BWYDLEN

Delio â seiberfwlio

Sut i gefnogi'ch plentyn o ran seiberfwlio

Gall delio â seiberfwlio fod yn anodd. Ni fydd pob plentyn yn dweud wrth ei rieni pan fydd yn digwydd, ac ni fydd pob plentyn yn deall bwlio.

Archwiliwch isod ein canllaw delio â seiberfwlio i gefnogi lles digidol plant.

Mynnwch gyngor ar sut i helpu'ch plentyn i ddelio â seiberfwlio pe bai'n digwydd.
Arddangos trawsgrifiad fideo
P'un a yw'ch plentyn yn cael ei seiber-fwlio neu'n cymryd rhan yn y bwlio, mae'n bwysig cadw'n dawel a chynnig eich cefnogaeth.

Cael eich arwain gan eich plentyn ar gamau i'w cymryd i fynd i'r afael â'r sefyllfa

Anogwch nhw i barhau i siarad a bod yn barod i wrando a gweithredu lle bo angen.

Peidiwch â chymryd eu dyfeisiau i ffwrdd oni bai mai dyma maen nhw ei eisiau, oherwydd gallai wneud iddyn nhw deimlo'n ynysig

P'un a ydych chi'n gohebu ag ysgol, yr heddlu neu blatfform ar-lein, darganfyddwch sut y gall y sefydliadau hyn eich helpu chi a'ch plentyn i ddatrys y sefyllfa gyda chyngor yn ein hyb.

Mae delio â seiberfwlio yn heriol ond gyda'r gefnogaeth gywir gall plentyn wella a pharhau i adeiladu'r sgiliau i wneud dewisiadau doethach ar-lein.

Dyma dri pheth i'w cofio cofiwch gefnogi plentyn ar seiberfwlio:

• Un - Cymryd rhan a chael sgwrs reolaidd am eu gweithgaredd ar-lein
• Dau - Rhowch yr offer iddyn nhw fod yn barod i ddelio â phethau y gallen nhw eu hwynebu ar-lein
• Tri - Byddwch yn ymwybodol o ble a sut i geisio cymorth i gael y lefel gywir o gefnogaeth

4 awgrym cyflym i ddelio â seiberfwlio

Os yw'n ymwneud â chyd-ddisgybl, cysylltwch â'r ysgol

A ddylwn i fynd at rieni bwli?

Os yw'r plant dan sylw yn ysgol eich plentyn, mae'n well bob amser siarad ag athro eich plentyn yn gyntaf

Efallai y byddwch chi'n teimlo y gallwch chi drafod yr ymddygiad bwlio gyda rhiant y plentyn arall ond ewch ymlaen yn ofalus bob amser. Mae'n naturiol i riant amddiffyn eu plentyn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dawel a gofynnwch am eu help i ddatrys y sefyllfa yn hytrach na chyhuddo eu plentyn. Cofiwch efallai fod ganddyn nhw ochr arall i'r stori. Eich nod bob amser ddylai fod i atal yr ymddygiad bwlio.

Sôn am y peth

Sut ydych chi'n siarad am seiberfwlio?

Pan fydd plentyn yn profi seiberfwlio, efallai y bydd yn teimlo'n ofnus, yn embaras neu'n bryderus. Fodd bynnag, mae'n bwysig iddynt siarad am y profiad gyda rhywun. Efallai na fydd rhai plant eisiau siarad â chi fel rhiant, felly mae'n bwysig cynnig dewisiadau eraill iddynt hefyd. Gallai hyn gynnwys llinell gymorth fel Childline neu gwnselydd yn yr ysgol.

Os byddwch chi'n siarad â'ch plentyn, cofiwch ei gymryd yn araf a rhowch amser iddo roi ei feddyliau at ei gilydd. Ceisiwch osgoi gadael i'ch nerfau eich hun adael ychydig o le iddynt siarad.

Mynnwch ragor o gyngor i siarad am seibrfwlio yma.

Rhwystro ac adrodd am y seiberfwlio

A ddylai plant rwystro eu bwlis?

Mewn rhai sefyllfaoedd, efallai y byddai’n well annog eich plentyn i rwystro neu wneud ffrindiau â’r person a achosodd brifo, yn enwedig os yw’n defnyddiwr dienw neu ddim yn hysbys i'ch plentyn. Efallai y bydd eich plentyn yn amharod i wneud hyn os yw’n ystyried y person yn ‘ffrind’ neu os yw’n adnabod y person o’r ysgol neu’r gymuned leol. Ailedrychwch ar yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn ffrind a siaradwch am berthnasoedd iach ar-lein.

