BWYDLEN

Sut i atal gwybodaeth anghywir

Helpwch eich plentyn i ddod o hyd i wybodaeth gamarweiniol ar-lein

Mynnwch awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arno i ganfod gwybodaeth anghywir a gwneud dewisiadau gwybodus am rannu cynnwys ag eraill.

Mae Adele Jennings yn rhannu awgrymiadau ar sut i helpu plant i sylwi ar newyddion ffug
Arddangos trawsgrifiad fideo
`{` Cerddoriaeth`} `

Helo Rwy'n Adele o'n crud bywyd teuluol yn

DU ac rydym wedi ymuno â'r Rhyngrwyd

materion i siarad â chi am gadw

eich teulu'n ddiogel ar-lein fel plant

dod yn fwy egnïol yn eu digidol

byd mae'n bwysig eu helpu

datblygu ar gyfer llythrennedd digidol a

meddwl beirniadol i sylwi ar y gwahaniaeth

rhwng ffaith a ffuglen ar-lein

yn gynyddol y rhai sy'n creu newyddion ffug

yn ei gwneud hi'n anoddach sylwi arno

amseroedd hyd yn oed newyddion sydd wedi'u hen sefydlu

mae sefydliadau'n cael eu hunain yn adrodd

ar straeon yn seiliedig ar wybodaeth ffug

oherwydd natur y byd ar-lein

gyda chymaint o wybodaeth yn dod o a

ystod eang o ffynonellau gall fod yn anodd eu gwneud

gwybod pa rai sy'n ddibynadwy yn feirniadol

mae llythrennedd digidol yn golygu bod yn ofalus

am yr hyn rydych chi'n ei ddarllen, rhannwch ac ysgrifennwch

ar-lein mae yna nifer o wahanol ffyrdd

awgrymu gwella llythrennedd digidol

dyma ddull syml tair rhan sydd

yn gweithio'r rhan fwyaf o'r amser pan fyddwch chi

ceisio helpu eich plant i'w ddarllen i wirio

it

mae penawdau darllen pwysau yn aml

camarweiniol felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y

stori gyfan

gwiriwch y gall unrhyw un gyflwyno ei hun

fel ffynhonnell newydd y dyddiau hyn ond nid yw

anodd ei wirio ar-lein a gweld a oes yna

mewn gwirionedd mae yna nifer hefyd

mae safleoedd gwirio ffeithiau yn defnyddio un os oes gennych chi

mae unrhyw amheuon yn aros os bydd unrhyw beth yn ymddangos

pysgodlyd am y post peidiwch â'i rannu

does dim prinder pethau allan yna

i rannu

os ydych chi'n dal i hoffi'r stori, rhowch a

cwpl o ddiwrnodau a gweld beth mae pobl eraill

meddwl bod plant iau yn credu

popeth maen nhw'n ei ddarllen ar-lein ydyw

rhywbeth y mae angen i rieni fod yn ymwybodol ohono

o nid yw popeth rydych chi'n ei weld a'i ddarllen yn

go iawn mae hyn yn arbennig o bwysig i

Jacob wrth iddo wylio llawer o YouTube

fideos felly siaradais ag ef am y

broses olygu a pha mor hawdd yw hi

gwneud i bobl gredu eich bod yn rhywle

pan nad ydych chi diolch i sgriniau gwyrdd

ac effeithiau arbennig gydag ambr y mae hi'n eu hadnabod

i fynd i wefannau dibynadwy i ymchwilio iddi

gwaith cartref a cheisiais ei hannog i wneud hynny

ewch i ddau safle newydd gwahanol i'w cael

onglau gwahanol ar stori mae hi

diddordeb ynddo mae hefyd yn werth siarad â

nhw am sbam a'r posibilrwydd bod

rhai o'r hysbysebion sy'n dod ar eu traws

gallai hefyd fod yn ffug neu'n dwyllodrus

Mae Internet Matters wedi creu newyddion ffug

cyngor yn gobeithio dysgu mwy am beth

newyddion ffug yw a sut i'w adnabod i helpu

eich plentyn yn meddwl yn feirniadol am beth

maent yn gweld ar-lein ac yn gwella eu cyfryngau

sgiliau llythrennedd i gael mwy o gyngor ar sut

i helpu'ch plentyn i sylwi ar newyddion ffug a

ewch offer i'w cefnogi ar y mater hwn

i gi Internet Matters

`{` Cerddoriaeth`} `

Awgrymiadau cyflym i helpu plant i feddwl yn feirniadol am wybodaeth

Siaradwch am wybodaeth anghywir

Sut olwg sydd ar wybodaeth anghywir?

