BWYDLEN

Dysgwch beth yw newyddion ffug

Gyda chymaint o ffynonellau gwybodaeth ar-lein, mae wedi dod yn anodd gwneud synnwyr o ba gynnwys sy'n seiliedig ar ffaith, hanner gwirioneddau neu gelwydd. Gall defnyddio llwyfannau digidol i rannu pethau yr ydym yn credu sy’n wir pan na fyddant efallai gael effaith rymus, gan ddylanwadu ar eraill i’w gweld fel ffeithiau.

Gall hyn fod yn arbennig o beryglus i blant a phobl ifanc y gellir eu perswadio i gymryd safbwyntiau gwyrgam o'r byd a allai achosi niwed iddynt hwy neu eraill yn y byd go iawn. Mae'r dudalen hon yn esbonio beth yw newyddion ffug a sut y gall effeithio ar y rhai sy'n ei weld.

Beth yw newyddion ffug?

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw gwybodaeth anghywir a newyddion ffug?

Cyngor ar ba newyddion ffug a sut y gall plant sylwi arno
Arddangos trawsgrifiad fideo
Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn newid y ffordd rydyn ni'n cael

gellir dod o hyd i'n newyddion ffug newyddion wedi'u hymgorffori

mewn cyfryngau cymdeithasol newyddion traddodiadol neu ffug

gwefannau newyddion ac nid oes ganddo unrhyw sail mewn gwirionedd ond

yn cael ei gyflwyno fel un sy'n ffeithiol gywir

mae hyn wedi caniatáu rheolaethau hacwyr hyd yn oed

gwleidyddion i ddefnyddio'r rhwyd ​​i ymledu

dadffurfiad ar-lein y gall ein plant

brwydro i wahanu ffaith oddi wrth ffuglen

diolch i ledaeniad newyddion ffug yma

yw rhai strategaethau sylfaenol i'w helpu

datblygu sgwrs llythrennedd digidol beirniadol

iddynt mae plant yn dibynnu mwy ar eu

teulu na chyfryngau cymdeithasol am eu newyddion

felly siaradwch â nhw am yr hyn sy'n digwydd

darllen llawer o bobl yn rhannu straeon sydd ddim

darllenwch mewn gwirionedd anogwch eich plant i

darllen y tu hwnt i'r gwiriad pennawd addysgu

ffyrdd cyflym a hawdd o wirio plant

dibynadwyedd gwybodaeth fel

ystyried y ffynhonnell wrth chwilio i

gwiriwch hygrededd yr awdur ddwywaith

gweld a yw'r wybodaeth ar gael

ar wefannau ag enw da a defnyddio credadwy

gwefannau gwirio ffeithiau i gael mwy

gwybodaeth

cymryd rhan mae llythrennedd digidol yn ymwneud

cyfranogiad dysgwch eich plant i fod

digidol gwyliadwrus a chreadigol gonest

dinasyddion yn lledaenu newyddion ffug

gwybodaeth anghywir a phryder ymhlith

plant ysgol ond maen nhw'n fwy

llythrennog a gwydn nag y gallech chi

meddyliwch os ydyn ni'n rhoi'r offer iddyn nhw ddweud

sy'n seilio eu llythrennedd digidol

yn gwneud y Rhyngrwyd yn lle gwych i

pob un ohonom i ddarganfod beth sy'n digwydd

y byd

`{` Cerddoriaeth`} `

Diffiniadau

newyddion fake

Newyddion neu straeon ar y rhyngrwyd nad ydyn nhw'n wir. Gallant fod ar ffurf gwybodaeth anghywir neu gamwybodaeth.

Anhysbysiad

Gwybodaeth ffug sy'n cael ei chreu a'i rhannu i achosi niwed yn fwriadol.

Camwybodaeth

Defnyddir yn gyffredinol i gyfeirio at wybodaeth gamarweiniol sy'n cael ei chreu neu ei lledaenu heb fwriad bwriadol i achosi niwed.

