau na chyfwerth Amazon.

Mae'n defnyddio teledu Android fel y rhyngwyneb defnyddiwr, felly gallwch gyrchu siop apiau Google Play a gwasanaethau ffrydio sioeau ffilm a theledu eraill.

Mae ei nodweddion hapchwarae yn fwy datblygedig na llawer o gystadleuwyr ac mae'n cynnwys platfform hapchwarae cwmwl Nvidia ei hun GeForce Now. Mae hyn yn darparu mynediad i fwy na gemau 50 am ffi fisol unwaith ac am byth o £ 7.49 (mae'r tri mis cyntaf yn rhad ac am ddim). Mae hefyd yn dod gyda'i reolwr gemau ei hun yn y blwch felly nid oes angen ei brynu ar wahân.

Un rhybudd yw bod nifer o'r gemau ar y platfform yn cael eu graddio ar gyfer plant hŷn, hyd yn oed oedolion yn unig, ond gellir gosod rheolaethau rhieni i'w cyfyngu yn ôl categori oedran

Ar gael o £ 129.99.

Yn ôl i’r brig


Philips a setiau teledu Sony

System gyfarwydd ar gyfer defnyddwyr Android, ynghyd ag apiau Android.

Mae Sony a Philips wedi dewis y fersiwn ddiweddaraf o Android i redeg eu llwyfannau teledu. Mae hyn nid yn unig yn darparu system fwy cyfarwydd i bobl sydd wedi arfer â ffonau smart a thabledi Android, ond gellir lawrlwytho llawer o'r cymwysiadau a brynir ar gyfer dyfeisiau symudol ar y setiau teledu hefyd trwy'r un cyfrif Google Play y gallech ei ddefnyddio eisoes. Os ydych chi wedi prynu cynnwys cerddoriaeth neu fideo o'r blaen gan Google Play, gellir ei chwarae ar y teledu ar unwaith trwy gymwysiadau sydd wedi'u gosod ymlaen llaw.

Mae'r un lefel o ddiogelwch ar gyfer mynediad plant ar gael ar lwyfannau teledu Android ag ar ffonau. A chan fod cymaint o gemau Android yn gweithio ar fersiwn deledu’r system, byddwch yn gallu sicrhau mai dim ond y rhai sy’n cael eu graddio’n briodol i’w hoedran ar gyfer eich plentyn sydd ar gael i’w chwarae heb god PIN na chyfrinair. Mae'r un peth yn wir am bori rhyngrwyd trwy'r porwr Chrome adeiledig.

Yn ôl i’r brig


LG: webOS

Cynorthwyydd sefydlu defnyddiol i helpu'r rhai sydd â llai o hyfedredd technoleg.

Yn wahanol i'r lleill, mae system deledu webOS LG wedi bod ar gael ar rai o'r setiau teledu sgrin fflat mwy premiwm gan y gwneuthurwr ers dros flwyddyn. Mae hyd yn oed rhai setiau teledu eu brand eu hunain gan John Lewis yn mabwysiadu'r un platfform Teledu Clyfar ag y maent yn cael eu hadeiladu gan LG ar gyfer siop y stryd fawr.

Fel Tizen TV Samsung, mae webOS yn cyflwyno gwahanol opsiynau ac ardaloedd trwy ryngwyneb teils sy'n rhedeg ar hyd gwaelod y sgrin pan gaiff ei alw i fyny. Fodd bynnag, system LG yw'r unig un sy'n dod gyda 'Bean Bird', cymeriad ciwt sy'n eich helpu i sefydlu'ch teledu, felly nid oes angen i chi fod yn rhy hyfedr yn dechnolegol.

Yn yr un modd â'r holl lwyfannau a gwmpesir, mae gan webOS ddigon o'r cymwysiadau mwyaf cyffredin a mynediad at wasanaethau ffrydio, a gellir diogelu'r holl gynnwys drwyddo rheolaethau rhieni. Os nad yw 'Bean Bird' eisoes wedi eich helpu i'w sefydlu'n wreiddiol, dylech wirio'r llawlyfr am gyfarwyddiadau pellach ar sut i'w troi ymlaen.

Yn ôl i’r brig


Adnoddau a chanllawiau ategol

Sgroliwch i Fyny