BWYDLEN

Delio â newyddion ffug

Gall newyddion ffug a chamwybodaeth effeithio ar y ffordd y mae plant yn gweld eu hunain a'r byd o'u cwmpas.

Os ydych chi'n poeni bod newyddion ffug ar-lein wedi effeithio'n negyddol ar eich plentyn, yn yr adran hon fe welwch awgrymiadau ar ba sgyrsiau i orfod mynd i'r afael â nhw, sut i roi gwybod amdano a sut i'w atal rhag lledaenu ymhellach.

Beth sydd ar y dudalen

Beth i'w wneud os yw newyddion ffug wedi effeithio'n negyddol ar eich plentyn

Os yw'ch plentyn wedi dod yn syniadau dryslyd, pryderus neu ddatblygedig sy'n gwahaniaethu yn erbyn grŵp penodol o bobl oherwydd yr hyn y maent wedi'i weld ar-lein, dyma ychydig o ffyrdd y gallwch fynd i'r afael â'u pryderon a'u hannog i gwestiynu'r hyn y maent wedi'i weld.

Sgyrsiau i'w cael gyda'ch plentyn

Wrth gael sgyrsiau gyda phlant a phobl ifanc ar y mater hwn, mae'n bwysig sicrhau eu bod yn teimlo bod gennych eu diddordeb gorau yn y bôn, fel trwy eu helpu i feddwl am rywbeth heb eu gorfodi i gymryd safbwynt penodol. Dyma ffyrdd o fynd i'r afael â'r mater:

Gwrandewch ar eu pryderon

Gwrandewch yn ofalus ar eu pryderon i ddeall beth yw eu credoau a beth maen nhw'n seiliedig arno.

Rhowch le iddyn nhw rannu

Os ydyn nhw wedi cael eu sbarduno gan rywbeth maen nhw wedi'i weld, rhowch le iddyn nhw rannu sut mae hyn wedi gwneud iddyn nhw deimlo fel eu bod nhw'n teimlo eu bod nhw'n cael cefnogaeth a gallwch chi fod yn fwy gwybodus i'w cefnogi.

Gofynnwch gwestiynau iddyn nhw am yr hyn maen nhw wedi'i weld ar-lein

Trafodwch gywirdeb yr hyn maen nhw wedi'i weld ar-lein a gofynnwch gwestiynau treiddgar penagored i'w helpu i feddwl a yw'r wybodaeth yn ddibynadwy ai peidio. Dyma ychydig o enghreifftiau o gwestiynau penagored y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw, “Byddai'n wych gweld lle gwnaethoch chi ddysgu hynny. A ddylen ni edrych arno gyda'n gilydd? ” neu “A allech chi ddweud mwy wrthyf sut y gwnaethoch chi ddod i'r casgliad hwnnw? Hoffwn weld lle gwelsoch chi hynny ”.

  • Os ydynt wedi dod ar draws newyddion ffug sy'n eu harwain i gredu mewn damcaniaethau cynllwynio, gallwch ofyn cwestiynau iddynt i'w helpu i feddwl yn fwy beirniadol am y cynnwys, hy a ydych chi'n gwybod sut mae hyn yn dod o ffynonellau? A oes ffynonellau parchus eraill hefyd yn cefnogi'r farn hon y gallech ei dangos imi? Beth yw barn pobl eraill am y mater hwn a pham ydych chi'n meddwl y gallai fod ganddyn nhw farn wahanol? A ddylem ni edrych i mewn iddo gyda'n gilydd?
  • Os ydych chi'n poeni eu bod wedi dechrau derbyn safbwyntiau radical yn seiliedig ar newyddion ffug, mae'n bwysig eu bod yn teimlo y gallant rannu'r rhain heb ofni colli mynediad i'w dyfeisiau. Bydd rhoi lle iddynt fod yn agored am yr hyn y maent yn credu yn ei gwneud yn haws i chi eu herio am eu barn a'u hannog i edrych yn fwy beirniadol ar y ffynonellau y maent yn eu defnyddio i gefnogi eu credoau.

Rhannwch eich profiadau hefyd

Gall hyn helpu i'w gwneud hi'n haws iddynt rannu eu pryderon a dysgu mwy am ba mor hawdd y gellir ei gymryd i mewn trwy newyddion ffug ar-lein.

Sôn am sut y gall ein gogwydd effeithio ar yr hyn rydyn ni'n ei gredu ar-lein

Mae hefyd yn bwysig eu hatgoffa ein bod yn fwy tebygol o wrando ar y rhai sy'n rhannu ein barn na'r rhai nad ydynt, felly gall edrych ar amrywiaeth o ffynonellau parchus am wybodaeth eu helpu i fod yn wybodus ac osgoi cael eu camarwain.

Helpu plant ag SEND i reoli gwybodaeth anghywir

Pethau y gallwch chi eu gwneud gyda'ch gilydd

Anogwch nhw i ddweud wrth eraill os ydyn nhw'n gwybod bod rhywbeth yn ffug

Os ydyn nhw wedi rhannu newyddion ffug ag eraill, mae'n bwysig cywiro eu camgymeriad a gadael i bobl wybod bod yr erthygl neu'r post yn anwir.

Defnyddiwch enghreifftiau go iawn i'w helpu i sylwi ar newyddion ffug

Dangoswch enghreifftiau bywyd go iawn iddynt o newyddion ffug ar-lein fel eu bod mewn gwell sefyllfa i sylwi arno os dônt ar ei draws. Gallech gamblo hyn trwy ddewis rhai swyddi ar eich porthiant cymdeithasol a gofyn i'ch plentyn a fyddent yn ei rannu ai peidio a'r rheswm pam. Yna fe allech chi ddilyn trafodaeth ar y ffyrdd gorau i wirio a yw rhywbeth go iawn neu'n ffug ar-lein.

Trafodwch o ble rydych chi'n cael eich newyddion a pham

Cymerwch ychydig o amser i ddangos i blant hŷn sut rydych chi'n dewis pa wefannau ac apiau i gael eich newyddion ohonynt ac egluro pam rydych chi'n credu eu bod yn gredadwy. Gallai hyn fod yn ffordd dda o arwain at sgwrs am sut maen nhw'n cael eu gwybodaeth a pham maen nhw'n meddwl ei bod yn ddibynadwy.

Dysgwch iddyn nhw sut i riportio newyddion ffug

Yn ogystal â mynd i'r afael ag effaith newyddion ffug ar eich plentyn, mae'n bwysig sicrhau ei fod yn gwybod sut i'w riportio i'w atal rhag lledaenu ymhellach ac effeithio ar bobl eraill.

Delio â newyddion ffug ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd

Ble i fynd am help os oes angen mwy o gefnogaeth ar eich plentyn

Pe bai angen cymorth, cwnsela neu fentora ychwanegol ar eich plentyn i ymdopi ag effaith gweld newyddion ffug ar-lein, efallai y bydd y sefydliadau hyn yn gallu darparu cyngor a chefnogaeth.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym pam