Cefnogi plant bregus gartref yn ystod pandemig coronafirws

Cefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol gartref yn ystod pandemig coronafirws

Mae'r ysgol allan ac mae meddyliau plant yn troi at dechnoleg. Ond a ddylai'ch plentyn gêm trwy'r dydd mewn gwirionedd? Pryd mae angen i chi ymyrryd a beth allech chi demtio'ch plentyn i geisio?

Dewis apiau a all gefnogi plant a phobl ifanc

Efallai bod gan eich plentyn ystod gul o bethau y mae ef neu hi'n eu gwneud ar-lein. Mae'n gyffredin i blentyn ag awtistiaeth neu anghenion arbennig eraill ddod o hyd i hoff gêm er enghraifft a'i chwarae am oriau ar ben. A allwch chi ddefnyddio eu cariad at dechnoleg i gyflwyno gweithgareddau eraill a allai ddod yn ffefrynnau? Rhowch gynnig ar apiau ar gyfer gwneud cerddoriaeth, mathemateg, posau a rhesymeg.

Wrth gwrs am resymau iechyd byddwch chi'n meddwl am:
1. Faint o ymarfer corff mae'ch plentyn yn ei gael
2. Faint o gwsg maen nhw'n ei gael
3. Ydy'ch plentyn yn byrbryd ar fwyd afiach tra ar-lein?
4. A yw'r gêm yn briodol ar gyfer eu hoedran a'u datblygiad?
5. A gyda phwy maen nhw'n siarad yn y gêm?

Sut i addasu arferion wrth i bethau newid

Heb unrhyw oriau ysgol, gallai eich plentyn gael ei amddifadu o strwythur a threfn a all beri gofid. Creu trefn newydd a rhoi digon o rybudd ymlaen llaw i'ch plentyn o'r hyn fydd yn digwydd. Gadewch i'ch plentyn wneud addasiadau ar ôl ychydig ddyddiau os nad yw'r drefn yn gweithio'n dda. Efallai y byddwch chi'n defnyddio awgrymiadau technoleg fel nodiadau atgoffa ar gyfer y drefn newydd hon.

Yn lle dadlau dros amseroedd bwyd a'r foment ofnadwy lle rydych chi'n gofyn iddyn nhw stopio a dod i fwyta - rhowch ddigon o rybudd iddyn nhw cyn pryd y bydd angen iddyn nhw gerdded i ffwrdd o'r hyn maen nhw'n ei wneud. Siaradwch am hyn gyda'i gilydd yn bwyllog a'u gwobrwyo os ydyn nhw'n cadw ato. Efallai y bydd angen i chi weithio allan pa mor hir ymlaen llaw i roi'r rhybudd hwn neu rybuddion lluosog i weddu i'ch plentyn ac wrth gwrs yr amser y mae'n ei gymryd i chwarae lefel o'r gêm neu gyflawni'r gweithgaredd.

Defnyddio apiau ac offer ar-lein i helpu plant i ddatblygu sgiliau allweddol

Annog gemau sy'n datblygu rhywfaint o ryngweithio neu gysylltiad ag eraill mewn ffordd ddiogel â lleoliadau y gallwch chi eu haddasu.

  • Mae gemau consol gyda synhwyrydd symud yn datblygu sgiliau echddygol ac yn gofyn am gydweithrediad.
  • Gellir datblygu sgiliau fel hunanreolaeth, arbenigedd, cydweithredu â phobl eraill a chyfathrebu mewn gemau ar-lein a gweithgareddau tîm.
  • Mae rhai plant sy'n hoffi'r her a'r agwedd gymdeithasol o dynnu gair yn mwynhau apiau neu gemau fel Draw Something fel bod eraill yn ei ddyfalu, tra bod eraill yn dysgu eu hunain i chwarae cerddoriaeth trwy ap neu fideos YouTube.
  • Mae rhai cefnogwyr chwaraeon yn hoffi gwylio fideos o fowlwyr criced yn perffeithio eu swing drosodd a throsodd. Gall casglu lluniau o hobi gynnwys tudalen Pinterest.

Sut y gall technoleg gefnogi lles pobl ifanc

Mae llawer o bobl ifanc yn ei chael yn syml y gall chwarae gemau arcêd ar ffôn symudol fod yn lleddfol - 'Mae'n fy helpu i reoli fy hwyliau' esboniodd un bachgen 13 oed â materion dicter. Siaradwch â'ch plentyn am yr hyn y mae'n ei fwynhau a pham - efallai y cewch gipolwg ar eu cymhelliant i wneud rhai pethau ar-lein a all fod o gymorth wrth feddwl am sut i ddiwallu eu hanghenion. Mae llawer yn cyfathrebu'n well y tu ôl i sgrin heb yr angen am gyswllt llygad a gall hyn fod yn rhyddhaol. Ychwanegwch at eich gwybodaeth am gadw plant yn ddiogel ar-lein a'r risgiau y gallent eu hwynebu - er enghraifft, mae gwariant yn y gêm yn broblem i lawer o bobl ifanc awtistig, felly gwiriwch y gosodiadau i sicrhau na ellir defnyddio'ch cerdyn credyd heb eich caniatâd.

Mae un peth yn sicr, os yw'r amser teuluol y mae'ch plentyn yn ei dreulio all-lein yn cael ei ddominyddu gan resi ynghylch pa mor hir y mae'n ei dreulio ar-lein, byddant yn troi fwyfwy at eu bywyd ar-lein i ddianc. Felly sut allwch chi wneud amser all-lein yn wirioneddol demtasiwn, cefnogol a diddorol?

Adnoddau dogfen

Gweler ein blog ar-lein diweddaraf sy'n cefnogi plant sy'n agored i niwed

Bachgen bach ar y ffôn

Darllen mwy
Sgroliwch i Fyny