BWYDLEN

straeon

Cewch glywed o brofiadau teuluoedd go iawn o seiberfwlio a chan arbenigwyr i gael arweiniad ar y ffordd orau i gefnogi'ch plentyn.

Beth sydd ar y dudalen

Stori Nicola: seiberfwli oedd fy mhlentyn

Mae Nicola yn siarad yn onest am ddarganfod bod ei merch yn bwlio eraill ar-lein a sut roeddent yn delio â hyn fel teulu.

Beth i'w wneud os yw'ch plentyn yn seiberfwlio

Nid oes unrhyw riant eisiau meddwl am eu plentyn yn seiberfwlio rhywun arall, ond gall pobl ifanc nad ydynt erioed wedi bwlio unrhyw un wyneb yn wyneb gael eu tynnu i mewn i seiberfwlio yn hawdd, weithiau heb sylweddoli mai dyna maen nhw'n ei wneud.

Adnoddau dogfen

Canllawiau ar sut y gallwch chi helpu i atal eich plentyn rhag bod yn seiberfwlio

Darllenwch yr erthygl

Beth ddylech chi ei wneud

Darganfyddwch pam

Ceisiwch sefydlu'r ffeithiau am y digwyddiad a chadwch feddwl agored. Yn aml fel rhieni, rydyn ni'n ddall i ymddygiad ein plant ein hunain, felly ceisiwch beidio â bod yn amddiffynnol.

Meddyliwch am feysydd o fywyd eich plentyn a allai fod yn achosi trallod neu ddicter iddynt ac yn eu harwain i fynegi'r teimladau hyn ar-lein.

Trafodwch y peth

Sôn am y llinell aneglur rhwng uwchlwytho a rhannu cynnwys oherwydd ei fod yn ddoniol neu fe allai gael llawer o 'hoffi' yn erbyn y potensial i achosi tramgwydd neu frifo.

Dywedwch wrthynt fod bwlio eraill ar-lein yn ymddygiad annerbyniol a allai eu cael i drafferth gyda'r ysgol neu'r heddlu, ac y gallent golli ffrindiau yn y pen draw.

Dysgu trwy esiampl

Modelwch ac anogwch ymddygiad cadarnhaol yn eich plentyn a'u canmol wrth iddynt ystyried hyn.

Dysgu ohono

Yn anad dim, helpwch eich plentyn i ddysgu o'r hyn sydd wedi digwydd. Meddyliwch am yr hyn y gallech chi ei wneud yn wahanol fel rhiant neu fel teulu a rhannwch eich dysgu gyda rhieni a gofalwyr eraill.

Beth na ddylech chi ei wneud

Peidiwch â chynhyrfu

Peidiwch â chynhyrfu wrth ei drafod â'ch plentyn a cheisiwch siarad ag oedolion eraill i weithio trwy unrhyw emosiynau sydd gennych chi am y sefyllfa.

Peidiwch â'i anwybyddu

Cymerwch y sefyllfa o ddifrif a pheidiwch â beio rhywun arall. Fel model rôl, mae'n well dangos i'ch plentyn mai cymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd eich hun yw'r peth iawn i'w wneud.

Peidiwch â chydoddef

Os oedd eich plentyn yn seiberfwlio wrth ddial, dylech ddweud wrthynt na all dau gam wneud hawl a bydd yn annog ymddygiad y bwli yn unig.

Peidiwch â chymryd eu dyfeisiau i ffwrdd

Gallai hyn waethygu'r sefyllfa a'u hannog i ddod o hyd i ffyrdd eraill o fynd ar-lein. Meddyliwch am gyfyngu mynediad a chael gwared ar rai breintiau os nad ydyn nhw'n atal yr ymddygiad.

Effeithiau seiberfwlio ar blant o wahanol oedrannau

Mae teuluoedd go iawn yn siarad am eu profiadau yn y fideos hyn gan Virgin Media

Oed 5-10

Maes chwarae: chwarae'n braf

Oed 11-13

Wrth law: chwarae'n braf

Oedran 14 +

Mewn cysylltiad: chwarae'n braf

Cewch glywed gan yr arbenigwyr

Barn gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant y mae seiberfwlio yn effeithio arnynt

Athrawon

Y Pennaeth Vic Goddard ar ddelio â seiberfwlio mewn amgylchedd ysgol fawr

Cynghorydd

Mae Tolga Yildiz o ChildLine yn esbonio sut y gallant helpu plant gyda chyngor cyfrinachol