BWYDLEN

Sut alla i helpu fy mhlentyn i reoli ei gyfeillgarwch ar-lein yn ddiogel?

P'un a yw'n ychwanegu at eu streak ar Snapchat neu'n dal i fyny gyda ffrindiau ar Facetime, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ffordd y mae plant yn rhyngweithio ac yn rhannu ar-lein. Er mwyn cefnogi plant mae ein harbenigwyr yn darparu awgrymiadau syml i helpu.

P'un a yw'n ychwanegu at eu streak ar Snapchat neu'n dal i fyny gyda ffrindiau ar Facetime, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ffordd y mae plant yn rhyngweithio ac yn rhannu ar-lein. Er mwyn cefnogi plant mae ein harbenigwyr yn darparu awgrymiadau syml i helpu.


Martha Evans

Cyfarwyddwr, Cynghrair Gwrth-fwlio
Gwefan Arbenigol

Gall oedolion anghofio yn hawdd faint mae ffrindiau o bwys i blant a phobl ifanc yn eu harddegau. Rhan arferol o ddatblygiad plentyn yw bod eisiau 'perthyn' a chael llawer o ffrindiau. Mae hyn yr un mor wir am berthnasoedd ar-lein - mae pwysau i gael ei ystyried yn boblogaidd, a gall hyn olygu bod plant yn 'ffrind' cymaint o bobl â phosibl ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol. I'ch plentyn mae'r 'cyfeillgarwch' hyn yn bwysig.

Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu chi i siarad am berthnasoedd digidol â'ch plentyn:

  • Siaradwch â'ch plentyn am yr hyn y mae i fod yn ffrind - eglurwch werth gwir gyfeillgarwch - fel ymddiriedaeth, parch a charedigrwydd. Dangoswch werth eu cyfeillgarwch i eraill. Helpwch nhw i gydnabod pryd y gallai pobl eraill fod yn eu bwlio ar-lein.
  • Peidiwch â bychanu na bychanu eu hawydd am berthynas ramantus neu rywiol ond trafodwch rai o risgiau perthnasoedd ar-lein - fel pobl yn gosod proffiliau ffug neu'n rhannu eich meddyliau a'ch teimladau preifat â phobl eraill.
  • Peidiwch â bod ofn technoleg - gadewch i'ch plentyn reoli trwy ddangos i chi'r mathau o wefannau y maen nhw'n hoffi ymweld â nhw i wneud ffrindiau, neu i gysylltu â ffrindiau a chyfoedion. Gofynnwch iddyn nhw ddangos i chi sut rydych chi'n gosod y gosodiadau preifatrwydd neu sut y byddech chi'n rhwystro rhywun sy'n eich cynhyrfu. Os nad ydyn nhw'n gwybod, yna gwnewch amser i ddysgu gyda'i gilydd.

Linda Papadopoulos

Seicolegydd, Awdur, Darlledwr a Llysgennad Materion Rhyngrwyd
Gwefan Arbenigol

Un o'r anawsterau allweddol yw'r ciwiau sydd gan bobl ifanc ar gyfer cyfathrebu wyneb yn wyneb a darllen emosiwn - ddim yno. Mae'n cymryd peth amser i adeiladu hyn ar-lein gan fod lle enfawr i gamddarllen pethau, a all beri plant i gynhyrfu. Dylai rhieni siarad am y gwahaniaeth rhwng cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig a sut mae pobl yn deall yr ystyr y tu ôl i bethau maen nhw'n eu gweld ar-lein. Er enghraifft, gellir darllen lluniau y gallech fod yn wirioneddol falch fel llun ohonoch yn ennill yn ystod y diwrnod chwaraeon fel rhai sy'n brolio efallai. Dyna pam mae angen i rieni gael trafodaethau arloesol ynglŷn â sut i gymhathu ymddygiad ei gilydd. Yr hyn y mae rhieni'n ei wneud yw trafod yw sut rydyn ni'n disgwrs yn aml yn wahanol.

Y peth allweddol arall ynglŷn â rheoli perthnasoedd digidol plant yw'r adborth a gânt ar-lein. Efallai bod plentyn wedi cynhyrfu nad oedd ei ffrind yn hoffi llun neu efallai ei fod yn teimlo pwysau i hoffi pob llun y mae ffrindiau penodol yn ei bostio. Mae angen i rieni drafod pam eu bod yn postio delweddau fel os ydyn nhw'n hoffi'r hyn maen nhw'n ei bostio, onid dyna beth sy'n bwysig iawn neu a all postio llun neu beidio â gweld llun gael ei ystyried yn weithred ymosodol. Bydd hyn wir yn helpu i leihau'r effaith y mae hynny'n ei chael ar blant. Os ydyn nhw'n teimlo'n ofidus am rywbeth - mae'n 'ei symud ymlaen o emoji i sgwrs yn y byd all-lein.

Dr Tamasine Preece

Pennaeth Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Gwefan Arbenigol

Mae gan ffonau smart y gallu i darfu ar y broses arferol iawn - er ei bod yn heriol - o ddatblygu'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i reoli eu perthnasoedd cynyddol gymhleth. Mae cyfathrebu digidol yn aml yn methu â dal naws ac is-destun perthnasoedd dynol ac yn aml gellir tynnu sgyrsiau allan o'u cyd-destun, gan arwain at ofid.

Yna gellir rhannu sgrin brint neu ddelwedd sy'n ymwneud â'r gwrthdaro â'r ehangach fesul grŵp sy'n aml yn cynnig barn a bai mewn ffyrdd sy'n anghymesur â'r drosedd wreiddiol. Mae llawer o bobl ifanc yn mynegi pryder amlwg yn eu perthnasoedd wrth iddynt ddod yn orfywiog ac yn ddrwgdybus o'u ffrindiau. Yr agwedd fwyaf niweidiol ar berthnasoedd a gyfryngir yn ddigidol yw, yn fy mhrofiad i, y diffyg lle y mae'n ei roi i'r person ifanc 'oeri' a myfyrio ar gwrs neu weithred neu ymateb cyn ymateb.

Ysgrifennwch y sylw