Fel unrhyw fater diogelwch ar-lein, gall sgyrsiau rheolaidd am wybodaeth anghywir helpu plant i fynd i’r afael â phethau â llygad beirniadol.

Siaradwch am sut olwg sydd arno a'r niwed y gall ei achosi. Gallwch hyd yn oed ddefnyddio straeon newyddion neu bostiadau cyfryngau cymdeithasol go iawn i siarad a yw'n ddibynadwy a sut maen nhw'n gwybod.

Adolygu'r 'cyffredin yn dweud'

Sut ydych chi'n gwybod a yw rhywbeth yn ffug?

Trafodwch gyda’ch plentyn y pethau cyffredin sy’n dangos nad yw rhywbeth yn wir. Fodd bynnag, atgoffwch nhw, hyd yn oed os yw rhywbeth yn edrych yn gyfreithlon, y dylent ddal i wirio a yw'n ddibynadwy.

Mae arwyddion cyffredin y gallai rhywbeth fod yn ffug yn cynnwys:

 • Gramadeg neu sillafu sy'n anghywir neu'n ddryslyd;
 • E-byst neu negeseuon o ffynonellau anhysbys;
 • Eitemau rhad neu am bris gostyngol sydd fel arfer yn ddrud;
 • Honiadau mawr fod rhywbeth yn ‘wyrth’ neu’n ‘anghredadwy’;
 • Gallai'r wybodaeth niweidio rhai pobl.

Yn anad dim, os ydych chi’n teimlo bod rhywbeth yn rhy dda i fod yn wir neu wedi ‘diffodd’, gwiriwch ef. Mae'n well peidio â rhannu rhywbeth na lledaenu gwybodaeth anghywir.

Rhowch offer gwirio ffeithiau iddynt

Sut gallwch chi wirio bod rhywbeth yn wir?

Trafodwch gyda'r plant sut y gallant wirio bod rhywbeth yn wir. Efallai bod hynny'n golygu bod angen iddynt ddod o hyd i 2 ffynhonnell arall sy'n cadarnhau'r wybodaeth. Neu, efallai bod angen iddynt ddefnyddio offer gwirio ffeithiau cyn rhannu rhywbeth.

Mae offer gwirio ffeithiau poblogaidd yn cynnwys:

Osgoi lledaenu gwybodaeth anghywir

Helpwch blant i atal lledaeniad gwybodaeth anghywir

Dysgwch y 3 cham hyn i blant er mwyn atal lledaeniad gwybodaeth anghywir.

 • Darllenwch ef: Anogwch y plant i ddarllen yr erthygl gyfan neu wylio’r fideo cyfan yn lle’r teitl yn unig. Yn aml, gall gwybodaeth anghywir ledaenu wrth i bobl ddarllen y prif bennawd yn unig yn hytrach na dysgu'r stori gyfan.
 • Gwiriwch ef: Dangoswch i blant sut i wirio ffeithiau i wneud yn siŵr bod y wybodaeth maen nhw'n ei rhannu yn real ac yn gywir.
 • Arhoswch: Os yw rhywbeth yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, arhoswch. Yn lle rhannu pethau ar unwaith, cymerwch ychydig ddyddiau i adael iddo eistedd. Gweld sut mae pobl eraill yn ymateb iddo ac a yw'n ymddangos yn ffeithiol.

Cymerwch y cwis Find the Fake

Cwblhewch y cwis Dod o Hyd i'r Ffug gyda'ch plentyn i'w helpu i ddysgu sut i adnabod gwybodaeth anghywir.

DYSGU MWY

Pam ei bod yn bwysig atal gwybodaeth anghywir

Gall lledaenu gwybodaeth ffug achosi niwed mewn gwahanol ffyrdd. Felly, mae'n bwysig gwneud plant yn ymwybodol yn gynnar.

