BWYDLEN

Teen yn rhannu ei brofiad o gyfryngau cymdeithasol yn ystod pandemig Covid-19

Mae llanc ifanc yn rhannu'r rôl hanfodol y mae cyfryngau cymdeithasol yn ei chwarae yn ei fywyd wrth brofi effaith cyfyngiadau Covid-19 ar ei fywyd bob dydd.

Sut mae cyfryngau cymdeithasol yn cefnogi eich bywyd cymdeithasol?

Hyd yn hyn y mis hwn, cyfryngau cymdeithasol wedi dod â budd enfawr i mi. Mae wedi fy helpu i gysylltu ag eraill, dysgu pethau newydd a mwy.

O ystyried cyfyngiadau Covid a gyda llawer o fy ffrindiau mewn ysgolion eraill ar hyn o bryd, gall fod yn anodd ceisio cadw mewn cysylltiad â phawb a chyfarfod oherwydd bywydau prysur. Fodd bynnag, mae apps fel Snapchat wedi fy helpu i gysylltu â ffrindiau na allwn i gadw i fyny â nhw fel arall.

Yn bennaf mae pawb o'm hoedran i ar gyfryngau cymdeithasol sy'n ei gwneud hi'n hawdd cadw mewn cysylltiad.

Mae cysylltu â ffrindiau hyd yn oed yn bwysicach ar hyn o bryd o ystyried sut mae Covid yn cyfyngu ar fywydau pawb. Er enghraifft, yn ystod hanner tymor fel arfer byddem i gyd allan yn ymweld â'n gilydd, yn dod at ein gilydd mewn grwpiau. Nid yw hyn yn bosibl ond o leiaf gallwn gael rhyw fath o fywyd cymdeithasol trwy gyfryngau cymdeithasol.

Heb gyfryngau cymdeithasol, rwy'n credu y byddai llawer o bobl ifanc yn eu harddegau yn teimlo'n hynod o unig yn yr amser hwn o gyfyngiadau Covid. Wrth gloi yn gynharach eleni, yn sownd gartref am wythnosau o'r diwedd byddwn yn sicr wedi cael trafferth hebddo. Roeddwn i'n arfer sgwrsio gyda fy ffrindiau yn hwyr yn y nos ac o leiaf yn cael ychydig o hwyl gyda nhw felly.

Pa fath o gynnwys mae cyfryngau cymdeithasol yn ei ddarparu?

Yr ail bwynt cadarnhaol i mi yw bod apps yn hoffi Instagram ac TikTok yn ddefnyddiol ar gyfer dilyn i fyny ar newyddion chwaraeon ac yn arwain at feysydd fel pêl-droed, tenis neu unrhyw chwaraeon eraill y gallai rhywun fod eisiau eu dilyn. Bob tro y byddaf yn mynd ar gyfryngau cymdeithasol, bydd canlyniadau neu newyddion bob amser fy mod yn ddiddorol fel cefnogwr chwaraeon enfawr.

Gall hefyd roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newyddion cyffredinol y byd, ac rwyf hefyd yn helpu o ystyried pa mor bwysig yw gwybod am faterion cyfoes.

Mae llawer o'r apiau cyfryngau cymdeithasol hyn hefyd yn ddefnyddiol i ddod o hyd i wybodaeth newydd am bynciau penodol a fyddai'n cynorthwyo'ch gwybodaeth gyffredinol neu'n helpu gyda gwaith cartref a phrosiectau ymchwil.

Pa gyfleoedd y mae cyfryngau cymdeithasol yn eu darparu?

Y pwynt cadarnhaol olaf yw bod apiau fel TikTok yn caniatáu imi rannu profiadau gyda fy mrawd a'm chwaer. Maen nhw'n iau na fi ond mae'n ap rydyn ni i gyd yn ei ddefnyddio felly mae'n rhoi rhywbeth yn gyffredin i ni sgwrsio amdano a chwerthin.

Pa risgiau ydych chi'n eu hwynebu ar gyfryngau cymdeithasol?

Cyn imi fynd ymlaen at hyn, gadewch imi blymio'n fyr i'r ddelwedd ystrydebol sydd gan rai pobl o bosibl am gyfryngau cymdeithasol - er enghraifft, bod cyfryngau cymdeithasol yn lle drwg neu o bosibl yn beryglus. Rwy'n anghytuno â'r farn hon gan nad wyf erioed wedi cael unrhyw brofiadau negyddol difrifol ohono hyd yma seiber-fwlio neu unrhyw beth arall.

Hefyd, rwy’n meddwl bod y genhedlaeth iau yn ymwybodol iawn o’r risgiau. Rydyn ni i gyd yn cael ein haddysgu i gadw llygad amdanyn nhw a sut i ddelio â nhw ac mae yna lawer o adnoddau defnyddiol os oes angen help arnoch (fel Internet Matters!). Wrth gwrs, mae'n dal i allu digwydd ond dwi'n teimlo nad yw mor gyffredin ag y mae pobl yn ei ddweud.

Byddwn i'n dweud mai'r unig negatifau hyd yma rydw i wedi'u profi yn ystod y mis diwethaf fyddai pan fydd y tîm rydw i'n ei gefnogi yn colli mewn pêl-droed. Mae'n debyg y bydd fy ffrindiau yn anfon neges destun ataf yn dweud pa mor wael yw fy nhîm.

Y dyfarniad ar gyfryngau cymdeithasol yn ystod y pandemig

Ar y cyfan, o edrych ar ddwy ochr cyfryngau cymdeithasol ac amgylchiadau presennol y byd Covid, rwy’n meddwl bod cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn hynod gadarnhaol i mi a phobl fy oedran. Yn enwedig gan ei fod yn helpu i gysylltu pan na allwch gwrdd â ffrindiau yn bersonol.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar