BWYDLEN

Beth yw gwybodaeth anghywir?

Dysgwch am newyddion ffug ei effaith ar blant

Gyda chymaint o ffynonellau gwybodaeth ar-lein, efallai y bydd rhai plant yn ei chael hi'n anodd gwneud synnwyr o'r hyn sy'n wir.

Yn y canllaw hwn, dysgwch am wybodaeth anghywir, sut mae'n edrych a sut mae'n effeithio ar les a diogelwch plant ar-lein.

Arddangos trawsgrifiad fideo
Mae cyfryngau cymdeithasol yn newid y ffordd yr ydym yn cael ein newyddion.

Gellir dod o hyd i newyddion ffug wedi'i wreiddio mewn cyfryngau cymdeithasol newyddion traddodiadol neu wefannau newyddion ffug ac nid oes ganddo unrhyw sail mewn gwirionedd ond fe'i cyflwynir fel un ffeithiol gywir. Mae hyn wedi caniatáu i reolaethau hacwyr dros wleidyddion hyd yn oed ddefnyddio'r rhwyd ​​​​i ledaenu gwybodaeth anghywir ar-lein.

Gall ein plant gael trafferth i wahanu ffaith oddi wrth ffuglen diolch i ledaeniad newyddion ffug. Dyma rai strategaethau sylfaenol i’w helpu i ddatblygu llythrennedd digidol beirniadol:

- siarad â nhw: mae plant yn dibynnu mwy ar eu teulu nag ar gyfryngau cymdeithasol am eu newyddion felly siaradwch â nhw am yr hyn sy'n digwydd;
- darllen: mae llawer o bobl yn rhannu straeon nad ydyn nhw'n darllen mewn gwirionedd. Anogwch eich plant i ddarllen y tu hwnt i'r pennawd;
- gwirio: dysgu ffyrdd cyflym a hawdd i blant wirio dibynadwyedd gwybodaeth fel ystyried y ffynhonnell, gwneud chwiliad i wirio hygrededd yr awdur ddwywaith, gweld a yw'r wybodaeth ar gael ar wefannau ag enw da a defnyddio gwefannau gwirio ffeithiau credadwy i gael mwy gwybodaeth;
- cymryd rhan: mae llythrennedd digidol yn ymwneud â chyfranogiad. Dysgwch eich plant i fod yn ddinasyddion digidol gonest, gwyliadwrus a chreadigol.

Mae newyddion ffug yn lledaenu gwybodaeth anghywir a phryder ymhlith plant ysgol ond maen nhw'n fwy llythrennog a gwydn nag y byddech chi'n meddwl. Os byddwn yn rhoi’r offer iddynt adeiladu’r sylfaen honno, bydd eu llythrennedd digidol yn gwneud y rhyngrwyd yn lle gwych i ni i gyd gael gwybod beth sy’n digwydd yn y byd.

4 peth cyflym i'w wybod am wybodaeth anghywir

Newyddion ffug yn erbyn gwybodaeth anghywir

Nid newyddion ffug yw'r term a ffefrir

Mae ‘newyddion ffug’ yn cyfeirio at wybodaeth ffug a newyddion ar-lein. Fodd bynnag, mae’n fwy priodol defnyddio ‘camwybodaeth’ a ‘dadwybodaeth’.

Camwybodaeth yw gwybodaeth ffug yn cael ei lledaenu gan bobl sy'n meddwl ei fod yn wir.

Anhysbysiad yw gwybodaeth ffug yn cael ei lledaenu gan bobl sy'n gwybod ei fod yn ffug.

Sut mae camwybodaeth yn effeithio ar blant?

Mae camwybodaeth/camwybodaeth yn niwed ar-lein

Gall gwybodaeth anghywir effeithio ar:

 • Iechyd meddwl
 • lles corfforol
 • cyllid yn y dyfodol
 • safbwyntiau tuag at bobl eraill.

Gall hefyd arwain at ddrwgdybiaeth a dryswch yn ymwneud â'r wybodaeth y maent yn dod ar ei thraws ar-lein.

Pa ffurfiau y gall gwybodaeth anghywir neu 'newyddion ffug' eu cymryd?

Daw gwybodaeth anghywir mewn gwahanol ffurfiau

Gallai camwybodaeth/dadwybodaeth a newyddion ffug edrych fel:

 • ffugiau cyfryngau cymdeithasol
 • Hysbysebion AI
 • e-byst gwe-rwydo
 • fideos poblogaidd
 • swyddi noddedig

Mae'n anodd dod o hyd i wybodaeth anghywir i blant nad oes ganddynt y sgiliau i wirio ffeithiau eto. Gall ledaenu ar gyfryngau cymdeithasol, trwy wefannau newyddion dychan, trwy fideos parodi a mannau eraill.

Dysgwch fwy am y ffurfiau y gall eu cymryd.

Beth mae'r ymchwil yn ei ddweud?

Mewnwelediadau gan Ofcom

 • Mae 32% o blant 8-17 oed yn credu bod y cyfan neu’r rhan fwyaf o’r hyn a welant ar gyfryngau cymdeithasol yn wir.
 • Dywedodd 70% o blant 12-17 oed eu bod yn hyderus y gallent farnu a oedd rhywbeth yn real neu’n ffug.
 • Nid oedd bron i chwarter y plant hynny yn gallu gwneud hynny yn ymarferol.

Gallai'r diffyg cyfatebiaeth hwn rhwng hyder a gallu adael y plant hyn yn agored i niwed.

Ar bwynt mwy cadarnhaol, o'r rhai a ddywedodd eu bod yn hyderus, roedd 48% hefyd yn gallu.

Gweler ymchwil Ofcom yn 2023.

Canllaw cyflym i fynd i'r afael â chamwybodaeth

Helpu plant i ddatblygu eu llythrennedd digidol a meddwl beirniadol ar-lein.

Dysgu am newyddion ffug

Beth yw gwybodaeth anghywir?

Mae camwybodaeth yn wybodaeth ffug sy'n cael ei lledaenu gan bobl sy'n meddwl ei bod yn wir. Mae hyn yn wahanol i 'newyddion ffug' a gwybodaeth anghywir.

Mae newyddion ffug yn cyfeirio at wefannau sy'n rhannu camwybodaeth neu wybodaeth anghywir. Gallai hyn fod trwy wefannau dychan fel The Onion, ond mae hefyd yn cyfeirio at y rhai sy'n esgus bod yn ffynonellau newyddion dibynadwy.

Weithiau, mae pobl yn defnyddio’r term ‘newyddion ffug’ i ddifrïo gwir wybodaeth. O’r herwydd, mae’n well defnyddio termau mwy cyffredinol fel ‘camwybodaeth’ a ‘dadwybodaeth’.

Mae dadwybodaeth yn wybodaeth ffug y mae rhywun neu grŵp yn ei lledaenu ar-lein tra'n gwybod ei fod yn ffug. Yn gyffredinol, gwnânt hyn at fwriad penodol, fel arfer er mwyn dylanwadu ar eraill i gredu eu safbwynt.

7 math o wybodaeth anghywir a gwybodaeth anghywir

UNICEF yn nodi 7 prif fath o gamwybodaeth a gwybodaeth anghywir, a gall pob un ohonynt effeithio ar blant.

Dychan neu barodi

Gall cynnwys dychanol a pharodïau ledaenu gwybodaeth anghywir

Mae hon yn wybodaeth gamarweiniol na fwriedir iddi niweidio. Mae crewyr y cynnwys yn gwybod bod y wybodaeth yn ffug, ond yn ei rhannu er hiwmor. Fodd bynnag, os bydd pobl yn camddeall y bwriad, efallai y byddant yn ei ledaenu fel un gwir.

Cysylltiadau ffug

Gall clickbait for views gamarwain defnyddwyr

Dyma gynnwys lle nad yw'r pennawd, y delweddau neu'r capsiynau yn cyfateb i'r cynnwys gwirioneddol. Mae hyn yn aml yn abwyd clic i gael mwy o safbwyntiau ar fideo, ymweliadau â thudalen neu ymgysylltiad ar gyfryngau cymdeithasol.

Cynnwys camarweiniol

Gall cynnwys sy’n fwriadol gamarweiniol greu dicter

Gallai pobl rannu gwybodaeth mewn ffordd gamarweiniol i fframio digwyddiad, mater neu berson mewn ffordd benodol. Un enghraifft yw pan ddefnyddir hen lun ar bost cyfryngau cymdeithasol diweddar. Gallai ledaenu dicter neu ofn nes bod y llun yn derbyn y cyd-destun cywir.

Cyd-destun ffug

Gall rhoi cyd-destun ffug achosi dicter diangen

Cyd-destun ffug yw pan fydd gwybodaeth yn cael ei rhannu â gwybodaeth gefndir anghywir.

Enghraifft ysgafn yw llun poblogaidd o'r cyfarwyddwr ifanc Steven Spielberg yn esgusodi ac yn gwenu gydag anifail marw mawr. Roedd llawer o bobl yn teimlo dicter oherwydd ei fod yn hela anifail mewn perygl. Fodd bynnag, y cyd-destun cywir oedd ei fod ar set Jurassic Park ac yn sefyll gyda prop triceratops.

Fel arfer, bydd rhywun sy’n lledaenu gwybodaeth anghywir yn ‘newid’ cyd-destun gwybodaeth. Y bwriad yw argyhoeddi pobl o'u cred neu safbwynt.

Cynnwys imposter

Gall dynwared achosi niwed mewn sawl ffordd

Dyma pan fydd person, grŵp neu sefydliad yn cymryd arno eu bod yn berson neu'n ffynhonnell arall. Gall cynnwys imposter dwyllo pobl i:

 • anfon arian
 • rhannu gwybodaeth bersonol
 • lledaenu gwybodaeth anghywir ymhellach.

Cynnwys wedi'i drin

Mae'n anodd sylwi ar wir wybodaeth sydd wedi'i newid

Mae cynnwys wedi'i drin yn wybodaeth, delweddau neu fideos go iawn sy'n cael eu newid neu eu newid mewn rhyw ffordd i dwyllo eraill. Mae rhai ffugiau dwfn yn enghraifft o gynnwys o'r fath.

Cynnwys wedi'i wneud

Gall gwybodaeth gwbl ffug arwain at niwed

Mae cynnwys ffug yn ddadwybodaeth a grëir heb unrhyw gysylltiad â gwirionedd. Ei fwriad cyffredinol yw twyllo a niweidio. Gall cynnwys ffug ddod yn wybodaeth anghywir yn gyflym.

Sut mae camwybodaeth yn lledaenu ar-lein?

O gyfryngau cymdeithasol i newyddion, gall gwybodaeth anghywir ledaenu ar draws y byd mewn amrantiad.

I blant, mae camwybodaeth a gwybodaeth anghywir yn aml yn argyhoeddiadol iawn. Mae hyn yn arbennig o wir gyda phoblogrwydd AI cynhyrchiol a'r gallu i greu ffugiau dwfn.

Dysgwch fwy am ddefnyddio offer deallusrwydd artiffisial yn ddiogel.

Gall deallusrwydd artiffisial helpu sgamwyr i greu hysbysebion a chynnwys argyhoeddiadol sy'n twyllo pobl. Yn anffodus, oni bai eu bod yn cael eu hadrodd (ac weithiau hyd yn oed pan gânt eu hadrodd), gall yr hysbysebion hyn gyrraedd miliynau o bobl yn gyflym.

Er nad yw gwybodaeth anghywir yn ddim byd newydd, mae'r rhyngrwyd yn golygu y gall ledaenu'n llawer cyflymach a chyrraedd llawer mwy o bobl.

Sut mae cyfryngau cymdeithasol yn lledaenu gwybodaeth ffug

O gyfrifon pypedau hosan i hysbysebion sgam, gall cyfryngau cymdeithasol helpu i ledaenu gwybodaeth anghywir i filoedd os nad miliynau o bobl ar unwaith. Yn anffodus, mae algorithmau cyfryngau cymdeithasol yn ei wneud felly mae unrhyw ryngweithio yn helpu'r cynnwys i gyrraedd mwy o bobl.

Mae adweithiau dig ar Facebook neu sylwadau sy'n galw postiad allan yn ffug ond yn helpu'r poster i gyrraedd mwy o bobl. Mae hyn oherwydd bod yr algorithm ond yn deall a yw rhywbeth yn boblogaidd ai peidio. Ni all ddweud a yw gwybodaeth yn ffug; dyna pam mae'n rhaid i ddefnyddwyr riportio gwybodaeth ffug yn hytrach nag ymgysylltu â hi.

Sut mae siambrau adlais yn lledaenu gwybodaeth anghywir

Mae ‘siambrau adlais’ yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio’r profiad o weld un math o gynnwys yn unig. Yn y bôn, po fwyaf y bydd rhywun yn ymgysylltu â'r cynnwys, y mwyaf tebygol yw hi o weld cynnwys tebyg.

Felly, os yw plentyn yn rhyngweithio â dylanwadwr gan ledaenu misogyny, bydd yn gweld mwy o gynnwys tebyg. Os ydyn nhw'n rhyngweithio â'r cynnwys hwnnw, yna maen nhw'n gweld mwy, ac ati. Mae hyn yn parhau hyd nes y cyfan a welant yw bodlon ynghylch misogyny.

