BWYDLEN

Cefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol gartref yn ystod pandemig coronafirws

Mam a bachgen a merch yn gwneud gwaith cartref

Mae'r ysgol allan ac mae meddyliau plant yn troi at dechnoleg. Ond a ddylai'ch plentyn gêm trwy'r dydd mewn gwirionedd? Pryd mae angen i chi ymyrryd a beth allech chi demtio'ch plentyn i geisio?

Dewis apiau a all gefnogi plant a phobl ifanc

Efallai bod gan eich plentyn ystod gul o bethau y mae ef neu hi'n eu gwneud ar-lein. Mae'n gyffredin i blentyn ag awtistiaeth neu anghenion arbennig eraill ddod o hyd i hoff gêm er enghraifft a'i chwarae am oriau ar ben. A allwch chi ddefnyddio eu cariad at dechnoleg i gyflwyno gweithgareddau eraill a allai ddod yn ffefrynnau? Rhowch gynnig ar apiau ar gyfer gwneud cerddoriaeth, mathemateg, posau a rhesymeg.

Wrth gwrs am resymau iechyd byddwch chi'n meddwl am:
1. Faint o ymarfer corff mae'ch plentyn yn ei gael
2. Faint o gwsg maen nhw'n ei gael
3. Ydy'ch plentyn yn byrbryd ar fwyd afiach tra ar-lein?
4. A yw'r gêm yn briodol ar gyfer eu hoedran a'u datblygiad?
5. A gyda phwy maen nhw'n siarad yn y gêm?

Sut i addasu arferion wrth i bethau newid

Heb unrhyw oriau ysgol, gallai eich plentyn gael ei amddifadu o strwythur a threfn a all beri gofid. Creu trefn newydd a rhoi digon o rybudd ymlaen llaw i'ch plentyn o'r hyn fydd yn digwydd. Gadewch i'ch plentyn wneud addasiadau ar ôl ychydig ddyddiau os nad yw'r drefn yn gweithio'n dda. Efallai y byddwch chi'n defnyddio awgrymiadau technoleg fel nodiadau atgoffa ar gyfer y drefn newydd hon.

Yn lle dadlau dros amseroedd bwyd a'r foment ofnadwy lle rydych chi'n gofyn iddyn nhw stopio a dod i fwyta - rhowch ddigon o rybudd iddyn nhw cyn pryd y bydd angen iddyn nhw gerdded i ffwrdd o'r hyn maen nhw'n ei wneud. Siaradwch am hyn gyda'i gilydd yn bwyllog a'u gwobrwyo os ydyn nhw'n cadw ato. Efallai y bydd angen i chi weithio allan pa mor hir ymlaen llaw i roi'r rhybudd hwn neu rybuddion lluosog i weddu i'ch plentyn ac wrth gwrs yr amser y mae'n ei gymryd i chwarae lefel o'r gêm neu gyflawni'r gweithgaredd.

Defnyddio apiau ac offer ar-lein i helpu plant i ddatblygu sgiliau allweddol

Annog gemau sy'n datblygu rhywfaint o ryngweithio neu gysylltiad ag eraill mewn ffordd ddiogel â lleoliadau y gallwch chi eu haddasu.

  • Mae gemau consol gyda synhwyrydd symud yn datblygu sgiliau echddygol ac yn gofyn am gydweithrediad.
  • Gellir datblygu sgiliau fel hunanreolaeth, arbenigedd, cydweithredu â phobl eraill a chyfathrebu mewn gemau ar-lein a gweithgareddau tîm.
  • Mae rhai plant sy'n hoffi'r her a'r agwedd gymdeithasol o dynnu gair yn mwynhau apiau neu gemau fel Draw Something fel bod eraill yn ei ddyfalu, tra bod eraill yn dysgu eu hunain i chwarae cerddoriaeth trwy ap neu fideos YouTube.
  • Mae rhai cefnogwyr chwaraeon yn hoffi gwylio fideos o fowlwyr criced yn perffeithio eu swing drosodd a throsodd. Gall casglu lluniau o hobi gynnwys tudalen Pinterest.

Sut y gall technoleg gefnogi lles pobl ifanc

Mae llawer o bobl ifanc yn ei chael yn syml y gall chwarae gemau arcêd ar ffôn symudol fod yn lleddfol - 'Mae'n fy helpu i reoli fy hwyliau' esboniodd un bachgen 13 oed â materion dicter. Siaradwch â'ch plentyn am yr hyn y mae'n ei fwynhau a pham - efallai y cewch gipolwg ar eu cymhelliant i wneud rhai pethau ar-lein a all fod o gymorth wrth feddwl am sut i ddiwallu eu hanghenion. Mae llawer yn cyfathrebu'n well y tu ôl i sgrin heb yr angen am gyswllt llygad a gall hyn fod yn rhyddhaol. Ychwanegwch at eich gwybodaeth am gadw plant yn ddiogel ar-lein a'r risgiau y gallent eu hwynebu - er enghraifft, mae gwariant yn y gêm yn broblem i lawer o bobl ifanc awtistig, felly gwiriwch y gosodiadau i sicrhau na ellir defnyddio'ch cerdyn credyd heb eich caniatâd.

Mae un peth yn sicr, os yw'r amser teuluol y mae'ch plentyn yn ei dreulio all-lein yn cael ei ddominyddu gan resi ynghylch pa mor hir y mae'n ei dreulio ar-lein, byddant yn troi fwyfwy at eu bywyd ar-lein i ddianc. Felly sut allwch chi wneud amser all-lein yn wirioneddol demtasiwn, cefnogol a diddorol?

Adnoddau dogfen

Gweler ein blog ar-lein diweddaraf sy'n cefnogi plant sy'n agored i niwed

Bachgen bach ar y ffôn

Darllen mwy

swyddi diweddar