Gall gwneud yn siŵr bod gan blant fynediad at wybodaeth ddibynadwy helpu i roi golwg gytbwys iddynt o’r byd o’u cwmpas. Mae hefyd yn eu helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf, gan felly eu hamddiffyn rhag sgamiau a ffugiau.

Ar ben hynny, mae rhywfaint o wybodaeth anghywir yn hynod niweidiol. Gallai annog pobl i gymryd meddyginiaethau niweidiol neu osgoi canllawiau swyddogol gan bobl addysgedig. Gallai hyn arwain at broblemau iechyd, salwch a niwed corfforol pellach.

Sut i helpu plant i ganfod gwybodaeth ffug

Helpwch blant a phobl ifanc i ddatblygu eu llythrennedd cyfryngau gyda'r awgrymiadau hyn i ganfod gwybodaeth ffug. Bydd gwybod beth i chwilio amdano yn helpu i'w hamddiffyn rhag niwed posibl.

Sut i adnabod delweddau ffug

Nid yw delweddau ffug yn ddim byd newydd. Ond gyda chyrhaeddiad y rhyngrwyd, gall delweddau ffug ledaenu llawer ymhellach a twyllo llawer mwy o bobl. Yn ogystal, mae poblogrwydd deallusrwydd artiffisial cynhyrchiol fel SgwrsGPT yn golygu bod mwy o risg y bydd delweddau ffug yn lledaenu.

Eto i gyd, mae yna ffyrdd o wirio delweddau delweddau i helpu i atal lledaeniad gwybodaeth anghywir.

Defnyddiwch Google Lens

Gall plant ddefnyddio Google Lens ar eu dyfais i wirio'r ffynhonnell. O fewn gwefan Google, gallant glicio ar eicon y camera i uwchlwytho delwedd a chwilio felly. Gallwch gael mynediad iddo fel hyn ar ddyfeisiau Apple.

Mae gan ddyfeisiau Android yr opsiwn i chwilio trwy Google Lens wedi'i fewnosod pan fyddwch chi'n defnyddio Google Photos.

Hunaniaeth Gyfrinachol HarleeGamez

Cwblhewch y stori ryngweithiol hon gyda'ch plentyn i'w helpu i ddysgu'r camau y gall eu cymryd i wirio gwybodaeth. Mae dewisiadau eich plentyn yn llywio'r stori.

DARLLENWCH Y STORI
Sgrinlun o wefan Google gyda Google Lens wedi'i amlygu i wirio delweddau.
Sgrinlun o sut i ddefnyddio Google Lens ar Android i wirio delweddau.

Pan fyddwch yn chwilio delwedd, gall Google ddod o hyd i ddelweddau tebyg a'r gwefannau y maent yn dod ohonynt. Yna gallwch wirio a yw'r ffynonellau'n ddibynadwy. Gall camwybodaeth ledaenu o safleoedd annibynadwy yn ogystal ag o gyd-destun anghywir.

Sut i adnabod fideos ffug

Mae gwirio a yw fideo yn real yn aml yn anoddach na delweddau. Mae hyn oherwydd nad oes chwiliad gwrthdro syml na meddalwedd am ddim fel Google Lens.

Ffynhonnell: BBC

Yn ogystal, er bod rhai fideos yn defnyddio technegau golygu clasurol sy'n ei gwneud hi'n hawdd eu hadnabod, nid yw rhai yn gwneud hynny. Mae Cheapfakes yn cyfeirio at fideos ffug sy'n defnyddio technegau golygu amlwg fel newid y cyflymder neu'r lliw, neu ddefnyddio trosleisio a thorri golygfeydd.

Deepfakes, ar y llaw arall, trin fideo sy'n bodoli eisoes mewn ffyrdd llai canfyddadwy deallusrwydd artiffisial.

Felly, sut ydych chi'n gwirio fideos mewn gwirionedd?

Chwiliwch am unrhyw beth annaturiol

Mae'n anodd canfod ffugiau dwfn da. Un peth i chwilio amdano, serch hynny, yw symudiadau rhyfedd neu annaturiol. Efallai bod y person yn blincio'n rhyfedd, neu efallai nad yw ei eiriau'n cyd-fynd â symudiad ei geg. Gallant hyd yn oed symud mewn ffyrdd sydyn neu annaturiol.

Mae'r pethau hyn yn aml yn gynnil iawn, felly mae'n rhaid i chi edrych yn ofalus ac o bosibl gwylio'r fideo sawl gwaith.

Gwrandewch ar sut mae pobl yn siarad

Os yw'r fideo yn cynnwys siaradwr, gwrandewch ar y sain. A yw'n swnio fel ei fod wedi arafu neu wedi cyflymu? A oes unrhyw bwyntiau lle mae'r sain yn torri mewn ffordd ryfedd?

Mae cyflymu neu arafu fideos, hyd yn oed ychydig, yn effeithio ar y ddelwedd hefyd. Os yw'r person yn symud yn gyflym neu'n araf, gallai fod yn arwydd o olygu.

Gwiriwch y cefndir

Gallai ffuglen ddwfn gynnwys rhywun mewn lle nad yw wedi bod. Felly, gallai arwyddion o hyn gynnwys diffyg cyfatebiaeth rhwng y cefndir a'r person. Unwaith eto, edrychwch yn ofalus gan y gallai hyn ddigwydd mewn un amrantiad ond yn hawdd ei golli mewn mannau eraill.

Sut i atal lledaeniad gwybodaeth anghywir

Gall helpu plant i ddatblygu sgiliau llythrennedd cyfryngau allweddol a meddwl yn feirniadol helpu i atal lledaeniad gwybodaeth anghywir.

Darllenwch ef, gwiriwch ef ac arhoswch

Waeth beth fo sgil neu allu eich plentyn, gall yr ymadrodd hwn eu helpu i feddwl am yr hyn y mae’n ei rannu ag eraill ar-lein.

Darllenwch ef

Dysgwch eich plentyn i ddarllen y cyfan o beth bynnag a welant cyn ei rannu. Felly, os yw'n erthygl, mae hynny'n golygu darllen yr erthygl gyfan ac nid y pennawd yn unig. Os yw'n fideo, mae'n golygu gwylio'r fideo cyfan ac nid darllen y teitl yn unig.

Mae teitlau Clickbait yn aml yn camarwain pobl â datganiadau gwarthus fel bod pobl yn clicio drwodd. Felly, mae darllen yr erthygl gyfan (os yw o ffynhonnell ddiogel) yn bwysig.

Gwiriwch ef

Anogwch y plant i ddod o hyd i ffynonellau lluosog ar gyfer y wybodaeth maen nhw'n dod o hyd iddi ar-lein cyn ei rhannu. Er enghraifft, efallai y byddwch yn gofyn iddynt ddod o hyd i 2 wefan arall yn dweud yr un peth cyn rhannu. Neu, efallai y byddwch yn dangos iddynt sut i chwilio am wybodaeth Ffaith Lawn or BBC Verify gyntaf.

Cwestiynau i'w gofyn i chi'ch hun

Dyma rai cwestiynau y gall plant a phobl ifanc eu gofyn i'w hunain i benderfynu a yw rhywbeth go iawn neu'n ffug:

 • Pwy a'i hysgrifennodd? Gallwch wirio'r awdur ar y dudalen neu fynd i ni amdanom ni neu dudalennau cyswllt i weld pwy yw'r person neu'r sefydliad sydd â chwiliad Google i weld beth arall y gallwch chi ei ddysgu am y person neu'r sefydliad hwn o ffynonellau eraill i wirio a ydyn nhw yw pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw.
 • A yw hwn yn ddarn o gynnwys wedi'i hyrwyddo neu â thâl? Weithiau gellir defnyddio hysbysebion a hyrwyddir ar waelod safleoedd ag enw da i ledaenu newyddion ffug. Er mwyn eu gweld fe welwch dag “Ad” wrth ymyl y ddelwedd neu ar y ddelwedd fel rheol. Gallai hyn roi syniad i chi o gwmpas y bwriad y tu ôl i'r cynnwys. A yw'n ceisio gwerthu rhywbeth i chi, neu wthio safbwynt penodol?
 • A yw'n hyrwyddo safbwynt penodol? Weithiau gall fod yn haws credu rhywbeth os ydym yn cytuno â'r credoau sy'n cael eu hyrwyddo yn y cynnwys felly mae'n bwysig peidio â chymryd pethau ar eu hwyneb hyd yn oed os ydym yn cytuno â nhw.
 • A yw'n gwneud i chi deimlo rhywbeth (yn ddig, yn hapus, yn drist?) Yn aml, ysgrifennir newyddion ffug i sbarduno ymateb emosiynol ymysg pobl oherwydd mae hynny'n eu gwneud yn fwy tebygol o ymgysylltu ag ef neu ei rannu.
 • A allwch chi ddod o hyd iddo ar safle ag enw da? Ceisiwch edrych o gwmpas i ddod o hyd i ffynonellau dibynadwy eraill sydd wedi ysgrifennu amdano i weld a yw'n gwirio wrth gymharu ochr yn ochr.
 • A oes unrhyw typos neu wallau eraill yn y cynnwys? Yn aml fe welwch y bydd gwefannau newyddion ffug yn cynnwys llawer o wallau typos a gwallau gramadegol ar y wefan a'r URL.
 • Gwiriwch y dyddiad - Nid yw rhai straeon yn hollol ffug ond maent yn fersiwn fwy gwyrgam o ddigwyddiadau go iawn felly gall gwirio'r dyddiad eich helpu i benderfynu a yw'r hyn sy'n cael ei ddweud yn real neu'n ffug.

Arhoswch

Eglurwch i'ch plentyn, os yw unrhyw beth yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mae'n debyg ei fod. Neu, os ydyn nhw'n dal i deimlo'n bryderus ar ôl gwirio ffynhonnell, mae'n well peidio â'i rhannu.

Yn lle hynny, rhowch ychydig o ddiwrnodau iddo i weld beth mae pobl eraill yn ei feddwl, ac os ydych chi'n dal i hoffi'r stori yna ystyriwch ei rhannu.

Gwella llythrennedd plant yn y cyfryngau

Mae annog plant i gwestiynu’r wybodaeth a welant ar-lein yn datblygu eu sgiliau meddwl beirniadol. Pan all plentyn feddwl yn feirniadol am ddarn o wybodaeth - o bwy ac o ble y daw, beth yw ei ddiben, ac ati - gallant ddelio'n well â chynnwys ar-lein.

Nid darllen cynnwys ar-lein yn unig yw llythrennedd yn y cyfryngau, ond ei asesu cyn rhannu a thrafod cynnwys ag eraill.

Helpu plant i ddatblygu eu llythrennedd cyfryngau gyda Materion Digidol.

Cael mynediad rheolaidd gyda phlant

Gall siarad â’ch plentyn am yr hyn y mae’n ei wneud ac yn ei weld ar-lein ei helpu i fyfyrio ar ei brofiadau. Gallwch hefyd weithio gyda'ch gilydd trwy amlygu enghreifftiau o gamwybodaeth neu wybodaeth anghywir a'u trafod.

Os nad ydych chi’n gwybod ble i ddechrau’r sgwrs, cofiwch y gall pethau syml helpu, fel trafod y gwahaniaeth rhwng ffaith a barn.

Ar gyfer plant iau, gallwch siarad am sut mae gwybodaeth yn cael ei gwneud ar-lein a pham. Eglurwch fod gan bopeth ar-lein reswm y tu ôl iddynt. Gallai'r rheswm fod er mwyn rhannu gwybodaeth neu ledaenu ymwybyddiaeth. Fodd bynnag, gallai'r rhesymau hynny hefyd gynnwys gwneud arian, camarwain pobl neu ddod yn enwog.

Gyda phlant hŷn, mae’n bwysig pwysleisio ein bod ni’n tueddu i ymddiried yn y pethau rydyn ni’n cytuno â nhw yn fwy na’r rhai nad ydyn ni’n cytuno â nhw. Gelwir hyn yn rhagfarn. Hyd yn oed os ydyn nhw’n darllen rhywbeth ar-lein nad ydyn nhw’n cytuno ag ef, mae’n bwysig cymryd cam yn ôl ac ystyried y ddwy ochr.

Adnoddau i fynd i'r afael â chamwybodaeth

Helpwch blant i ddod yn feddylwyr beirniadol ac osgoi niwed oherwydd gwybodaeth anghywir gyda'r adnoddau hyn.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella