Ffyrdd o helpu'ch plentyn i roi'r gorau i fod yn seiberfwlio

Fel rhiant, gall fod yn anodd derbyn y gallai eich plentyn fod yn arddangos ymddygiad bwlio tuag at ei gyfoedion.

Er y gallai fod yn anodd deall pam y byddai plentyn yn golygu ar-lein, mae yna bethau y gallech chi eu gwneud i'w helpu i fynd i'r afael â'r ymddygiad mewn ffordd gadarnhaol.

Y cam cyntaf yw gofyn iddyn nhw stopio a chael sgwrs agored gyda nhw. Ar ôl i chi wneud hyn, rhowch gynnig ar y canlynol:

Ceisiwch ddarganfod pam

Gofynnwch iddyn nhw a oes rheswm eu bod yn gweithredu fel hyn a cheisiwch ddatrys unrhyw faterion i'w atal rhag digwydd. Anogwch nhw i feddwl sut fydden nhw'n teimlo pe bai'r sylwadau amdanyn nhw.

Esboniwch y difrifoldeb

Dywedwch wrthynt fod hwn yn ymddygiad annerbyniol ac y gallent golli ffrindiau, cael eu riportio i'w hysgol neu hyd yn oed i'r heddlu.

Rhannwch eich pryderon

Gweithiwch gyda'ch teulu, oedolion dibynadwy eraill a'u hathro i anfon negeseuon clir at eich plentyn am yr effaith y gallai hyn ei chael arnyn nhw a'r person neu'r bobl maen nhw'n eu targedu.

Annog ymddygiad cadarnhaol

Meddyliwch am ffyrdd y gallwch eu hannog i arddangos ymddygiad cadarnhaol fel empathi, parch a thosturi ac annog ymddygiad bwlio trwy gymell ymddygiad cadarnhaol a gweithredu colli breintiau am ymddygiad negyddol.

Dysgu trwy esiampl

Mae plant yn dysgu oddi wrth eu rhieni felly, bydd modelu ymddygiad cadarnhaol yn eu helpu i ymddwyn yn debyg. Hefyd, bydd cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n helpu i adeiladu empathi a deall sut i ddatrys gwrthdaro yn y ffordd iawn yn rhoi'r offer iddynt ddelio â sefyllfaoedd anodd y gallent eu hwynebu.

Rhoi adborth cadarnhaol

Pan fydd eich plentyn yn dangos ymddygiad cadarnhaol, bydd gair o anogaeth ac atgyfnerthu cadarnhaol yn helpu i wella ymddygiad ac fel arfer mae'n fwy effeithiol na chosb.

Byddwch yn realistig

Mae'n bwysig nodi y gallai fod angen peth amser ar eich plentyn i ystyried yr ymddygiad cadarnhaol felly bydd bod yn amyneddgar gyda nhw a dangos iddyn nhw fod ganddyn nhw eich cefnogaeth yn help mawr.

Pethau i beidio â gwneud os yw'ch plentyn yn ymwneud â seiberfwlio

Gall fod yn llethol os ydych chi'n wynebu sefyllfa lle mai'ch plentyn yw'r bwli. Mae yna rai gweithredoedd a all o bosibl gael effaith negyddol. Efallai yr hoffech chi osgoi'r canlynol:

Peidiwch â chynhyrfu gyda'ch plentyn, ceisiwch siarad ag oedolion eraill i weithio trwy unrhyw emosiynau sydd gennych am y sefyllfa

Peidiwch ag anwybyddu'r sefyllfa na beio rhywun arall. Fel model rôl, mae'n well dangos i'ch plentyn mai cymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd eich hun yw'r peth iawn i'w wneud

Os oedd eich plentyn yn seiberfwlio wrth ddial, dylech ddweud wrthynt na all dau gam wneud hawl
Byddwch yn ymwybodol bod unrhyw blentyn yn gallu ymddwyn o'r fath. Mae llawer o rieni yn synnu

Gwybodaeth ychwanegol

Gwnewch sŵn am seiberfwlio! Ymunwch â ni i godi ymwybyddiaeth yn ystod
#AntibullyingWeek o 16th - 20th Tachwedd.

I gael cyngor ac arweiniad pellach am seiberfwlio, ewch i:

Sgroliwch i Fyny