BWYDLEN

Deliwch ag ef

Gall delio â phrofiadau seiberfwlio plant fod yn heriol. Sicrhewch gefnogaeth ar sut i atal seiberfwlio trwy sylwi ar yr arwyddion a chadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein.

Beth sydd ar y dudalen

Sut i ymateb i seiberfwlio

Mynnwch gyngor ar sut i helpu'ch plentyn i ddelio â seiberfwlio pe bai'n digwydd.
Arddangos trawsgrifiad fideo
P'un a yw'ch plentyn yn cael ei seiber-fwlio neu'n cymryd rhan yn y bwlio, mae'n bwysig cadw'n dawel a chynnig eich cefnogaeth.

Cael eich arwain gan eich plentyn ar gamau i'w cymryd i fynd i'r afael â'r sefyllfa

Anogwch nhw i barhau i siarad a bod yn barod i wrando a gweithredu lle bo angen.

Peidiwch â chymryd eu dyfeisiau i ffwrdd oni bai mai dyma maen nhw ei eisiau, oherwydd gallai wneud iddyn nhw deimlo'n ynysig

P'un a ydych chi'n gohebu ag ysgol, yr heddlu neu blatfform ar-lein, darganfyddwch sut y gall y sefydliadau hyn eich helpu chi a'ch plentyn i ddatrys y sefyllfa gyda chyngor yn ein hyb.

Mae delio â seiberfwlio yn heriol ond gyda'r gefnogaeth gywir gall plentyn wella a pharhau i adeiladu'r sgiliau i wneud dewisiadau doethach ar-lein.

Dyma dri pheth i'w cofio cofiwch gefnogi plentyn ar seiberfwlio:

• Un - Cymryd rhan a chael sgwrs reolaidd am eu gweithgaredd ar-lein
• Dau - Rhowch yr offer iddyn nhw fod yn barod i ddelio â phethau y gallen nhw eu hwynebu ar-lein
• Tri - Byddwch yn ymwybodol o ble a sut i geisio cymorth i gael y lefel gywir o gefnogaeth

Arwyddion sylwi ar seiberfwlio

Efallai y bydd eich plentyn yn amharod i ddweud wrthych ei fod yn poeni am seiberfwlio, felly mae'n bwysig cadw llygad am yr arwyddion:

 • Maent wedi rhoi'r gorau i ddefnyddio eu dyfeisiau electronig yn sydyn neu'n annisgwyl
 • Maent yn ymddangos yn nerfus neu'n neidio wrth ddefnyddio'u dyfeisiau, neu wedi dod yn obsesiynol am fod ar-lein yn gyson
 • Unrhyw newidiadau mewn ymddygiad fel mynd yn drist, tynnu'n ôl, gwylltio neu ddiystyru
 • Amharod i fynd i'r ysgol neu gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol arferol
 • Symptomau corfforol anesboniadwy fel cur pen neu gynhyrfu stumog
 • Maen nhw'n osgoi trafodaethau am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein neu gyda phwy maen nhw'n siarad

Beth i'w wneud os yw'ch plentyn yn cael ei seiber-fwlio

infrograffig
RHANNWCH Y CYNNWYS HWN

Pryd i weithredu ar unwaith

Os byddwch chi'n dod yn ymwybodol bod eich plentyn yn cael ei seiber-fwlio, mae yna lawer o bethau y dylech chi geisio eu gwneud ar unwaith.

Sôn am y peth

Creu cyfleoedd i siarad â'ch plentyn mewn amgylchedd hamddenol; weithiau gall fod yn llai dwys os ewch am dro neu yrru yn hytrach nag eistedd wyneb yn wyneb.