Pan fydd algorithm yn creu siambr adlais, mae'n golygu mai dim ond cynnwys sy'n cefnogi barn y defnyddiwr y bydd y defnyddiwr yn ei weld. O’r herwydd, mae’n anodd iawn clywed safbwyntiau eraill ac ehangu eu golwg ar y byd. Mae hyn yn golygu, pan gânt eu herio, eu bod yn dod yn fwy amddiffynnol ac yn debygol o ledaenu casineb.

Dysgwch fwy am algorithmau a siambrau atsain.

Sut mae dyluniad yn effeithio ar y ffordd y mae gwybodaeth anghywir yn lledaenu

Mewn Astudiaeth achos Risky-by-Design gan y 5Rights Foundation, cyfrannodd y nodweddion dylunio canlynol hefyd at ledaenu gwybodaeth anghywir ar-lein.

metrigau poblogrwydd

Mae argymhellion yn ffafrio crewyr poblogaidd

Mae gan grewyr cynnwys sydd â dilyniant mawr ac sy'n lledaenu gwybodaeth anghywir gyrhaeddiad ehangach. Mae hyn yn bennaf oherwydd algorithmau a gynlluniwyd ar gyfer y platfform.

Cyfrifon ffug

Mae llawer o lwyfannau wedi'u gor-redeg gan bots

Gall botiau a phroffiliau ffug (neu gyfrifon pypedau hosan) ledaenu gwybodaeth anghywir fel eu hunig ddiben. Gall y rhain hefyd drin gwybodaeth neu ei gwneud yn anos dod o hyd i ffynhonnell y wybodaeth anghywir. Mae hefyd yn aml yn eithaf anodd fel defnyddiwr i riportio cyfrifon ffug neu wedi'u hacio yn llwyddiannus.

Systemau argymell

Gall argymhellion greu siambrau atsain

Gall algorithmau greu siambrau atsain neu “gylch culhau o bostiadau tebyg i’w darllen, fideos i’w gwylio neu grwpiau i ymuno â nhw.” Yn ogystal, mae gan rai crewyr cynnwys sy'n lledaenu gwybodaeth anghywir hefyd ddiddordeb mewn cynnwys llai niweidiol. Felly, efallai y bydd yr algorithm yn argymell y cynnwys diniwed hwn i ddefnyddwyr fel plant. Yna mae plant yn gwylio'r crewyr cynnwys newydd hyn, gan weld y wybodaeth anghywir yn y pen draw.

Er enghraifft, roedd y misogynist hunan-ddisgrifiedig Andrew Tate hefyd yn rhannu cynnwys yn ymwneud â chyllid a cheir fflachlyd. Efallai y bydd y cynnwys hwn yn apelio at grŵp o bobl nad ydynt yn cytuno â misogyny. Er enghraifft, ein hymchwil yn dangos bod bechgyn yn fwy tebygol na merched o weld cynnwys o Andrew Tate ar gyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, mae merched a bechgyn yr un mor debygol o weld cynnwys am Andrew Tate ar gyfryngau cymdeithasol.

Labelu cynnwys aneffeithiol

Nid yw pob label cynnwys yn glir

Mae dyluniad label cynnwys cynnil - megis ar gyfer nodi rhywbeth fel hysbyseb neu jôc - yn aml yn hawdd i'w golli. Gallai labeli mwy amlwg helpu plant i lywio gwybodaeth anghywir bosibl ar-lein yn gywir.

autoplay

Mae chwarae awtomatig yn gwneud gwylio damweiniol yn hawdd

Pan fydd fideos neu sain y mae plentyn yn eu dewis yn gorffen, mae llawer o apps yn dechrau chwarae un newydd yn awtomatig trwy ddyluniad. O'r herwydd efallai y byddant yn ymgysylltu'n ddamweiniol â gwybodaeth anghywir sydd wedyn yn bwydo i mewn i'r algorithm.

Mae'r rhan fwyaf o lwyfannau yn caniatáu ichi ddiffodd y nodwedd hon.

Cynnwys yn diflannu

Gall apiau sy'n cuddio cynnwys gefnogi gwybodaeth anghywir

Mae cynnwys sy'n cael ei rannu ac yna'n cael ei ddileu'n gyflym yn anoddach ei wirio. Mae'n lledaenu gwybodaeth anghywir oherwydd nid yw'n rhoi cyfle i wylwyr wirio a yw'n wir. Efallai y bydd plant yn ymgysylltu â'r math hwn o gynnwys ar apiau fel Snapchat lle mae negeseuon sy'n diflannu yn arferol.

Rhestrau tueddiadol

Ni all algorithmau asesu cynnwys tueddiadol

Gall algorithmau nodi pa hashnodau neu bynciau sydd fwyaf poblogaidd, gan eu rhannu â mwy o ddefnyddwyr. Fodd bynnag, ni all yr algorithmau hyn ddweud a yw'n ymwneud â gwybodaeth anghywir. Felly, mater i’r defnyddiwr yw gwneud y penderfyniad hwn, y gallai llawer o blant gael trafferth ag ef.

Rhannu di-dor

Gall camwybodaeth gyrraedd llawer yn hawdd

Wrth rannu cynnwys yn uniongyrchol, mae llawer o apiau a llwyfannau yn awgrymu rhestr barod o bobl. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd rhannu gwybodaeth anghywir gyda grŵp mawr o bobl ar unwaith.

Pa effaith y gall newyddion ffug ei chael ar bobl ifanc?

Mae bron pob plentyn ar-lein erbyn hyn, ond nid oes gan lawer ohonynt y sgiliau i asesu gwybodaeth ar-lein eto.

Cyfaddefodd hanner y plant a holwyd gan yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol eu bod yn poeni am newyddion ffug. Yn ogystal, nododd athrawon yn yr un arolwg gynnydd mewn materion yn ymwneud â phryder, hunan-barch a gogwydd cyffredinol o farn y byd.

Gall camwybodaeth effeithio ar blant mewn nifer o ffyrdd. Gallai’r rhain gynnwys:

 • Sgamiau: gallai cwympo am sgamiau arwain at doriadau data, colled ariannol, effeithiau ar sgôr credyd a mwy.
 • Systemau credo niweidiol: os yw plant yn gwylio cynnwys sy'n lledaenu casineb, gall hyn ddod yn rhan o'u bydolwg. Gallai hyn arwain at gam-drin pobl yn wahanol iddynt hwy neu hyd yn oed arwain at radicaleiddio ac eithafiaeth.
 • Heriau neu haciau peryglus: gallai rhai fideos ar-lein hyrwyddo heriau peryglus neu ‘haciau bywyd’ a all achosi niwed difrifol. Mae'r haciau hyn yn gyffredin yn fideos o ffermydd cynnwys.
 • Dryswch a diffyg ymddiriedaeth: Os bydd plentyn yn dioddef camwybodaeth neu wybodaeth anghywir, efallai y bydd yn cael trafferth gyda gwybodaeth newydd. Gall hyn arwain at ddiffyg ymddiriedaeth, dryswch ac efallai bryder, yn dibynnu ar faint y wybodaeth anghywir.

Ymchwil i wybodaeth anghywir a newyddion ffug

Isod mae rhai ffigurau ar sut y gall gwybodaeth anghywir effeithio ar blant a phobl ifanc.

Yn ôl Ofcom, mae 79% o bobl ifanc 12-15 oed yn teimlo bod y newyddion maen nhw’n ei glywed gan deulu yn wir ‘bob amser’ neu ‘gan amlaf’.

Mae 28% o blant 12-15 oed yn defnyddio TikTok fel ffynhonnell newyddion (Ofcom).

Mae 6 o bob 10 rhiant yn poeni am eu plentyn ‘yn cael ei sgamio / twyllo / dweud celwydd / dynwared’ gan rywun nad oeddent yn ei adnabod.

Dywedodd tua 4 o bob 10 o blant 9-16 oed eu bod wedi profi’r teimlad o ‘fod yn ansicr a yw’r hyn a welaf yn wir’. Hwn oedd yr ail brofiad mwyaf cyffredin ar ôl ‘treulio gormod o amser ar-lein’.

Bu NewsWise o'r Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol yn helpu plant i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd yn y cyfryngau. Dros yr amser hwnnw, cynyddodd y plant a oedd yn gallu asesu newyddion ffug neu wir yn gywir o 49.2% i 68%. Mae hyn yn dangos pwysigrwydd addysgu llythrennedd yn y cyfryngau.

Adnoddau i fynd i'r afael â chamwybodaeth

Helpwch blant i ddod yn feddylwyr beirniadol ac osgoi niwed oherwydd gwybodaeth anghywir gyda'r adnoddau hyn.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella