BWYDLEN

Profiadau rhieni

Mynnwch gyngor a mewnwelediad gan rieni eraill

Mae llawer o rieni wedi delio â seiberfwlio mewn gwahanol ffurfiau - o gam-drin plentyn-ar-plentyn i misogyny. Mae eu profiad wedi eu helpu i fynd i'r afael â bwlio ar-lein a chefnogi eu plant.

Isod, maen nhw wedi rhannu eu straeon, sut mae bwlio wedi effeithio ar eu plant a pha gefnogaeth gawson nhw i symud ymlaen.

Bachgen yn dal ffôn clyfar ac yn edrych yn bryderus

Archwiliwch brofiadau rhieni eraill gyda seiberfwlio

Dysgwch gan rieni eraill pan ddaw'n fater o fynd i'r afael â bwlio ar-lein. Dewiswch riant isod i ddysgu mwy.

Stori Nicola: Roedd fy mhlentyn yn seibrfwlio

Nid oes unrhyw riant eisiau meddwl am eu plentyn yn bwlio rhywun arall ar-lein. Fodd bynnag, gall pobl ifanc nad ydynt erioed wedi bwlio unrhyw un wyneb yn wyneb gael eu denu i mewn i seiberfwlio yn hawdd, weithiau heb sylweddoli mai dyna maen nhw'n ei wneud.

Dewch i weld stori Nicola a sut y deliodd â gweithredoedd ei phlentyn.

Mae Nicola yn siarad yn onest am ddarganfod bod ei merch yn bwlio eraill ar-lein a sut roeddent yn delio â hyn fel teulu.

Sut i fynd i'r afael ag ymddygiad bwlio

Os bydd eich plentyn yn ymddwyn yn fwlio yn erbyn eraill ar-lein, gall y canllawiau hyn helpu.

GWELER CYNGHOR

Stori Emma: Cam-drin plentyn-ar-plentyn

Gall cam-drin plentyn-ar-plentyn ddigwydd yn bersonol ac ar-lein, ond nid yw llawer o rieni yn ymwybodol o'r hyn ydyw mewn gwirionedd. Mae mam, Emma, ​​yn rhannu ei phrofiad o gam-drin plentyn-ar-plentyn ar-lein a'r hyn y gall rhieni ei wneud i helpu i gadw eu plant yn ddiogel.

Cafodd plentyn 12 oed Emma ei dargedu trwy'r nodwedd AirDrop sydd ar gael ar iPhones, gyda chynnwys treisgar ac amhriodol.

Dysgwch fwy am gam-drin plentyn-ar-plentyn

Yn cynnwys cyngor gan y seicolegydd Dr Linda Papadopoulos, dysgwch sut i gadw plant yn ddiogel rhag camdriniaeth ar-lein.

EWCH I GUIDE

Stori Barney: Misogyny mewn chwaraeon

Daeth merch Barney yn ei harddegau ar draws misogyny ar-lein am y tro cyntaf mewn edefyn am dîm pêl-droed merched Lloegr. Yma, mae Barney yn rhannu’r camau a gymerodd i wrthsefyll bwlio ar sail rhywiaeth ar-lein gyda’i blentyn.

Gweld beth mae Barney yn ei wneud i gefnogi ei arddegau i reoli'r casineb ar-lein mewn cymunedau pêl-droed ar-lein.

Deall misogyny ar-lein

Yn fwy na dweud bod misogynedd wrth blentyn yn anghywir, mae'r canllaw hwn yn rhoi cipolwg ar y rhesymau y tu ôl i'r ymddygiad.

DYSGU AM MISOGYNY

Profiadau teuluoedd go iawn gyda seiberfwlio

Dewch i gwrdd â theuluoedd go iawn sy'n cynnwys plant o wahanol oedrannau wrth iddynt siarad am eu profiadau ar-lein gyda bwlio a materion eraill.

Plant 5-10 oed

Maes chwarae: chwarae'n braf

Plant 11-13 oed

Wrth law: chwarae'n braf

Plant 14-17 oed

Mewn cysylltiad: chwarae'n braf
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella