Mae Teen yn rhannu profiad o'r cyfryngau cymdeithasol yn ystod COVID-19 | Materion Rhyngrwyd

Mae Teen yn rhannu ei brofiad o'r cyfryngau cymdeithasol yn ystod pandemig COVID-19

Mae teen ifanc yn rhannu’r rôl hanfodol y mae cyfryngau cymdeithasol yn ei chwarae yn ei fywyd wrth brofi effaith cyfyngiadau COVID-19 ar ei fywyd bob dydd.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cefnogi bywyd cymdeithasol pobl ifanc yn eu harddegau yn ystod amseroedd ceisio

Hyd yn hyn y mis hwn cyfryngau cymdeithasol has brought me a huge benefit. It has helped me connect with others, learn new things and more. Given Covid restrictions and with many of my friends currently in other schools, it can be hard to try to keep in contact with everyone and meet up due to busy lives. However, apps like Snapchat have helped me connect with friends that I otherwise couldn’t keep up with. Mostly everyone my age is on social media which makes it easy to keep in contact.

Connecting with friends is even more important at the moment given how Covid is restricting everyone’s lives. For example, during half term normally we would all be out and about, visiting each other, getting together in groups. None of this is possible but at least we can have some form of social life via social media. Without social media, I think many teenagers would be feeling extremely lonely in this time of covid restrictions. In lockdown earlier this year, stuck at home for weeks on end I certainly would have struggled without it. I used to chat with my friends late into the night and at least have some fun with them that way.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn dod yn ffynhonnell gyfoethog o newyddion a gwybodaeth             

Yr ail bwynt cadarnhaol i mi yw bod Apps yn hoffi Instagram a TikTok yn ddefnyddiol ar gyfer dilyn i fyny ar newyddion chwaraeon ac yn arwain at feysydd fel pêl-droed, tenis neu unrhyw chwaraeon eraill y gallai rhywun fod eisiau eu dilyn. Bob tro y byddaf yn mynd ar gyfryngau cymdeithasol, bydd canlyniadau neu newyddion bob amser fy mod yn ddiddorol fel cefnogwr chwaraeon enfawr.

Gall hefyd roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newyddion cyffredinol y byd, ac rwyf hefyd yn helpu o ystyried pa mor bwysig yw gwybod am faterion cyfoes.

Mae nifer o'r apiau cyfryngau cymdeithasol hyn hefyd yn ddefnyddiol i ddarganfod gwybodaeth newydd am rai pynciau a fyddai'n cynorthwyo'ch gwybodaeth gyffredinol neu'n helpu gyda phrosiectau gwaith cartref ac ymchwil.

Yn darparu cyfleoedd ar gyfer profiadau cyfranddaliadau

Y pwynt cadarnhaol olaf yw bod rhai Apps fel TikTok yn caniatáu imi rannu profiadau gyda fy mrawd a chwaer. Maen nhw'n iau na fi ond mae'n Ap rydyn ni i gyd yn ei ddefnyddio felly mae'n rhoi rhywbeth cyffredin i ni sgwrsio amdano a chwerthin drosto.

Gan symud nawr i ochrau mwy negyddol y cyfryngau cymdeithasol yr wyf efallai wedi'u profi yn ystod y mis diwethaf.

Mae pobl ifanc yn deall risgiau cyfryngau cymdeithasol

Cyn imi fynd ar hyn, gadewch imi blymio'n fyr i'r ddelwedd ystrydebol a allai fod gan rai pobl o'r genhedlaeth hŷn am gyfryngau cymdeithasol, er enghraifft, bod cyfryngau cymdeithasol yn lle gwael neu beryglus o bosibl. Rwy'n anghytuno â'r farn hon hyd yma nid wyf erioed wedi cael unrhyw brofiadau negyddol difrifol ohoni seiber-fwlio neu unrhyw beth arall. Hefyd, rwy'n credu bod y genhedlaeth iau yn ymwybodol iawn o'r risgiau, rydyn ni i gyd yn cael ein dysgu i edrych amdanyn nhw a sut i ddelio â nhw ac mae yna lawer o adnoddau defnyddiol os oes angen help arnoch chi (fel Internet Matters!). Wrth gwrs, gall ddigwydd o hyd ond rwy'n teimlo nad yw mor gyffredin ag y gallai pobl ei roi allan i fod.

Byddwn i'n dweud mai'r unig negatifau hyd yma rydw i wedi'u profi yn ystod y mis diwethaf fyddai pan fydd y tîm rydw i'n ei gefnogi yn colli mewn pêl-droed. Mae'n debyg y bydd fy ffrindiau yn anfon neges destun ataf yn dweud pa mor wael yw fy nhîm.

Y rheithfarn ar rôl cyfryngau cymdeithasol i bobl ifanc yn eu harddegau yn ystod y pandemig

Ar y cyfan wrth edrych ar ddwy ochr cyfryngau cymdeithasol ac amgylchiadau presennol y byd COVID, rwy'n credu bod cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn hynod gadarnhaol i mi a phobl fy oedran. Yn enwedig gan ei fod yn helpu i gysylltu pan na allwch gwrdd â ffrindiau yn bersonol.

Sgroliwch i Fyny