Mae straeon newyddion ffug yn defnyddio technoleg a chyfryngau cymdeithasol i edrych fel gwefannau newyddion go iawn. Gall sefydliadau a grwpiau gwleidyddol eich targedu gyda hysbysebion sy'n edrych fel y newyddion. Tra bod hacwyr yn defnyddio bots, darnau o feddalwedd, i greu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol lluosog a defnyddio'r rheini i ledaenu gwybodaeth anghywir. Gall hyn wneud i stori ffug ymddangos yn real, yn syml oherwydd ei bod yn edrych fel ei bod wedi cael ei rhannu gan gynifer o bobl.

Mae postiadau a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol ffug yn helpu i wneud gwybodaeth anghywir yn firaol. Weithiau mae hyn wedyn yn cael ei adrodd fel ffaith gan newyddiadurwyr go iawn. Pan ddaw'n newyddion, mae'r llinell rhwng ffaith a ffuglen yn mynd yn niwlog.

Mae newyddion ffug yn cyflwyno barn gref, sy'n aml yn rhagfarnllyd, fel ffaith. Gall hefyd gyfeirio'r safbwyntiau hyn at y rhai sydd fwyaf tebygol o gytuno i'w hatgyfnerthu. Mae'r effaith “echo-siambr” honedig yn cael ei gwaethygu gan algorithmau, darnau clyfar o feddalwedd, sy'n eich annog i ddarllen deunydd tebyg i'r hyn rydych chi eisoes yn ei rannu. Mae hacwyr yn aml yn hacio neu'n trin yr algorithmau hyn.

Enghreifftiau o newyddion ffug

Mae'n cael ei hyrwyddo gan hacwyr, gwleidyddion, trolls, asiantaethau hysbysebu a hyd yn oed llywodraethau, ac mae gan bob un ohonynt ddealltwriaeth dda o sut mae'r rhyngrwyd yn gweithio. Mae hyn yn golygu ei fod ar gael mewn llawer o siapiau a meintiau sy'n ei gwneud hi'n anoddach ei adnabod. Edrychwch allan am:

Papurau ffug (Gwefannau newyddion Imposter)

Maen nhw'n edrych fel papurau newydd traddodiadol ar-lein ond dydyn nhw ddim - maen nhw'n aml yn arddangos delweddau a fideos sydd wedi'u trin.

Cliciwch-abwyd

Mae'r rhain yn bostiau, erthyglau a fideos y gallwch eu gweld mewn porthwyr cymdeithasol neu wefannau sy'n defnyddio penawdau neu hawliadau dramatig am eitemau neu ganlyniadau am ddim i gael cymaint o bobl i glicio ar yr erthygl, hy 'ni fyddwch yn credu beth ...'. Maent. gall fod â delweddau trawiadol, naws emosiynol neu ddigrif i gael sylw pobl.

Hysbysebion gwael

Hysbysebion sy'n cynnwys sgamiau neu hawliadau ffug.

hacwyr

Mae hyn yn cyfeirio at berson sy'n defnyddio ei sgiliau i gael mynediad heb awdurdod i systemau a rhwydweithiau er mwyn cyflawni troseddau fel dwyn hunaniaeth neu ddal systemau yn wystlon yn aml i gasglu pridwerth.

Penlinwyr

Penawdau synhwyraidd wedi'u cynllunio i'ch cael chi i ledaenu'r stori heb ei darllen.

Poblogaidd

Pobl, gwleidyddion yn aml, yn barod i ddefnyddio straeon newyddion ffug i ennill cefnogaeth boblogaidd.

Gwefannau dychan / comedi

Nid oes ganddynt unrhyw fwriad i achosi niwed ond mae ganddynt y potensial i dwyllo pobl i feddwl bod cynnwys yn real (enghreifftiau: safle Onion neu Daily Mash).

Bots

Er nad ydyn nhw'n enghraifft o newyddion ffug, mae'r rhain yn broffiliau ffug, yn bennaf ar gyfryngau cymdeithasol, sy'n cael eu creu i ledaenu newyddion ffug gan ddefnyddio technoleg awtomataidd.

Cynnwys camarweiniol

Erthyglau neu straeon newyddion sy'n defnyddio ffeithiau ffug i ystumio mater penodol neu unigolyn.