 • Peidiwch â chynhyrfu a gofynnwch iddyn nhw sut y gallwch chi helpu
 • Gofynnwch gwestiynau agored a gwrandewch heb farnu
 • Canmolwch nhw am siarad â chi
 • Peidiwch â chymryd eu dyfeisiau i ffwrdd oni bai mai dyma maen nhw ei eisiau. Mae'n debygol o'u gwneud yn ddig a chynyddu teimladau o dristwch ac arwahanrwydd

Os yw'ch plentyn wedi cynhyrfu gan rywbeth y maen nhw wedi'i brofi ar-lein, ond mae'n ymddangos ei fod yn trin y sefyllfa, yna mae'r cyngor y gallwch chi ei roi yn cynnwys:

 • Er yn demtasiwn, peidiwch â dial. Gall hyn arwain at ganlyniadau anrhagweladwy, gall wneud i ddadleuon bara'n hirach a'i gwneud hi'n anoddach gweld pwy sydd yn y anghywir.
 • Caewch ddadleuon ar-lein cyn iddynt gydio. Ceisiwch beidio â chynnwys llawer o rai eraill mewn dadleuon ar-lein. Mae hyn yn cynnwys bod yn ofalus am yr hyn maen nhw'n ei bostio a'i rannu, a gwybod pryd i adael sgwrs grŵp neu newid y sgwrs.
 • Gofynnwch i bobl dynnu cynnwys niweidiol neu dramgwyddus i lawr. Efallai y bydd eich plentyn yn llwyddiannus trwy fod yn onest ynglŷn â sut mae'n teimlo, yn enwedig os nad oedd y tramgwyddwr yn golygu achosi niwed iddo.
Mae Neel Parti o'r NSPCC yn siarad am sut maen nhw'n helpu i fynd i'r afael â seiberfwlio
Adnoddau dogfen

Mae gan y canllaw hwn o Facebook rai awgrymiadau da ar gychwyn sgwrs

Gweler y canllaw

Cwestiynau Cyffredin: A ddylwn i fynd at riant neu ofalwr y plentyn arall?

Os yw'r plant dan sylw yn ysgol eich plentyn, mae'n well bob amser siarad ag athro eich plentyn yn gyntaf. Efallai y byddwch chi'n teimlo y gallwch chi drafod yr ymddygiad bwlio gyda rhiant y plentyn arall ond ewch ymlaen yn ofalus bob amser. Mae'n naturiol i riant amddiffyn ei blentyn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ddigynnwrf a gofynnwch am ei help i ddatrys y sefyllfa yn hytrach na chyhuddo eu plentyn. Cofiwch efallai bod ganddyn nhw ochr arall i'r stori. Dylai eich nod bob amser fod i atal yr ymddygiad bwlio.

Nid oes unrhyw un yn hoffi meddwl y gallai eu plentyn eu hunain fod yn seiberfwlio, ond weithiau gellir tynnu pobl ifanc i'r ymddygiad hwn heb sylweddoli effaith eu gweithredoedd. Mae gennym ni awgrymiadau a cyngor ar beth i'w wneud os yw'ch plentyn yn seiberfwlio.

Cael Help cylch achub

Os ydych chi'n poeni a bod angen help arnoch i ddelio â sefyllfa seiberfwlio, mae yna nifer o adnoddau a gwasanaethau i rieni a gofalwyr.

ein hadnoddau

Cwestiynau Cyffredin: Sut mae gweithredu ar-lein?

Dewis blocio neu anghyfeillgar - Mewn rhai sefyllfaoedd, efallai y byddai'n well annog eich plentyn i rwystro neu gyfeillio â'r person a achosodd iddo brifo, yn enwedig os yw'n ddefnyddiwr anhysbys neu ddim yn hysbys i'ch plentyn. Efallai y bydd eich plentyn yn amharod i wneud hyn os yw'n ystyried bod y person yn 'ffrind' neu os yw'n adnabod yr unigolyn o'r ysgol neu'r gymuned leol. Ailedrych ar yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn ffrind a siarad am berthnasoedd iach ar-lein.

Riportio neu dynnu sylw at gynnwys sy'n peri gofid - Mae'r mwyafrif o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn rhoi opsiynau i chi ar gyfer riportio neu dynnu sylw at gynnwys sy'n torri eu canllawiau defnyddwyr ac mae hyn bob amser yn opsiwn. Byddwch yn ymwybodol bod y trothwyon ar gyfer cynnwys tramgwyddus, y broses ar gyfer adolygu adroddiadau a'r amser y mae'n ei gymryd i gael gwared ar gynnwys yn amrywio yn ôl y rhwydwaith cymdeithasol, gêm neu ap.

Arbedwch y dystiolaeth- Mae bwlio yn ymddygiad dro ar ôl tro a gall fod yn ddefnyddiol cadw cofnod o ddigwyddiadau rhag ofn y bydd angen i chi geisio cymorth proffesiynol. Er enghraifft, efallai yr hoffech chi sgrinio cynnwys sarhaus / arbed negeseuon. Efallai na fydd yn helpu'ch plentyn i ddal i weld y rhain, felly cynigiwch eu cadw yn rhywle diogel ac o'r golwg iddynt.

Cael Help cylch achub

Os yw rhywun wedi ymddwyn yn amhriodol tuag at eich plentyn, yn enwedig mewn ffordd rywiol, dylech ei riportio ar unwaith i CEOP

adrodd i CEOP

Sut i riportio seiberfwlio i'r ysgol

Os yw'r person neu'r bobl sy'n gwneud y bwlio yn dod o ysgol eich plentyn, mae'n syniad da cysylltu ag athrawon eich plentyn. Mae'n naturiol i'ch plentyn boeni am ganlyniad hyn, a bydd sut mae'r ysgol yn ymateb yn amrywio yn dibynnu ar ei pholisi gwrth-fwlio. Dylai fod gan bob ysgol bolisi ac efallai bod ganddyn nhw fentoriaid neu reolwyr bugeiliol a all helpu.

Y Pennaeth Vic Goddard ar ddelio â seiberfwlio mewn amgylchedd ysgol fawr

Awgrymiadau i'w cofio

 • Eich plentyn yw'r person pwysicaf - gwnewch yn siŵr bod ei anghenion a'i eisiau yn aros yn ganolog
 • Peidiwch â chynhyrfu - cofiwch efallai na fydd yr ysgol yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd. Gofynnwch am gael gweld athro, tiwtor neu bennaeth y plentyn
 • Dewch â thystiolaeth - cadwch gofnod o ddigwyddiadau ac unrhyw dystiolaeth, fel allbrintiau o sgrinluniau a negeseuon wedi'u cadw
 • Canolbwyntio ar nodau - y flaenoriaeth yw i'r bwlio ddod i ben. Ystyriwch ffyrdd ymarferol y gall yr ysgol helpu. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n awgrymu bod yr ysgol yn siarad â myfyrwyr sy'n cymryd rhan neu'n darparu cefnogaeth i'ch plentyn
 • Gosod dyddiad ac amser i ddilyn i fyny - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gadael y cyfarfod neu'r alwad ffôn gyda diwrnod neu amser y cytunwyd arno i wirio ar y cynnydd a wnaed.
Adnoddau dogfen

Mae'r Gynghrair Gwrth-fwlio a'r Balŵn Coch wedi datblygu cynllun gweithredu ysgol a rhai llythyrau templed y gallwch eu lawrlwytho a'u defnyddio:

Cwestiynau Cyffredin: Beth ddylwn i ei wneud os bydd y bwlio yn parhau?

 • Peidiwch â rhoi’r gorau iddi - mae gan yr ysgol ddyletswydd gyfreithiol i atal pob math o fwlio
 • Gofynnwch am gyfarfod arall ar frys. Y tro hwn, efallai yr hoffech chi gwrdd ag uwch aelod o staff o'r tîm arweinyddiaeth fel pennaeth neu ddirprwy bennaeth
 • Dewch â'ch cofnod o weithredu a chanlyniadau ac unrhyw dystiolaeth o fwlio pellach
 • Canolbwyntio ar nodau - beth allai'r ysgol ei wneud yn wahanol? A oes unrhyw gymorth ychwanegol y gallant ei roi i'ch plentyn fel gwasanaethau cwnsela?
 • Os oes angen, dilynwch y broses gwynion ysgolion
 • Peidiwch â stopio nes i'r bwlio stopio
 • Datblygu cynllun gweithredu i sicrhau eich bod yn aros ar y trywydd iawn
 • Defnyddiwch lythrennau templed i gyfleu'r neges
Cael Help cylch achub

Mae Balŵn Coch yn cefnogi rhieni plant sydd wedi hunan-eithrio oherwydd bwlio

Ymweld â'r safle

Riportiwch ef i'r heddlu

Nid oes deddf yn erbyn seiberfwlio, ond gallai rhai gweithgareddau seiberfwlio fod yn droseddau o dan ystod o wahanol ddeddfau gan gynnwys Deddf Cyfathrebu maleisus 1988 a Deddf Amddiffyn rhag Aflonyddu 1997. Os yw'r cynnwys yn rhywiol, wedi'i dargedu at ethnigrwydd, rhyw, eich plentyn. anabledd neu rywioldeb neu os oes bygythiadau yn cael eu gwneud i niweidio'ch plentyn neu annog eich plentyn i niweidio'i hun, yna ystyriwch riportio'r gweithgaredd i'r heddlu. Mae rhai mathau o fwlio yn anghyfreithlon:

 • bwlio sy'n cynnwys trais neu ymosodiad
 • lladrad
 • aflonyddu a bygwth dros gyfnod o amser gan gynnwys galw enwau ar rywun neu eu bygwth, gwneud galwadau ffôn ymosodol ac anfon e-byst ymosodol neu negeseuon testun (nid yw un digwyddiad fel arfer yn ddigon i gael euogfarn, fodd bynnag)
 • unrhyw beth sy'n ymwneud â throseddau casineb

Bydd yr ymateb a gewch yn dibynnu ar natur a difrifoldeb y digwyddiad, p'un a yw'n debygol bod trosedd wedi'i chyflawni ac a yw'ch plentyn mewn perygl o niwed. Gallwch hefyd gysylltu â'r adran Gwasanaethau Plant yn eich awdurdod lleol.

Adnoddau dogfen

Darllenwch fwy am seiberfwlio ac erlyn cyfreithiol

Gweler y canllaw

Ble i gael gwasanaethau cwnsela

Gall y profiad o fwlio roi straen enfawr ar blentyn gyda chysylltiadau ag iselder ysbryd, pryder a hunan-niweidio. Fel rhiant, dylech bob amser ei gymryd o ddifrif ac os oes gennych unrhyw bryderon am iechyd meddwl neu gorfforol eich plentyn, ewch i weld eich meddyg teulu. Os oes angen help arnoch i siarad â nhw am iechyd meddwl, bydd y Sefydliad Iechyd MeddwlMind cael rhywfaint o gyngor.

Siaradwch â'ch meddyg teulu am y gefnogaeth sydd ar gael. Mae llawer o wasanaethau cwnsela lleol yn cynnig cost symudol ar raddfa yn dibynnu ar incwm eich teulu. Efallai y bydd hyd yn oed yn rhad ac am ddim. Gall hyn fod yn gyflymach na chael gafael ar gymorth trwy eich meddyg teulu. I gael gwybodaeth am wasanaethau cwnsela yn eich ardal chi, ewch i Cymdeithas Cwnsela Prydain a Seicotherapi a gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwybod amdano Llinell Plant a gwasanaethau eraill ar gael dros y ffôn, e-bost neu sgwrs ar-lein.

Mae Tolga Yildiz o ChildLine yn esbonio sut y gallant helpu plant gyda chyngor cyfrinachol
Adnoddau dogfen

Darllenwch yr erthygl hon gan Young Minds i ddysgu sut y gall gwasanaethau cwnsela helpu fy mhlentyn.

Darllenwch yr erthygl

Mwy i'w Archwilio

Dyma rai erthyglau ac adnoddau defnyddiol eraill i helpu i amddiffyn eich plentyn rhag bwlio ar-lein