BWYDLEN

Canllawiau iechyd meddwl a lles plant gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn ystod pandemig COVID-19

Logo Iechyd Cyhoeddus Lloegr

Dyma ganllaw Iechyd Cyhoeddus Lloegr (PHE) i rieni a gofalwyr ar gefnogi iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc yn ystod yr achosion o coronafirws (COVID-19) a thu hwnt.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw arweiniad PHE?

Nod y canllaw yw helpu oedolion sydd â chyfrifoldebau gofalu i edrych ar ôl iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc, gan gynnwys y rhai ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn ystod y pandemig coronafirws a thu hwnt.

Sut y gall yr achos COVID-19 effeithio ar iechyd meddwl

Mae hwn yn gyfnod anodd i bawb, gall rhai pobl ymateb i hyn ar unwaith, ond i eraill gall effeithio arnynt yn nes ymlaen. Gall sut mae plant a phobl ifanc yn ymateb i'r newyddion hyn amrywio yn dibynnu ar eu hoedran, eu profiadau blaenorol, sut maen nhw'n prosesu ac yn deall gwybodaeth a sut maen nhw'n ymdopi â straen.

Felly, yn ystod yr amser hwn mae'n bwysig gofalu am iechyd meddwl eich teulu - mae yna lawer o gefnogaeth ac adnoddau ar gael ichi.

Gofalu am eich iechyd meddwl eich hun

Mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn cynghori pwysigrwydd gofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles eich hun os yw plant a phobl ifanc yn eich gofal. Mae hyn oherwydd eu bod yn gallu ymateb i'r hyn maen nhw'n ei weld gan oedolion o'u cwmpas - felly os ydych chi dan straen, maen nhw'n fwy tebygol o fod hefyd.

Gallwch weld cyngor ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles yn ystod yr achos neu ymweliad COVID-19 Mae Pob Meddwl yn Bwysig am gefnogaeth bellach.

Helpu plant a phobl ifanc i ymdopi â straen

Nododd Iechyd Cyhoeddus Lloegr y gall y pwyntiau allweddol canlynol eich helpu i gefnogi'ch plentyn:

 • Gwrando a chydnabod
 • Rhowch wybodaeth glir am y sefyllfa
 • Byddwch yn ymwybodol o'ch ymatebion eich hun
 • Cysylltwch yn rheolaidd
 • Creu trefn newydd
 • Cyfyngu ar amlygiad i'r cyfryngau a siarad am yr hyn y maent wedi'i weld a'i glywed

Sut y gall plant a phobl ifanc o wahanol oedrannau ymateb

Mae pob plentyn a pherson ifanc yn wahanol, a bydd eu hymatebion yn wahanol, fodd bynnag, mae yna rai ffyrdd cyffredin y gall y gwahanol oedrannau ymateb i sefyllfa fel yr un bresennol rydyn ni'n ei hwynebu:

 • Babanod i blant 2 oed - gall fod yn hawdd mewn trallod ac yn crio mwy na'r arfer.
 • Plant 3-6 oed - gallant ddychwelyd i ymddygiadau y maent wedi tyfu'n wyllt fel gwlychu'r gwely, strancio, anhawster cysgu neu gael eu dychryn ynghylch cael eu gwahanu oddi wrth eu rhieni neu eu gofalwyr.
 • Plant 7-10 oed - gall deimlo'n drist, yn ddig, yn ofn neu'n drafferth canolbwyntio. Yn fwy tebygol o rannu newyddion ffug ac efallai yr hoffent ganolbwyntio ar fanylion y sefyllfa ac eisiau siarad amdani trwy'r amser.
 • Preteens a phobl ifanc yn eu harddegau - gall ymateb trwy 'actio' - gallai hyn fod yn ddefnydd alcohol neu gyffuriau. Gallant deimlo eu bod wedi eu gorlethu a chael emosiynau dwys y byddant yn cadw atynt eu hunain a pheidio â siarad amdano.

Sut y gall plant a phobl ifanc ADY ymateb

Efallai y bydd angen geiriau ychwanegol o sicrwydd a mwy o esboniadau o'r sefyllfa ar blant a phobl ifanc ag anableddau dysgu ychwanegol (ADY).
Byddai angen mwy o gysur a chyswllt corfforol cadarnhaol arnynt gan anwyliaid - fel cofleidiau.

Am awgrymiadau defnyddiol ar gyfer siarad am deimladau, gweler y cyngor Sgiliau Gofal. I gael arweiniad pellach ar COVID-19 i'r rheini ag anableddau dysgu gweler y Mencap gwefan (yn cynnwys deunyddiau hawdd eu darllen).

Plant a phobl ifanc awtistig

Efallai y bydd plant awtistig yn ei chael hi'n anodd nodi'r symptomau corfforol ar gyfer coronafirws. Ac efallai y bydd yn cael anhawster siarad a mynegi eu hemosiynau, felly mae'n well cadw llygad am newidiadau yn eu hymddygiad yn ogystal ag unrhyw symptomau corfforol.

Ble i gael cefnogaeth bellach

 • Os oes gennych chi neu rywun yn eich teulu symptomau, ffoniwch neu ymwelwch â'r GIG 111 safle neu Gwefan y GIG
 • Mewn argyfwng meddygol - ffoniwch 999
 • I gael mwy o gyngor a chefnogaeth ar gyfer argyfwng iechyd meddwl, ymwelwch â hyn Tudalen GIG
 • Os ydych chi'n rhiant neu'n ofalwr - mae gan Young Minds linell gymorth - 0808 802 5544
 • Lleoedd i'ch plentyn gael cefnogaeth - Shout, Llinell Plant, ac Y Cymysgedd

I gael fersiwn gynhwysfawr o'r erthygl hon, ewch i .gov.uk.

swyddi diweddar