Gwe-rwydo

Yn nodweddiadol, negeseuon e-bost, testun neu wefannau imposter yw'r rhain sy'n esgus dod o sefydliad parchus er mwyn cael gwybodaeth bersonol rhywun.

Deepfakes

Dyma pryd y defnyddir technoleg i efelychu symudiadau wyneb byw person mewn fideo a sain i'w gwneud yn ymddangos yn real. Mae rhai o'r fideos hyn wedi mynd yn firaol lle mae pobl uchel eu proffil fel yr Arlywydd Barack Obama a Mark Zuckerberg wedi cael eu dynwared mewn clipiau ffug.

Cyfrifon pypedau hosan

Mae'r rhain yn gyfrifon sy'n defnyddio hunaniaethau ffug ar-lein i gamarwain neu drin barn y cyhoedd.

Sut mae newyddion a chamwybodaeth ffug yn effeithio ar blant a phobl ifanc?

Gall dod i gysylltiad â chamwybodaeth leihau ymddiriedaeth yn y cyfryngau yn ehangach, gan ei gwneud yn anoddach gwybod beth yw ffaith neu ffuglen yn y dyfodol. Pan ddechreuwn gredu bod posibilrwydd y gall unrhyw beth fod yn ffug, mae'n haws diystyru'r hyn sy'n wir mewn gwirionedd. Mae hyn yn peri pryder gwirioneddol am effaith newyddion ffug ar ein plant a'n pobl ifanc.

Yn ôl y Adroddiad Newyddion Ffug a Llythrennedd Beirniadol yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol mae mwy na hanner y plant 12-15 oed yn mynd i'r cyfryngau cymdeithasol fel eu ffynhonnell newyddion reolaidd. Ac er mai dim ond traean sy'n credu bod straeon cyfryngau cymdeithasol yn wir, amcangyfrifir mai dim ond 2% o blant ysgol sydd â'r sgiliau llythrennedd beirniadol sylfaenol i ddweud y gwahaniaeth rhwng newyddion go iawn a newyddion ffug.

Cyfaddefodd hanner y plant, gan gyfaddef eu bod yn poeni am newyddion ffug. Nododd athrawon a arolygwyd ar y mater gynnydd gwirioneddol mewn materion pryder, hunan-barch, a gwyro barn gyffredinol y byd. Yn gyffredinol, mae'r ymddiriedaeth sydd gan blant yn y newyddion, rhyngweithio cyfryngau cymdeithasol, a gwleidyddion yn gwanhau.

Gall rhai straeon ffug gael effaith wirioneddol ar fywydau ein plant. Mae'r mudiad “Gwrth-vaxxers”, y dychryn ffug Momo, a'r straeon newyddion ffug diweddar o amgylch pandemig COVID-19 i gyd yn enghreifftiau o wahanol ffyrdd y mae newyddion ffug yn rhagflaenu ar ein hemosiynau ni ac emosiynau ein plant.

Mae'r plant a gafodd eu cyfweld yn mynegi pryder pan nad ydyn nhw ar-lein yn gwybod pwy i ymddiried ynddo, beth sy'n real, a pha fathau o wybodaeth sy'n wir. Mae bron pob plentyn bellach ar-lein, ond nid oes gan lawer ohonynt yr offer emosiynol i ddelio â heriau diwylliant ar-lein newyddion ffug. Ni allwn atal ein plant rhag defnyddio'r rhyngrwyd ac ni ddylem, mae'n adnodd anhygoel. Mae'n bwysig wedyn ein bod ni'n dysgu rhai rheolau sylfaenol iddyn nhw fel eu bod nhw'n gallu teimlo'n hyderus yn y ffeithiau maen nhw'n eu darganfod ar-lein.

Adnoddau dogfen

Rhannwch y fideos hyn gyda'ch plentyn i'w helpu i gael gwell dealltwriaeth o newyddion ffug

Bitesize y BBC | Beth sydd mor ddrwg am newyddion ffug?

Beth sy'n ddrwg am newyddion ffug?
Bitesize y BBC | Sut mae newyddion ffug yn lledaenu?

Beth sy'n achosi i newyddion ffug ledaenu?

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym pam