A chofiwch fod y rhan fwyaf o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn rhoi opsiynau i chi adrodd neu dynnu sylw at gynnwys sy'n torri eu canllawiau defnyddwyr. Byddwch yn ymwybodol bod y trothwyon ar gyfer cynnwys sarhaus yn amrywio yn ôl y rhwydwaith cymdeithasol, gêm neu ap.

Arbed tystiolaeth

Sut i gasglu tystiolaeth o seiberfwlio

Ymddygiad mynych yw bwlio a gall fod yn ddefnyddiol cadw cofnod o ddigwyddiadau rhag ofn y bydd angen i chi geisio cymorth proffesiynol.

Er enghraifft, efallai y byddwch am sgrinio cynnwys sarhaus / arbed negeseuon. Fodd bynnag, efallai na fydd yn helpu eich plentyn i ddal i weld y rhain, felly cynigiwch eu cadw yn rhywle diogel ac allan o’u golwg.

10 awgrym i'ch helpu i ddelio â seiberfwlio

Lawrlwythwch ein ffeithlun i gael y deg awgrym gorau o ran mynd i’r afael â bwlio ar-lein.

I LAWR I LAWR FFOGRAFFIG

Sut i ddelio â seiberfwlio

Mae ymgymryd â seiberfwlio yn aml yn frawychus i riant a phlentyn, ond dyma rai pethau y gallwch chi eu gwneud.

Siaradwch â'ch plentyn am seiberfwlio

Siarad â'ch plentyn am seiberfwlio yw'r cam cyntaf wrth ddelio ag ef.

Dechreuwch trwy greu cyfleoedd i siarad â'ch plentyn mewn amgylchedd hamddenol; weithiau gall fod yn llai dwys os ewch am dro neu yrru yn hytrach nag eistedd wyneb yn wyneb.

  • Byddwch yn dawel a gofynnwch gwestiynau agored
  • Gwrandewch heb feirniadu
  • Canmolwch nhw am siarad â chi
  • Peidiwch â chymryd eu dyfeisiau i ffwrdd oni bai mai dyma maen nhw ei eisiau. Mae'n debygol o'u gwneud yn ddig a chynyddu teimladau o dristwch ac arwahanrwydd

Camau y gall plant eu cymryd

Os yw'ch plentyn yn gweld bwlio ar-lein, anogwch nhw i weithredu - hyd yn oed os yw rhwng pobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod.

Peidiwch â dod yn fwli

Pan fydd plentyn yn gweld bwlio ar-lein, mae'n hawdd iawn iddo ddial. Mae galw enwau person, cael pobl i gangio arnynt a gwneud hwyl am eu pennau yn aml yn ffyrdd y gallai rhywun geisio atal bwli. Fodd bynnag, dim ond lledaenu ymddygiad bwlio y mae hyn.

Er ei fod yn demtasiwn, cadwch y plant i ffwrdd o ddial. Gall dial gael canlyniadau anrhagweladwy, gwneud i ddadleuon bara'n hirach a'i gwneud hi'n anoddach gweld pwy sy'n anghywir.

Yn lle hynny, anogwch eich plentyn i rwystro ac adrodd, ac i gael cefnogaeth gan oedolyn y gallwch ymddiried ynddo.

Helpwch nhw i ymarfer y sgil hwn gyda “Chwarae Gyda Chasineb,” stori ryngweithiol o Digital Matters.

Stopiwch ddadleuon cyn iddynt ddechrau

Mae'r gofod digidol yn ei gwneud hi'n hawdd i bobl fynd i mewn i ddadleuon. Oherwydd na allwn weld ymateb pobl eraill, weithiau byddwn yn dweud pethau nad ydym yn eu hystyr, a phlant hefyd.

Os byddant yn cael eu hunain mewn sefyllfa boeth, anogwch nhw i ddewis agwedd gadarnhaol. Yn lle postio sylw mewn ymateb i a trolio, rhowch wybod i'r platfform. Yn lle ymateb i sylwadau anghwrtais, gadewch y sgwrs neu'r grŵp. Neu, gallant ofyn i chi am gymorth os nad ydynt yn siŵr beth i'w wneud.

Fodd bynnag, os bydd rhywbeth yn dechrau gwneud iddynt deimlo'n ddig, dylai plant gamu i ffwrdd i gael seibiant a chael cefnogaeth.

Byddwch yn onest am eich teimladau

Os yw'ch plentyn yn gweld rhywbeth sy'n brifo ei deimladau, efallai y bydd yn teimlo bod angen iddo chwerthin. Yn aml, nid yw plant eisiau i bobl wneud hwyl am eu pennau, felly maen nhw'n cuddio sut maen nhw'n teimlo.

Grymuso plant i ddweud wrth bobl pan fyddant yn cael eu brifo. Efallai na fydd rhai plant yn deall effaith eu geiriau heb i rywun arall ddweud wrthynt. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer plant niwroddargyfeiriol.

Os nad yw'ch plentyn yn adnabod y drwgweithredwr sy'n postio cynnwys amdanynt, gallwch chi'ch dau riportio hynny'n uniongyrchol i'r platfform.

Y Pennaeth Vic Goddard ar ddelio â seiberfwlio mewn amgylchedd ysgol fawr

Cynhwyswch ysgol eich plentyn

Os yw'r person neu'r bobl sy'n seiberfwlio eich plentyn yn dod o'r ysgol, mae'n syniad da cysylltu ag athrawon eich plentyn.

Mae'n naturiol i'ch plentyn boeni am ganlyniad hyn, felly tawelwch eich meddwl. Er y gallai deimlo'n ofnus, dyma'r unig ffordd i bethau ddechrau gwella.

Bydd ymateb yr ysgol yn amrywio yn dibynnu ar eu polisi gwrth-fwlio. Dylai fod gan bob ysgol bolisi ac efallai fod ganddynt fentoriaid neu reolwyr bugeiliol a all helpu.

Riportiwch fwlio ar-lein i'r heddlu

Nid oes cyfraith y DU yn benodol yn erbyn seiberfwlio. Fodd bynnag, mae ymddygiadau bwlio sy’n digwydd ar-lein yn droseddau o dan ystod o ddeddfau gwahanol. Mae cyfreithiau o’r fath yn cynnwys Deddf Cyfathrebiadau Maleisus 1988 a Deddf Diogelu rhag Aflonyddu 1997.

Dylid hysbysu'r heddlu am seiberfwlio sy'n cam-drin yn rhywiol neu sy'n targedu ethnigrwydd, rhyw, anabledd neu rywioldeb eich plentyn. Yn ogystal, rhowch wybod am fygythiadau o niwed i'ch plentyn neu ymddygiad sy'n annog eich plentyn i niweidio ei hun.

Dyma rai mathau o fwlio (ar-lein neu all-lein) sy’n anghyfreithlon:

  • trais neu ymosodiad;
  • lladrad;
  • aflonyddu a brawychu dros gyfnod o amser. Mae hyn yn cynnwys galw enwau rhywun neu eu bygwth, gwneud galwadau ffôn sarhaus ac anfon e-byst neu negeseuon testun sarhaus. Fodd bynnag, nid yw un digwyddiad fel arfer yn ddigon i gael euogfarn;
  • troseddau casineb.

Bydd yr ymateb a gewch gan yr heddlu yn dibynnu ar natur a difrifoldeb y digwyddiad, a yw'n debygol bod trosedd wedi'i chyflawni ac a yw eich plentyn mewn perygl o niwed.

Am ragor o gymorth, cysylltwch ag adran Gwasanaethau Plant eich awdurdod lleol.

Mynnwch gefnogaeth gyda diogelwch eich plentyn

Derbyn adnoddau a chyngor personol i'ch teulu sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i'ch plant dyfu.

CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL

Chwiliwch am gwnsela ar gyfer cymorth seiberfwlio

Gall y profiad o fwlio roi straen enfawr ar blentyn. Mewn gwirionedd, mae ymchwil yn dangos cysylltiadau ag iselder, gorbryder a hunan-niwed i'r rhai sy'n profi unrhyw fath o fwlio.

Fel rhiant, dylech bob amser ei gymryd o ddifrif ac os oes gennych unrhyw bryderon am iechyd meddwl neu gorfforol eich plentyn, ewch i weld eich meddyg teulu. Os oes angen help arnoch i siarad â nhw am iechyd meddwl, mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl ac Mind cael rhywfaint o gyngor.

Siaradwch â'ch meddyg teulu am y cymorth sydd ar gael. Mae llawer o wasanaethau cwnsela lleol yn cynnig graddfa symudol o gost yn dibynnu ar incwm eich teulu. Gall hyd yn oed fod yn rhad ac am ddim. Gall hyn fod yn gyflymach na chael cymorth gan eich meddyg teulu.

I gael gwybodaeth am wasanaethau cwnsela yn eich ardal, ewch i'r Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain a gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwybod amdano Childline ac gwasanaethau eraill ar gael dros y ffôn, e-bost neu sgwrs ar-lein.

Mae Tolga Yildiz o Childline yn esbonio sut y gallant helpu plant gyda chyngor cyfrinachol
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella