Dywed rhieni fod porn ar-lein yn rhoi syniad afrealistig eithafol o ryw i blant

Ein hadroddiad newydd Mae angen i ni siarad am pornograffi yn datgelu’r pryderon sydd gan rieni ynghylch effaith pornograffi ar-lein ar genedlaethau’r dyfodol - gyda dros hanner (56%) mamau yn credu bod ei fyd treisgar, ymosodol gyda golygfeydd afrealistig yn gadael eu plant â golwg sgiw o ryw ‘normal’.

 Effaith gweld pornograffi ar blant

Mae dros draean y rhieni (34%) yn poeni y bydd dod i gysylltiad â phornograffi ar-lein yn achosi i'w plant gael eu dadsensiteiddio i gynnwys creulon neu dreisgar, gan fynd yn llai cynhyrfus, pryderus neu ffiaidd dros amser.

Sgyrsiau anodd i rieni eu cael

Ac eto mae'r astudiaeth gan Internet Matters yn dangos bod pedwar o bob rhiant 10 yn cytuno na fyddent yn teimlo'n gyffyrddus yn siarad â'u plentyn am y mater.

Cyhoeddwyd yr adroddiad - Mae Angen Siarad Am Bornograffi - heddiw ynghyd â chyfres o fideos 60-eiliad gan seicolegydd a llysgennad Internet Matters Dr Linda Papadopoulos - gan roi cyngor i rieni ar sut i helpu rhieni i fynd i’r afael â phornograffi gyda’u plant gan ddechrau o oedran oed chwech.

Golwg sgiw ar ryw a pherthnasoedd

Mae pryderon mwyaf rhieni yn ymwneud â sut mae natur eithafol, eglur rhywfaint o'r cynnwys yn gadael plant â syniad gwyro o beth yw rhyw go iawn - gyda 48% yn dweud bod pornograffi yn rhoi “addysg rhyw amhriodol” gan adael plant â golwg afrealistig o'r hyn sydd ' normal '.

Mae mwy na hanner (52%) yn poeni y byddai eu plant yn meddwl bod pornograffi ar-lein yn cynrychioli rhyw nodweddiadol tra dywedodd 47% ei fod yn rhoi portread gwael o fenywod mewn pornograffi gan gynnwys trais a cham-drin.

Dywedodd dros bedwar o bob 10 (44%) y bydd yn dylanwadu ar yr hyn y bydd plant yn ei ddisgwyl mewn perthnasoedd rhywiol arferol - gyda disgwyliadau gan 38% i gymryd rhan mewn gweithredoedd rhywiol penodol fel rhan o berthynas.

Addysg rhyw amhriodol a dealltwriaeth o gydsyniad

Dywedodd dros draean (36%) o rieni fod pornograffi ar-lein yn rhoi addysg amhriodol i blant ynglŷn â gofyn am a chael caniatâd, dywed 34% ei fod yn niweidio delwedd corff eu plant - gyda 27% yn dweud ei fod yn annog hunan-barch gwael wrth i blant farnu eu hunain yn erbyn. yr actorion.

Mae un o bob tri rhiant (33%) yn poeni y bydd eu plentyn yn dod yn gaeth i bornograffi - gyda mwy yn poeni hyn am eu meibion ​​(36%) na'u merched.

Ac eto mae 64% o rieni merched sydd wedi gweld pornograffi yn poeni y gallai eu plentyn rannu delweddau rhywiol amhriodol na'r rhieni hynny nad oedd eu plant yn agored - o gymharu â 54% o rieni bechgyn.

Gwahaniaethau rhwng mamau a thadau

Yn y cyfamser, mae gan famau a thadau farn wahanol o ran eu plant yn gwylio pornograffi ar-lein - gyda thadau'n ymddangos yn poeni llai am yr effaith y gall ei chael ar blant.

Cytunodd bron i dri allan o dadau 10 (28%) nad oes ots ganddyn nhw eu plant yn gweld pornograffi ar-lein gan ei fod “yn rhan o dyfu i fyny” mewn cyferbyniad â 17% o famau. Ac roedd 17% o dadau yn cytuno bod pethau gwaeth y gall eu plant eu gwneud na gwylio pornograffi ar-lein yn erbyn 30% o famau yn dweud yr un peth.

Roedd rhai 42% o famau yn pryderu y byddai pornograffi yn arwain at ddisgwyliadau i gymryd rhan mewn gweithredoedd rhywiol penodol fel rhan o berthynas, yn erbyn 34% o dadau, ac roedd 38% o famau yn poeni y byddai eu plant yn cael eu dadsensiteiddio i gynnwys creulon / treisgar mewn cyferbyniad â 32% o dadau.

Cyflwyno cyfraith gwirio oedran

Daw’r ymchwil wrth i’r llywodraeth gyhoeddi fis diwethaf y bydd dilysu oedran ar gyfer gwefannau cynnwys oedolion masnachol yn cael ei gyflwyno ar y mis nesaf (Gorffennaf 15, 2019).

Cymeradwywyd dilysu oedran fel rhan o Ddeddf yr Economi Ddigidol y llynedd mewn ymgais i stopio o dan 18s rhag cyrchu cynnwys amhriodol a dynodwyd Bwrdd Dosbarthu Ffilm Prydain fel y rheolydd gwirio oedran.

Canfu ymchwil mwy na rhieni 2,000 UK mai dim ond 54% o rieni a ddywedodd y byddent yn cael sgwrs pe byddent yn poeni bod eu plentyn yn gwylio pornograffi. Cytunodd dros draean (34%) nad ydyn nhw'n gwybod beth i'w wneud i sicrhau nad yw eu plant yn gwylio pornograffi ar-lein.

Cefnogi rhieni i gael sgyrsiau

Ynghyd â'n seicolegydd llysgennad Dr Linda Papadopoulos rydym wedi creu a cyfres o ganllawiau fideo i annog rhieni i gael sgyrsiau priodol â'u plant am bornograffi a mynd i'r afael ag ef yn uniongyrchol, yn ogystal â lansio canllawiau newydd yn ein hyb cyngor.

Adnoddau

Gweler ein canllawiau oedran Do's and Dont diweddaraf i helpu i fynd i'r afael â phornograffi ar-lein gyda phlant mewn ffordd sy'n briodol i'w hoedran.

Gweler y canllaw

swyddi diweddar