BWYDLEN

A yw'r cyfryngau cymdeithasol yn rhwystr i iechyd meddwl fy mhlentyn?

Mae ein panel arbenigol yn archwilio’r cysylltiadau rhwng cyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl. Dysgwch beth allwch chi ei wneud i'w helpu i reoli eu bywydau digidol a lleihau risgiau niweidiol.


Linda Papadopoulos

Seicolegydd, Awdur, Darlledwr a Llysgennad Materion Rhyngrwyd
Gwefan Arbenigol

Beth yw'r camau y dylai rhieni eu cymryd os ydyn nhw'n teimlo bod eu plentyn yn dioddef o fater iechyd meddwl oherwydd straen a defnydd cyfryngau cymdeithasol?

Ychydig flynyddoedd yn ôl, pan ddechreuais ymchwilio i effeithiau cyfryngau cymdeithasol ar bobl ifanc, roedd llawer o'r pryder yn ymwneud â mynediad at bethau fel pornograffi a'r posibilrwydd y byddai dieithriaid yn cysylltu â phlant ar-lein. Er bod y rhain yn dal i fod yn faterion pwysig i fynd i'r afael â nhw, credaf yn gynyddol mai'r agweddau mwy cudd ar y byd ar-lein sydd â'r potensial i effeithio ar iechyd meddwl ein plant.

Mae pobl ifanc yn byw mewn byd heddiw sydd wedi'i gysylltu'n gyson ac er bod buddion i hyn, mae hefyd yn teimlo eich bod chi'n weladwy yn gyson, a thrwy farnu estyniad. Cynyddodd hyn ymwybyddiaeth o'ch gwelededd a'ch mynediad at farn pobl eraill am; mae sut maen nhw'n edrych, ymddwyn, gweithredu, beth maen nhw'n ei bostio, pa mor aml maen nhw'n postio, beth maen nhw'n ei hoffi, sut maen nhw'n gwneud sylwadau ar broffiliau eraill - yn gadael llawer o blant yn teimlo dan straen ac yn methu â diffodd yr ymdeimlad chwyddedig o hunanymwybyddiaeth bod cyfryngau cymdeithasol yn anochel. yn eich gadael gyda.

Os ydych chi'n amau ​​bod eich plant yn teimlo'r pwysau i fywiogi eu hunaniaethau ar-lein, mae yna ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud:

Ffyrdd o gefnogi'ch plentyn

1. Byddwch yn wybodus: Addysgwch eich hun am y gwefannau cyfryngau cymdeithasol y mae eich plentyn yn eu defnyddio fel y gallwch chi wir ddeall yr hyn y mae'n ei deimlo. Maent yn fwy tebygol o ystyried eich cyngor os ydych chi'n siarad eu hiaith.
2. Annog meddwl yn feirniadol: Byddwch yn ymwybodol o sut rydych chi'n mynd i drafodaeth gyda'ch plentyn. Ceisiwch osgoi bod yn feirniadol neu bregethu, yn lle hynny gwahoddwch eich plant i siarad am eu teimladau a'u hannog i feddwl yn feirniadol pam eu bod yn gwneud yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein, y pwysau maen nhw'n ei deimlo ac am faint o reolaeth sydd ganddyn nhw mewn gwirionedd.

3. Siarad yn gyffredinol: Peidiwch â bod ofn siarad am gyfryngau cymdeithasol fel ffenomen sy'n effeithio nid yn unig arnyn nhw ond ar bawb. Efallai y bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws iddyn nhw agor a meddwl yn feirniadol. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n trafod a all cyfryngau cymdeithasol ystumio disgwyliadau o harddwch neu boblogrwydd neu faint maen nhw'n credu bod y lluniau neu'r syniadau y mae eu ffrindiau neu'n eu postio yn bortread realistig o fywyd a hapusrwydd.

4. Cydnabod y gall pethau deimlo'n llethol weithiau: Arholiadau, teulu, ymrwymiadau ar ôl ysgol, ffrindiau mae'n llawer i'w jyglo - gwnewch bwynt o gydnabod hyn. Bydd ei normaleiddio yn helpu i gynnwys teimladau o bryder. Edrychwch hefyd ar sut mae eu hymrwymiadau cyfryngau cymdeithasol yn ychwanegu at eu rhestr i'w gwneud. Bydd gwneud hyn yn ei gwneud hi'n haws iddyn nhw siarad am ffiniau o ran faint o amser maen nhw'n ei dreulio yn ymgysylltu ar gyfryngau cymdeithasol.

5. Helpwch nhw i ddatblygu disgwyliadau realistig a gwell sgiliau rheoli amser: Dywedwch wrthyn nhw eich bod chi'n deall pa mor bwysig yw cyfryngau cymdeithasol iddyn nhw a'ch bod chi'n parchu hynny ond hefyd esboniwch fod teimladau dan straen yn rhywbeth y gallwch chi gydymdeimlo a helpu ag ef. Cydweithio i sefydlu amserlen gwaith cartref ac ymrwymiadau eraill. Sicrhewch eich bod yn ymgorffori amseroedd llai o'r holl 'bethau y mae'n rhaid' gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol. Sôn am weithgareddau a all helpu i ddad-straen fel gweithgaredd corfforol a chreadigrwydd a phwysigrwydd amser wyneb yn wyneb gyda ffrindiau teulu. Helpwch nhw i ddeall nad oes rhaid i'r syniad nad yw'r pethau 2 (cysylltu ar-lein a chysylltu wyneb yn wyneb) fod yn annibynnol ar ei gilydd.

Catherine Knibbs

Seicotherapydd Trawma Plant (Cybertrauma)
Gwefan Arbenigol

Beth yw'r effaith fwyaf y gall cyfryngau cymdeithasol ei chael ar iechyd meddwl? Ie delwedd y corff, cwsg, FOMO? Beth ddylai rhieni wylio amdano?

Gall cyfryngau cymdeithasol fod yn gleddyf ag ymyl dwbl. Lle mae'n darparu llawer o fuddion cadarnhaol o ryngweithio perthynol rhwng pobl ifanc, gall hefyd dynnu sylw at ble mae anawsterau yn y perthnasoedd hynny. Yn debyg i bwysau'r maes chwarae i ffitio i mewn, cydymffurfio a'r ysfa i berthyn, gall ymddangos gyda theimlad parhaus pan yn y gofod digidol. Mae pob effaith yn unigol ac mae'r arwyddion y mae angen i rieni edrych amdanynt mor unigol â phob plentyn a'r pwysau sy'n eu hwynebu.

Fel rhieni, mae'n ddefnyddiol deall y gall ymennydd glasoed ystyried bod y pwysau hyn yn fwy dwys iddynt ac nad ydynt yn wirion nac yn gorliwio. Gall dull agored, anfeirniadol a chwilfrydedd ysgafn helpu gyda hyn. Efallai y bydd angen fframwaith mwy ysgafn a derbyniol ar bobl ifanc sy'n ei chael hi'n anodd gyda pherthnasoedd rhyngbersonol er mwyn iddynt ffurfio neu greu hunaniaeth sy'n eu helpu i symud trwy'r amser hwn a gallu gwrthsefyll y pwysau hyn. Gofynnwch i berson ifanc beth maen nhw'n teimlo yw'r byd digidol ar fai amdano (mae gan lawer o bobl ifanc farn ar hyn) a bydd yr atebion hynny'n datgelu sut maen nhw'n canfod y pwysau maen nhw ac eraill o dan.

Laura Higgins

Cyfarwyddwr Diogelwch Cymunedol a Dinesigrwydd Digidol, Roblox
Gwefan Arbenigol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn cael eu hystyried fwyfwy fel ffactor niweidiol yn iechyd meddwl plant, a oes ffordd y gellir ei ddefnyddio i gael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl pobl ifanc?

Gellir dod o hyd i gefnogaeth yn y lleoedd rhyfeddaf, rydyn ni'n ei alw'n “dod o hyd i'ch llwyth”. Yn yr un modd ag y cewch eich denu at bobl yn y byd corfforol ar sail edrychiadau, agwedd, gwerthoedd a diddordebau tebyg, mae'r un peth yn berthnasol ar-lein. Os yw person ifanc yn profi cyfnod isel, yn dioddef o bryder neu waeth, bydd yn chwilio am ddefnyddwyr rhyngrwyd eraill sydd â materion tebyg, i ofyn am eu cefnogaeth, eu cyngor a'u strategaethau ymdopi.

Yn aml, maent yn dewis llwyfannau anhysbys lle gallant fynegi eu hunain heb embaras na theimlo eu bod yn cael eu barnu, ac mae'r ymateb yn y cymunedau hyn yn gefnogol ac yn gadarnhaol dros ben. Mae llawer o bobl sy'n rheoli eu materion iechyd meddwl yn dychwelyd i'r cymunedau hyn i gynnig cefnogaeth cymheiriaid, i “roi rhywbeth yn ôl”. Ac os oes cymedroli priodol ar waith, mae hyn yn beth hyfryd.

Efallai bod rhai pobl ifanc yn cwestiynu eu rhywioldeb ond ddim yn teimlo eu bod yn gallu siarad amdano, gall eraill deimlo cywilydd am eu materion pryder, neu bryderon delwedd y corff. Mae cael rhwydwaith diogel, cefnogol o'ch cwmpas yn hynod bwysig yn yr eiliadau hynny, ac nid yw hynny yn digwydd “yn y byd go iawn” yn unig.

Mae yna hefyd enghreifftiau gwych o elusennau yn defnyddio technoleg i ymgysylltu â phobl ifanc yn gadarnhaol. Kooth yn un enghraifft, platfform cwnsela ar-lein a lles emosiynol i blant a phobl ifanc, gan gynnig cwnselwyr a chyngor wedi'i gymedroli gan gymheiriaid. Enghreifftiau eraill yw elusennau bach a chynghorwyr sy'n monitro cynnwys ar wefannau cyfryngau cymdeithasol ac yn estyn allan at bobl os ydyn nhw'n ymddangos mewn trallod, gan gynnig eu gwasanaethau pan mae eu hangen fwyaf - “Gallaf weld eich bod chi'n cael amser gwael, gallwch chi ein ffonio ni'n rhydd ar xxx ”.

Mae'n well i berson ifanc ofyn am gefnogaeth o ble bynnag y gallai hynny ddod, na dioddef mewn distawrwydd.

Chris Martin

Prif Swyddog Gweithredol, The Mix
Gwefan Arbenigol

Rydym yn gwybod y gall gofynion cyfryngau cymdeithasol gael effaith andwyol ar rai pobl ifanc - cyflymu pwysau a geir yn y byd all-lein neu greu disgwyliadau afresymol o amgylch safle cymdeithasol a delwedd y corff. Gall rhai pobl ifanc hyd yn oed gael eu hunain yn ddibynnol ar y teimladau dilysu a gânt gan hoff bethau a chyfranddaliadau. Ond mae gan gyfryngau cymdeithasol elfennau da a drwg ac efallai na fydd mor hawdd ag y credwch i'ch plentyn ei ddiffodd - yn enwedig pan fydd llawer o bobl ifanc hefyd yn ei ddefnyddio fel ffynhonnell adloniant, cymuned a chefnogaeth.

Fel rhiant, mae'n bwysig cofio bod pobl ifanc yn wynebu heriau ym mhob elfen o'u bywyd ac efallai mai dim ond un rhan o ddarlun cymhleth yw'r cyfryngau cymdeithasol. Os yw'n ymddangos bod eich plentyn yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol lawer ac yn dod dan straen, ceisiwch eu helpu i adennill cydbwysedd rhwng eu bywydau ar-lein ac all-lein. Y Cymysgedd mae ganddo erthygl gyda rhai strategaethau ar gyfer cymryd hoe o'r cyfryngau cymdeithasol. Anogwch eich plant i fyfyrio