BWYDLEN

Amddiffyn eich plentyn

Mynnwch awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i sylwi ar newyddion ffug, gwneud dewisiadau gwybodus am yr hyn y dylent ei rannu ar-lein a ffurfio golwg gytbwys ar faterion y maent yn angerddol amdanynt.

Beth sydd ar y dudalen

Pam ei bod yn bwysig amddiffyn plant rhag newyddion ffug?

Gall sicrhau bod gan blant fynediad gwell at wybodaeth ddibynadwy eu helpu i wneud hynny

 • Cael golwg gytbwys o'r byd o'u cwmpas
 • Wedi cael trafodaethau gwybodus am faterion y maent yn angerddol amdanynt
 • Ffurfio golwg realistig ar wahanol rannau o'r gymdeithas
 • Mynegwch eu hunain ar-lein mewn ffyrdd sy'n ystyried safbwyntiau eraill

Beth allwch chi ei wneud i helpu'ch plentyn i sylwi ar newyddion ffug?

Mae Adele Jennings yn rhannu awgrymiadau ar sut i helpu plant i sylwi ar newyddion ffug
Arddangos trawsgrifiad fideo
`{` Cerddoriaeth`} `

Helo Rwy'n Adele o'n crud bywyd teuluol yn

DU ac rydym wedi ymuno â'r Rhyngrwyd

materion i siarad â chi am gadw

eich teulu'n ddiogel ar-lein fel plant

dod yn fwy egnïol yn eu digidol

byd mae'n bwysig eu helpu

datblygu ar gyfer llythrennedd digidol a

meddwl beirniadol i sylwi ar y gwahaniaeth

rhwng ffaith a ffuglen ar-lein

yn gynyddol y rhai sy'n creu newyddion ffug

yn ei gwneud hi'n anoddach sylwi arno

amseroedd hyd yn oed newyddion sydd wedi'u hen sefydlu

mae sefydliadau'n cael eu hunain yn adrodd

ar straeon yn seiliedig ar wybodaeth ffug

oherwydd natur y byd ar-lein

gyda chymaint o wybodaeth yn dod o a

ystod eang o ffynonellau gall fod yn anodd eu gwneud

gwybod pa rai sy'n ddibynadwy yn feirniadol

mae llythrennedd digidol yn golygu bod yn ofalus

am yr hyn rydych chi'n ei ddarllen, rhannwch ac ysgrifennwch

ar-lein mae yna nifer o wahanol ffyrdd

awgrymu gwella llythrennedd digidol

dyma ddull syml tair rhan sydd

yn gweithio'r rhan fwyaf o'r amser pan fyddwch chi

ceisio helpu eich plant i'w ddarllen i wirio

it

mae penawdau darllen pwysau yn aml

camarweiniol felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y

stori gyfan

gwiriwch y gall unrhyw un gyflwyno ei hun

fel ffynhonnell newydd y dyddiau hyn ond nid yw

anodd ei wirio ar-lein a gweld a oes yna

mewn gwirionedd mae yna nifer hefyd

mae safleoedd gwirio ffeithiau yn defnyddio un os oes gennych chi

mae unrhyw amheuon yn aros os bydd unrhyw beth yn ymddangos

pysgodlyd am y post peidiwch â'i rannu

does dim prinder pethau allan yna

i rannu

os ydych chi'n dal i hoffi'r stori, rhowch a

cwpl o ddiwrnodau a gweld beth mae pobl eraill

meddwl bod plant iau yn credu

popeth maen nhw'n ei ddarllen ar-lein ydyw

rhywbeth y mae angen i rieni fod yn ymwybodol ohono

o nid yw popeth rydych chi'n ei weld a'i ddarllen yn

go iawn mae hyn yn arbennig o bwysig i

Jacob wrth iddo wylio llawer o YouTube

fideos felly siaradais ag ef am y

broses olygu a pha mor hawdd yw hi

gwneud i bobl gredu eich bod yn rhywle

pan nad ydych chi diolch i sgriniau gwyrdd

ac effeithiau arbennig gydag ambr y mae hi'n eu hadnabod

i fynd i wefannau dibynadwy i ymchwilio iddi

gwaith cartref a cheisiais ei hannog i wneud hynny

ewch i ddau safle newydd gwahanol i'w cael

onglau gwahanol ar stori mae hi

diddordeb ynddo mae hefyd yn werth siarad â

nhw am sbam a'r posibilrwydd bod

rhai o'r hysbysebion sy'n dod ar eu traws

gallai hefyd fod yn ffug neu'n dwyllodrus

Mae Internet Matters wedi creu newyddion ffug

cyngor yn gobeithio dysgu mwy am beth

newyddion ffug yw a sut i'w adnabod i helpu

eich plentyn yn meddwl yn feirniadol am beth

maent yn gweld ar-lein ac yn gwella eu cyfryngau

sgiliau llythrennedd i gael mwy o gyngor ar sut

i helpu'ch plentyn i sylwi ar newyddion ffug a

ewch offer i'w cefnogi ar y mater hwn

i gi Internet Matters

`{` Cerddoriaeth`} `

Gwella eu llythrennedd digidol beirniadol

Mae gan y rhyngrwyd botensial aruthrol i newid y byd er gwell a’n plant sy’n ddigidol ddigidol fydd y genhedlaeth sy’n gyrru’r newid hwn. Mae athrawon yn adrodd bod eu myfyrwyr yn fwy gwybodus am faterion dadffurfiad nag yr ydym yn rhoi clod iddynt; mae ganddyn nhw eisoes yr hyn y mae arbenigwyr yn ei alw'n lythrennedd digidol beirniadol sylfaenol.

Mae llythrennedd digidol beirniadol yn golygu bod yn ofalus am yr hyn rydych chi'n ei ddarllen, ei rannu a'i ysgrifennu ar-lein. Mae yna nifer o ffyrdd o wella llythrennedd digidol.

Anogwch nhw i herio'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein

Yn rhannol oherwydd newyddion ffug, mae ein plant yn dioddef o ddiffyg hyder o ran herio geirwiredd darn o wybodaeth. Yn hytrach na dweud wrthyn nhw fod rhywbeth maen nhw'n ei ddarllen ar-lein yn ffug, anogwch nhw i wirio'r darn am gywirdeb eu hunain.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi creu math newydd o 'lythrennedd digidol'. Nid darllen cynnwys ar-lein yn unig yw llythrennedd digidol, ond rhannu, trafod a phostio cynnwys eich hun. Mae'r 'diwylliant cyfranogol' hwn yn rhywbeth y gallwn ni fel rhieni ei gofleidio i reoli effaith dadffurfiad.

Yn lle ceisio atal plant rhag bod ar-lein yn gyfan gwbl, yn hytrach eu hannog i fod yn ddinasyddion digidol da, gan alw newyddion ffug, bod yn bositif yn eu cymunedau ar-lein a chreu cynnwys gwych eu hunain.

Dull syml tair rhan i sylwi ar newyddion ffug

Darllenwch ef

Mae penawdau yn aml yn gamarweiniol felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y stori gyfan.

Gwiriwch ef

Gall unrhyw un gyflwyno eu hunain fel ffynhonnell newyddion y dyddiau hyn, ond nid yw'n anodd gwirio ar-lein a gweld a oes ganddyn nhw enw da mewn gwirionedd. Mae yna hefyd nifer o wefannau gwirio ffeithiau. llawnfact.org ac Snopes.com yw rhai safleoedd argymelledig y gallwch eu defnyddio.

Dyma rai cwestiynau y gall plant a phobl ifanc eu gofyn i'w hunain i benderfynu a yw rhywbeth go iawn neu'n ffug:

 • Pwy a'i hysgrifennodd? Gallwch wirio'r awdur ar y dudalen neu fynd i ni amdanom ni neu dudalennau cyswllt i weld pwy yw'r person neu'r sefydliad sydd â chwiliad Google i weld beth arall y gallwch chi ei ddysgu am y person neu'r sefydliad hwn o ffynonellau eraill i wirio a ydyn nhw yw pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw.
 • Ar gyfer pwy y mae wedi'i ysgrifennu? Os gallwch chi weithio allan ar gyfer pwy y mae wedi'i ysgrifennu, gall roi gwell syniad i chi o'r bwriadau y tu ôl i'r hyn sy'n cael ei rannu, p'un a yw'n cael ei ystyried yn jôc neu'n ddarn mwy ffurfiol o newyddion.
 • A yw hwn yn ddarn o gynnwys wedi'i hyrwyddo neu â thâl? Weithiau gellir defnyddio hysbysebion a hyrwyddir ar waelod safleoedd ag enw da i ledaenu newyddion ffug. Er mwyn eu gweld fe welwch dag “Ad” wrth ymyl y ddelwedd neu ar y ddelwedd fel rheol. Gallai hyn roi syniad i chi o gwmpas y bwriad y tu ôl i'r cynnwys. A yw'n ceisio gwerthu rhywbeth i chi, neu wthio safbwynt penodol?
 • A yw'n hyrwyddo safbwynt penodol? Weithiau gall fod yn haws credu rhywbeth os ydym yn cytuno â'r credoau sy'n cael eu hyrwyddo yn y cynnwys felly mae'n bwysig peidio â chymryd pethau ar eu hwyneb hyd yn oed os ydym yn cytuno â nhw.
 • A yw'n gwneud i chi deimlo rhywbeth (yn ddig, yn hapus, yn drist?) Yn aml, ysgrifennir newyddion ffug i sbarduno ymateb emosiynol ymysg pobl oherwydd mae hynny'n eu gwneud yn fwy tebygol o ymgysylltu ag ef neu ei rannu.
 • A allwch chi ddod o hyd iddo ar safle ag enw da? Ceisiwch edrych o gwmpas i ddod o hyd i ffynonellau dibynadwy eraill sydd wedi ysgrifennu amdano i weld a yw'n gwirio wrth gymharu ochr yn ochr.
 • Pa wefannau eraill y mae'n cysylltu â nhw? Cymerwch gip o gwmpas y wefan i weld lle mae'r dolenni'n mynd â chi nesaf. Yn aml, bydd gwefannau newyddion ffug yn mynd â chi i wefannau sbam neu wefannau amherthnasol nad ydyn nhw'n gysylltiedig.
 • A oes unrhyw typos neu wallau eraill yn y cynnwys? Yn aml fe welwch y bydd gwefannau newyddion ffug yn cynnwys llawer o wallau typos a gwallau gramadegol ar y wefan a'r URL.
 • Gwiriwch y dyddiad - Nid yw rhai straeon yn hollol ffug ond maent yn fersiwn fwy gwyrgam o ddigwyddiadau go iawn felly gall gwirio'r dyddiad eich helpu i benderfynu a yw'r hyn sy'n cael ei ddweud yn real neu'n ffug.

Arhoswch

Os oes unrhyw beth yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir neu os ydych chi'n poeni a yw'n real neu'n ffug ar ôl ei wirio, mae'n well peidio â'i rannu. Rhowch gwpl o ddiwrnodau iddo weld beth mae pobl eraill yn ei feddwl, ac os ydych chi'n dal i hoffi'r stori yna ystyriwch ei rhannu.

Cael trafodaethau rheolaidd â'ch plentyn am yr hyn maen nhw'n ei weld ar-lein

 • Sicrhewch eich bod yn gwirio i mewn yn rheolaidd am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein i gael dealltwriaeth dda o'r gwefannau maen nhw'n eu defnyddio'n rheolaidd (gall hyn roi man cychwyn da i chi ddeall pa gynnwys y gallen nhw fod wedi bod yn agored iddo).
 • Trowch eich tŷ yn blatfform cyfryngau cymdeithasol bach lle rydych chi'n dod at eich gilydd ac yn sgwrsio am yr hyn sy'n digwydd yn y byd.
 • Gall pethau syml helpu, fel trafod y gwahaniaeth rhwng ffaith a barn, efallai i ddatrys dadl rhwng eich plant.
 • Tynnwch sylw at enghreifftiau o newyddion ffug felly mae eich plentyn yn gwybod beth i edrych amdano fel gwefannau newyddion imposter neu hysbysebion gwael.
 • Gofynnwch iddyn nhw am y mathau o straeon maen nhw wedi'u gweld neu eu rhannu ar-lein ac os ydyn nhw erioed wedi cymryd peth amser i feddwl a ydyn nhw'n real ai peidio.
 • I blant iau, gallai fod yn syniad da siarad am sut mae gwybodaeth ar-lein yn cael ei gwneud a beth yw bwriadau pobl y tu ôl i'w wneud, er enghraifft gwneud arian, dod yn enwog, neu gael pobl i'w hoffi.
 • Ar gyfer plant hŷn, mae'n bwysig pwysleisio ein bod ni'n tueddu i ymddiried yn y pethau rydyn ni'n cytuno arnyn nhw gyda mwy na'r rhai nad ydym yn eu gwneud. Hyd yn oed os ydych chi'n darllen rhywbeth ar-lein nad ydych chi'n cytuno ag ef, mae'n bwysig cymryd cam yn ôl ac ystyried y ffeithiau.
 • Sôn am y ffaith bod rhai platfformau yn argymell cynnwys yn seiliedig ar yr hyn rydyn ni'n ei hoffi a rhannu, fel mai dim ond cynnwys tebyg y gallwch chi ei weld yn y pen draw. Er mwyn gwrthsefyll hyn mae'n bwysig annog pobl ifanc i gael eu cyfryngau o amrywiaeth o ffynonellau fel eu bod yn cael gweld ystod o safbwyntiau ar bwnc penodol.

Pa offer sydd ar gael i sylwi ar newyddion ffug?

 Gwrthdroi chwiliad delwedd

Os ydyn nhw'n poeni nad yw delwedd yn real, gallant wneud chwiliad gwrthdroi lle gallant ddefnyddio peiriant chwilio fel chwiliad Google i uwchlwytho'r ddelwedd neu URL y ddelwedd a gweld ble arall y cafodd ei defnyddio ar-lein.

Sut i wirio ffeithiau gyda Google
Arddangos trawsgrifiad fideo
felly maen nhw'n dweud bod llun werth mil

geiriau ond pan rydych chi'n chwilio am

delwedd ar-lein sut ydych chi'n gwybod bod pob

mae un o'r geiriau hynny'n wir ein bod ni'n gonna

dangos tric syml i chi y gallwch ei wneud

gyda Google ac fe'i gelwir yn gefn

chwilio delwedd yn iawn felly mae yna gwpl

o wahanol ffyrdd y gallwch wneud hyn yn gyntaf

un yw mynd i ddelweddau google.com ie

a gallwch chi fynd draw yna chi hyn

yn edrych fel tudalen chwilio arferol Google

ond mae gennym yr eicon delweddau Google a

fe welwch y chwiliad camera bach erbyn

eicon delwedd yma mae hynny'n allweddol nawr yn un

o'r ffyrdd cyntaf felly un o'ch cyntaf

o'r ychydig opsiynau y byddwn yn eu dangos ichi heddiw

llusgo a gollwng yw gwneud hyn felly gadewch i ni

dywedwch fod gennych ddelwedd wedi'i chadw ar eich

bwrdd gwaith yma mae'n mynd i

llusgwch ef drosodd yma i'r chwiliad

bar bydd yn uwchlwytho'r ffeil ac rwy'n cael a

rhestr gyfan o drawiadau lle mae'r ddelwedd honno

yn y dudalen ac felly gallaf fynd

ac ymchwilio i bob un o'r rhain yn wahanol

ffynonellau lle mae'r ddelwedd honno'n dangos un o

yr ail opsiynau y gallwch eu gwneud yw

cliciwch yr eicon chwilio bach yn ôl delwedd

a gallwch chi gludo URL i mewn 'na

gadewch i ni ddweud fy mod i wedi dod o hyd i URL lle mae hyn

y ddelwedd hon yr wyf am ei chwilio yw a gallaf

pastiwch ef i mewn yno a chwiliwch unwaith eto

Byddaf yn cael rhestr fawr o drawiadau o

gwahanol wefannau lle mae'r ddelwedd hon yn dangos

i fyny gadewch i ni siarad am drydedd ffordd hynny yw

hyd yn oed ychydig yn haws i'w wneud a hyn

mae'n debyg yw'r ffordd symlaf ac un

fy mod yn argymell yn fawr dim ond os ydych chi

gan ddefnyddio Chrome er gadewch i ni ddweud eich bod ymlaen

tudalen we ac rydych chi'n dod o hyd i ddelwedd a chi

eisiau gwybod mwy am y ddelwedd honno chi

yn gallu de-glicio neu reoli-glicio ar y

delwedd ac yna sgroliwch i lawr yma i weddu

chwilio Google am ddelwedd a

yn awtomatig bydd tab newydd yn agor i mewn

eich porwr Chrome yn rhoi'r un peth i chi

felly y cam olaf yr ydych am ei wneud a'r

un pwysicaf mae'n debyg yw gofyn

rhai cwestiynau beirniadol am y

canlyniadau rydych chi newydd ddarganfod eich bod chi eisiau eu gwneud

gofynnwch gwestiynau fel ar ba fathau o

gwefannau a yw'r ddelwedd hon yn ymddangos yn

mae unrhyw gliwiau ynghylch ble mae'r ddelwedd

wedi tarddu a yw'r ddelwedd wedi'i newid yn

unrhyw ffordd unrhyw le rydych chi wedi'i weld

a dyna dim ond blaen y mynydd iâ

am ragor o wybodaeth am ofyn

cwestiynau beirniadol gyda delwedd gefn

chwilio neu bron â gwirio ffeithiau i mewn

pen cyffredinol ymlaen i org synnwyr cyffredin

addysg slaes

Offer gwirio fideo

Mae gwirio a yw fideos yn real yn llawer anoddach na delweddau, yn enwedig gan ei bod wedi dod yn haws creu fideos ffug fel 'ffugiau dwfn'. Fodd bynnag, mae yna ychydig o nodweddion ac offer y gallwch chi ystyried eu defnyddio i helpu i adnabod fideos sydd wedi'u trin yn artiffisial. Dyma ychydig:

Chwarae YouTube

Er enghraifft, os ydych chi'n gwylio fideo ar YouTube, gallwch chi arafu'r cyflymder chwarae yn y gosodiadau fideo. Bydd hyn yn caniatáu ichi sylwi a oes unrhyw anghysondebau yn y fideo. Os byddwch chi'n gweld rhywbeth, gallwch chi dynnu llun o'r rhan o'r fideo rydych chi'n poeni amdani a gwneud chwiliad i'r gwrthwyneb i weld a yw wedi ymddangos yn unrhyw le arall ar-lein.

Offeryn Dilysydd Fideo Microsoft

Offeryn newydd yw hwn a lansiwyd yn Medi 2020 gan Microsoft. Gall yr offeryn ddadansoddi llun neu fideo i roi siawns ganrannol, neu sgôr hyder, bod y cyfryngau yn cael eu trin yn artiffisial. Mae'r offeryn ar gael trwy Gwefan Reality Defender 2020 lle rydych chi'n syml yn uwchlwytho'r ddelwedd neu'r fideo ac mae'n ei dadansoddi ac yna'n darparu canran o ba mor debygol y cafodd ei thrin.

Gwefannau gwirio ffeithiau

Ffaith llawn ac Snopes yn ddau safle y gellir eu defnyddio i groeswirio a yw stori newyddion neu ddarn o gynnwys wedi'i nodi fel rhywbeth ffug.

Gwirwyr bot

Gallwch chi gymhwyso'r rhain i'ch porwr i'ch helpu chi i nodi cyfrifon awtomataidd ar rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol.

Apiau sy'n gwirio hygrededd gwefannau

Mae rhai apiau gwe yn hoffi Gwarchodwr newyddion cymhwyso system sgorio i wefannau i arddangos pa rai sy'n fwy dibynadwy nag eraill. Mae'r rhain yn seiliedig ar gywirdeb, tryloywder ac ansawdd

Adnoddau a chanllawiau ategol

Dyma ganllawiau ac adnoddau ychwanegol y gallwch eu defnyddio fel teulu i ddysgu mwy am sut i adnabod newyddion ffug.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym pam